Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1884

1884 f 1 25 NON PLUS ULTRA f 1 25 j Na ontvangst van 1 25 per Post wissel of Zegels verzendt ondergeteekende zeer net verpakt en franco door geheel NMDMRLAND 100 vel best geruit Postpapier en 100 beste vierkante Enveloppen 1 Nickel Doosje met beste stalen Pennen 1 eer nette Penhouder 1 Potlood met puntbewaarder 1 heel mooi Zakboekje 1 stuk Lak 1 flacon Schakellijm met kwastje 1 flacon beste blauwe of zwarte Inkt en om eens vlug een massa Paketten op te mimen ontvangt men geheel cadeau 1 doos met 3 stuks prachtige beste ZEEP Dit Pakket wordt ook verzonden op rembours met 10 cents verhooging Boekhandel CÜLEMBORG Zondag 21 September 1N 3134 GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Brieven Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Sept Huriaai Hendrik ouden G Booten ea C F Ogiei 17 FieteroelU oudna C H Blnleliiie er eo G Spek Johaooes oaden j Verkaaik en A da Pater 18 Arie ooden W Noomen en A Lagerwaard OVERI ISDEN 18 Sept M E loenumer M j 17 D tan Osdshoorn 75 j 5 m D M H f d Berg 4 m GEHUWD 17 Sept J C de Broin es E Sehaitger G Tan Oonren en D ran der Ktey J Piket en M Klop r r E Tan Gent en C de Jong R GnTcateyn en Fiegcn J fiunrman en G Tan Erkcl ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Meisje N C DE GIDTS BOUWKEESTEB Gouda 18 September 84 Heden overleed onie lieve Dochter Zuster en Behuwdzuster SARA HENRIETTE BERNHARDIJSA DEKKINA in den jeugdigen leeftijd van 22 jaren Uit aller naam D TERPSTRA A E TERPSTRAGouda 12 Sept 1884 de Gewjteb Bols Heden overleed na een smartelijk Ijjden onze geliefde oudste Zoon Broeder en Behawdbroeder ARIE VISSER in het Ziekenhuis te Leiden in den ouderdom van 41 jaar en 4 maanden P F VISSER J MANGEL M MANGEL VissKB Gouda P VISSER 16 Sept 1884 M VISSER De ondergeteekende heeft de eer U£d te berichten dat hg z n zaak in GALMTEBIËN heeft overgedaan aan den Heer J H C MUIffCK £ H Dankende voor de gunst welke ik zoo ruimschoots 24 jaar heb mogen genieten zoowel van mgne Begunstigers ala van mgne Leveranciers beveel ik m nen opvolger beleefdelgk in uwe geëerde gunst aan Hoogachtefid UEd Dv Dienaar L SCHENK flUT Die og iets verschuldigd is of te vorderen hebben kannen hunne pretentien inzenden ten m n n woonhuize bovenden fleer J C SIBBBS Je Kleiweg E 100 e De ondergeteekende de zaak van den Heer L SCHENK Hoogstraat overgenomen hebbende neemt de vrgheid zich in de gunst van zgn Stadgenooten en Cliënten aan te bevelen Eene prompte en nette bediening garandeerebde verblgf ik met de meeste achting Uw Ond Dienaar J H C HUINCKF Hz NB De taak zal op denzelfden voet doorgaan Er wordt GEVRAAGD een zindelgk Adres H 171 TURFMARKT WinkeljulTrouw Om dadelijk in dienst te treden wordt gévras d eene WINKELJUFFROpW van goede getuigen voorzien Adres onder No 1021 aan het Bureau dezer Courant Sneljjersdruk van A Brinrman te Goudji AANSONDieil BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat tot het herstellen van de meest westelgk gelegen brug in den weg door de Willens de jtassage over genoemde brug voor R IJ T ü I G E N en VEE zal zgn GESLOTE van den 22 SEPTEMBER aanstaande tot en met den 4 OCTOBER daaraanvolgende De Communicatie tusschen de Gemeenten Gouda en Hekendorp zal langs de UseldgkeA kunnen worden onderhouden Gouda den 18 September 1884 Burgemeester en Wethouder voornoernd Van BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER De VEILING op 25 SEPTEMBER 1884 in het Koffijhuis van W E tKKvm D te Gouda van eene BOÜWMANSWONING met ERF en GROND aan de Karnemelksloot te Gouda zal geen doorgang hébben als mijnde uit de hand verkocht H J F HEIJMAN Notaris Stoomboot ReederU J MAAS en IJSSEL Kantoor te Rotterdam Haringvliet z z 52 Ag ent de Heer H ROS Dienst Rotterdam Ouderkerk Gouda langs Plantage Eralingsche Veer Ysselmonde Stormpolder Krimpen en Cappelle ajdlJael Ouderkerk Nieuiverkerk Gouderak en Moordrecht De Stoombooten Ouderleerka d IJssel II en Reserve Van ROTTERDAM naar GOUDA Dagel ks behalve Donderdag voorm 7Vj en 12 ure Donderdags voorm 6 en 12 ure s Van GOUDA naar ROTTERDAM s 12 en 8 ure De directie EEN GROOTE PARTIJ TOPPEN van Heipalen geschikt voor SCHOEIJINGPALEN BALKEN enz tof lage prgzen te koop alsmede VLOTDEELEN bü L V D weiden Krimpen a d Lek De ZÜID HOLLANDSCHE HYPOTHEEE BAITE gevestigd te ROTTERDAM verstrekt gelden onder eerste Hypothecair verband op vaste termijnen en met annuïteiten Zy geeft PANDBRIEVEN uit van ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 47 afiosbaar a pari bg uitloting en welke gewaarborgd zjjn door haar volteekend aandeeleo kapitaal en door al hare hypotheken Agent voor GOUDA en OMSTREKEN de Heer W A L van MIËKOP WESTHAVEN B No 145 Mevr VAN GELDEREN Hoooenboom te Schoonhoven vraagt tegen l Nov a s eene P G van goede getuigen voorzien franco Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE QOÜSSGl OLm of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkglazen van ae Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroederi Dirk en Wouter Crabeth Prys 80 Centsw Fabriek DE CONCURENT VAN Mineraal Wateren LIMONADES en SIROPEN VAU J FAAS ALLAET Bleekerssingel R 186 GOUDA Abonnement van 25 stuks Siphons Spuitwaler 3 Kogelflesscben Spuitwater 1 25 Champagne Cider 2 50 w Limonade Gazeuse 2 50 t J Frambozen Limonade 2 75 Gemberbier 2 50 Cognac Mousseux 6 25 Buiten Abonnement per stuk 2 cent hooger Siropen per Liter f 1 10 Medicinale Wateren op voorisohrift van hh Doctoren by vo ruitbestelling van minstens 12 stuks J De levering gescInRit it Contant zoo ookde Abonnementen Siphons en Kogelflesscben zyn na 8 dagen opeischbaar Koffiehuishouders genieten ruim rabat Het parlementaire Nieuwjaar Zonder veel vertoon ea zonder den omhaal van adressen van antwoord op de troonrede waarvan het nüt ons steeds zeer twgfelachtig is voorgekomen is ditmaal de gewone zitting der kamers geopend De Koning bleef afwezig vandaar geen troonrede Toch werden wg vergast op een paar toespraken van den minister van binnenl zaken welker lengte niet in verhouding staat tot haar belangrykheid de gewone parlementaire oudejaarsavond en nieuwjaarspreeken Vooral de sluitingsrede van j 1 Zaterdag is een meesterstuk in haar soort Met woordenrijke wgdloopigheid wordt uitgeweid over allerlei onbeduidende ontwerpen en maatregelen die in de vorige zitting tot stand zgn gekomen zoodat de oningewgde uit de verte den indruk krggt dat er heel wat afgehandeld is en het parlement zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft jegens het vaderland Wie zich aan de zaken des lands gelegen laten liggen en dat getal wordt steeds kleiner dank zg ook de houding der 2e Kamer vooral weten beter De waarheid is dat al een zeer schrale oogst geweest is in dat tgdsverloop hetgeen grootendeels was toe te schrgven aan de verdeeldheid der liberale partg zooal wg meermalen hebben aangetoond Het geheele zittingjaar levert een onverkwikkelgk schouwspel op zoodat het publiek deels de belangstelling in politieke zaken verliest deels van niets anders heil verwacht dan van vernieuwing van bet kiezercpersonelèf waardoor Mrbetenng in den bestaanden toestand gewacht kan worden De aangroeiende beweging ten voordeele van het algemeen steiiliecht is ibarvan een nieuw bewgs Schoon gam vooistaaders vip dat recht in den algemeeoQU zin die er do bet spraakgebruik aan gehecht wordt kunnen niet ontkennen dat dit streven in den laatstèiK tgd aan kracht heeft gewonnen hetgeen w9 vooral toeschrgven aan de kibbelpartgen op het Binnenhof en de gebleken machteloosheid der tegenwoordige 2e Kamer om iets degeiyks tot stand te brengen De zinsnede welke in die slotrede het meest de aandacht trekt is die waarin definancieele quaestie wordt aangeroerd Deze paragraaf is in tegenstelling met de rest bgzonder schraal De terechtwgzing aan de 2e Kamei had wel wat scherper knnnen luiden hoewel erkend moet wordeu dat de redenaar zich ook richtte tot de Eerste Kamer die in dit opzicht geen schuld heeft Men herinnert zich dat de regeering herhaaldeiyk yoorstellen gedaan heeft om in den steeds klimmenden flnancieelen nood te voorzien dat met name de inkomsten of zoogenaamde klassenbelasting met ingenomenheid buiten de Kamer werd begroet als de beste oplossing van het netelige vraagstuk der tekorten doch dat alles is afgestuit op den onwil en het gemis aan samenwerking bg de Tweede Kamer VergeUjkt men hiermede het tamme paragraafje s Lands financiën vereischten in hooge mate uwe aandacht Eene nieuwe geldleeuing werd door u goedgekeurd en op niet onvoordeelige wijze gesloten met de vej betering van enkele belastingen die tot stand kwam werd niet v el meer verkregen dan de rente en aflossing van die geldleeuing zullen eischen dan is verwondering over zooveel kalme berusting aan de zgde der regeering niet misplaatst De tweede toespraak die het gemis der troonreiie vergoeden moe t en daarvan alle allures heeft behelst weinige beloften voor het nieuwe zittingjaar Ook de gebruikelgke toespelingen op den politieken toestand zgn schraal De herinnering aan den Jood van dén krood prins is tamelgk koel uitgedrukt het bezoek van onzen Koning aan België dat wel eenige vermelding verdiende schittert door zijne afwezigheid gelukkig dat Zondagavond nog even de invrgheidstelling der Tenomsche schipbreukelingen kon worden ingclascht De meeste aandacht was gevestigd op de grondwetsherziening en de financiën Omtrent het laatste punt vindt men eene weinig zeggende verklaring De toestand der geldmiddelen zal op uwe belangstelling weder in ruime mate aanspraak maken Zeker is het krediet van den staat wel gevestigd en het tekort in vergelgking van het vorige dienstjaar verminderd maar de regeeriug meent niet te mogen rusten in het streven om door bezuiniging binnen de grenzen der mogeIgkheid eenerzgds en door verbetering van middelen in Nederland en in Indië anderzijds hét noodige evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten te naderen en eiudelgk te bereiken De Voorzitter der Eerste Kamer heeft daarin meenen te lezen dat wg op den goeden weg zgn ea uitte de verwachting dat wg de moeiIgkheden zouden te boven komen Het is ons niet gelukt uit deze zinsneden iets dergelijks op te maken de planneu der regeering liggen nog geheel in het duister en zullen wel niet liet licht zien vóór de aanbieding der staatsbegrooting Omtrent de grondwetsherziening was d regeering duidelgker De voorstellen tot algemeene herzieniog zgn genoeg gevorderd om te verwachten dat zg weldra in behandeling komen Maar vóór alles stelt de regeering pr a op omrerw e behandeling van haar voorstel omtrent art 198 Dit beteekent natuurlgk dat zg zich niet verantwoord acht met het oog op den gezondheidstoestand des Konings als er gedraald wordt met bet wegnemen der bepaling welke eene grondwetsherziening gedurende een regentschap onmo i zouden maken Na deze verklaring zien wg en alle voorstanders eener ruimere herzie jling af van verderen aandrang en wij mogen li achten dat de Kamers zich bereid zullen ver l n aan dezen wensch gehoor te geven al ii kt misschien een enkel lid door aanneming jélp dit ontwerp zyn eigen doodvonnis üit Het komt ons ter verzekering van een geregelden l ang van zaken in deze omstandigheden wenscaelgk voor dat de kiezers de aanstaande ontbinding eenvoudig beschouwen als eene formaliteit Laten wg eenvoudig de aftredende leden herkiezen zonder strgd Volgens de veizekeriBg der regeering komen toch binnen kort de voondiellen in tot ruimer grondwetsherziening en dan kunnen bg de 2e ontbinding de politieke vraagstukken aau de orde gesteld worden Waarschijnlgk zullen deze algemeene verkiezingen samenvallen met de gewone aftreding in Juni 85 Mocht dit denkbeeld worden uitgevoerd dan verspilt men niet onjioodig zghe krackten want over art 198 alleen kan geen strgd aan de stembus gevoerd worden Hoe spoediger het aanhangige voorstel thans zgn beslag krggt hoe meer tgd eyoverblgft voor de begrooting en de invoering van het nieuwe strafwetboek Hoe het zg nu het blgkt dat herziening van art 198 bepaald noodig is gelooven wg dat het zaak is dat allen daartoe medewerken wg zouden niet gaarne gevaar loopen dat het verwezenlijken der plannen tot ruimer wgziging der groi jvet onverwachts onmogelijk werd gemaakt door het onverhoopte overlgden des Konings Na deze regeeringsmededeeling was soberheid in het doen van belofte n voor de toekomst iu de openingsrede alleszins verklaafbaar De Kamers gaan heen en bg haar plauneu zal de regeering moeten rekenen niet de nieuwe ver tegenwoordiging omtrent wier gezindheid niets bekend is Intusschen zgn de beide Kamers econstitueerd De Eerste had niets te doen en is op reces gescheiden De Tweede heeft haar vorigen Voorzitter terug De heer Cremers heelt zgne waardigheid reeds aanvaard Met hem stonden op de voordracht vertegenwoordigers der beide andere groote partgen de antirevolutionaire heer A Mackay en de katholieke heer Borret Als üeze beschouwing ter kennis onzer lezers komt is de staatsbegrooting reeds ingediend en zullen wg meer weten van de financieele voorstellen der regeering Wy hopen daarop later terug te komen BINNENLAND GOUDA 20 September 1884 GistercDiniddag werd ten Eaadhuize alhier aanbesteed het lernieuwen van het westelijk leijendak en de loodbeklecdinjj der lijatgoot aan het Raadhuis In esohre en werd door J Gra eiteijn te Gouda voor ƒ 1600 I Segfer te Dordrecht oor ƒ 1361 P P Soos te Gouda toor ƒ 1247 H Koning to Haarlem voor ƒ 1033 H van Berkel te Gouda oor ƒ 989 en I Huisman te Rotterdam oor ƒ 844 Worden er gelijk hakend is op allerlei gebied edairijdeu uitgesohreTen en mocht ook iu deze gemeente er meer dan een plaats hebben thans wordt iets uieuwB aangekondigd ui een clieger wedstrijd De e wordt gehouden Zaterdag 27 September e k des namiddags ten 2 uur op het land aau de Kleikade bij de Kap waaraan jongens benedea de 16 jaren mogen deelnemen Verschillende prijzen tijo te behalen en bij ruime deelneming ook nog piemieu Welnu aan deelneming zal het wel niet ontbreken de Goudsche jongens zullen zich zeker haasten an de aangeboden gelegenheid gebruik te maken eu hel terrein zal etn recht levendig vroolijk gezicht ople eren dat ele ol as8enen eeu wandeling zal doen ondernemen naar de Kleikade Er zullen ïoortoan rechtstreeksohe biljetten en retourbiljetten worden ingevoerd tusschen Haarlem en Gouda f T over Amsterdam Door de leden van het Nut te Haastrecht is besloten het 100 jarig bestaan der maaisohappy te vieren op 10 November a s Ds Pare zal uilgeiioodigd worden dien avond eene feestrede te houden Tot noodheemraden van de Krimpenerwaard voorden winter 1884 85 zgn benoemd de heeren L Koog te Krimpen a d IJsel A Berkouwer en A Breed veld te Lekkerkerk en C Oskam Az te BergAmbïcht Tot hoofdingelanden van de Krimpenerwaard igu verkozen in het Ie district de beer C Oskam Az te Berg Ambaoht in plaats van den lot hoogheemraad verkozen heer F J Sraits aldaar in het 2e dislriot de heer L de Jong te Gouderak iu plaats vau wgleo den heer J J de Jong Omtrent den gezondheidstoestand van onzen Koning omvangt het Rott Nbl van het Loo da meest geruststellende berichten Z M wandelt bgtia dagclgka niet slechts lo het Park ma r ook langt den publieken weg door het dorp met de Koningin of wel met zijn gasten en de Koning heeft zelf de plannen voor een aanstaande groote jacht geregeld Z M ziet er uitstekend uit en schgnt van geen vermoeienis te weten de kleine princes is met haar gouvernante nagenoeg den geheelen dag op de been eu heeft vooral vermaak wanneer de openbare school van meester Ravenhorst flitgaat en de kindereu meerendeels op hun klompje onder Inid getier naar buiten stormen om te spelen nuffig is de kleine ni l men ziet het haar aan dat zij graag zou meespelen taSm s V JBE Sa li Ba