Goudsche Courant, zondag 21 september 1884

V Te Dordrecht is te iMiichtigeu een telephoon tooi hulselijk gebrnik rerraardii d door den heer C Koyper timmerman en aannemer aldaar en geplaatst in het gebouw der tereeniging KmiliHui Het toestel il hoogst eenroudig het is eene toepassing an de leer drr gelaidtrillingeu dus van de leer waarop de electriBohe telephoon gegrond is Daar by deze telefoon geen eleotrische battergen uoodig zgn ijn de kosten zoo gering zelfs nog belangrijk minder dan Tan spreekbuizen dat haar gebruik in magwynen en werkplaatsen ten Tolle aanbeTeiing verdient In KuHiintH was bij eene lengte der geleiding van circa 60 meter het gesprokene uuidelyk verstaanbaar Eene geachte famillie te s Hage is in diepen rouw gedompeld De zoon Tan den referendaris V d V student in de medicyneu te Leiden maakte jl Maandag met twee vrienden een roeitochije bg de Vink t Boutje sloeg om en de drie jongelui trachten zicb door zwemmen te redden Twee hunner kwamen aan wal doch de zoon van den heer V d V die waarschijnlijk de uabji gelegen houtvlotten wilde bereiken zonk weg in de diepte Zgn lijk is ondanks alle aangewende pogingen uog niet gevonden D In den nacht van Donderdag op Vrgdag omstreeks half een brak er op de derde verdieping van eenperceel in de Frederikstraat te Nieuweramstel eenvreeselgke brand uit die spoedig het geheele gebouw in volle vlam zette Der wanhoop ten prooisprong de bewoonster der derde verdieping mevr wed De B uit het venster spoedig gevolgd doorhaar kleinzoon die bg haar inwoonde De eersteoverleed eenige minuten na den va vau den andere mag men genezing der bekomen kneuzingen hopen Hetzelfde middel ter ontkoming nam de bewoonster der tweede verdieping te baat Na eersthare vier kinderen gered te hebbeo door ze haarman aan een venster der eerste verdieping toete reiken sprong zij uit het venster Zwaar werdiq aan het hoofd verwond Liefdergk werden degekwetsten door eene buurvrouw van alles voorzienen spoedig door hulp van dr v d Stempel behandeld De brandweer ilie zich dapper gedroeg wasden brand te half vier meester Hg bepaaldezich hoofdzakelijk tot het perceel waarin hij wasontstaan behoudens eenige brandschade aan belendende gebouwen In het Ulr Dagblad deelt de hoogleeraar Bugs Ballot mede D jaren na 1847 waarin Juli Augustus en September ieder te warm waren zgn geweest 1857 toen het van Mei tot December te warm was 186S en 1876 toen de warmte ook reeds in Mei begonnen was maar fleohta lot het einde van September voortduuide In 1865 viel de warmste Septembermaand zoo warm zal deze maand wel niet worden en nog vgf maanden volgden met te hooge temperatuur Achtereen zooder te lage temperaturen er tusschen bedroeg de som der posiliere afwgkingen der dagenvan 2 Sept tot 6 Oct 1866 en dus gedurende 34 dagen 96 graden In deze maand is de warmteeerst den lOen begonnen en is aie som tot uog toe 80 graden Ia het maandsohrift De Natuur sohrgft de heer 1 F T Steenbergen o a het volgende over de gedaante waarin de bliksemstralen zich aan ons oog vertoonen Gisterenavond Zaterdag 6 Juli bemerkte ik omstreeks negen uur in bet Westen een tamelgk ver oilgestrekte zwarte wolkenlaag eu ik werd daarbij spoedig verrast door een sterk weerlicht Ier plaatse waar daie wolk in het luchtruim langzaam tg waarts trok Ik heb vervolgens gedurende ongeveer een half nur m ju aandacht op deze veraf zgnde donderwolk geTestigd gebonden en daarbg behalTe het bekende sterke weerliohten waarbg juist geen eigenigke bliksemstralen worden waargenomen minstens vier maal leer dnidrlijk groote icherphoekige zigzogvormige gele en eenmaal roode bliksemstralen gezien gelgk un die welke schilders en teekenaars gewoon zgn op hun tafcreelen af te malen en ia gedaante geheel Tcrscbillende met die welke drie dagen te voren zoo bgzonder mgn aandacht hadden opgewekt Ik verkreeg hierbg de voldoende zekerheid dat er uu aan geen gezichtsbedrog mocht gedacht worden De donderwolk was en bleef zeer ver verwgderd en het rommelend doudergeluid was slechts uu eu dan en Boawelgks hoorbaar waar te nemen Omstreeks tien uur hoorde ik en ook andere personen met wie ik er later over sprak slechts één donderslag na alvorens door een sterk weerlicht daarop opmerkzaam gemaakt te wezen Omstreeks elf uur of halftwaalf heeft ket in dezelfde richting nog geonweerd althans de zwarte wolken en het daarbg lielitbare weerlicht hebben zulks voldoende aangetoond Uit deze waarnemingen is mg voldoende gebleken dat de bliksemstralen niet altgd in hoofdzaak een gelgke gedaante hebben maar dat tg lieh oowel zigzag als slangvormig kunnen vertoonen De wetenschappelijke landman die zijn oog over een meer uitgebreide ruimte van het hemelruim dan de sledding kan laten gaan zou hierover een nog meer afdoende getuigenis kunnen geven Statdn Geaeraal Tweede Kahes zittingen van 18 en 19 September In de zitting van Donderdag werd door den heer Wijbenga den nieuw benoemden Voorzitter Cremers toesprekende gezinspeeld op de grondwcieherziening die in de vertegenwoordiging eene groote verandering kon brengen Hij hoopte echter dat het Ned volk eene vertegenwoordiging zou kiezen die met het oog op het algemeen volkskarakter in vooruitstrevende richting het staatsverband zou herzien Wijzende op België constateerde hg dat ons volk niet kan leven of welvaren dan onder milde en vrijgevige wetten De heer Cremers aanvaanlde nu het Voorzitterschap wees op den belangrgkeu arbeid die ons wacht en vooral wat betreft de grondwetsherziening en constateerde dat het volk verlangend uitziet naar vruchten van den parlementairen arbeid Zullen alle eischen niet ten volle kunnen bevredigd worden dan mogen billijke wenschen worden vervuld Ingekomen sgn o a de overeenkomst met Duitschlaud betreffende den letterkundigen eigendom lu de zitiing van gisteren is de Staalsbegrooting voor 1885 door den Minister van Financien aan de Tweede Kamer aangeboden Het tekort over 1882 wordt geraamd op 141 626 88 3 het tekort overl 88 1 op 6 609 928 81 het tekort over 1884 op ƒ 4 660 662 44 s De Begrooting voor 1886 is voorgedragen in uitgaaf op ƒ 136 172 740 37 of ƒ 8 947 612 07Vs lager eu voor den algeineenen dienst ƒ 2 696 412 07Vs lager dan die van 1884 De vermiuderiugeu betreffen 1 ton wegens het overlgden van den Prina van Oranje ƒ 166 690 op hoofdstuk Justitie wegens gebouwen en pensioenen ondanks de verhooging voor gerechtskosten eu gevangenissen ƒ 2 198 98 op Binuenlandschs Zaken o a wordt Medische politie met ƒ 373 906 Hooger Onderw js met ƒ 39 956 Lager Onderwijs met 1 719 000 en Kunsten en Wetenschappen met 111 650 verminderd en alleen verhoogingen aangevraagd voor het Bestuur der Provinciën en voor Middelbaar Onderwga 266 798 op Marine welke verminderingen betreffen het materieel bet personeel en het loodswesen 556 176 op Financien welke verminderingen betrekking hebben op Muntwezen Adminu ntie Directe Belastingen Zegel en Kegistratie lï SOO óp Oorlog 338 132 op Waterstaat als voor waterstaatswerken 544 602 Handel en Nijverheid ruim 1 ton waartegenover verhoogd werden de uitgaven voor de Postergen met ƒ 31 460 eindelgk 62 684 op Icplonién wegens verminderde bgdrage aan Suriname 2S9 doch verhooging van kosten der landmacht op Curai o met ruiv ƒ 28 060 Al deze verminderingen op den algemeenen dilost bedragen te zamen 41 ton doch wegens hoogere rente en amortisatie van Nationale Schuld ad bgna 14 ton wordt op den algem dienst bgna 27 ton bezuinigd De Middelen worden geraamd op 120 964 176 dus bgna 6 raillioen en 8 ton hooger dan in 1884 De gewone middelen worden 2Si g ton hooger geraamd de Indirecte belastingen Wgn aoogns en Rgkstelegraaf 19 ton lager terwijl 6 mdlioen in de raming is opgenomen voor de opbrengst van het kapitaal der muutbiljetten en 4 ton voor het waarborgkapitaal voor den Spoorweg Botterdam Munster Het tekort op den dienst 1886 is 16 218 564 37 hetwelk met 5 millioen zal verminderen wanneer geen zilverontmunting dit jaar geschiedt Het tekort op de gewone uitgaven bedraagt echter slechts 3 470 664 Tot dekking vao alle tekorten van 1882 tot en met 1885 ad ruim 56 millioen is uog uit de leeuing ruim 42 millioen beschikbaar J oodat te voorzien bigft in een ongedekt tekort van 12 723 964 Daar sedert 1881 tengevolge van wetten en maatregelen door de Regeering ingevolge den wil der Wetgevende Macht genomen de kosten der Staathuishouding aanzienigk zijn verhoogd kan inkrimping van uitgaven alleen niet voldoen De Begeering weuscht das andermaal voorstellen tot versterking van de ontvangsten roor te dragen voorloopig met een som ongeveer gelgk aan het geraamde tekort op de gewone uitgaven door bandbaTing Tan het Toorstel tot terugneming van 1 5 derpersoneele belasting Toor het Rgk en door de indiening Tan voorstellen om bet overgangsrecht b j overlgden op effecten eenigszins te verhoogen en uit te breiden tot reotegevende schuldvorderingen om het zegelrecht op efftcten te verhoogen en uit te breiden en om Je inrichting der Staatsloterij opnieuw te regelen Het tekort zou alsdan met 3 t millioen verminderen Die voorstellen zijn thans b j den Raad van State aanhangig Voorts hoopt de Regeering binnenkort voor te slellea eene wet tot invoering van eene tabaksbelaiting es eene wijziging van de zegelbelasting waarvan de ontwerpen nagenoeg gereed zgn Zekere Louis R dien zgne te Patgs woneade ouders omdat zij niets beters met hem wisten aan te angen naar het oorlogsschip hadden gezonden en van wien zg gerniineu tgd niets meer hadden vernomen kwam op zekeren dag onverwnchts terug in de ouderlijke woning Met niet weinig trots droeg hij het lint der militaire medaille in het knoopsgat en liet hij zgn vader bet boekje zien waarin de door hem in Toui kiii bedreven daden stonden vermeld Daaruit bleek dat hg eerst tot onderofGcier en daarna tot onderluitenant titulair was bevorderd Zgn vader vss naluurlyk niet weinig in zijn schik dat zijn zoon eindelijk op den goeden weg was geraakt eu hjj ried hem dan ook aan de met zoo goed gevolg begonnen militaire loopbaan te blgven volgen waarop de brave jongen antwoordde dat het hem verdroot zoover van zgne ouders te leven en dal hg daarom liever eene betrekking op een kantoor tocht die hij met zulk een paspoort en dan de medaille wel vinden zou Inderdaad vond bij spoedig eeu plaats bg eea groote administratie maar even spoedig had b j in de buurt verscheidene oplichtingen gepleegd Terzelfder tgd ontving de politie van het ministerie van Marine het signalement van Louis R gewoon marinier die voor eenige maanden wu gedeserteerd en zich waarschijnlijk te Parijs ophield De ouders kregen nu bezoek tbu een coinmiisaris die hu mededeelde dat bun zoon noch gedecoreerd nooh onderofficier noch onderluitenant titulair was noch ooit in Tangkin was geweest Louis R was eenroudig naar Pargs gegaan waar hij Tan diefstal had geleefd en onder een ralsehen naam zelfs töt drie maanden gevangenisstraf was veroordeeld Na zijn ontslag uit de gevangenis had hij bet mooie paspoort vervaardigd De desertenr falsaris dief is iii hechteni Buiteolandsch Overzicht Een der Pargsche oorrespondenten van de £ öl Zeit maakt melding van gernohten volgens welks tusschen Frankrgk eu China een bemiddeling tot il nd eoa komen of gekomen zgn waardoor een hervatting van de diplomatieke onderhandelingen te verwachten is Naar men zegt zou de Franaohe regeering niet ongeneigd i n ernstig gemeende voorstellen aan te nemen die door aanzieulgke bemiddelaars gedaan worden om een vreedzame oplessing van het conflict TOor te bereiden Ook wordt verzekerd dat de Duilsche igklkanselier oedoelde voorstellen krachtig ondersteunt en Bismarck s goede diensten niet zonder invloed zkn én op de verzoeuiogsgezindheid welke naar men beweert door het hof van Pekin aan den dag gelegd wordt en op de besluiten van de mogendheid welke de rol van bemiddelaar op zioh zou nemen De Belgische liberalen hadden zioh overgegeven aan de zonderlinge illusie dat de Koning weigeiea zoo de nieuwe tehoolwet te bekraohtigen al wares van zuiver constitutioneel standpunt daarToor gee gronden aan Ie voeren De liberalen beweren eu z j kunnen daarin zeer wM gelgk hebben dat zq de intellectneele meerderheid des lands vormen mair het is altgd moeilgk geweest en bet zal wel altgd moeilgk blgven eeu scheiding ia een lai l Ie maken met de weegschaal van het verstand aangezien iedereen zich met een genoegzame zoo niet overgroote mate van intellect bcieeld acht De weigering des Konings zou nog eeuigen conititulioneelen zin hebbeu gehad wanneer de nieuwe wet was aangenomen met een meerderheid vau éen of twee stemmen zoodat er Iwgfel kon worden geopperd ten opzichte van de meerderheid der Kamers wel verre vandaar is de meerderheid in de beide Kamers van dien aard dat men het oonstituiioueele stelsel wel kan opheffen wanneer men in zulke gevallen aan den Souverei den eisch stelt een wel niet goed te keureu De Koning heeft vroeger df liberale schoolwet bekrachtigd al werd zg aangenomen met eeu zeer geringe meerderheid en ook toen werd door de tegeopartg meer d u genoeg gedaan om den Kosing terug Ie houden Het maakt dan ook eeu zonderlingen indruk wanneer men in de berichten uit Brussel leest dat de burgsmeeélers der liberale gemeenten zeer bedrukt van den Koning terugkeerden omdat zg vernamen dat er van nietbekrachtigiog der wet geen sprake kon zgn Misschien komt de tgd dat de liberalen den Koning dankbaar zgn voor het thans genomen besluit Ëen triple alliantie iou de vrucht zgn der samenkomst van de sonveTeinen van Duitso land Oosten rijkHougarge en Rusland Ie Skierniewice zegt de Dailf Nttet Zooveel is iotaiacheD aan te nemen dat welke resultaten het onderhoud der drie Keizers ook gehad hebbe de vrede van Huropa er niet door gestoord zal worden Hierover zgn al de politici het eens De Tempt maakt dienaangaande de volgende opmerking Elke der drie mogendheden die te Skierniewice bgeen waren heeft eeu verschillenden regeeringsvorm Zelfs is het een merkwaardig spel der politiek dat een coustitutionneele slaat als Oastenrgk eeu vaderIgke monarchie als Pruisen en een absoluut souverein als de Czaar te zamen brengt Dat de Dailsche kanselarg voor zooveel haar betreft het radicalisme niet met de anarchie verwart hiervoor zouden wij met durven instaan zelfs is het biet zeker dat zij een duidelgk onderscheid maakt tusschen het liberalisme en het radicale streven Bismarck moet de parlementaire instellingen met Ie meer tegenzin dulden daar hg soms in Italië eu in Oostenrgk bv op hinderpalen stuitte waardoor hg zgne voornemeus met kon uitvoeren Heeft in zekere opzichten zijn werk niet lot grondslag een opvatting van het monarchaal beginsel welke door de bedendaagschc begrippen in gevaar roakt En kan hg met zijn groot staatsmaos doorzicht zonder bekommering denken aan de onvernigdelyke herrormingen eu aan de crises waarvan zij vergezeld gaan Maar al heeft Bismarck het recht met aan eeu sehooue toekomst te denkeu hg bezit ie veel politiek talent om de taak een Europèesch evenwicht te vestigen zwaarder te maken door die op geheel andere ijze te duchten moeielgkheden te trotseeren waarin hij geraken zou indien hg met den geest der eeuw er met de vrgheden der valken giog worstelen Naar luid van een telegram uit Rome heeft de minister van buitenlandsche zaken aan Italie s vertegenwoordigers in bet buitenland opgedragen de regeeringen waarbg zij gevestigd zijn te polsen over het plan ter vasislelling van eeu interuationaal sanitair wetboek ten einde Europa te beschermen tegen de Aziatische ziekten Met dat doel zou de minister internationale lazaretten aan den ingang der Roode Zee willen oprichten en cordons trekken om elke besmette plaats Groot is de ellende te Napels het aantal broodelooze personen wordt er gerekend niet minder dan 200 000 te bedragen De onlangs opgerichte gaarkeukens die kasteloos spgs rersohaffen kunnen onmogelijk in de behoefte voorzien Eene commissie van aanzienlgke personen onder welke de prinses Delia Rocoa de markies Doria prins Santa Margherita zamelt giften in en heeft reeds lnizendeu lire stuiver voor stuiver in de armoedige wgken bijeengebracht maar de nood is te groot Den 16den kwamen in Italië 5b 1 oholeragsTollen voor waarian 465 te Napels en 13 tb Spezzia Hel aantal dooden iu beide pUatseu was 265 en 11 Men houdt zich nu met plannen bezig om door middel van openbare werken Napels gezonder te maken Maar hiervoor worden niet minder dan 100 millioen noodig geaohl Veertig a Tgftig straten zouden doorgetrokken moeten worden INOBZONOEN Uiinheer ie Redaetewr I Beleefd venoekeu wg U voor de volgende regelen een plaatsje in Uw Teelgeleien blad Eene nuttige instelling zooals er meer hier Ier Slede zgn als die Tan Mej G M Hoofimio Crabelhsiroat is zeker eeu woord van aanbeTeling ten Tolle waard Het is een aTondoursns roor Dames Haodwerkcn TOof Nut en Smaak Ofschoon die cursus van meisjes beneden de 14 jsren zich nog niet iu een lang bestaan mag Terheugen is die cursus reeds Toltallig en laat zioh de behoefte geroeleb aan eeu tweeden aTondcursus op andere uren van meisjes boveo de 14 jaren uil den netten stand en is genoemde Juffrouw Hooftman bereid die bg genoegzame deelneming te openen Zulk eene instelling als boven bedoeld waaronze kinderen onderwgs ontvangen en missohienmet genoegzaam bekend aarzelen wg niet doorJezen daaraan meer publiciteit re geven te meerdaar w j overtuigd zgn van bet degejgk onderwgsdoor genoemde Juffrouw gegeven Gaarne slechts het goede en het nuttige der zaak wensohende te bevorderen kunnen wg onze stadgen ooten het bgwooen van dien cursus door hunne doehlers die van de lessen wenschen Ie profiteeren met vertrouwen aanbevelen ü dank zeggende voor de plaatsing Mgnheer de Redacteur I teekeneu wg ons achtend F HERMAN Fz T J KOOBS Gouda 20 September 1884 LI ST van brieven enz geadresseerd aiiT onbekenden door lusschenkomst van bet Pttttkantoor alhier terug te bekomen Otto Tan Thugl Amsterdam C Hoogerdgk Giesendam Simon van Tilburg Moordrecht D J Polak Verzonden van bet hulpkautoor te HAASTRECHT Wed Baeten Weert Idem te ZEVENHUIZEN A de Jong Gouda BRIEFKAARTEN Mej N V d Klegn sHage H de Jong Rotterdam KantoDgerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 17 September 1884 Kantonrecbter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar vau het Openbaar Ministerie Mr VV C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Wegens in keanelgken staat van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg te Gouda Mattheus Johannes ïruijen 26 jaar sjouwerman te Gouda tot 2 boeten van 12 gulden of 8 dagen Bartholomens Stevens 45 jaar sjouwerman te Gouda tot 2 boeten van 12 gulden of 8 dagen Jan Stevens 37 jaar sjouwerman te Gouda tot 12 gulden of 4 dagen Tennis Nicolaas fieebeen 33 jaar schilderen slachter te Gouda tot 12 gulden of 4 dagen Michiel Jaosec 64 jaar sjouwerman te Gouda tot 12 gulden of 4 dagen Petrus Jansen 48 jaar arbeider ie Gouda tot 12 gulden of 4 dagen Cornells Zeveiboom 59 jaar sjouwerman te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Prederik Kinne 43 jaar sjouwerman te Gouda lot 1 gulden of 2 dagen Bartholomens de Ronde 65 jaar sjouwerman te Gouda tot l s gulden of 2 dagen Coroelis Bons 42 jaar touwslager Ie Gouda tot l i gulden of 2 dagen Johannes Blom 47 jaar pgpmaker te Gouda tot l i gulden of 2 dagen Cornelia Lafeber 56 jaar sleeper te Gouda tot 1 gulden 4f 1 dag Tennis Grendel 66 jaar metselaar te Gouda tot 1 golden of 1 dog daareaboven tot 1 gulden of 1 dag wegens wateren buiten eenen walerbak op straat Roelof lan der Pol 26 jaar koopman te Gouda tol 1 gulden of 1 dag ilurenboTen tot 3 gulden of 1 dag wegens zitten op fn hondenkar Johannes Jacobus Linden 26 jaar timmerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag doareuboTen tot 1 gulden of 1 dag wegens liggen in een boomperk Tan het Plantsoen te Gouda Warner Tan Dgk 37 aar sigarenmaker te Gouda tol I gulden of 1 dag l Willem Hoogeudoorn 49 jaar touwslager te Gouda tot Vs gulden of 1 dag Oerrit van Ërk 44 jaar koopman Ie Gouda tol Vi gniilen of 1 dag Gerril van Waas 35 jaar schippersknechl Ie Gouda tot 1 gulden of I dag Hermanns Kaptün 60 jaar koopman Ie Gouda lot Vt gulden of i dag Jaoobus Blonk 35 jaar sobarensigper te Gonda lol 1 gulden of 1 dag Chrisliaoo Karreman 29 jaar bleekerikuechl Ie Gonda lol 1 galden of I dag Maria van Dgk huisvrouw ran K Groeoeweg 67 jaar koopvrouw in larf l Gouda tot 1 galdenof 1 dag Gerrit Alblas 66 jaar rentenier te Waddinxreen tot Vs gulden of 1 dag Jan Bnlk 22 jaar arbeider te Waddiniveen tol 1 guHen of 1 dag VRIJGESPROKEN I den H kistenmaker Ie Gouda van de aanklacht in keunelgkeu slaat van dronkenschap zioh te hebben bevondel op den openbaren weg te Gouda Het bleek op de zitting daljii cU bdrteïgïre maar zgn broeder die eenen vahShen naam aan den a nl van politie had opgegeven dronken was geweest KleiDtiaodel in Sterken Drani BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bg ben is ingekomen een verzoekschrift waarbg vergunning wordt gevraagd om in de bg zgn naamvermelde looalilett sterken drank in het klein temogen verknopen als Naam van d n Verzoeker Aandaidiog d r Zwaantje van der Louw Buurtje P 61 Gouda den 19 September 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDO BN De Secretaris BROUWER ROEPOKLXE TING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Maandag en Dinsdag ten 8 uur in het Gasthuis gelegenheid zal bestaan om ich koileloo te doen inenten of heriuenten Gouda den 19 September 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Jöurgerlijke Stand GEBORBN 17 Sept Agath Sawnn ood r L Nieveld a J WilKhot 18 Cornell ouders C Lagthart en M Houthoir Johanm Geerlruida ouders A J Verlaar eo A r Margaretha ouders A Soet en E Smit Wilhelmio Neelljé ooders M J de Gidts en N C Boawmeester Hendrik Sosanna onder M A Heerkens eo B i Spijkerman ONDERTROUWD 19 Sept D L Bronwer 23 N Dekker ï 1 J van HolT te Bo koop 51 j en M F Kraijff 49 j p Moordrecht GEBOREN Anlhonie onder K Kmnijenbrink en P Schonlen Jacob ouder B Mudde en W Versnel 76 rr g ADVERTENTIEN Oudertroawd JACOB VAN HOFP i Weduwnaar van Maria van HEmiNOKiJ j Boskoop BR i HAARTJE FRANSIENA KBÜIJFF I Wed van Machits Hendrik Dibpevben Gouda 18 § ièptember 1884 1 Gees Receptie Voor de vele bewflzen van deelneming ondervonden tjjdens de ziekte en het overlgden van mijn geliefden Echtgenoot HENDRIK GRENDEL betaig ik mjjnen hartelijken dank Wed J M GRENDEL Gouda 20 Sept 1884 Broer Mevrouw C G tan dib GARDEN CrabethHtraat vraagt tegen NOVEMBER eene fatsoenlgke die kan koken loon naar bekwaamheden Een ELEERUAEEESKNECHT ook bekend met het BARBIERVAK zag zich gaarne zoo spoedig mogeijjk geplaatst Adres franco brieven onder No 1022 aan het Bureau de er Courant £ rdt van 15 NOVEMBER tot 15 APRIL =© ir g een WINKELHUIS Toq mpnette affaire met opgave van stand en prys per maand het is voor menschen zonder kinderen of groot Beneden TOEHÜIS waar lengte aan is en wat voor Winkel mag gebruikt worden Adres franco brieven onder motto WiNKELHTiis aan het Bureau dezer Courant jj EEN GROOTE PARTIJ TOPPEN van Heipalen geschikt voorSCHOEIJINGPALEN BALKEN enz tot lage prüzen te koop alsmede VLOTDBELEN bö L V D WEIDEN Krimpen ajd Lek i A smmmnm m