Goudsche Courant, woensdag 24 september 1884

fSr Woensdag 24 September 18S4 N 3135 ïi€l¥ïii € GOUDSGHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg tengevolge eener vriendschappeiyke oyereenkomst met zjne vroegere Patroons opgehouden heeft Depöthouder voor SINGER S NAAIMACHINKN FABRIEK te Nem York te zgn dat hij echter DEZE UITSTEKENDE MACHINES voor eigen rekening blgft verkoopen en zich voor de levering er van beleefdelijk aanbevolen houdt Hoogachtend T W Slüte Hoogstraat No 132 Wol en KATOEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen D HOOGEMBOON Afzoaderlijke Nommera VIJF CENTEN De inzendiag van adverteatien kan geschieden tot éöo uur des namiddags van den dag der uitgave Openbare vrijwillige Verkooping De Notarissen J P MAHLSTEDE x Bergambacht en D TBIJINCK te Schoonhoven zijn voornemens op DINSDAG den 14 OCTOBER 1884 des voormiddags ten 1 0 ure in het Rechthuis te F m in het openbaar te VERKOOPEN de HOFSTEDE geteekend nummer 69 genaamd A N HIKR AAN TOE met 32Vs Hectaren Wei en Hooiland I en aanbehooren stcande en gelegen onder de gemeente VLIST en 8 j Hectaren Js o o 11 sl 3n d gelegen onder de gemeente BËBGAIUBACHT In het breede omschreven by biljetten en notitien Te aanvaarden 1 November 1884 Inlichtingen geven genoemde Notarissen terwgK de bewezen van eigendom en kadastrale stukken ter inzage liggen ten kantore van den Notilris MAHLSTEDE Best WITBROOD per Kilo 18 Cents 2e soort 16 TARWE BROOD t2 Gebloemd TARWE BROOD 13 ROGGENBROOD 12 1 met Krenten 15 KRENTENBROOD 19 VOERROGGENBROOD per 2 18 KADETJES stuk 2 BesteTAPELBESCHÜIT de 10 stuks 10 Gewone 12 lO A G OOSTRÜIH Turfmafkt WIÏÏEEUÏÏFVEOUW Om in eene zaak van GAREN BAND en MODEARTIKELEN opgeleid te worden kan een fatsoenlijk BURGERMEISJE P G geplaatst worden vlug rekenen en schryven zQu vereischte Brieven franco met opgaaf lAtai ouderdom onder No 1023 aan het Bureau p dezer Courant TER OVERNAME een flink geconserv ïrOe PIANINO Ernrd van 850 thans vopr 295 en een zoo goed 3 fonkelnieuwe PIANINO van f ilh voor slechts ƒ 375 Inlichtingen en te zien bg de Pianohandelaars LUBERTI COMP Spui No 138 tegenover de Laoge Gtocht te Hnge G ek SITEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bjj Wed P C PINRSE Kleiweg C van VLÏET Markt Probeer g v p de SOUCHON THEE No 3 k 1 55 per Mlo VERSCH bii Raaijmaakers Haven 17 KONINGINNEBROOD PRINCESSËNBROOD APPELBOLLEIT APPELTAARTJES HEËUBBAI KËT KATTENTONGBN Verwacht diverse soorten lïTo u g a Openbare vrijwillige Verkooping bij veiling en verhooging op WOENSDAG den 24 SEPTEMBER 1884 en bg afslag en toewijzing op WOENSDAG den 1 OCTOBER 1884 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van J OUDIJK KoflBjhüishouder te Nieuwerkerk a d IJsel van een Bouwmanswoning en eene paitg uitmuntend Wei en Hooiland onder Nieuwerkerk op den IJsel in den polder Esse Gansdorp en Blaardorp f 4t zariien groot circa 19 3 bundef bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de opstallen 1 Mei 1885 en overigens 15 November 1884 tot welken tijd een en ander ia verhuurd te zamen voor ƒ 1875 Betaiing der kooppenningen op daH 2 Febrnari 1385 Nadere informatiën te bekomen t kantorevan den Notiirig G J SPRÜIJT e€uderkerk aid IJsel T Goedewaagen en Zonen MARKT naaat DE WAAG verstrekken gelden op eflecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 o ja ra daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaardeu nemen gelden a deposito a S jVo s jaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3 s jaarsj belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Va voor fondsen boven de 30 ie o onder 30 wisselen coupons boven de Amst damsche beursnoteeriug zonder bijberekening van provisie als pr frs 100 0 20 russ roebel 0 01 am dollar 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 48 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam Cursus 18Ö4 5 voor Practiscti Boekhouden Inschrijving op de bekende voorwaarden ƒ 25 per CURSUS F J BOER Oosthaven Leeraar M O in de WiskundeB 73 en het Boekhouden Voor Privaat On derwij 8 in Wiskntde Boekhouden en Handelsrekenen kunnen nog leerlingen worden aangenomen eaicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wijnbergeigenaar Ern Stein Erdo Benye bg Tokay Hongarge ben ik instW den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprijzen te verkoopen J De ontledingen van de eersteg autoriteiten alsmede proeven zgn bg mg te ontbieden GoTJDA M PEETERS Jz THEE MAGAZIJU Gebr Kamphuizen GOUWE C No 5 Specialiteit in Cliina Thee monsters en Prijscourant op aanvrage verkrggbaar ADVE TE TIEi in alle Bitmet en Buitenlandsche Couratlten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gou a Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda I De uitgave oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG e i VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BIN NENLA ND GOUDA 23 September 1881 Aiii den met 1 October te Delft op te riobten arillleriecunui ii ua afgelegd vergelijkend examen o a geplaatst de beer J H W Dangerman Grootepai alhier De BurgeravoDdfOfaool vlug deter dagen den nieuwen cunui aan met 90 leerlingen ui 39 in de Ie 27 in de 2e 10 in de 3c 6 in de 4e en 8 in de 6e kl Naar men weet hebben de ounera der nieiajrt die dit jaar met gunstig gevolg examen deden tot toelating op de Hoogere Burgencbool alhier doch ingerolge het bekende besluit des Ministers vau Binnenlaudsche Zaken nUt werden toegelaten zich tot den Minister gewend mat een adres waarin venooht werd op dal besluit in zooverre terug te komeii dat bedotlde meisjea aUoog xoudei worden toegelaten De Minister heeft daarop afKijzend beschikt a thans voor toelating tot d laagste klasse doch die toegestaan voor de tweede klasse in welke thuus een der meisjes na afgelegd examen de lessen volgt De U Burgerschool lelt ul27 leerlingen in de Ie 27 in de 2e 10 in de 3e 6 in de 4e en 3 in de fie klasse De gewone najaarsvergadering iler Onderwijiersvereeniging in het arrondissement Ooudi werd op Zaterdag 20 September in de sociëteit Ons Genoegen alhier gehouden Daar dbheer Dr Terpatra arr sahoolopzieoer door slerfgevll in tgn gezin rerhiii lerd werd het voorzitterschap op zich te nemen werd de vergadering duor den ondervoorzitter den heer J Verboon van Capelle a d IJsel geleid De heer H Hagen leidde in De praclische opleiding van kweekelinget en de heer D Hage van Krimpena d Lek SlraSen in de school elke onderwerpendrnk bediscussieerd werden Door den bibliothecaris den heer J Gonda werden belangrijke mededeelingen gedaan over detfrroudissements bibliotheek welke leer toeneemt I a sluiting der vergadering die doy ongeveer 30 onderwijzers werd bygewaond zette men zich aan den ezelligen disoh VuU g 26 September e k wordt wederom in deze femeenie een gouden bruiloft gevierd vtaar het woord gouden eén droeiige persiflage is op deomgeving van het feestvierende echtpaar Het gelilt hier naar w j vernemen een paar brave lieden die steeds met eere zelf verdiend brood aten doch nietin staat waren wit over te houdin voor den oudendag Willeo meergegoede sladgenooten hen Vrijdag met eenige blijken van telangstelliug verblijden dezeznllen zeker met erkentelijkheid worden aangenomen Zg wonen Gouwa C 22 en heeteu N Goedharten S van der Starren Tot rapporteurs over het ontwerp van wet tot het in overweging nemen eener wyziglng van art 198 der Grondwet z jn door de Tweede Kamer benoemd de heeren Sobaepman Van der Linden Verniers van der Loeff Tak en Beelaerts van Blokland De heer Maurits Snellen sohryft aan hét ütr D dat hem uit de beriohten omtrent het inslaan van den bliksem gedurende dezen zomer bü het Kon Ned Meieor Instituut ontvangen gebleken is fat het gevaar door de lelephoondraden reroorzaakt niet gering is Met het boreugezegde is niet uitgemaakt dat de gevaren door telephoongeleidingen over de hulzen niet weg te nemen zijn door toepassing van bekende middelen zouden de bedoelde gevallen in het geheel niet hebben plaats gehad Maar waarom het gevaar niet voorkomen door ia plaais van lachtgeleidingen alleen grouilgeleidiogen toe ie laten Daartoe zal het toch eenmaal komen Reeds in 18SO bood de heer Olland aiin een nei van telephoondraden door Utrecht en door een paar andere steden onder den grond aan te leggen ffMét stilzwijgen werd zijn concessie anvraag beantwoord en wat geschiedt er uu P Amerika jtkeft het voorberld Daar zullen bingen weinig jaren de lucbtgeleidingen door grondgelcidingen vervangen zijn Dan zullen wy natuurlijk ook volgen en dour schade eu schande wijs geworden een stelsel gaan toepassen dal ons reeds van den beginne is aangeboden maar waarin wy toen geen vertrouwen stelden ffArm voik too besluit drteer Snellen dat zoo weinig zelfvertrouwen bezit dat het uit den vreemde moei halen wat door landgenooten was aangeboden De twee yulangs te Amsterdam met veel overleg in arrest genomen vreemdelingen verdacht van het maken van valiche Engelsohe goudstukken zijn Zaterdng wegens gebrrk aan bewijs bulten vervolging gesteld en nit de gevaugeuis omslagen Dezer dagen kwam op een der stations ili NoordBrabant toen de trein reeds afgelnid was een werkman aanloopeu aio met den irein te vertrekken In de meeuing dat by voortien was van een geldig plaatsbewijs springt hy op een der rijtuigen en kruipt in een rerakasije De oondnoteur liet hem op het volgende station uitstappen vroeg zijn kaartje en ziet de man heeft niets hy zich dan ecu paspoort van den militairen dienst waarop hy meande te kunnen reizen ingevolge de bepaling onderaan Alle burgerlijke en militaire autoriteiten worden verzocht genoemden gepasporieerde vrij ongehinderd te laten passeeren enz Nadat hem aan tyu verstand was gebral dat hy om verder Ie reizen nog een ander biljet noodig had bleek nog dat het paspoort niet van hem was maar aan den eersten man zyner tegenwoordige vrouw had behoord Kiemand zal ontkennen dus beet het in de ÏMHi Ct dat tol dusverre de weerkundige waarnemingen en de daaruit afgelegde dagelyksche verwachtingen vaif het wetler zooals die medegedeeld worden voor den landbouw geen practisoh nut hebben opgeleverd Behalve dat de berichten veel te laat komen komt de verwaühling van regen of droogte zoo dikwerf niet met de werkelijkheid overeen dat men tot de conclusie kau komed tf dat eene depressie in omringende landen geen zekere aanleiding geeft om regen in Nederland te verwachten Vergelyk onder velen byv de verwachtingen van het weder in deze f eek met de Kerkelijkheid Zou het daarom niet geradra zijn om eens in geheel andere richting een onderzoek in te stellen of er u eenige overeenkomst is Ie bespeuren in windrichling temperatuur en barometeretaud op bepaalde tyden des jaars by natte of by droge jaren onderling Wy nemen als uitgangspunt bij degelyk onder ADVSRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zoek den gevallen regen aan meer lettende op het aantal dagen waarop veel regen viel dan wel op builengewoou groote hoeveelheden water Als men nu de grapbische voorstellingen der regetldagen gedurende de zomermaanden vergelijkt en men toekt de overeenkomende jaren byeen zoowel van veel regen als van veel droogte op dezelfde lyden des jaars dan gaat men verder eu onderzoekt of by die overeenkomstige jaren ook eeniite gelykheid beslaat in windrichting barometer of thermometer stand op dezelfde tydstippen van Mei tot Augustus om daaruit eenjj voorloopige slotsom te pntwerpen die dan aan de wérkelykheid getoetst kan worden Wy beweren volstrekt niet dai er regelen bestaan om byv uit barometer en thermometerstand of windrichting in Mei te ooncladeeren t rrgen of droogte in Juni maar wenschen alleen dot er een onderzoek inhield worde of er dergelyke waarschijijlijkheld bestaat Keeds meer dan 35 jyen zijn bier te landa dagelyks door lellregistreerësde werktuigen de gegevens voor bovengenoemd ODdenoek verzameld Het is waar er is gtoote moeite aan verbonden maar waartoe dienen al die registratien wauneer men er tegen opziet om er party vau tAilrekken De HuinrouK w dt een ariikel aan de hoogopgevoerde weeMe der vrouivenkleeding dat beslaten wordt met den volgenden wel emeenden raad Gij jonge dames tonder geld die viog van de ouderwetsohe leer zijl al neemt gy willig bet juk op u om by ontstentenis van een hnwely k too goed mogelyk in eigen onderhoud Ie voortien gy die gelooft dat hel toch gelukkiger en prettiger is voor een jong meisje om lot eeu goed huwelijk te komen laat niet een in het oog springend toilet dat aan uwe middelen onevenredig kostbaar is een van de ooriaken zyn waardoor gü degelijke jongelui en u zelve de kans op een gelukkig huwelyksleveu afsnijdt Men schryft uit Rotterdam aan het VtredUtci Onze f millioenenrede ik bedoel die welke door B en W werd ingediend is dit jaar by zouder mager Niet dat het eindcijfer niet groot genoeg is ruim 6 millioen voor eene gemeente van 60000 inwoners kan nog al schikken maar zy biedt niet het minste wat de aandachC verdient en wie niet wist dat men hier met suppicloire begrootingen teer goed terecht kan zou meenen dat wy in 1885 eens een jaartje van rust wilden nemen De vernieuwing der Spanjaardibrug over her Haringvliet by de Spaansche kade wordt voorgesteld verder wordt 2 millioen aan de gasfabriek verwerkt en zal hel rijk ons vi r den Waterweg nog eens om eene bydrage van ƒ 300000 vragen Daartoe bepalen ticb onze buileogewone uitgaven De plannen om het viaduct langs de gedempte Binnenrotte voor overdekte groentemarkt in Ie richten waartoe het zoo uitstekend dienen kon terwyl onze fraaie Groote Markt dan het voorkomen van een mfsiraalt kon verliezen worden nog niet rijp voor behandeling geaoht en depostvnn ƒ 75000 die er verleden jaar voor uilgetrokken werd weer in een memoriepost veranderd De bewiyiers der Binnenrotte zullen er misschien niet rouwig om zijn ofschoon die ivyk er toch niet op verliezen zou en misschien de verdaclyte huizen die men er rij aan rij viudi b j de toenemende drukte die de markt zou brengen verdwynen zouden Ouder de buitengewone ontvangsten komt niets voor voor de terreinen A C