Goudsche Courant, woensdag 24 september 1884

y S T D plan C aarroor op nieuir ƒ 350 000 is geboden door den heer Van Wyk oadat de openge telde intchrüring loor den anukoop dier terreinen too jammerlgk fiasco mankle Ër loopen omtrent de planueo met die grondeu verschillende geruchten Van geiroonlgk goed onderrichte ay de wordt mij verzekerd dal de burgemeester en de directeur van publieke werken er wel gaarne een nieuw stadhuis zouden bauwen wat waarl k geeu weelde zou zyu njaar er komt oppositie tegen dat plan en daar het inderdaad ook eene zware uitgaaf voor de gemeente zou zyn zal er misschien wel uieta van koraeo Het terrein is er anders uitmuntend voor geschikt en Rotterdam mocht waarlijk wel iets andera hebben dan bet ooderwetsch gebouw dat met ziju vrij statig front juist naar den verkeerden kant staat eu met zijn politiepaslachtigeo achterkant ihaus de Hoofdstraat ontsiert Te Berlijn maakt een civiel proces dat aldaar over eenige weken zal behandeld worden veel opspraak Het geldt niets meer of minder dan de wgze waarop in Pruisen de titels van Kaad eu Geheimraad bestemd voor bijzondere personen wier eeiiige aausbraak en aanbeveling in hun fortuin bestaat worfien verkregen Pe titel van Kath en Oebeimratii zijn hoe algemeen zg ook iu Pruisen zijn geworden er nog altgd zeer gezocht Ofschoon zg voor ambtenaren eene aanspraak tot bevordering zgn geven zg aan particulercc geen recht hoegegenanmd Er zijn in Pruisen raden en geheimraden in alle takken van admiuistrutie raden van justitie medicinal raden geestelijke raden schoolraden wetenschappelijke radeA al deze tiiels worden uitgedeeld naar gelang van de verdienste van hen die ze ontvangen zg worden vooral aan wetenschappelijke en intellectueele grootheden in Duittchland verleend en worden thans zelfs door leden der oppositie als Virohnw en Mommsen gedragen De eigenlijke letterkunde maakt op deze onderacbeiding geene aanspraak ofschoon men in de gedenkschriften en briefwisselingen van bet einde der laatste en begin der tegenwoordige eeuw meermalen de kluchtige uitdrukking aantreft der Herr Geheimraib Goethe Van de Duiische journalisten heeft alléén de hoofdredacteur der Norddnutüche Zeitung het tot de hoogte van raad kunnen brengen Ofschoon de kwistigheid waarmede deze titels uitgedeeld worden een voortdurend onderwerp van meer of min geestige 0 merkingen uitmaakt behoudt deze litelzucbt iu DuiiBChlaud voo zeer velen al hare anntrekkeIgkheid Ja dikwijls gebeurt bft dat deze titels mei de grootste willekeur worden uitgedeeld zonder dat de titularis de rechtslieekscfae of zijdeliagsehe dieustei door hem aan het algemeen belang bewezen behoeft te bewijzen en in den luatsten tgd ing men zelfs zóó verre om van Geheimer Coinmercienrath van Coraniissionsrath enz te spreken Deze laatste titels werden vooral door rijke bankiers en urama inen nagejaagd W at ia nu oulaugs gebeurd Ëen dezer geldlords wendde zioh eenigen tijfl geleden tot een voornaam Duitsch schilder die tut olBoieele kringen toegang beeft Deze verbond zich zijn vriend den bankier aan een der invloedrgksle personen van het hof waarvan de benoeming afhing vojr te stellen Alleen voor die introductie zofi hl den schilder lUOO m moeten betalen terwijl hem werd medegedeeld dat hem het brevet van Geheiiner Commercleoralh hem op 10 000 m zon te staan komen welke som aan elk der beide invloedrijke personen moest wonlen betaald Hetzij ouze Croesus den prijs te hoog achtte betzg zijn eerzucht sedert was bekoeld onze beursraan zag v n verdere onderhandelingen af en weigerde den schilder de 1000 m te belalen welke hg voor de luiroduclie had beloofd De schilder heeft thans zijn verdiend loon bij den rechter gevorderd en de invloedrgkate personen van het hof te Berlijn zgn als getuigen gedagvaard Zou dit prooea niet eene nuttige zijde hebben dat het aan eeu schandelijk niet altijd bewtjsbnur Aiisbruik eens vdbr goed ren einde maakte en ook de tilelzucht in Dultscblsnd een weiuijfje temperen W t h R In de vorige miiand is in Ooslenrgk eene proef genomen met vélocifède s voor militair gebruik Op lust van den Min van oorlog heeft eene nfdeeling cadetten van de militaire ooademie te Wiener Neustadt welke dit jaar voor eenigen tgd bg de normaal scherm eu gymnaatieachool is edetacheerd onder bevel vnii kapitein Sch idek een grooten militairen marsch per velocipede gemaakt De velocipede bicycle weegt 20 kilogram de cadetten waren in volle wapenrusting en voerden elk eenige beooodigdbeden mede De marsch duurde vgf daxeu de doorloopcn afstand bedroei 300 kilometer waaronder er 100 alléén op den eersten dag in 7 uren werden afgelegd D kwerfover een bgna onbegaanbaren weg omdat de hellingen daorvan te steil waren Onder dergelijke omatandigheden 300 kilometer in 5 dagen afgelegd mag dui zeker eene welgeslaaagde proefneming worden genoemd £ en beroemd lersch professor die aan bet hoofd laat van een kinderziekenhuis te Dublin beweert dat zeer jonge kinderen reeds zooveel drank drinken dat er allerlei zifklen hg hen door ontstaan Het zgn meest de rampzaligen die draukdriukende moeder hebbeu Ëen nauwkeurig onderzoek beeft hem geleerd dat men zuigende kinderen reeds bier geeft en geregeld jenever met water Ook onder de vrouwen neemt de dronkenschap toe Her De Fransche kappers en haarwerkers ziju radeloos Sedert den oorlog wg bedoelen de represailles tussohen China en Frankrgk brengen de paketbooten uit de Chineesche havens komead geen baar meer te Marseille aan in welk artikel daar auders een levendige handel gedreven wordt De Vrijdag aangekomen Sindh had geeu enkele kist haar aan boord terwijl de Iraouaddy den 2Sn Aug gearriveerd te Hongkong 3 balen had aan boord genomen Men veronderstelt dat het Chineesche gouvernement het export van dit artikel per fransche booten heeft verbudrn of dat de bewoners van het Hemelsche Bijk uit vaderlandsliefde worden weerhouden Frankrijk er van te voorzien De prijs van valscb haar is dau ook reeds aanmerkelijk gestegen Te Marseille zgn verscheiden huizen die onder normale omstandigheden rechtstreeks deze handelswaar uit China betrekken Hetzij de oogst slecht of goed is komen te Marseille jaarlgks circa SO OUO kil haar binnen waarvan China alleen 40l 00 kil levert Daarna komt Italië met 22 000 Cocèin Chma met 1349 Brilsch tndlè met 2000 Japan iuei 638 lgerië met 431 Turkge met 98 Ooslenrgk met 67 en Spanje met 13 kilogram China Cochinchtna en Japan zgn dus hoofd bronnen eu versiitnilfrn gezamenlijk veel meer dau Italië vau waar vroeger het artikel uitsluitend belrokken werd Iu 186fi bedroeg het gewicht baar te Marseille binnenkomende ternauwernood 17000 kil schier alles van Iialiaanachen oorsprong maar van toen af ontwikkelde zich het gebruik van valsche vlechten niet slechts in Frankrijk maar ook in naburige lauden en de l ehoefie werd allengs zoo groot dat de handel in het artikel meer en meer in belangr ij k heid en uitgebreidheid toenam Marseille voor zich gebruikt jaarlijks 3000 kilu waarvan 600 kilo wordt gebezigd voor mannepruiken eu de rest voor vrouwetoeren Wijl uu gemiddeld 2 kilo haar voldoen4e is voor 0 coiffures maakt dit jaarlijks een loti l uit van 26000 toeren voor vrouwen Daar de toeren chignont cachefolit en vlechten gemiddeld drie jaar goed blijven zgn derhalve te Marseille ongeveer 76 000 vroowcn die valscb haar dragen d w z schier het gebeele vrouwelijke deel der bevolking In verhouding is het evenzoo gesteld te Parija Burdeani Brussel en zelfs in bet strenge Geneve De fransche provinciën die valach haar leveren zg slechts twee in gelnl Breta ue en Auvergne Er staat dus valach baar nood voor de deur en de represailles tnaschen htna en Frankrijk tullen ten minste hopen wij deze goede zijde bt bben dat onze vrouwen in de dagen van gebrek wgzer geworden voortaan weder met eigen haar zullen pronken liever dan dit onder valsche vlechten te verstikken en zoodoende na verloop van tijd noodzakelgk te maken wat vroeger Inxe was De volgenile ware gelieurtenia bad plaats niet in Nederland maar in Denemarken Een jonkman had eene boerderij gekocht maar vreesde dat hem bij de overneming wat geld te kort zou schieten Hg besloot daarom op zekeren dag een gegoei landj man in de omstreken van Bandera op te zoeken en dezen om geld ter leen te vragen Onderweg outmoit hij den bedoelden man die naar lUnders reed en nu ontstond bet volgende gesprek Boer Goeden dag Mads Mads Goeden dag Anders ik had je willen bezoeken A Ja dan moet je een anderen keer komen want Ik rijd nu met mijne dochter naar Bandera M Ja maar ik heb mgue boodschap anderagauw gezegd Kunt ge mg niet wat geld leenen Je weet misschien dat ik eene boerderij gekocht heb maar uu bet op de betaling aankomt vrees ik dat ik niet genoeg heb A I atznl wel gaan te meer omdat ik htt r voor houd dut je een goeden koop gedaan hebt Maar moet je nu je eene boerderij hebt ook niet eene vrouw hebben M Daar heb ik nog niet aan gedacht maar bet zou zoo kwaad niet zgn ken je ieinaud die me zou willen hebben A Dal kon wel zgn M Wie dan A Wel Marie die daar achter in den wagen zit wat dunk je van haar M Nu ja maar krgg ik bet geld te leen A Neen het geld volgt met de meid Maar je moet niet kunnen zeggen dat ik je beet heb gehad en daarom zeg ik je vooruit dat Marie een weinig kreupel is bet is wel niet erg maar kom Marie I stap uit den wagen eu loop den weg op dan ksa Mads zelf zien En Mads heeft vermoedelgk gezien dat haar gang oog zoo s echt niet wat althans zg trouwden al hadden zij Ikaar vroeger nooit ontmoet Onlangs hebben te Batavia terecht gestaan aebtbekende ooeven die op grappige wijze in den val geloopen waren Een pelroleum prauw had aan den Boom gelsdea en werd met de luiken verzegeld naar de werf aan het Heemra denpleiu gevoerd om daar de petroleum uit het hol van het Vaartuig over te achcppen in blikkeii De acht boeven hadden lan die petroleum de lucht en bera deh eeu aanslag Zg badden blikken in gereedheid eu stelden zich op een eenzaam punt langs de rivier iu het boach in hindeilaag De twee opvarenden van de prauw zouden zich niet durven verzetten en uit angal voor wraak weleen praatje verbalen om Ie verklaren boe de zegels verbroken waren en er zoo weinig petroleum iu de prauw was Toen dua de prauw voorbgkwaiD werd bij door de rivierroovers aangehouden met dea kreet van rje petroleum of je leven De keus was voor de prauwvuerdera niet iwgfelachtig eu de acht dieven kropen na verbreking der zegels door de luiken in het vaartuig raar zg de olie gverig iu bun kisten schepten Zoo gverig waren zg om geen Igd te verliezen daarmee bezig dat zg niet bemerkten dat de opvarenden die wegieioopen waren een mandoer tegengekomen en meenebracbt badden deze wist wel raad en eer de dieven het vermoedden werd bel luik waardoor zg naar biunengekropen waren gesloteiï eu gegrendeld Nu gi g bet in triomf naar deu schout Deze wilde een luik openen om te zien wat er gebeurd was toen hij van de dappere schuiievoerders die nog met van de schiik bekomen waren vernaai dat er acht dieven iu een plas petroleum onder de luiken gevangen zaten Beboedzaam werden zg één voor één aan het daglicht gebiacbt afgedroogd en in bewariug gesteld De Japansohe wooubnizen zegt d Opmerktr hebben slechts twee verdiepingen De verdieping gelgkstraals dient voor winkel of werkplaats eu om het uitgestalde tegen de brandende zonnestralen te beschutten is steeds eeu groot zonnescherm aangebracht Particuliere woningen liggen nooit onmiddellijk aan de straat maar worden door een ruimen afgefloten voortuin daarvan gescheiden Eigenaardig is het dat hoewel de woningen der meer bemiildeldeu rgker zgn ingerloht dan die van deu kleinen burgerstand zg zich wat het uitwendige betreft slechts daarvan onderscheiden door bet in den gevel aangebracht familiewapen De Japanache gebouwen warden in hel algemeen sl cbts van bout opgetrokken en met kalkmortel bepleisterd zoodst zg het aanzicht hébben van gebouwen in vakwerk De daken onderscheiden ziok in deu regel door een groot overstek De vensters zgu voorzien van jalouziecn die opgetrokken en neergelaten kunnen worden Glas wordt iu Japan nog bgua niet in de vensters aangebracht in plaats daarvan gebruikt men papier Begint hel dua Ie regenen dan is men verplicht de jaluuzieén neer te laten daar anders het papier spoedig scheurt Bij wind gebeurt bet dikwerf dat al de papieren tuiieo plotseling uitgerukt worden De woningen bestaau uit één vertrek door kamerschuiten van papier in zooveel vertrekken afgedeeld als wenschelijk wordt geacht Ook de zolderingen zijn met papier beplakt en steeds is bet papier rgk in den stijl des lauds beschilderd Scboorsteenen kent men niet en als het somtgds noolig is dat de woning verwarmd wordt plaatst men een koperen vaas mei gloeiende kolen gevuld in een der vertrekkei De haard iu de keuken heeft tot rookafvoerplaals een gat iu de zoldering De woningen zijn in twee afzonderlgke deelen gesptiiBt waarvan één voor denmannen en één voor de vrouwen dient Bg de sanzienlgken blijft die afscheiding ze r streng bg de geringere klassen wordt aan de vrouwen meer vrgheid veroorloofd Ëlk huis heeft een tuin die met fraaie bloemen beplant is In Amerika is een nieuwe lak van verzekering in $ è t leven getreden ui eene maalachrfppg waarbij allen die personen van vertrouwen iu hun dienst moeten hebben zich kunnen verzekeren legen de nadeelen die bet gevolg zijn anneer die personen dat vertrouwen Bobeuden en zich aan oneerlgkheden schuldig naken In onzen tgd zeker geen ov g bodige zaak maar wel een treurig verschijnsel dat zulk eene onderneming levensvatbaarheid schijnt ie hebben ÏÏuitenlandsch Overzicht Volgens de Pali Mall Gazette is bg de Engelsche regeeriug het bericht ontvangen dat generaal Gordon twee groote overwinningen op ue rebellen van Soedan heeft behaald eu het beleg van Khartoem is opgeheven Ook wordt uit Cdiro aan den Standard gemeld dat aldaar dépêches vau Gordon zijn ontvangen waarin de dringende noodzakelijkheid wordt betoogd om Kharioem door Indische troepen te bezetten eu iu Soedan een rechtvaardig bestuur te vestigen De h er Spuller voorzitter der commissie van 44 leden welke door de Kamer belast was met de enquête naar den toestand der arbeidende klasse te Parijs en elders in Frankrijk en v n wier werkzaamheden wij bijzonderheden mededeelden beefi bet verslag der commissie opgesteld en dit zal dadelgk na de hervatting der parlementszilting bij de Kamer worden ingediend Uit bet lijvig lok blijkt dal cullectivisiiscbe begrippen slechts bg een zeer klein getal ouder den werkeudeu stand ingang vinden en dat niet meer dau in negen antwoorden die op de gestelde vragen gegeven werden het revolutionnair socialisme geprezen of aanbevolen wordt EeiivoriBtgheid van arbeidsloon in alle landen afschaffing van e lulerualiouale Slaatainterventie tusschen kapitaal en arbeid eu bel vestigen van een stelsel vau technische opleiding bebooren tot de hervormingen door de gehoorde belanghebbenden verlangd Naar aanleiding der groote veldmauoeuvres in de Rgngewe len spreekt de Timet met den boogsteu lof over de voortdurende volharding van het Duitsche legrrbestour in de verdere ontwikkeling van het krijgswezen Na bierbg Ie hebben aaugetoond dat die manoeuvres voornamelijk dieneu om te onderzoeken lu hoever er grond bestaat voor de beweriug dat wegens de tegeuwoonlige ontwikkeling der vuurwapens d jwallerle als zelfstaudig wapen overtollig is sewordMlRtvaegt zij er bg Wal efi nu uil de manoeuvres ook moge blijken het is in alle geval een hoogst bevredigend verschijnsel dat eene natie die aau het hoofd van de welenschappelgke studie der krijgskunde stnat en voor het behoud eener onaantastbare positie zulke zware offeri breoKt levens zoo ernsiij haren machtigen invloed in Europa un hal tKhaud des vredes wgdt Hel is misschien in Engeland wat al te ter mode uit Ie weiden over de geduchte opufferiugen aan bel Duitsobe militaire atel el verbanden Die opofferingen zgn voorzeker groot maar wegens den hedendaagsoben toestand der wereld moeten zg in den een of andereu vorm worden geëiscbt bg iedere natie die in zolk eene positie als Duitschlaod hare eenheid en onafhankelijkheid wil bandbaveo Een itetkel waardoor de dienet van lederen burger voor eeu bepaalden tgd wordt vereieobt maar eeu eigen overmoedige aacval bedenkelgk gemaakt en de lust tot aanval bij andereu beteugeld wordt komt over t geheel veel goedkooper uit dan een stelsel waarbg de industrie met hel onderhoud van een taand leger wordt belast zonder één dezer voordeden te verzekeren Moet deze oordeelvelling reeds op zich zelve iu Duitsohlsnd algemeen aandachi trekken ook in verband met de op handen zijnde verkiezingen wordt zg reeds te l i genomen en wel tegenover de centrumparig die ie overeenstemming met Ëugeo Bioht r niet slechts aandringt op bezuiuiging in de uitgaven voor bet krijgswezen maar ook grond wettige bezwaren aanvoert tegeu do vernieuwing der zevenjarige vaststelling vau de legersterkte op voet van vrede De strijd hierover is op t oogenblik van te meer belang daar er alle vooruitzicht bestaat dat de Eegeering bg hare aanvraag om verbieuwing van dat seplennaat tevens voorstellen zal doen lot verhooging der uitgaven onder andereu om bet aulal stukken geschut bg de veldbsttergen op voel van vrede met twee te vermeerderen en om eenige nieuwe regimenten voor het 16 Je legerkorpa te formeeren Het te Bern gehouden Congres over hel recht van eigendom op kunstvoortbrengselen en het kopijrecht werd Donderdag IS Sept gesloten nadat de gedelegeerden een oniwerp overeenkomsi badden onderleekeud De stad Bern is aangewezen als zetel der op te richten Internationale Maatschappij ook zal oasr hel congres in het volgende jaar vergaderen Europa zoude in onze dagen een zeer kolmen aanblik hebben indien niet een der kleinste rijken et looneel was vau den woedendsten partijstrgd angeblazeu door den meest onberedeneerden barlstooht Belgic vertoont een treurig schouwspel waar r allen die bel wèl meeoen met het land zelf n niet de liberale zaak zich moeten bedroeven Het was niet genoeg dat de liberale partij voornamelijk door de verdeeldheid in eigen boezem zich liet verrassen bij de stembus en alzoo de deuren van het ministerie openzette voorde tegeu tandera die eene reactie kwamen brengen op de voorwaartache beweging van bet land Het was niet genoeg dat door ergerlgke straattooneeleu en door ongeoorloofde taal in de pers aan de liberale zaak schade werd gedaan Dit allea is niet voldoende geweest thans nu de duderwijawet ia bekrachtigd en de koning dit san de deputatie van burgemeesters openigk heeft medegedeeld nu moet Leopold II het inisgeldtn Voor het paleis te Brussel klinken de kreten J bat Ie roi 1 fdce V armee t iw la répvUiqiie A ba Marie Henriette I enz Kecds loopen er geruchten dat in de hoofdstad een blad zal verschgnen onder den titel van La R publigue beige En een liberaal Gentsoh dagblad de Stad Oent van den 2 Oen September gaf het volgende te lezen dat wij letterlijk overnemen De burgemeeaters die bij den koning geweest zijn hebben zich evenals het volk die ze vertegenwoordigen erg te beklagen Voor het welzijn van zekere Afrikaansche volksstamineu heefi Leopold II koning der Belgen tijd en geld medelijden en zorg zelfs zgne gezondheid zou bij er voor geven doch voor zijne eigene onderdanen die door eene schaamtelooze partij warden iu bet ougeluk gebracht beeft bij niet het minste goed woord Immers toen de beer burgemeester van Luik aan Leopold II vroeg of hij de gediplomeerde onderwgzers die hem trouw hebben gezworen zon laten wegzenden en door vreemdelingen niet wetende broerkeus zou laten vervangen heeft bg niet éen enkel woord geantwoord Hadden wg nog Leopold I dan zoudieschandelgke wet uooit zgn voo gesteld nog veel minder goedgekeurd Maar Leopold I was een man met karakter Dit allea is ergerlgk en schandelijk tevens Liberalen die zoo spreken en zoo handelen hebben niet de miuste notie hoegenaamd van de hoofdbegin elen vau deu oouiiitotioneelen regeeringsvorm want zg willen de couAieten die tusschen meerderheid en minderheid tusschen ministerie en oppositie zgu gerezen oplossen door de persoonlijke autoriteit van bet hoofd van den tnat in atrijd met alle regel eu alle bietoria Het gedrag van koning Leopold II wieni ntwoord zoo waardig en duidelgk was moet goedgekeurd worden door allen die bun gezoud verstand gebruiken bij mag zioh niet gedragen naar verzoeksobrifteu hoe talrglc ook die hem trouwens van cide zgden toevloeien maar hg regelt zich als constitutio eel vorst naa de meerderheid gelgk die is bekend geworden door de verkiezingeu Elke andere meerderheid is wat men ook zegge eene hypothese Ue liberale pang iu België uil het veld geslagen n geschokt door de gevolgen der laatate verkiezingen dient te begrijpen dat alléén langs wettelijken en vreedsameo weg het verlorene is te heroveren wil men niet erger zaken zien gebaren warden Gelukkig dat vele groote organen in dezen geest spreken aldus uiting gevend aan wal de verstandige partggenooten denken Moge hun stem doordringen kunnen lot de klassen die verkeerde voorgangers toeju chen opdat de dreigende onheilen zooveel nog mogelijk is worden afgewend Inlusscfaen is de nieuwe schoolwet afgekondigd De rust is niet gestoord de fataoenigke bladen doen bon beet hun medeburgers aau te sporen tol uettig verzet en wijzen daartoe in de eerate plaats op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen die aldus geheel door de poliliek zullen bebeerschl worden Welke uitslag de verkiezing van deu president der Vereenlgde Staten van Noord Amerika hebben zal is nog niet met zekerheid te voorspellen Iu de laatstverloopen dai eo is de kans voor den democratisohen candldaat gunstiger geworden Uit New York wordt ui bericht dat de democraten van Tammany Hall aldaar die vroeger den beer Cleveland vgandtg gelend waren van meen ing veranderd zgu en met 81 tegen 74 st besloten hebben voor hem te stemmen S De Efectenlseurs XXXII Amsterdam 22 September 1884 Dezelfde stemming of liever onlslemming die reeds zoo lang baar drukkenden invloed deed gevoelen heersohte ook iu de afgeloopen week Met uitzondering van enkele zeer solide fondsen die voor geldbelegging in aanmerking kwamen toei de prolongatierenie tot 2 pCt daalde is de gebeele beurs zwak eu ongeanimeerd gebleven BiNNENL iNDscHE WAARDEN Slaatt provincialeen gemeente ondUH Tot de voor geldbelegging in aanmerking komende fondsen behoorden niet onze Staatsfondsen In bet laatst der week daalden zij althans door den indruk die de finaucieele rede il Vrgdag door den Minister van Financiën bg de aanbieding der Staaisbegrooling van 1885 gehouden veroorzaakte In weerwil dat de uitgaven ƒ 9 millioen lager en de middelen ƒ 6 millloen booger zijn geraamd is bet geheele tekort van 1885 ƒ 16 millioen doch daarvan behoort s ed s 3V9 millioen op den gewonen dienst terwijl de rest door buitengewone uitgaven veroorzaakt door buitengewone middelen moet worden bestreden De Minister wil dan ook weer een geldleening van ƒ 17 millioen sluiten Het gebeele tekort eden 1882 is 55 millioeu hiervan is nog 12 millioen ongedekt De minister steil voor i n het personeel van de gemeenten terug te nemen het overgangsrecht op effecten bij overlijden te verhoogen en het uit te breiden tot rontegevende schuldvorderingen bet zegelrecht op effecten te verhoogen en uil eene andere inrichting der Staatslotetg meer baten voor de schatkist te verkrijgen Ten slolie beluofde bij spoedig outwerpen lot wijziging der zegelbelosliug en tol invoering eener tabaks llasting te zullen indienen Dit alles is wel neschikt om de daling onzer ndsen te verklaren Integralen verloren Be s rieën V 791 jg s 101 83 V lOl a oude vieren en 84 onveranderd 101 IOI b amort syn V4 l ger 94 De overige aoorteo bleven willig doch veranderden weinig Premieleeningen Groot Amst loten zgn s en Paleialoien 1 pCt booger doch Roti en gem crediet lager Spoomiegleeningen In deze afd was de handel zonder beteekenis Aand Staatssp daalden 2 do Egusp Vs aand centraal stegen 6 pCt obl Rijnsp stegen g Boxtel waarden tamelgk vast behalre geatemp obl die s verloren TramKegleeningen Ook hier ging weinig om en vsit slechts Ie vermelden een avans van j voor Ned van s oor N en Z Holl en ecu verlies vau 1 pCt voor 4 j pCl obl Omni mij en vooi aand Rott Ir Indutlrieele en Jinantieete waarden Na de daling die de waarden der Ned Ind Handelstak in de laatst vorige week ondergingen werden de aand aan t einde der vorige week wederom 3 pCt lager genoteerd De aand zijn thans 93 5 pCt obl 103 en 4 do 94 Aanleiding tot de daling gaf de nieuwe obligatieleening a 4 pCt door deze maatschappij uitgeschreven Deze leening maakt geen goeden indruk toch schijnt de daling wel at voorbarig 1 M De meeste Indische maatschappgen zijn te lroordig in reactie Voor Kol Bk is een verlirf f l voor Handelmg van Vj te noteeren Int en hv Bott 2 flauwer doch Amst Bk tóajjer Air Hv 1 Haveustoorab 3 PanopJ l j Parkschouwb 3 lager Feienoord Ned Bank 1 pCi booger K Ned Stoomb mij NederI en pref Zeeland verbeterden Jaoai l pCt lager EuEOPEEScHE WA KUEN Staalt ondun Hongaren en Oostenrijkers vooral de eersten kenmerken zich door hunne willige stemming alleen Hong papierr was 1 flauwer maar 67 5 pCt goud 6 pCl do Vs en 4 pCl aangenamer terwgl zilvermetallieken g stegen Origineele Italianen mede 1 pCt booger Ook Russen waren flink gestemd oude 62 73 84 en 75 waren Ge Serie 64 77 Oo terl 3e Serie 72 60 69 en 83 booger Spanjaarden zijn voor binnenl perpetueelen 1 pCt lager eu Turken bleven zwak 4 pCt Egypte 1 booger Premieleeningen De voornaamste veranderingen in deze afd zgn dal Theissloten 1 lager sluiten na de loting van 16 dezer en dat Russische van 66 om dezelfde reden gelijk bedrag verlureh Servische zgu 1 en Geneve 2 pCl beter Spooricegleeningen De Italiaansche sporen zgu na de daling iets gestegen Warschau Bromberg verbeterde l g doch Warschau Weeneu Vs lager Kussen meerendeels in flinke stemming Baltische zijn Vi i Knrsk Cb Az Vs 1 8 Sew V Mosk Jar Vs J 0 l Vit 1 en obl in £ V Trausc 1 59 booger Indutlrieele en finantietle naarden Aand Oost Hong bk zgn V pandbr Busa hyp bk booger AMsniKAANSCHE WAAEUEN Staottfondien In Mexicanen ging veel om zonder dat de sloikoers voor 61 verbeterde 23 is a VsJ 8 echter steeg lOVs Overigens waren de speculatieve soorten flauw en de overigen zooder handel Spoorwegleeningen Het wordt eentonig om telkens de lange Igst der verliezen mede Ie deelen Genoeg zg het vffor ditmaal de Illinois met een verlies vau 6 j e pref Cbic N W met een van 4 sla de vogin amste te vermelden 7 pCt