Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1884

Vrydag 26 September JN 3136 1884 aOUDSGHE COURANT NimtvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken laalbaur na gt afzin Ddarloi kinii der palirotrn iicsleld WAEVstGËKS Heelmeester rag breuken GKOfKl l AAT 35 te Antwekpe v UMIJN va uimm mmmi Stoofsteeg T6 aan de Markt G O V D AJl l i De ondergeteekende maakt a n het geëerde publiek van cSJDuda en Omstreken bekend dat nu zgn geachte Patroon de Heer L SCHENK j waafl bij feünrende 16 jarön in verschillende functiën is werkzaam geweest diens zaa jaan aiidereiHheeft overgedaan hjj eene zaak voor eigen rekening is begonnen in OALA NiTEBlMS en AAifVJEitWANTJE ARTIKELEN hopende hy na voor ch die guüitfen dat vertyouwki te genieten en waardig te maken zooals h y voor en ten zj i Patroon zolveler jaren j heeft n ogeu ondervinden f I i I V Ëeue nette en civiele bediening verzekerende luFveelt hg zictr beteeft eljBi M k Staden Landgenooten h tl j NB Opening 25 S ptemlfïel 18 4 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis pgeuomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN uur des namiddags van den dag der uitgave erteatiën kan geschieden tot lïen 1 kU de U Dfibeuo BnrgefaVoni Beolanicii tegen Bkntlogen in de PlaalselgU dirccte 9 S f zulleo hebben De deelneming belait ng op de inkbmsten dienat 1884 j f 1 25 NON PLUsfüLTIlA f l l Ö X ÜM i Na ontvangst van ƒ 1 23 per Postwi sel of Zegels verzendt oud rgeteekendje zéér ü6t verp kt en tianco door geheel NE D EHjL A ND 100 vel best geruit Postpapier ei lOO beste vierkante Enveloppen 1 Nickel Doosje met beste stalen Pennen 1 e r nette Penhouder 1 Potlood met puntbewaarder 1 heel mooi Zakboekje 1 sjtuk Lak 1 flacon SchakelUjm met kwastje 1 flacon beste blauwe of zwarte Inkt an om eens vlug een massa Paketten op te ruimen ontvnngt men geheel cadeau 1 doos met 3 stuks prachtige beste ZEEP Dit Pakket wordt ook verzonden op rembours met 10 cents verhooging Boekhandel CULËMB0R6 schuren Hg wiens koord alzoo t eerste doorge zaagd is heeft de weddenschap verloren In de norgen len 11 ure te behandelen landstreek der IV Moekiros die toen in 1377 zeer rustig was hadden deze verinakelgkhedcn der Aijebcrs zeer dikwgis plaais en t grootste gcdeelle der kampongbewoners waren getuigen van dezen vreedzamen strg d die bigkbaar met veel spanning werd gadegeslagen obi St P Minn verbeterden 1 South Pno obi 2 t Union Pacific bleef in willige stemming Van de Tereenigiog Am spwf sieeg le Serie 1 en daalde 2e Induttrieele Kaarden Zoowel Colorado s als Maxwell s liju V l iger Peolongatie eeme De rente was Dinsdag en Woensdag s eohta 2 pCt doch tegen dien stand wal weinig te krijgen loodat spoedig weer 2 9 gemaakt werd 1 PS Am sporen ble en ongeanimeerd ünionCert Vs hooger 50 Staatsfondsen waren williger looral Spanje voor perpeiurelen die a s profiteerden en Transcaucasisohe spoor die van 58 i8 lot öO s steeg Turken iwak Mexicanen il 23 s a 4 lO a Vs Ome Staatsfondsen voor integralen Vi drieën s er de andere posten flauwer Loteu Oemeenteorediet 1 booger Aand centraal verbeterden S s a ï s t2 4 a it Ned tr a 1 hooger Hv Amsterdam steeg 2 Sloomv Nederland l pCt De daling in Ned Ind Haudelsbk bleef aanhouden de aand verloren S i a j Men beweert dat groote kapitalen dezer instelling in voorschot aan suikerplantages zgn gegeven zoodat de achteruitgang verband hpudt met den ongunstigen toestand der suikerindustrie fi E C L A M È Goedkoop en gpoed lo een tijd als de tegeiinroortli e waarin de atrekkir g gfOedkoop en slecllt sleeds meer algemeen wordt komt het slechts zeldzaam voor dat men een artikel vindt dnt de twee eigenschappen goedkoop en goed in zich vervcnigt Een zoodanige gunstige uitzondering op den regel maken de bekende ZwitSersche Pillen van Apotheker R Brandt die door de beste geneeskundige autoriteiten a mbevoleD worden Ëen doos met 50 Pillen koel slechts 70 Cents zoodat men voor deze kuur slechts weinige centen daagt behoeft uit te geveu Vergelijkt men die germge uitgaaf met de gunstige uitwerking der Wwitsenobe Pillen by Maag Lever of Gal aandoeniugen of Verstoppingen dan komt zij in geen aanmeikiug hoegenaamd Terwgl den lijders aan bovengenoemde kwalen aangeraden wordt dit zoo algemeen geroemde hniamiddel eens te beproevsn wordt hun medegedeeld dat de Zwitsersche Pilleu verkrijgbaar zijn te Gouda bij J C ZELÜENRIJK Droogist Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Sept Jacobus oudera A Schouten en P Tia dar Kisl 20 Sept Teuntje ouders J Beuk en J VBO deo Heuvel Aio Bios ouders M Hoogeosteger eu C an der Kiod 21 Sept Johannes oudera J Weijman en S C Meininger Jobenaes ouders J de Mol en J C Nieuwliud OVERLEDEN 22 Sept M Knis 2 m M Boot 1 j 7 m E J Machwirth 4 m Gouderak GEBOREN Fieter ouders F Schouten ea M de Jong Jannetje Maria ouders F Boer en P Boer Lyotje oodera S yao Dam en A van Erk Cornells ouders N Kooi en J Noorlander Adnanos ouders A van Vliet eo li Verstoep Rafel ouders J Slegt en E Sharloo OVERLEDEN A Koemans 8 m GEHUWD J Visser en M Kruit Stolwijk GEBOREN Pieter ouders G B Sloof en F Stam Grietje ouders G Both OVERLEDEN A Verborg 60 j J Boom 12 j D Vonk 48 j Haastrecht GEBOREN Maria ouders J an der Grift ea A Kloot Hendnk Leeadert ouders C W van Zgll Langboudt en £ Booketmaa Vlist GEBOREN HendriksooderaH den Toom ea C Verwoerd Reeuwijk GEBOaSN Bendricui ouders B Krik en A Dries TrijDtje oaders H Piol eD J DiepeoboDt Marie Anton Johsn ooders A Hoogerwiard en M Vergonst Adritna Johanna ouders A Verhoef en A van Kempen Jan Piet J N tan Spongen en C Voordoow OVERLEDEN Arie Verhoef 66 j ADVERTENTIÈN 50 Jarige Echtvereeniging VAN NICOLAAS GOEDHART BN JOHANNA VAN DER STARREN Gouda 26 Sept 1884 Voorspoedig bevallen van een Zoon J C DR MOL 21 Sept NlBÜWLAND Een te Pan geve8tigde HANDELS FIRMA wenscht in verbinding te treden met prima Firma voor geregelde Leveringen IToordhollandsclie Kaas Ant voord letters I C 157 RueMontmartre Parie De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bü wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen aUI A LAROCHE van KRAEPELIElt MOLM Opweikend versterkend koorliverdrijvend IJzerhoudende Quina Larocke bg bloedarmoede elo In fleasohen vaii ƒ 1 90 en Eenig depot voor Gouda en Omstreken bü den Heer C THIM Apoth te Gouda Isfo 1 900 van KOKSMA S mmm imii is voorbanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda iftt Alle Muttlekstukken zoowel EDITIE PETERS en meer anderen worden ten spoedigste geleverd NIEÜWEFBÜIEIIANTEN OOGST 1884 3 5 ctt de 5 ONS zun 20 k m rs Ier bëichikEliS enz i nnij r nt RI Ö lkALE GENEZING desierkiejeud ordt ÜUuLnulli o eretInjfekoinpD oor een bfpnalde prijs be Voor eene administratieve betrekking wordt IEMAND gevraagd bg voorkeur een Gepensionneerd Onderofficier Salaris 8 per week Eigenhandig geschreven brieven franco onder No 1024 bg den Boekh A BRINKMAN Stoomboot ReederU MAAS en IJSSEL Kantoor te Rotterdam Haringvliet z z 52 Ag ent de Heer H ROS Dienst Rotterdam Ouderkerk Gouda langs Plantage Kralingsche Veer Vseelmonde Stormpolder Krimpen en Cappelle a dIJsel Ouderkerk Nieuwerkerk Gouderak en Moordrecht De Stoombooten OuderkerkajdIJsseüII en Reserve Van ROTTERDAM naar GOUDA Dagelgks behalve Donderdag voorm 7 j en 12 ure Donderdags voorm 6 en 12 ure Van GOUDA naar ROTTERDAM Dagelgks 12 en 8 are De directie Snelpersdruk van A Bbinkma te Gon a franco c p st ïf Sf l paonAiag van a 3 25 S teïnUi re e oenii In ecnen öiulerW iJ2 hooi voor meitjei Vsnl eenen leeraa en ik Bol De uitgaviMezerCourant geschiedj ZONDAG W9BN AG en VRIJDAG In de Stad gesehieiif de uitgave in den avond van DINSDlfc DONDERDAG en ZATERDAG JjlH prgs per dritt maanden is 25 Men Tcrcoekt ons het bericht id ou rorig nummer omlrent de meiijet op de buigerachool te Verbeteren Oojniit ia de uitdrukking dat ifen f Mi i e nut gunstig gevolg examen deden tot toelating mgerolge inmiitera beiluit niet tyn toegelaten De bewuit meiqet oor wie gereijueftreerd is hadden geen examen nog gedaan en van toelating kon du9 geen sprake cgn Volgens reglement worden de inschriJTing en het toelatingsexamen gehouden aan den aanvang van den cursus itt September alleen hadden deze meisjes tich opgegeven voor en deelgenomen aan een tentamen of voorloopig onderzoek dat de leeraren zoo beleefd zyn telken jare te houden om de oaders te kunne ijlen op belgeen de aanstaande leerlingen in het een of ander vak te kort komen eene beslissing over al of niet toelaten vordt dan niet genomen De voorstelling in ous vorig beriobt geeft aan s ministers beslissing een schgn van onwettigheid en onbill kheid waarvoor gceo grond bestaat In de litting der Botterdamsche Arr Kechtbank van Dinsdagmorgen sou uitspraak ign gedaan in de zsak van J v T logementhouder te Gouda bekl van mishandeling Maar er werd gelast dat deie laak oppieuw worde behandeld en nadere getuigen gehoord Vervolgens stonden terecht A M Km bouwman te Gouda was aangeklaagdvan verwonding Toen op den löen Aug jl bekl looals hji reeds geruimen tgd gewoon Jjeweest wasts doen met 2 door hem vervoerde koeien gebruikwilde maken van den vlonder toegang gevende totbet land van A I V aldaar waarnaast zijn eigen land gelegen was werd dit door V hem geweigerd Hierover driüig geworden had bij V met een paal enige slagen op het hoofd toegebracht waardoor verwonding was ontstaan Niettegpnstaande deze mishandeling door getuigen werd geconstateerd ontkende beklaagde het ten laste gelegde en gaf op dat V achterover op den grond was gevallen en daardoor die verwonding had bekomen Het O M eisohte bekl a veroordeeliiig tot 15 dagen celstraf en ƒ 8 boete subs een dag celstraf Mr J van Gigoh advocaat te s Gravenhage voor beklaagde optredende pleitte verzachtende omstandigheden B L landbouwer te Waddinxvecn had op 7euAugustus jl toen de gemeente veldwachter P v d G op last van den Burgemeester zioh had begeven op het erf van beklaagde ten einde tegenwoordig te zgn bg een onderzoek dnt door hethraodbestuur op genoemd erf werd ingesteld naarnet broeien lan hit hooi genoemden veldwachter verzocht zioh te verwijderen en toen deze daaraan niet voldeed had hij hem geÜfelHdailig in de borst en bij d n arm gegrepen en moedwillig jjednwil met hét doel hens van zgu erf t verwijderen Beklaagde dje den dag na het iroorgwallene den veldwachter zijn leedwezen daarover han betuigd bekende het l em ten laste gdegde 3 i v Gigoh ook voor dezen beklaagde als verded er optredende boCpte dat de rechtbank in ruime H ate verzachtende omsilandighedén zon toepaseen in deze zaken bepaalde dé rechtbank de uitspraak 4 Dinsdag a il O L De vliegerwedsirgd belooft bij gunstig weder een ial zóó oot zgn dat de commissie zich reeds van verscheidene bunders land meer heeft verzekerd om al de drelnemers te kunnen toelaten Men kan hel getal nu reeds op honderden schatten Zondag waren de proefnemingiSn overal om de stad in vollen gang en men zag tal vau vliegers op eene duizelingwekkende hoogte staan Door veripheideoe figaarvliegers afgewisseld leverde het geheet eeo levendig eu vermekelgk schouwspel op De groote vliegers bleven nog achterwege maar meo kan verzekerd zgn dat op den dag van den wedsirgd vliegers van 4 en 5 meter niet tot de leldzaamheden tallen behooren Naar aanleiding van den vliegerwedsirgd hier Zaterdag te houden is in het N v d D de vraag gedaan of er ook andere wgzeo zgn bg het oplaten van vliegers behalve de Hollandsche Daarop antwoordt een der lezers het volgende Hoewel i oplaten van vliegers wel overal l zelfde cal zgn ben ik op Aljeh meermalen in de gelegenbeid geweest wedstrgden daarvan bij te wooeu Het doel was nu niet om te zien wiens vlieger btt hoogste staat maar wel om de vlieger zoodanig le trekken dat de touwen over elkander heeu De Eolterdarasohe Rechtbank veroordeelde den portier B te l egeuoord beklaagd van zich op 16 Juli in eeu coupé 3e kl van het Rhijnspoor tusschen Gouda en Nieuwerkerk op hoogst onbehoorlijke wgze over de Israëlieten te hebben uitgelaten en een lersoon die hem daarover had onderhouden te hebben mishandeld tot 8 dagen celstraf De Geraeonte begrootiiig van Reeuwgk voor 1885 is vastgesteld in ontvangst en in uitgaaf op ƒ 17918 73 Hei hoofdstuk onderwgs vermeldt een bedrag van ƒ 6515 De gemeente Schoonhoven leed eeu droevig verlies In den nacht van 22 op 23 dezer overleed op bet alleronverwachtst pastoor Franoiscus Blom die 20 jaren lang op voorbeeldige wijze in die gemeente zgn taak vervulde Tot zelfs nog een uur vóór zijn dood had hij zioh vol toewijding beijverd om den feestdag van den 238teo September het 100 jarig beslaiiu der hermen de stichting van een R K kerk aldaar recht luisterrgk le vieren en reeds in den 4 avond van den 228ten had eene feestelyke bedeeling aan de armen van alle gezinlea e Schoonhoven plaats gehad peen wonder dat elk weldenkende deelneemt in den rouw en de teleurstelling welke het afsterven van zulk een algemeen geacht man en dat juist op zulk een oogenblik veroorzaakt Het prachtige nieuwe altaar met sierlijk beeldwerk bekostigd door bijdragen van de gemeenteleden en waarvoor met het minst de overledene zooveel had opgeofferd werd iitt het eerst gebruikt voor eene indrukwekkende Requiem mid welke de feestmis die men zich had voorgesteld nu moest vervangen en die bediend werd door dezelfde heeren geestelijken die voor de feestelijke plechtigheid waren overgekomen Zittingeu Staten Generaal Tweede Kamer van 23 en 24 September In de zitting van Dinsdag is door den Minister namens de Regeering keunis gegeven dat was ingetrokken het ontwerp lot aanvairing der zegelwel Aangenomen werd de overeenkomst met Frankrijk tot onderwerping der Nederlanders m Tunis aan de Fraosche rechtsbedeeling en de overeenkomst met Italië tot toelating van behoeftige ouderdaneu wederzgds tot kostelooze procedure met ontheffing van cautie stelling dit met 35 tegen 32 stemmen In de zitting van gisteren is met 68 teüeo 6 stemmen verworpen het ontwerp der overeenkomst SabinaHenricapolder omtrent het maken van een inundaticsluis bij hel fort De Ruyter op grond van de willekeurige eischen van het walfrschapsbestour Het ontwerp tol wgziging der zeevissohergwet intrekkende hel verbod lot het visschen met kwakkuilen in de Zuiderzee is onveranderd aangenomen Met 55 tegen 15 stemmen werd besloten het wetsontwerp tot iu overweging iieraen van een voorstel tot verandering van art 198 der Grondwet De Provinciale Staten van Gelderland hebben tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal gekozen den heer rar C J Sickesz oud lid der Tweede Kamer Hel buiteuverbigf genaamd Het kleine Loo met heerenhuizing weiland moestuin stalling en verdere gebouwen gelegen langs den Bezuidenhoutscben weg te s Hage tegenover het Huis ten Bosch thans eigendom der Hooge Erfgenamen van wijlen Z K H den laatstelgk overleden Prins vaa Oranje is dezer dagen in het Venduhuis ten overstaan van notaris Ligtenberg in het openbaar verkocht voor ƒ 15 700 Het buiten had in veiling ƒ 14 476 gegolden Bg gelegenheid van het bezoek der Transvaalsche Deputatie aan de Weesinrichling le Neerbosch nep generaal Smit onder meer aan de grootste jongens en meisjes toe Komt tot ons over gg zult ons altijd welkom zgn Wij hebbeu behoefte aan flinke werkkrachten Die uifnoodiging is niet vergeefs geschied al aanstonds wnreu er jongens die lust gevoelden naar Transvaal te trekken eu onder dezen drie die hun verlangen sau de Deputatie bekend maakten Het bestuur der ee9inrichting keurde dit voornemen goed ook met het oog op de schaarsohte aan werk die in ons land tegenwoordig bestaat looral voor jiyii w