Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1884

OITTVAHGEIT de Nouveautés in Pantalons en Winterstoffen ook KINDER en JONGEHËEREIV OVERJASSEN Prachtig e collectie concureerende prijzen J S VAN DER SLOOT Haven B 48 3138 Woensdag 1 October 1884 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BOEKIIEIO CTIDElNr Practisch onderricht in GEWOON en ITALIAANSCH BOEKHOUDEN tevens schets van WISSEL EFFECTENHANDEL Cursus 2 d 3 t 45 Prlvaatles f 60 in termijnen Gouwe C 13 C J FAURE Geexam M O Leidsche Stooml oot Maatschappij Volharding Door de vervroeging der Leidsche Veemarkt welke dit jaar ten gevolge van den te vieren gedenkdag van LEIDENS ONTZET in plaats van Vrijdag 3 Oct op WOENHDAO 1 OCT wordt gehouden zal de gewone Boot N 8 dien dag om 4 uur des morgens van GOUDA naar LEIDEN vertrekken Tevens zal deze Boot bij gelegenlieid der Feesten welke 3 CCT a s te LEIDEN zullen gehouden worden des morgens ten 6 uur uit GOUDA naar LEIDEN en des nachts ten 12 uur na afloop van het Vuurwerk van LEIDEN vertrekken Ook zal de Boot N 4 die op gewone dagen teu 2 uur naar AMSTERDAM vertrekt op 3 OCX a s eerst des nachts van LEIDEN naar AMSTERDAM varen DE DIRECTIE ZtlVERE FllANSCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adresi WIJDSTRAAT A 172 GOUWE 0 13 Gouda Eenig Depot van Well en s Eoone kamp Elixter De Inzending van adverteatien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave La Lampe Beige Nieuwe uitvinding gebreveteerd in Belgil Frankrijk en DaiUchland Een PETBOLEÜMLAMP waarvan het brandgevaar tot een minimum is teruggebracht Lichtsterkte grooter dan een gasvlam het verbruik der olie geljjk aan een gewone Lamp Verkrijgbaar te Gouda bij W 1 van LEEUWEN Spieringstraat F 41 alhier Best WITBROOD per Kilo 17 Cents 2e soort 15 TARWE BROOD 12 Gebloemd TARWE BROOD 13 ROGGENBROOD 12 met Krenten 15 KRENTENBROOD 19 VOERROGGENBROÜD per 2 IS KADETJES stuk 2 BesteTAFELBESCBÜlT de lOstukslO Gewone 12 10 A G OOSTttUM Turfmarkt WmTEEDIElTST aanvangende Woensdag 1 October mmm eoebiee VERTREKT van OUDERKERK vm 7 30 snm 12 30 uur GOUDA vm 10 nm 4 uur DONDERDAGS OUDERKERK vm 7 s nm 12 30 uur GOUDA vm 11 snm 2 uur Versche en ingelegen Mosselen Gebakken BOT en SCHOL ingelegen en gerookte PALING en allerhande VERVERSCHINGEN A H SPARNAAIJ stoofsteeg VBRSCH bij Raaijmaakers Haven 17 KONINOINNEBBOOD PRINCESSENBROOD Appelbollek APPBLTAABTJES tlPJ UCBAlXKF T KATTENTONGEN Verwacht diverse soorten lïTo cLg a Oproeping van Belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN Ier Provincie Zuid Holland roepen bjj deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zij dit noodig achten te verschijnen in de openbare vergadering van hun Collegie welke zal gehouden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 6 OCTOBER 1884 des namiddags ten 1 ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake een beroep van den heer M J WESSELS te Gouda tegen een besluit van het Gemeentebestuur van Moordrecht houdende afwijzing van een verzoek om een Lokaal in die Gemeente ook des Zondags te mogen gebruiken tot het houden van godsdienstoeteningen s Gravenhage dm 23 September 1884 De Gedeputeerde Staten voornoenld FOCK Voorzitter F TA VENRAAT Griffier Snelpersdrnk van A Bbinkhan te Gouda T Goedewaagen en Zonen MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 o jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche benrsvoorwaarden nemen gelden a deposito a 3 jaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3 ja belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vb 7o voor fondsen hoven de 30 o V onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder byberekening van provisie als pr frs 100 0 26 russ roebel 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 481 am dollar O ül Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam Afslag van Brood Best WITBROOD per Kilo 17 Cents BRÜINBROOD 14 BLOEM en TARWEBROOD 12 Best KRENTEBROOD 25 Gewoon KRENTEBROOD 17 Beste BLOEM per 5 Ons 8 TARWE MEEL 7 Slijters genieten rabat L van Wankoni Lange Tiendeweg D 63 STEENKOLEN Depot Ithijnspooi De Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van BESTE MACHINE eu KAOHELKOLEN Prijs per Hectoliter vrü aan huis Contant zonder korting HAARDKOLEN f KACHELKOLEN zeer grof 0 65 SMEEKOLEN 0 05 Bebtellingen worden dageljjks aangenomen aan het Station Rhijnspoor en aan de Bestelkantoren P W v N EIJK Mr Schoenmaker Lange Groenendaal E de JONG CrabethstraatQ237 Men gelieve een dag voor de bezorging de bestellingen aan de Bestelkantoren op te geven PS Bjj tien Hectoliter gelvjk tot nlt October 5 cents per Hectoliter minder Overeenkomsten gedurende de a s winter worden zonder verhooging afgesloten S D BOOI OJMVAiXGElN De nieuwe Winterstoffen Fransche en Engelsche PANTALONS teg en concureerende prijzen B BECMBH Tailleur 1 Er wordt van 15 NOVEMBER tot 15 APRIL te Huur gevraagd een WINKELHUIH voor een nette affaire met opgave van stand en prjjs per maarfd het is voor menachen zonder kindereu of groot beneden TOEH ÜIS waar lengte aan is en wat voor Winkel mag gebruikt worden Adres franco brieven onder motto WiNKELHUis aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hjj DONDERDAG 2 OCTOBKR a 8 Gouda met zjjne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bfl den Heer F X HABDIJZER Café Vredebest op de Mabkt s Hagk OïTiomif De uitgave dozer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 30 September 188t Hel notarieel examen 3e gedeelte is raet guintig gevolg afgelegd door deu heer H A Luijten alhier De Gymnaitielc Vereeniging Excelsior alhier heeft bij het Zaterdag jl te Aruhem gehouden Coacouri waaraan 10 corporatien deelnamen den 4a pr behaald iSooiiag jl bad zekere Jacobni Voi alhier eeii iroonleot i l gehad met een schipper die nogal hoog liep doch eindelyk min of meer crd bggeIcgd ritgenoemde persoon kon echter de hem toegeroegde oorden nog uiet vergelen en achtte deu BDiler later op om hem afteranselen De schipper hoewel niet groot nogal pootig lyude wist tich niet alleen flink te verdedigen maar takelde lyii Icgeattioder too geducht loe dat den vr erg uiii het hoofd ver or d naar tqiie woning moest worden terroerd Het gerucht liep zelfs dat Vos tengevolge van de omvangen wonden overleden SS maar dit is enwur Zaterdagmiddag is het 9 jarig dochtertje var zeLeren van Vlaardingen lu de Korie Akkeren vsrdroaken en des avonds in het water tan den Fluweelen Singel K Slraver sigarenmaker die evsn Ie oren in beschonken toestand op een bank in bet Plantsoen was zittende gezien Zondagavond hebbeu eenige jongelieden de aardigheid gehad een brandende windluclfer waarmede Ie Goudsche jeugd zich onophoudelijk vermaakt Ie werpen op het rolsoherra van den heer Sieevens in de Hoogstraat helwelk in brand geraakte De vlam kon gelukkig met behulp van eenige emmers water worden gebluschl doch bet scherm was erg beschadigd Nsar wij uit goede bron vernemen moet de toesland WD Z M den Koning verre van gunstig zijn Deaantallen waaraan Z M ondeVhevig is hebben zich 10 de laatste dagen by kortere tuatchenpoozen herhaalil oodal men in wtlouderrlohie kringen de loekometmet zonder vrees te gemoet ziet D Cl Vrydag te 10 uren hadden te Schoonhoven de plechtige laatste geeslelyke eetbewyzen aan het stoffelyk overichot van den diep bclreurden herder pastoor 1 Blom plaats Het allaar met zyn gewelf was geheel in rouw gedrapeerd op welk donker kleed de zinteekeuen des floods prijkten Brandende waskaarsen in talrijke groepen ontstoken wierpen een somber licht over de tnimtf waarin de talryk opgekomen neesielijken wt het dekenaat Gouda alsmede de geestelgken uit de naburige parochie Kabauw zich rondom de op ne katafalk gestelde lijkkist overdekt met vyf pnohtige lykkransen geschaard hadden De dienst werd verricht door den ZeerEerw heet P C Th Malingré deken te Gouda gcadsisteetd door den pastoor van Kabauw en de VVelEerw hwren Pernantien en Moes Het kerkgebouw was geheel ingenomen door eene eiMgitellende schare waaronder zeer velen van lero geloofsbelydenissen Jiulrukwekkend klonken de tonen van het sohoone eqniem van Prancisous Amerio door de kerkgewelven aan de zielerust van den overledene welwillend opgedragen door het zangcolle ge uit Kabauw dat onder zijn yverigen directeur den weleerw heer W Fruiju bewgzen gaf hoe prachtig en juist de Gregonaanscbe zang in die gemeente wordt nitgevoerd Aan het einde dezer plechtigheid hield de Deken van Guuda eene Ijjkrede die tot tekst had Ik zal uwen feestdag in rouw en uwe vrengdezangen in weegeklaag veranderen In krachtige taal gaf de redenaar een beeld van den diepbetreurden doode en hoe de ftestvreugde in droefheid en rouw was veranderd wat de overledene in de 20 jaren zyner bediening voor de kerk zijne parochianen en de armen was geweest hoe door zgn energie maar vooral door zijne offervaardigheid een prachtig kerkgebouw en pastorie in drze gemeente was gesticht Het lyk werd door kerk en armbestuur en de leden van het zangkoor grafwaarts gedragen terwyl de commiaaie van de voorgenpmeo feeatviering als slippendrtgera fungeerde De groote loetloed van naecit eD zoowel in de kerk ala by de teraardebettelling de oprechte deelneming die algemeen Ie beapeurtn was waren zeker de meest treffende bewyzen van de achting en toegenegenheid welke pastoor Blom zich door zgn bemiuLelijk en verdraagzaam karakter niet alleen onder zijne gemeenleuareu maar ook oader tal van andersdenkenden had verzekerd De opening van hei Ryksmusenm te Amsterdam ia volgens het Uil uitgesteld tot de eerste maanden van het volgende jaar Vermoedelyk zal de plechtigheid samenvallen met het verblyf van Z M in de hoofdstad In verband met dit uitstel is ook het overbrengen der schilderijen nil bet Trippenbnis verdaagd Er wordt yverig aan het gebonw gewerkt en nu de opening ia ailgealcid zal het denkelyk in zyn geheel gereed weten wanneer de plechtigheid plaats vindt Voor den regen zegt een Frinsoh blad van de Vereeniging ter Bescherming van di reii strijken de zwaluwen teer dicht langs den grond poetsen de duiven en andere vogels hun vederen steken de vliegen hevig krabben de hoenders zich en maken Z ch kuiltjes in het zand om zich daarin rond te wentelen s fringen de vissohec boven het water uit slaan ganzen en eenden met de vleagels snateren druk en duiken veel steken runderen den ueus in den wind om lucht te ademen verzamelen zich langs de weldekanten of in de schaduw en gaan met hun achterste naar den wind staan verlaten de schapen met tegentin de weide zoeken de geiten een schuilplaats laten de ezels lang in dikwijls hun muzikaal geluid hooren gaan de herdershonden voor de te bewaken kudde Hggen en schynen dommelig keereu de katten aan bel vuur den rug toe kruipen de varkens dieper in het atroo slaan de hanen met de vleugels en kraaien op ongewone lijden schreeuwen de pauwen van hun zitplaatsen in de hoornen i laat het parelhoen zyn roep hooren verzamelen de raussohen zich in talrijke troepen op den grond af in heggen en sjilpen voortdurend laten de raven aanhoudend en met langzaam tempo hun krok krok hooren werpen de mollen nog meer molshoopen dan gewoonlijk op verlaten de padden in menigte hun schuilplaats kwaken de kikkers vliegen de vleermuizen de woningen bin ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt ifzoiiderlgke Nommers VIJF CENTEN nen en komen de roodborstjes in de nabijheid der huizen vliegen de zwanen tegen den wind in verlaten de bijen slechts wantrouwend hnn korven en vlie en niet ver weg dragen de mieren hun eieren larven bedrijvig heen en weder kruipen de aardwormen over den bodem en komen de naakte en huiejesslakken te voorschijn Zal het schoon weder worden dan vliegen de muggen en vliegjes des avonds in groote vluchten op en neder en de boomkikvorsohen huppelen hun ladder op en af Sterke wind wordt door de volgende teekens aangekondigd het randvee maakt sprongen en schudt met den kop de schapen draven heen en weder en schudden ook mei de koppen de varkens dragen het stroo in hun hok heen en weder knorren en draaien de koppen heen en weder de katten scharen tich aan boomen en palen de ganzen beproeven te vliegen en bewegen de vleugels de duiven maken bij het vliegen met hun vleugels meer gemiaeh dan gewooulyk de zwalawen houden zich slechts aas de eene zijde der boomen op om daar de insecten die zich voor den wind verschuilen op te zoeken de eksters verzamelen zich tot kleine groepen en maken veel leven Vóór onweder zingen de lijsters luid en aanhoadeod de zeezwalawen verlaten de kust en vliegen landwaarts de dolfijnen trachten in groote scharen de rivieren binnen te dringen of naderen de kusten de zwaluwen eindelyk verlaten de steden vliegen bniten druk heen en weder en laten voortdurend hnn gesjilp booten Bi boven bluf Is dat nu dat mooie land waar ze zooveel van vertellen vraagt een Noordbrabanlsche landverhuizer korten tijd na zyn aankomst in Amerika aan den agfti bij de bezichtiging van een armzalig stuk weiland dat de andere hem te koop aanbiedt dan moet je bij ons in Holland komen als je daar s avonds een beest bet tand indryft kan je het a morgens ha Sl niet terugvinden zoo hoog slaat het gras Wat dal betreft zegt de ageol kun je gerust wezen als je dat hier probeert vindt je het s morgens in t geheel niet terug Het verslag betreffende den dienst der posieryen over 1883 toont evenals zyn voorgangers aan dat onze posterijen vooral in de laatste jaren waarin groote verbeteringen en hervormingen zyn tot stand gebrichl met rentenschreden vooruit gaan Elk jaar worden de getallen die het verkeer met brieven briefkaarten postwissels en quilantiën aanwyzen grooter Ook de ontvangsten en het voordeelige saldo zyn niettegenstaande de enorme uitgaven voor den pakketposldieust bijna l j ton hooger dan in 1882 Hieronder volgen eenige byzonderheden die op genoemden dienst betrekking hebben Het Binnenlandsch brievenverkeer bedroeg byna 47 millioen dus ruim 1 millioen meer dan in 1882 ongefrankeerde brieven bgna 60 000 minder dan in het voorafgaand jaar Naar het linitenland werolen verzonden ruim 7 millioen tegen byna 7 millioen in 1882 dat verkeer vermeerderde met 2 70 pet Het aantal briefkaarten was ruim het I S deel van dat der brieven en steeg in vergelyking met 1833 met ruim l uillioen De verhouding van bet aantal briefkaarten Haar het buitenland tegenover de builenlandsohe brieven was a s 1 tot 6 Opmerkenswaard is dal de gewone aangeteekende