Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1884

hun exemplaar een flink eind omhoog te tien stijgen werden er vele op bet oogenblik dat zy bet moeilijkste paht reeds hoopten overwonnen te hebbeo plotseling gestoord in hunne illusiën door dat hun vlieger eensklaps koppig werd en met tal van lachverwekkende buitelingen naar den grond tuimelde Op deze wgtc werden er verscheidene al spoedig buiten gevecht gesteld Er waren echter nog meer bezwaren te overwinnen Het touw bleek vaak niet bestand om de gevorderde diensten te verrichten en op de hatelijkste wijze brak het soms af eu zag men ziju geliefd voorwerp in de verte verdwijnen en daarmede alle hoop op een eereblijk De vliegers die het allegden hadden het hard te verantwoorden Nauwelijks zag men er een naar beueden komen of een troep jongens vloog er in allerijl op af en onder de meest luidruchtige vroolykheid werd het papier vernield Zoo is de jeugd Cel age e t sani pilié ook voor zaken die zg zelf met zooveel zorg had tot stand gebracht Eene voorname liefhebberij bij de vliegerende jeugd schijnt ook te zijn het iiborren van touw Du bestaat iu het zich meester maken van het touw eens vliegers die z jn dieus en weigerde en met de grootste blydschap kon men jongens booreo vertellen zoo of zooveel touw te hebbeo gehord Er heerschte door een eu ander een groote levendigheid op het feestterrein dat gelijk te deuken was door vele belangstellende dames en heereu werd bezocht die kwamen deeleo inde vreugde der kindereu terwijl lu de nabijheid daarvan een zeer groote massa volk stond opeengepakt om eveneens daarvan getuige te zijn Dit laatste was vooral uilbuudig in zijn bijvalkreten bij lederen vlieger die neder tuimelde Behalve op de eigenlijke deelnemers aan het feest was het ook de moeite waard een afzonderlijken blik te slaan op de toeschouwers niet het minst op die buiten liet feestterrein en voorol hen te iooren me ledeeleu welke indrukken de wedstrijd bü hen opnekle Daar waren vooreerst de phitosofiscbe toeschouwera die zich uitputten in allerlei treffende beschouwingen waarin zij vergelijkingen maakien tusschen het levens slrijdperk en dat hetwelk wij thans voor oogen hadden Ook daar treden velen met de schoonste iilusien op om met één rukwind ze allen eensklaps te zien verdwijnen Ook daar een plotselinge verhooging b v van stand om na eeuigen tijd van weelde tot de laagste klasse te dalen Ook daar dat hatelyke uitlachen als men vaak zander schuld gedwongen is zich in een lager sfeer te gaan bewegeu Voorts had men humoristische toeschouwers die eigenlijk geen grooter pleizier hadden dan wanneer de mooiste vliegers plotseling hun reis naar de lucht opgaven e n hun gehechtheid aan de aarde op ondubbelzinnige wijze toonden Deze lieden amuseerden zich zelfs horribile dictu I njet de betraande oogen en de bedroefde gelaatstrekken van iunig teleurgesielite knapen en wezen hun buurman op de kluchtige figuur die dergelijke ventjes maakten niet bedenkende dat hun figuur waarlijk ook zoo schitterend niet was Verder waren ook de bedilzieke lieden hier vertezenwoordigd die als immer ook thans ons met allerlei aanmerkingen aan boord kwamen ru voorts angstige exemplaren die bang waren dat de prijzen in geld zeker verkeerd besteed zouden worden Eindelijk zwartgallige menschen die meenden doch Au gevoelen geven wij niet weer In een feestverslag passen desgelyke nurksche denkbeelden niet en speet het ons die te moeten hooren bij een zoo vroolijke gelegenheid als deze loor geen geld ter wereld zouden wij ze verder verbreiden Tegen vier lur werd er nagegaan welke vliegers voor eene onderscheiding in aanmerking kwamen De Commissie ging nu aan het niet t minst getvichtig deel van haar taak Uitspraak te doen welke vliegers het jgevtouuen badden Ten half 6 ure ongeveer was zy gereed met haar arbeid en werd de uitslag bekend gemaakt Deze luidt aldus I H00G8I STAANDE Vlugebs gewooH model Pryzen C Prince J Kerkhoff H Vos i h de Vrind 5 H C Kwakeruaat Premien J de Bruin Fr Mans J Frie J van VlaarJingen D Don kermen n C Nieveld II Hoogst staakde Vlieoebs buitengeivoou Prijs J van der Sauden Premién 1 Fr F A de Jong 2 VV de BruiJD jr III Grootste Vuebeks lokken met 0 25 pCt TermioderdeD terwjjl de briefen met aangegeteD waarde 13 pCt meer bedroegen dab het voorgaande jaar Vooral nam het aantal courautrn dat jaar weer enorm toe niet minder das IS i milliaeu couranten van 1 byna H miilioen van 1 cent werden op de veraohillende kantoren ter post besorgd De vermeerdering voor de j S bedroeg 13 voor de 1 cents 6 pCt terw l de overige gedrukte stukken boeken circulaires visitekaartje eni met 20 pCt voornitgiugen Ook de naar het buitenland versondeu bladen vermeerderden met ruim 2 s pCl Dat de pakketpost door het publiek gewaardeerd wordt blijkt uit het feit dat er in 1883 984 000 stuks raeer werden verioudeu dan in 1882 terwyl het aantal naar het buitenland by na verdubbelde De ontvangsten bedroegen byna 5 miilioen de uitgaven ruim S j miilioen soodat er een batig slot van ciica l s miilioen was Ouder de 50 000 brieven die door onbekendheid van geadresseerden ofwel door onfolljsdige adressen alsmede in geval van weigering niet kouden besteld worden waren 89 stuks waarop geen plaats van bestemming was vermeld lerwyl 61 brieven in hel geheel geen adres droegen Bij briefkaarten was dat verzuim nog grooter Op niet minder dan 928 briefkaarten was geen adres geschreven terwijl op lUO stuks geen plaats van bestemming was ingevuld Vun de 109 aangiften wejieus beweerde vermissing van anogeteckende brieven bleken er 103 ongegrond Uit deze gegevens blykt alweer dat het publiek bij vermissing van een brief dikwyls lichtvaardig de schuld op deu postdienst werpt De VLIEGER WEDSTRIJD Is er wel eens niet geheel ten oorechte over geklaagd dat de openbare feesten in Nederland vooral die voor J t volk bestemd aan zekere eentonigheid lyden aan Gouda de eer of liever aan eeuige heereu aldaar woonachtig om iets nieuws op dit gebied te hebben bedacht Aan wedstrijden was zeker in den Isatsleu lijd geen gebrek en ook in deze gemeente werd nog onlangs een drietal gehouden voor kolvers schakers en schutters bestemd doch een vlieger wedstryd as nog nooit voorgekomen hier zoo min als elders Geen wonder derhalve dat het denkbeeld met gejuich werd begroet niet het minst door de jeugd die daaraan in de eerste plaats zou deelnemen Nauwelijks was definitief besloten dat bet plan zou doorgaan of als een loopend vuurtje ging de bigde tijding van mond tot moild en spuedig werden de noodige maatregelen beraamd om op den dag van het feest met eere te voorschijn te treden ledere knaiip die den vlieger leeftgd had bereikt uog aan den arbeid om iets kuRstigs of iets kolossaals te vervaardigen en hoe meer de dag naderde waarop het groote feest zou plaats hebbeu des te meer hoorde men fluisteren van vlieger exemplaren die zeker ieders bewoudt ring zouden wegdragen Nauwelijks was de feestdag aangebroken of menig jongensoog sloeg een austigeu blik hemelwaarts Gelukkig heeft het weer dat reeds zoo menig feest dat in de open lucht moest gevierd in de wnr heeft gestuurd thans raedogewerkl en kon de wedstrijd zouder stoornis worden gehouden al was het nu niet bepaaald vliegerweor Toen het officieele openings uur naderde zag men van alle kanten een belangstellende menigte naar de Kleikade stroomen en weldra kon men zich overtuigen dat de faam met had overdreven toen zg hoog had opgegeven van hetgeen te zien zou worden gegevan Voorwaar een prachtige colleoüe van vliegers was opgekomen en daaronder van I de grilligste vormen en de meest curieuse modellen terwijl nipt weinige van opschriften waren voorzien die een gunstig getuigenis gaven van de vindingrijkheid onzer jeugd Stelden sommige vliegers dieren voor wa ironder ile ooievaar niet het minst de aaudacht Irok anderen verdienden bekeken te worden om hetgeen er op bevestigd was zoo was er een beplakt met oude assignaten terwyl natuurlijk de reuzenvliegers reeds uit de verte meuigen bewonderingskreet afdwongen Waren de vliegers een oplettcnden blik waard niet m nder de jeugdige eigenaars Het geheel vormde een tooneehje dat eene levende illustratie was van de Hollandsche jongens van Hildebrand Die vroolijke knapen wien de levenslust en de pret uit de oogen straalden met trots bun vlieger vertoonende waaraan zooveel mocile en tijd was ten koste gelegd was een lust om te zijn Ongelukkig dat ook thans moest blijken hoe geen enkele vreugde ter wereld lang van duur is Ue teleurslelliiigeu bleven helaas I met uil en reeds bu een eerste poging om de vliegers naar boven te doen gaan werden er vele jongens droevig geiroffen in hun hoop op eine onderscheiding Meer dan een vlieger ontving eene onherstelbare cheur en zelfs van hen die zoo gelukkig aren Prijs J Kerkhoff f Premién J de Gruil U B Lambert A C van Doornik de Jongens van het Weeshuis De versobillende jongens die zoo eervol uit het strijdperk traden werden achtereenvolgens voor de Commissie geroepen en ontvingen uit handen van den voorzitter den heer P Guedewaagen de verdiende onderscheiding Met de meeste erkentelijkheid werd alles iu ontvangst genomen terwijl de vader van een hunner een geldelijk bedrag gelijk staande met den door zijn zoon ontvangen prijs den voorzitter overhandigde met verzoek dit het Bestuur der Werkinrichting te illen doen toekomen En hiermede was het feest geëindigd en dus ook dit verslag V ij mogen echter niet nalaten eea woord van dank te uiteu aan de Commissie voor i het aardige feest dat zij der Goudsche jeugd bereidde De wyze waarop zg het organiseerde ea dit tot algemeen genoegen wist te doen eindigen geeft haar alle aanspraak op de algemeene erkentelijkheid Nu reeds hoorden wij er van gewagen dat elders het voornemen was opgevat het voorbeeld in Gouda gegeven te volgen en zeker is dat ieder die aan het feest deelnam steeds met genoegen zal terug denken aau deu Zaterdag jl gehouden Vliegerwedstrijdl Bultenlandsch Overzicht Terwijl de Eiigelsche premier op zijn reistochijet overal zoo gematigd mogelijk spreekt over de oppositie van het Hoogerhuis legen de kies el houden de conservatieven vol dot het hier niet ioozeerhet kiesrecht geldt dan wel de gelijktijdige behandeling iVan de disiricteu indeeling Het hoofd der conseivatieveu iu het Hoogerhuis lord Salisbury zet iu de Nat Keview dit standpunt uitvoerig uileen Hij bestrijdt ten stelligste de bewering dat de Lords eigenlijk tegen de nieuwe kieswet zijn dit niet durven verklaren en nu maar als voorwendsel aangrijpen dat zg de kieswet zonder betere zetelverdeeling met willen ten einde de kieswet zclie van de baan te schuiven De Lords zegt Salisbury willen eer de kieswet aangenomen wordi welen dat de zelelverdeeliiig op billijke wijze gcschieilen zal zoodat werkelgk in het Lagerhuis de meeningea van de natie op een behoorlijke proportioneele en waarachtige wijze vertciienwoordigil worden Salisbury verlangt dat bij de nieuwe tetelverdeeliiig de conservatieve kiezers zoo zullen gegroepeerd worden dat zij overeenkomstig hun geial in den lande ook in het Lagerhuis zullen vertegenwoordigd worden Hij betoogt met statistieke cijfers dat als dit geschiedde de conservatieven 35 stemmen meer in het Lagerhuis moesten hebben dan zij nu bezitten De IJuitsclie Reicha Ametger beval twee keizerlgke besluiten waarbij de exceptioneele bepalingen der wet tegen de socialisten voornamelijk het recht van uiizetling van verdachte personen behalve op Berlijn Potsdam en Charlottenburg ook op de arrondissementen Tellow en Niederbaruin en op de steden Altona en Lauenburg met de omstreken van toepassing worden verklaard Van 1 October 1884 tol 30 September 1885 blijven die maatregelen van kracht Op de Kussen en Puien die over de Duitsche grens willen komen wordt bg voortduring met de meeste strengheid een wakend oog gehouden De Bijkskanselier pakt de nieuwe koloniale onderneming weder practisch aan Hij ontbood de voornaamste vertegenwoordigers der firmo s die deel nemen aan den handel op Amerika s Westkust op Priedrichsruh ten ein hun meening te vernemeo over de toekomstige regeling der Duitsche nederzettingen op de Westkust van Afrika Tevens vertrekt een eskader van vier ojriogsschepen met de Bismarck als vlaggesohip ouder bevel von admiraal Knorr naar de Westkust van Afrika Het Berl TagtU meent uit goede bron te weten dat de drie keizerlijke regeeringen de andere mogendheden met hebben uiigeooodigd tot het utmen van gemeenschappelijke maatregelen tegen de socialiiten ïé Skiernievice is zulk een besluit niet gevallen en een schriftelijke overeenkomst beitant niet De kabinetten vnn Berlijn Weenen en Petersburg zullea echter aan de andere kabinetten mededeeleo dot de drie souve einen een samenkomst hebben gehad met geen ander doel dan de handhaving eu bevestiging van den vrede ie bevorderen Gelgktgdig wordt een toenadering tusechen Rusland en Oojtenrgk vermeld met de bijvoeging dat Busland en Oustenrgk daartoe hebbeu medegewerkt Zondag hadden éu de liberalin éu de clericalen in België een feest maar in besloten kring daar lel de ervaring heeft geleerd dat zg op straat elkander niet van het lijf kunnen blijven Te Brussel waren de liberolen te Antwerpen de clericalen aan t woord In de hoofdstad werd eerst de vergadering gehouden vat de Liberale Vcreeniging en daarna had de aanbieding plaats van de eeresjerp en de buste aan dan burgemeester Buis Te Antwerpen had men een banket ter eere van den hoofdredacteur van bet Handelsblad van Antwerpen waarop de Minister van Bionenlandsche Zaken het woord voerde De ooderwjswet was de spil waar de feesten om draaiden Te Brussel werd die wet om de overbekende redenen veroordeeld te Antwerpen verdedigd als het teeken der vrijheid Immers zoo redeneerde de Minister van Binneulandsche Zaken de plaatselijke meerderheid kou voortaan niet meer worden onderdrukt gedwongen om een wet uit te voeren wanrvau zij gruwde De financieele verliezen door de choleraepide mie in Italië tot dusverre veroorzaakt worden zooals wordt bericht op veertigmillioen francs geschat ol alléén de som welkeminder aan tolrechten is ontvangen maar het isoumogelijk zelfs bij benadering de schade op te geven die door provinciën steden en particulieren geleden wordt Eeeds zfs weken staan handel en nijverheid stil eu IS bet verkeer in alle richtingen gestremd Te Napels zal de financieele ramp eerst in al haren omvang bekend kunnen worden wanneer de epidemie heeft opgehouden en de aanstaande wiuter wordt met angst en kommer te gemoet gezien Van den dag toen de choleraepidemie uitbrak tot Donderdag 25 Sept te middernacht zyn in Napels voorgekomen 10 121 gevallen waarvan 5370 met doodeiijkeii aSoop Ook Spanje ondervindt financieel nadeel wel niet van de cholera epidemie rechtstreeks maar dan toch van de quaramaine inaairegelen waartoe zij aanleiding geeft De Kamers van Koophandel te Madrid en te Barcelona hebben bij den minister van binnenlandsche zaken een krachtig protest legen die maitregelen ingediend Uit de officieele opgave van de tol onivangsten blijkt dat deie in Juli en in Augustus jl respectievelijk fr 7 500 000 en fr 6 200 000 minder hebbcu bedragen dan in dezelfde maanden des vorigen jaars In Juli zijn de uitvoeren met 17 miilioen eo de invoeren met 28 miUioen verminderd De bisschop vun Luiemburg heeft een herderlijken brief tegen tie vrijmetselarij uitgevaardigd Zij is volgens hem veel erger dan de cholera want zij brengt niet alleen het lichaam maar ook de liel in hel verschrikkelijkste gevaar en voert haar ter helle Ter bestrijding van dezen geduohlen vijand wordt de heilige rozenkrans als het scherpste wapen aanbevolen De prrlaat geeft toe dat de vrijmetselaars die machtiKSte bondgenooten van de bel io bet groothertogdom niet het standpunt innemen dat zg elders hebben maar hij beweert dat menig Luxemburgsch hart reeds door hunne arglistigheid in den strik Is gevallen Vooral wgst hü op twee bladen die met onbeperkte boosheid eu ongehoorde stoutheid openlijk haat tegen de Kerk prediken Wie deze bladen leest houdt en betaalt doet iets onverantwoordelijka want de goede Katholieke pers voorziet naar eisch in de behoefte der bevolking Dit mandement zal na een volle maand van 1 October tol Allerheiligen hel onderwerp zijn van de predikatien en van de artikelen in de clericale organen De Deeniche Tweede Kamer welke 6 Oct wordt geopend is aldus samengestelil 46 radicalen 22 gematigden 20 conservatieven of ininisleriêelen 2 sociaaldemocraten en 12 wildeu De Keizer en de Keizerin van Rusland zijn Zaleravond behouden Ie Petersburg teruggekeerd I N G E 2 O N P E N Qeaehlt Redacteur I Vergun mij een kort woord tot voorlichting van een belangstellende uit V nommer van 28 dezer en van diegenen mijner aiadgenoulen welke zgne opvatting mochten deelen iu geen geval zal Ik over hetzelfde onderwerp nogmaals plaatsruimte bij U verzoeken De stelling ieder ingeschrevene io casu voor hel onderwijs der K H B alhier heeft recht hel examen van toelating af te leggen komt mij ten enenmale onhoudbaar voor Wat toch ia die inschrijving bg hel Reglement voor de R H Burgerscholen onder deze bewoordingen Ntemand wordt tot de lenen toegelaten dan na door den directeur ie eijn tngeKhreven De intchrijmng geichiedt kuileloo en wordt Hj den aanvang ea ieder ichooljaar herhaald voorgeschreven Immers louter een huisbouiielg ke maatregel tot wederzgdsche kennismaking De aanvrager geeft op of hg het volledig onderwijs dan slechts enkele lessen wenscht te volgen in welke klasse hij tloh geplaatst lotl willen zien hoe zijn unam en die Üner ouders of voogden is hun kwaliteit en woonplaats enz de directeur komt zoodoende op de hoogte van deu vermoedelg ken omvang der klassen kan de oezwaren tegen de opname van bepaalde aanvragers overwegen en maatregelen nemen voor hit aanstimnde examen van toelating Dit wordt later uiigeschreicn en wie geen tegeubevel omvangt verschijnt ter be stemder ure om de bewijzen zijner geschiktheid te geven Waar ia nu plaats voor een recht om dat examen af te leggen Staan alle rechten b v ook dat van niet op het toelatingsexamen te verschgnen zelfs na een gunstig voorloopig onderzoek alleen aan de zijde van d n ingeschrevene En heeft de inschrijver geen rechten niets dan den plicht om de ingeschrevenen onder alle omstandigheden tol het admissieexamen toe te laten t Mij dunkt mijnheer de redactear Uwe meening is volkomen juist dat er geen grond bestaat om van onwettigheid in deze zaak te spreken £ n van oDbillijkbeid kon zeker dan terecht sprake tijn wanneer zomler het bekende besluit van den Minister vnn B Z uit de opname van vroowelijke leerlingen in de Ie kl der R H B dit jaar stellig nadeel ware voortgevloeid voor het onderwijs of voor de schatkist Mijn collega Bonte heeft het onlangs in Uw blod naar waarheid gezegd voor vrouwelijke leerlingen is de school niet bestemd noch ingericht Een onaangename teleurstelling blijft de loop der zaak ongetwg feld voor de gedupeerde ouders en meisjes Maar zeer praktisch komt mg Vw raad voor dat men bijtijds de vraag overwege hoe het best middelbaar onderwijs aau meisjes hier ter stede te verzekeren Wie overigent nog meer licht over de tijdelijke afwijzing van meisjes verlangt dien wil ik gaarne naar vermogen persoonlijk van dienst zijn Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw dienstwillige Dr W JULIUS Gouda 29 Sept 1884 Directeur der R H B Quitantiea k 10 oeat M de P I Van verschillende zgden komen bij ons klachten in dat bij de ingezetenen van Rotterdam zonder dat men er iets van afweet quitantian a 10 cent worden gepresenteerd Voor opname in bet Handelsadresbjek van geheel Nederland geteekend I Heyermans 4 1s uilgevers van het Algemeen Adresboek van Nederland zijn wij verplicht ook voor onzen goeden naam te waarschuwen dat ran onzentwege dcrgelijka quitantien niet worden aangeboden maar dat zij betreffen een ander adresboek waarvan de firma J W VAN Leeniioff Z v de uitgever is Aangezien het hier niet alleen geldt eene zaak voor Rotterdam maar voor geheel Nederland verzoeken wg ook tt deze mededeeling in uw blad te willen opnemen Onder dankbetuiging enz Hoogachtend Vm du dm NiJGH T DiTMAR De Effectenbeurs XXXIU Amsterdam 29 September 1884 De toestand veranderde in de afgeloopen week voor Atpürik sporen nagenoeg niet en op een enkele nittondering ca is de iioterring wederom lager Ook Staatsfondsen waren flauwer BiNNENLAMiscHE WAARDEM Staat provincialeen gemeeniefondeen Behalve 83 zijn onze Siaatsfondsen lager 2 j pCt si 3 pCl l j oude 4 pCl j do 78 en 84 n o amort syn 2 Van de audere soorten zgn Amst 79 s lager doch S s pCt do en Roti hooger fremieleenmgen Groot Amst loten gaven 1 pCt prijs Rolt Vë en Paleisl l j beter Spoortcegleeningen Ceutraalwaardeu ziJn zeer gestegen Band S i a 4 uiig soh l i Aand Ind sp verbeterden l 4t do Rijnsp verloren Bokstel s flauw Tramwegleeningen Ned 4 pCt hooger Samarang 3 pCt lager Induttneele e finaatieele Kaarden Hv Amst sluit 2 Javabk 1 Feienoord s Handelrog hooger Afr Hv Vj Kol Bk 3 Ned Bk 2 N I Handelsbk 1 pC t lager EuRupEEscHF WAARDEN Staats ondten Hongaren zgu iets flauwer un de ongunstige berichten omtrent de inschrijving op de rest vau de 4 pCt goudl Ook inetallieken zijn iets flativver Russen veranderden weinig Ie Ooslerl a beter 59 l j flauwer Per eiueeien verloren en Spaausche 2 pCt wonnen 5 pCt gereg Turken verbeterden ongeveer 4 pCl 4 pCt Egypte 1 iCt lager en obl 75 Z Afr rep hooger SO j Premieleenini en Zeer onbelangrijk zijn hier de veranderingen Het eenige vermeldenswaardige is de verbelering van loten Madrid met Spoorwegleeningfn Terwijl voor obl Theiss sp een verlies san 1 pCt is Ie notceren kan voor obl Viel Em een ovans van l a worden vermeld De meeste Russen zijn iets hooger Los Sew l Aand gr Buss spwgmij zgn 1 pCt lager Monch Sysr verloor 2 en Bias Wiaam 3 pCt Transcaucasische ig hooger Induitrieele en finantieile Kaarden De Aand der Duitsche Rijksbk zijn l de Amst eeit 1 pCt gestegen 6 j pCt Hong pandbr verloren IV4 Amebikaanscbe waabuen Staati ondien De 4Vg pCt obl V St zijn Vs hooger Mexicanen verloren 7 i6 is Overigens valt niet veel te vermelden SpoorKegleenmgen De Amerikaansche apoorwegraarkt bleef zeer bewogen De lagere koersen der eerste dagen van de week deden de kooplust ontwaken waardoor vooral Vrijdag de koersen snel tegen De reactie Ie Londen en New York deed Zaterdag niet alleen hel avana verloren gaan maar de noteeringen zelfs lager dan op den 20e sluiten Industrieete waarden Nagenoeg onverandeid Pboloxgatib bente Hier althans is een evenement te vermelden nl dat de rente tot 3 j pCt is gestegen en op dien stand is gebleven T PS Heden ging er nagenoeg niets om Amerik sporen waren iets williger doch Staatsfondsen flauwer Obl Chesap Ohio slegen lot SS g Onze Staatsfondsen onveranderd Ned Bk 2 pCl lager Prolongatierente 4 pC t Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 24 September 1884 Kantonrechter Mr J H tan MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Th J kleederbleeker Ie Gouda tot 50 cenli of 1 dag wegens uitacbeldeu van eeue buurvrouw voor vuilik zonder daartoe te zijn uitgetergd P V en P S jongens te Gouda ieder lot 3 gulden of 1 dag wegens werpen met sterfRn tegen het gebouw der Goudsche Garenspinnetij P J H K borstelmaker te Gouda tot 1 0 gulden of 1 dag wegens leggen van planken op de straat voor zijne woning op de Nieuwehaven te Gouda zouder vergunning van Burgemeester en Wethouders H V d B eu E G jongen te Gouda ieder tot 1 gulden of 1 dag wegens werpen van vuilnis in de Kleiwegsteeg te Gouda L J H jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens hangen aan een rijtuig rijdende op de straat te Gouda A P N jongen l e Gouda evenals de vorige M V G jongen e Gouda evenals de vorige B C jongen te Gouda evenals de vorige A I I G jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens op deu Fluweelensiugel te Gouda beldeur spelen F V d H sjouwerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens spelen met centen op deHoutmansgracht te Gouda J K jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens baden te Gouda in water langs den openbaren weg door Burgemeester en Wethouders van Gouda niel tot baden aangewezen A A jongen te Gouda evenals de vorige E H K jongen te Gouda evenals de vorige C 8 houtdraaier te Waddinxveeu tot l guldenof 1 dag wegens te Gouda zonder noodzaak rgden over bet met klinkers bestrate voetpad G den H sjouwerman te Gouda evenals de vorige en daarenboven tot 1 gulden of 1 dag wegens aangrijpen van het koffertje van een reiziger zouder diens voorafgaande loestemming bij hel station Ie Gouda L W V jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens loepen in een boomperk van bet Plantsoen te Gouda H J v W jongen Ie Gouda evenals de vorige C H B jonden te Gouda evenals de vorige I H meisje te Gouda evenals de vorige I H touwspinner te Gouda evenals de vorige H V V sigarenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens liggen iu een grasperk van het Plantsoen te Gouda L L koopman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens werpen van koolbladeren in het water te Gouda C V d W vleeschhouwer te Gouda tot 1 boete van 3 gulden eu 2 boeten van 1 gulden of 3 dagen wegens als geleider van een kar bespannen met een hond op i tgdstippen niet zorgen dat de hond was voorzien van een muilkorf en ééns zitten op die kar onder het rgden te Gouda Aan het Bureau van Politie gedeponeerd Eenige Parapluies die in het Po8lk inloor Boler huis en Zwembad door onbekenden zijn achlergelalen Op de straat gevonden een zilveren Haarnng een Knipmesje een Sleutel een zwart Schorlje twee onderstukken van Oorbelleljes het eene geheel goud n