Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1884

Teoden in Nederland die waarl k ook nog el at kunnen gebruiken Avut Ct Hoeirel reeds herhaaldelijk tegen araeniouni houdend behangtelpapier gewaaraohuird is geworden sohgnen aooimige fabrikanlen toch pog roorldurend dergelyke toffen af te leieren De redactie ran bet Maandblad tegen de venaltching van levemmiddelen e kandeltarttkeUn had dezer dagen weder gelegenheid arsenicum in behangselpapier te oonstateeren en daar dit papier in groote hoereeiheid Terspreid is geworden en iich dus waarsohqniük reeds in een groot aantal rertrekken berindi heeft zy hel nuttig geacht het patroon in ruimen kring bekend te maken en daarom is bg ieder exemplaar ran het gisteren rersohenen nommer een staaltje van bedoeld behangselpapier geroegd Op deze wijze het signalement ran het rerdaohte artikel onder ieders oogen te brengen is zeker praclisch Hetzelfde patroon komt blykens herhaald onderzoek ran monsters uit rerschillende winkels te Amsterdam in de laatste dagen ook arsenioum t ri in den handel zoodat de fnbrikaut dus de geraarlijke tof nu uit zgn kleurstoffen rerwyderd schijnt te houden De hr Van Hamel Roos geeft rerrolgens eene methode ter opsporing ran arsenicum in weefsel en papieren die hem het eenToi digst roorkomt In Ie Dinsdag te Rotterdam gehouden rergaderiog der Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Z Holland deelde de roorzilter de heer Veniiig Meinesz mede dat de Vereeniging 114 ledeu telt of 4 meer dan het vorig jjar 11 nieuwe leden traden toe doch 3 overleden en 4 bedankten Als bestuursleden werden herkozen de hh P C Stoop en C L J Bos Omtrent het schrijven der Zusterrereenigiiig in Ovenjstl waarbij de wenschetijkheid werd uitgesproken eener wijziging ven artikel 73b der Gemeentewet om nl een burgemeester ambtenaar ran den burgerlijken stand zijnde daarvoor een belooning toe te kennen wordt eeuig debat geroerd De voorzitter oordeelde namens het bestuur de rraag niet goeil gesteld Zij moest toch luiden Is het wenschelijk dal de ambtenaren van den burgerlijken stand worden bezoldigd De heer Van der Velde oordeelde dat de jaarwedde van den burgemeester vast moest zijn en niet moest afhangen ren baten Wil men een wijziging dan is het beter dal men aaodringt op verhooging der jaarwedden Hij wil dus antwoorden dat er voor de rergadering geen termen bestonden om de rroag te steunen Jlir Van Citters wilde antwoordeu dat de vraag niet goed gesteld is doch dat de Vereeniging wel bereid is om mede aan te dringen op de bepaling dat de ambtenaars ran den burgerlgken stand bezoldigd worden De heer Molenaar stelde roor de zaak Ie stellen in handen eener commissie Na rerwerping van het roorslel Moleuoar weid het roorstcl Van Citters aangenomen Alsnu kwam aan de orde het rapport der Commissie belast met het onderzoek ran het Friesche rapport nopens den iinanoieelen toestand der Gemeenten sedert 1851 en het daartoe betrekkelijk rapport rnn B en S in Noord Holland De wenschelijkheid werd betoogd om deleden ook in kennis te stellen roet de rapporten van Friesland en NoordHolland en om de zaak aan te houden tot de volgende vergadering dienovereenkomstig werd besloten Na eenig debat over een voorstel van den heer Zaalberg tot ijziging van artikel 10 van het Reglement werd besloten op voorstel van den heer Van Citters het bestuur uil Ie noodigen om een Toorstel tot wgziging ran artikel 10 in te dienen in de rolgende rergadering Uaarna kwam aan de orde de stelling dat in de provinciale wet een bepaling als artikel 110 der Gemeentewet gemist wordt een leemte die aanvulling behoeft Deze stelling werd rerdedigd door den beer Zaalberg Orer die stelling werd wel gedebatteerd doch geen conclusie genomen hetgeen het reglement belet Als een bewijs in hoe dichte massa s de baringen in de Noordzee soms zwemmen kan dienen dat door het tloepschip Jaoob ran de firma Van Harwegen en Den Breems te Vlaardingen in éen nacht ruim 350 ton haring gevangen werden Er waren netten bg die bg het binnenhalen een wit laken geleken door den zilrerglans der baringen Met moeite en zorg konden de visschers hun nelten inhalen en ware het weder niet zoo stil geweest dan zeker zou de geheele rioot door de massa haring naar den grond gegaan zijn Dit schip rolbracht io sleohls S dagen de reis In de Haagsche Kroniek van het Hbl leest men nZiehier hoe een expedilenr die zgn beurs eerbiedigt weet te rekenen De vracht voor een oud meubeltje dat mij uit Duitschland geworden was tot s Gravenhage bedroeg I mark 40 pfennig hetgeen op zonderlinge wgze tot 90 oenten werd herleid Ieder gewoon mensch tou dit op 84 centen berekenen De volgbrief mankte er 1 05 ran Voor inkomende rechten moest 25 oenis voor Jangave sio nog eens 25 cents betaald worden lerwgl de bestelling van het station tol mgn woning 30 ots bedroeg zoodat men rag ƒ 1 86 dns ƒ 1 méér dan de vracht roor al die rerschillende zaken liet betalen Tegen relerlei kan men zich wapenen maar niet tegen deze onbehoorlijke oukosten lawine die u overrompelt en die voor het vervolg misschien alteen slechts te roorkomen is door er zooree mogeigk openbaarheid aun te geren Een firma te Soerabaya ontving in de rorige maand een aan haar gericht pakket onder kruisband en behoorlijk adres Hoe verbaasd was de ontvanger in het pakket behalve het voor hem bestemde Ie vinden 5 brieven bestemd voor Nieuwediep Buiksloot Nieui eudam Amsterdam en Haar leromermeer één drukwerk bestemd voor Winkel en een roor Sloten 7 briefkaarten waarran twee roor Nieuwer Amstel en de orerigen roor Uilhoorn Amsterdam Nieuweudam Houtrijk en Polaneii N Holland Haarlemmermeer en Nieuwediep Soer Ct In Die freie Küiiste stond onlangs een artikel over de dagbladen der toekomst en wel in het bgzouder over het snellere afdrukken Hoe is men geneigd uit Ie roepen werkt de beroemde rotatiepers nog niet snel genoeg Ruim 20 000 extmplareu braakt deze pers per uur uit doch dit is voor den beroemden New Yorker maohinefabriekanten Hoe niet genoeg hg hoopt er in Ie zullen slagen een machiner samen te stellen die per uur 360 000 exemplaren levert Om dit doel Ie rerwezenlijken denkt hg gebruik Ie maken ran de pholographie het licht van een eleclrische vonk werkt in het honderdste deel van een seconde op het geprepareerde papier zoodat men in een uur CO X 60 X 00 = 360 000 afdrukken zou kunnen Krggen In hoeverre Hoe zal slagen moet de toekomst leeren en die toekomst ligt misschien nog wel wat al Ie ver van ons rerwijderd I Een drukker Ie Chicago beweert een nieuw systeem uitgeronden te hebben om in acht rerschillende kleuren te drukken dit systeem kan rolgens hem op alle persen toegepast worden Eerstdaags zalde man zgn uitvinding waar hij brevet voor heeft gekregen ten toon stellen Portef Ëen Brabantsch boertje stond dezer dagen naar een door stoom gedreven bagirerwerktuig Ie kgken Even onbewust van den kringloop der scheppen als van den cirkelgang der menschbeid riep hij na een kwartier verbaasd uit vhoeveel emmers zitten er wel aan dat dingl De Tilb Ct brengt naar aanleiding daarvan bet volgende in herinnering dat plaats greep bij gelegenheid der opening ran den Zuidooster spoorweg Tilburg Nijmegen Des morgens was de feesltrein met geuoodigden ran daar naar Ngmegen rertrokkeu Om na op onderscheiden tusschenliggende plaatsen feestelijk ontvangen te zijn en nog andere genoodigden opgenomen te hebben tegen den avond met al die gasten naar Tilburg terug te keeren waar het groote feestmaal gegeren zou worden Toen het zoo wat tijd werd dat de trein daar moest aankomen werden de houten keet welke roor hulp station doorging benereos het terrein daaromheen afgesloten niet alleen roor degoede orde maar ook met het oog op de opgestelde flesschen Moet el Chaudon enz welke als eerewgn moesten dieusl doen I De trein werd afgewacht door een menigte rolks waarran een zeer groot gedeelte had post gevat op een weiland aan de overzijde ran den spoorweg zoodat de trein bg aankomst juist tnssohen het hulpatatiou en die tomohouwers stil hield Zij zagen dus niets dan de achterzgde ran den trtin Nauwelijks echter waren de portieren aan de roorzgde der rijtuigen geopend en stegen de genoodigden uit of een paar brulaalijes sprongen ran het weiland op den poorweg openden fluks de deur ran een coupé en stegen in om natuurlgk met het deftigste gezicht ter wereld aan de roorzijde weer uit te steppen Dit onrerwachte voorbeeld gaf dadelijk navolging zoodat in een oogwenk een geregelde doortocht door die coupé plaats had Intusschen hadden de conducteurs de portieren der andere rgtuigen gesloten en plaatste zich een hunner bij de bewuste coupé waaruit nog steeds nieuwe feesireizigers te voorschijn kwamen De man dacht wellicht eerst dat dit portier wat laat was geopend maar toen hij eenige minuten daar had geslaan en met stomme rerbazing opmerkte dal die coupé onnitputtelgk bleek kon hg ten laatste den uitroep niet bedwingen wBt bl waar hebbeo die toch allemaal gezeten t ging a nugi rerstand te borenl Door het lachen dat hierop rolgde en het voortdurend gejuich dat achter deu trein van het weiland opsteeg en dat men eerst had gehouden voor eerebetooning aan de gasten opmerkzaam geworden werd de zaak opgehelderd en daarbg de pas roor de rolgende liefhebbers afgesneden Men had zich ook binnen het kleine siationsterrein reeds verwonderd dat het ZOO stampvol was Te Weenen is io het begin ran dit jaar een onschuldige wegens misdrgf tot gevangenisstraf voor den lijd van 6 jaar ve roordeeld Den 23n Maart II werd een 19 jarige weikmau Blazejowsky genaamd gaande van eene herberg naar zijn huis met een mes dermate gewond dat hij eenige uren later overleed Een zekere Johann Erbeii werd verdacht van dit misdrijf begaan te hebben en hoewel hg bleef beweren onschuldig te zijn roornamelgk op getuigenis van twee personen die beweerden hem de daad te hebben zien plegen veroordeeld Eenigen tgd geleden bij een twist in eene herberg verweet een der twistenden aan een ander dat hij de dader van bovengenoemd misdrijf was Een onderzoek is ingesteld en zijne schuld is ontwijfelbaar gebleken o a uit de bekentenis van den beklangile Ërben de onschuldig veroordeelde is in rrgheid gesteld en bet reroordeelend ronuis zal rernietigd worden Omtrent de organieke sterkte aan officieren en kader bg de landmacht deelt het Militair Blad de volgende cgfers mede Wat het aantal onibrekeude officieren betreft was de toestand op 1 Juni 1884 ongeveer dezelfde als op 1 Juli 1883 Bg de infanterie ontbreken nog 1 3 ran de 649 luitenants die volgene de organifke sterkte aanwezig moeten zijn bg de artillerie blijft de toestand te dezen opzichie nog zeer ongunstig aangezien ran de organieke sterkte van 280 er op 1 Juni 1884 98 of meer don j ombraken Bestaat er kans dat vóór 1 Januari 86 de toestand bg de infanterie eenigszins noemenswaard zal verbeteren aangezien er alsdan vermoeJelgk 44 nieuwe luileuanls zullen zijn benoemd bij de artillerie kan dit aantal hoogstens 16 bedragen Gelukkig l at bet zich aanzien dat binnen een viertal jaren een aanzienigke verandering in dezen toestand zal komen eensdeels omdat er zich tbaos nagenoeg een honderdtal cadetten voor de artillerie hier ie lande aan de Kon Mil Acad bevinden anderdeels door drn Igdelgken cursus te Delft tot opleiding van officieren der artillerie Bij de cavalerie en genie is de organieke sterkte aan officieren ongeveer voorhanden Wat het aantal bg het leger aanwezige onderofficieren en korporaals betreft op 1 Juni 1884 bedroeg hun aantal 134 sergeanten en wachtmeesters en 92 korporaals meer duo 1 Juli 1883 De minst gunstige toestand wordt bier ook bg de artillerie aangetroffen bij welk wapen zonder de compagnie werklieden te rekenen die nog niet i opgericht 145 van de 570 sergeanten en wachlmeesters en 224 van de 698 korporaals mnnkeeren Ook bij de compaguieen hospitaal soldaten is het incompleet nog belangrijk 14 sergeanten en 16 korporaals op 36 sergeanten en een gelijk aantal korporaals Bg de infanterie ontbreken nog 276 van 1678 korporaals het aantal sergeanten bedraagt méér dan de organieke sterkte Bij de cavalerie onloreken slechts 6 van de 316 korporoals en bij de genie is een overcorapliet van 4 sergeanten Het aantal vrijwilligers is van 1 Juli 1883 tot Juni 1884 met 233 vermeerderd het incompleet bedroeg op laatstgemelden datum bg de infanterie 6216 van de 6300 bg de cavalerie 49 van de 1656 bij de artillerie 463 van de 1360 bij het korps genietroepen 62 ran de 400 bg ile compagnieën hospitaalsoldaten 4 ran de 30 totaal nog een incompleet van 5794 man Buitenlandsch Overzicht Van rerschillende kanten komt het bericht dat het rooruitzicht op een schikking tusschen Fraukrgk ea China geopend is De National beweert zelfs reeds te weten op welke roorwaarden Fraukrgk vrede zou willen sluiten nl Io handhaving van bet tractaat van Tientsin 2o betaling binnen een tienjarig tgdrak ran alle kosten door den oorlog in Tonkin en de expeditie in de Chiiieesche wateren reroorzaakt Deze schadeloosstelling zou minstens 87 millioen fr bedragen Daar bel diplomatiek rerkeer van den gezant Faienuire mei de Chiueesche regeeriog afgebroken is heeft de heer Ue Conrcel gezant te Berlgn aan deu gezant ran China aldaar Frankrgks roorstellen medegedeeld Van anderen kant wordt in die stad rerzekerd dat de gezant rau Duitsohland te Fekin aan den Chtneesohen minister ran builenlandsche zaken geraden heeft die roorstellen aan te nemen Inmiddels beeft admiraal Conrbet die tbani van de Boodige rersterking roorzien is zich met de rIoot in beweging gezet om igne operaliën te rerrolgen Tegen het einde ran het loopende jaar zal de Tookinexpeditie aan Frankrijk gekost hebben ongeveer honderd millioen fr In de eerste maanden ran 1882 werd een aanraiig er mede gemaakt en sedert kon tot Mei 1883 in de uitgaven voorzien worden door de credieten wa arore de raiaisler van marine te beschikken had Na genoemd tgdstip rerleende de Kamer viermaal een nieuw crediet wet van 23 Met l883 fr 5 300 000 wetten ran 82 December 883 fr 9 000 000 en fr 20 000 000 wet ran 19 Augustus 1884 fr 38 300 000 te samen fr 72 600 000 en uu zal admiraal Feyron de minister bg de herratliug ran de parlemeutszittiug aanvrage doen om fr Io 000 000 ter bestrijding van de koelen tot het einde des jaars De Engelsche bladen zonder onderscheid van kleur dringen met loenemenden nadruk op liei verbeteren en versterken van de oorlogsvloot aan en naar het schijnt zal zooals de Standard reeds vermoedde bet kabinet dadelgk na de opening der parlemeutstittiDg een millioen p st aanvragen tot den aanbouw van kruisers en torpedoschepen Naar men verzekert heeft de admiraliteit reeds contracten gesloten om onverwgld de nieuwe bodems op stapel te kunnen zetten De beide agitaties zooals de Engelsche bladen de bewegingen in den lande noemen de eene tégen de andere vóór het Huis der Lords duren nog altoos onafgebroken voort De Pali Mall Gazette houdt er een Igstje ran en daaruit bigkt dat er rerleden week légen het Hoogerhuis 73 er róór 9 openbare rergaderingeo gehouden wefden de meeste met optochten er bij Die optochten geren goeddeels eene rerklaring vanden eindcloozen duur dezer politieke opschudding Aan de radicale zijde maken zg deze demonstraties voor den burgerman even aantrekkelijk als aan de coiiserraiieve zgde de picmct welke de Pairs bunnen asubangers bieden op hunne buitenplaatsen Gednreode de maanden Augustus en September heeft het totaal der meetings 484 légen en 121 róór de Lords bedragen De verschilleude prolesten die ran de groole Europeesche mogcudfaeden zgn uitgegaan tegen den door hel Egyptiich bestuur genomen maatregel 10 de financieele zaken hebben toch een miuistericele crisis ten gevolge De Standard meent althans leker te weten dat Biaz pacba minister van biuoenlandschr zaken z l warden en Cherif pacha minister ran buiteulundscbe zakeu teritijl de khedire rermoedelijk bet vooiziiterscbap van deu ministerrsad zoude aanvaarden De toestand iu Egypte is inderdaad gespannen al moet men volgens de Timet hel protest van Dnitsohlaui Oostenrijk Rusland en Frankryk niet al te ernstig opvatten Toch zouden de leden der schnldkas van plan zijn om den miuisier van financiën voor de luiernationsle rechtbanken ie dagen en wijl hel meereu leel der rechters vreemdelingen zgi zal de beslissing wel tegen de regeering uitvallen in welk geval het gelil dat reeds bij het miuisierie van fiuauciea gestort is weder io de schnldkas zal komen Poch t is de vraag of t zoover zal komen De Britten ie Egypte en het grootste gedeelte der Egyptische bevolking hopen dal het Engelsche gouvernement volhouden zal Ongetwijfeld zsl hel dit doen Als voorboden zgn de geraofaleu reeds lot ons gekomen dat lord Gran ille de verantwoordelgkheld schuift op de Egyptische regeeriug en dat deze van plan is het protest eenvoudig mei eene kennisgeving van ont ugst te beaniwoorden Hel recht der mogendheden kan haar niet worden beiwist maar ig kannen niets meer doen dan protesleeren Engeland eft tnsscfaen twee zaken te kiezen het moet of Ejypte aan zgn eigen loi overlaten of het Egyptische besluur op zich nemen Het laatste is in naam althans reeds lang geleden aanva ird maar de kosten van het bestuur en de deficits Men kan toch niet van ons vergen dat wg uit ons eigen zak zullen dekken en hel besluur zelf zullen betalen beweert Engeland Daarom beheereu wg Eitypte met de inkomende belaaiingen en zullen 1 et hel overschot aan de eisoben der rreemile tondholder pogen te roldoen Natuurlgk tiat deze loalsten een zeer onaangenaam gelaat loonen te neerwgl die kwade boodschap huii zonder eenige voorbereiding is thuis gebracht Doch wat zullen il er aan doen Geld is er noodig roept voortdurend John Ball en daarin heeft hg zeker gelgk Io den Brusielschen gemeenteraad is door den sclieP n voor het onderwijs het voorstel ingediend lot het orernemen ran gemeentewege ran de twee normaalinriobtingen roor jongens en roor meisjes welke bg koninklgk besluit run 20 September opgeheven zgn Nadat het roorstel door deu heer André was toegeliohl werd met algemeene stemmen een daarroor angerraagd krediet van 60 000 fr roor het loopende dienstjaar toegestaan Ook is door den gemeenteraad een krediet ran 40 000 fr toegestaan teneinde aan de politie gratificatién te kannen rerleenen wegens den buitengen oon ingespannen dienst welken zg in de laatste drie maanden heeft moeien verrichten De liberole pang rau bet Hongaanche Parlement kwam weder voor de eerste mnal sedert de sluiting der wetgerende macht bgeen De heer Tisza werd luide toegejuicht lotn hij de rergaderzaal binnentrad De roorzilier der liberalen d heer Vuzolyi hield een redevoering geheel gewijd aan den lof de heereu Tisza aan wien de liberale partij hare tegenwoordige gunstige stelling verschuldigd is De heer Tisza was door deze betuigingen van gehechtheid bijzonder getroffen Hij heette de nieuwe leden der groep welkom en noodigde alltn uit om tegenover de regeering met de grootste openhartigheid te werk te gaan want de regeering kan de groote taak welke op haar rust alleen vervullen wanneer zij rekenen kan op den raad en steun der liberalen De lijf arts van den Koning van Beijeren Proteseor Dr von Gietl te Munohen heeft den bereider der bekende Zwitsersche Pillen Apotheker Brandt te Zurich hel volgende Attest toegezonden Ik kan de Ibearepeuliscbe waarde van uwe Pil len door zoovele geneesheeren van onderrinding er kend slechts berestigen De Zwitsersche Pillen zijn rerkrggbaar a 70 Cis de doos 16 Gouda bg J C Zeldeurijk IJrog ist RENTENnFORTUIN Ieder Itapualijl ilie lu hel bezit li tiq goei en ter bear geaouerdt C c ea actieuurol iKatieii kaDUcbopinitheniitiKbe eolekere wyie mb INKOMEN VAN 4LO ftricbjfren dooreenvoadigeapemlieDbeitmideindenTerkoopTanprenilei Dit gotd brkeade eo ledert taog tn TerKhillende liDdea beproefde ijflees tertekert een Jaarlijki lakoinea mi 2 000 met een kapitaal Ua Uia of In effecten i n 5 000 f 1 000 niet f 2 5U0 f 500 nek I l dOO enz De fomtien ziju alujd beschikbaar De winst wordt muiH Aelijki per posiHistel opgeioadeu DutdeUjh uttltQQtndt broehvrm worden op daartoe gedane aintraag rhAHCO en kotteloot loegevn é H door den Heer Directeur der Aïgemeone Bplgiaebm Bmnk BANQDE OËNËRAIX DE BELGiauC 6 RiM te Conoröa Bnueel INRICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BU HGEMEE8TER en WETHOUDERS van Goudo Gelet op Art 6 en 7 der Wet ran deu 2n Juni 1876 StaaUblad no 95 Brecgeu Ier algemeene kennis dat op de Secretarie er visie zijn gelegd de volgende verzoeken met bijlagen van E Kortenoever directeur der Goiidsohe Mochiuale Garenspinnerg om vergunning tot hetplaatsen van een nieuwen Stoomketel om de beslaande aloomwfrktuigen meer werkrcrraogen tegeven in hel perceel gelegen aan de Turfsingelgracht Wijk P No 97 Kadaster Sectie E No 1009 G C Bruijnel om vergunning tot het oprichten eener Slachterg In het perceel gelegen inde Koraijnsieeg Wgk K No 29 Kadoster sectieD No 480 H N van Schalk om rergunning tot hetmaken ran een Stookplaals met fornuis en eest inhet perceel gebgeu aan de Markt Wgk A No 94 Kodaster Sectie C No 34 K Jonker en Zonen om rergunning totplaatsing van een locomobile in het perceel gelegen nan den Turfsingrl Wgk P No 116 Kadaster Sectie E No 840 Johannes den Edel om rergunning totoprichtiug eener Vleeschhouwerij en Spekslagerij inhet perceel gelegen in de Roiendaal Wgk M No 17 Kadaster Sectie C No 8473 Dal op Wocusdag deu 16 October 1884 desnamiddags ten één ure op het Raadhuis gelegenheidis ora bezwaren tégen de gerraagde rergunningenin te brengen en dat gedurende drie dagen róórdien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifioreu kan worden kennis genomen Gouda den 1 October 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en W ETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wel van den 2n Juni 1876 StAatsblad no 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan de Di rectie der Stearine Kaarsenfabriek Gouda en hare reohtrerkrijgenden lot het plaatsen van eenen nieu eu CornwallStoomkelel bestemd tot vermeerdering der sloomproductie en lot het drgven eener nieuwe horizontale Stoommachine in de kistenmakerg ran gezegde fabriek in het perceel gelegen aan de BleekerskaJe kadaster sectie E no 1278 Goudo den 30 September 1884 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MA RKTBBKICHTBN Gouda 2 October 1884 Tarwe iets williger roor de beste werd 20 en 30 ets meer gevraagd Zeeuwsche ƒ 8 90 a 9 60 j gewone en polder ƒ 8 26 a ƒ 8 75 Afwijkende uear kwnliteit Rogge ƒ 6 26 a ƒ 6 60 Gerst ƒ 5 60 a ƒ 6 25 Chevalier gerst tot ƒ 7 50 Haver ƒ 4 10 a f 4 60 Maïs ƒ 5 90 a 6 20 Hennepzaad ƒ 9 25 a ƒ 8 50 Erwten en boonen zonder handel De veemarkt met goeden aanvoer de prijzen hoog handel echter traag vetie vaj keus 24 a 26 ct varkens voor Londen 20 a 21 ct per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 30 per week schapen traag te verknopen Aangevoerd 117 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 25 a 27 tweede kwaliteit ƒ 32 a 24 NoordhollanJscbe ƒ 26 a 36 Goeboter 1 40 a ƒ 1 66 Weiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Sept Lintje ouders F T mpelmsa en L BtDois Cornilis onder C Leimood en G Bietveld OVEKLEDEN 29 Sept B Nieüwenbmzen m GEHUWD 1 October J A A M Madlener en A C Hwdijjer B Heerkens ea J C C W Hee t rinso 2 i n Hoff en M F Krogff Stolwijk GEBOREN Bsstiaantje Fijgjo onders K den Brare en M van leeow D OfEBI EDEN G Verkaik ond 72 j Reeuwljk GEBOREN Baitiana ouder T den Hoodijker en E G Verkaaik OVERLEDEN J Hondgk 1 j 6 m N Boers 3 m M tan Eet 61 j 4 I Verlioet 13 d ONDhRTHÜÜWD A fieijen en J de Groot ADVERTENTIËN Den 4 October hopen onze geliefde Ouders JOHANNES CORNELIS db BRüIJN EN AALTJE ANKER hnnne 25 JABIQE ECHTVEB EENIGING te herdeaken Hanne dankbare Kinderen J C DE BRCIJN A DE BRUIJiN Vkrwaal A C DE BRÜIJiN Getrouwd B HEERKENS EN J C C W HEESTERMAN die tevens hunnen hartelijken dank bet voor de vele bewijzen van belangstelling en bg hnn Huwelijk ondervonden Gouda 1 October 1884 Getrouwd JACOB VAN BOPF Weduwnaar van Maria van Heining van Boskoop EN MAARTJE FRANSIENA KRUIJPF Weduwe van Maubits Hendrik Dibpkvebn die tevens hunnen dauk betuigen voor de vele blflken van belangstelling bij hun Huweljjk ondervonden Gouda 2 October 1884 j I