Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1884

1884 Zondag 5 October 1N9 3140 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 3 i Getrouwd J A A M MADLENER A C HARDIJZEB die namfins wederzydsche betrekkingen hun hartelgkeu dank betuigen voor de vele bewezen van deelneming bjj gelegenheid van hun buwelyk ondervonden Gouda 1 October 1884 De DIRECTEUR van het POSTKANTOOR te Gouda vraagt OPGAVE van de kosten voor het il ULii voor HAND WAGENS in den tuin achter het Postkantoor Inlichtingen bij mjj te bekomen des morgens van 9 12 uur Gouda De Directeur 2 October 1884 SIMONS De ZUID ÖLLAlNDSCyHE HYPOTHEEE BAITE gevestigd te ROTTERDAM verstrekt gelden onder eerste Hypothecair verband op vaste termijnen en met annuïteiten Zij geeft PANDBRIEVEN uit van 1000 ƒ 500 100 en 50 rentende4V3 aflosbaar a pari bij uitloting en welke gewaarborgd zijn door haar volteekend aandeden kapitaal en door al hare hypotheken Agent voor GOUDA en OMSTREKEN de Heer W A L van IHIEROP WESTHAVEN B No 145 JALOUSI N AËLIIIi S eii DOLK Eerste Lombardstrnat 22 ROTTERDAM Fabrikanten leveren eer licht werkende JALOUSIÈN met Rol en Ireklntsysteem Steeds uiterst soliede constructie en nette bewerking Houten ROLOORUIJNEN iNTVANGEN een nieuwe collectie WOLLEN EEENSTUHEEN voor Kousen om voeten aan te breien in diverse kleuren en grootte by T A G VAN OETH TE KOOP eene PRETENTIE dd 12 Februari 1871 ad ƒ 4 45 op Adres onder de Letters M S C aan het Bureau dezer Courant Naam en uitvoeriger beschrijving later nSTo 1 900 van KOK SM A S mmm mm is voorhanden by deu Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Alle MuxieJiStnkken zoowel EDITIE PETERS en meer anderen worden ten spoedigste geleverd AMEKTEDIUG van Levensmiddelen enz ten dienste van het Militair Hospitaal te GOUDA op WOENSDAG 15 OCTOBER e k des middags ten 12 ure zal op het bureau van den Administrateur van gemelde inrichting in het openbaar worden AANBESTEED De levering vèn het benoodigde Vleesoh Witbrood Kruidenierswaren Boter Aardappelen firand en Lichtstoffen alsmede het wasschen der Linnenen Wollen goederen ten behoeve van de dienst van bovengenoemd Hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd bureau van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de gewenschte inlichtingen i rkregen kunnen worden hetgeen zeer wenscheljjk is om reden de voorwaarden waarop wordt aanbesteed zjjn gewijzigd en wat de levering van Boter betreft zijn verscherpt De Chef der Inrichting E J KÜHNE Mejuffrouw LIT VRAAGT tegen 1 NOVEMBER eene flinke DIEi STBODE Crabethstraat Q 237a In hel Keiz Kon Algemeene Ziekenhuis Ie Weenen werden Dr POPP S TANDMIDDELEN door den beroemden Profetsor PEASCHB onlang aangewend en bij Mond en Tandzlekten als het beste heelmiddel erkend Op versoheideu Tentooustellingen met medailles bekroond Het door 36 jaar gerenommeerd Anatherin Mondwater van Dr J G POPP KK Hoftandraeesler Ie fTeenen Is hel voortreffelijkste middel legen rbumatische tandpijn bij ontsteking iwelleu en zweeren van het tandvleesob het lost den aanwezigen landslfen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vaat door versterking van het landvleescb van alle schadelijke stoffen reinigt geeft het den mond f n aangename frissche reuk terwijl hel den onaangename reuk weldra doot verdwijnen 1 Groote fifsch a ƒ 1 75 1 flesch a 1 20 1 kleine flesch a O 60 J Plantaardig Tandpoeder markt na 2 I kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze qI te beschadigen Prgs per doos ƒ 0 80 lii I Anatherin Tandzeep ie glazen doozcn j van ƒ 1 20 peproefd Tnndzmveriiigsmiddel p I De echte aromalisohe Tandzeep van Dr J iG POPP zij raaakt de tanden zuiver wit zonder 2 jhel émail aun te doen bewaart ze voor ziekelgke g aandoeningen en houdt den mond frisch Het o a Tandplombeerlng praotiach en zekerst 0 Imiddel voor zelfplombeering van holle kiezen rtlPrijsperétui ƒ 2 60 1 Kruidenzeep aangenaam en best middel prJl voor haarworm uilslah zomersproelen en puisten hoofd en baardschilfer en korsten huidkrnokheden M 1 en alle onreinheden der boven huid Prijs per stuk 35 cents Het geetrde publiek woret verzocht uitdrukkelijk K K Hoftandraeester POPP s geneesmiddel te verlangen slechts die aan tn nemen nelke van mijn fabriekmerk zijn voorzien Depot van alleen Auatherin Prepnralen ie Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn Co blauwe porccleinwiukel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden b j E Noordijk j ie Amsterdam bij F van VViudheim 8e Co en H H Ulo h k Oo apotheek te Schoonhoven bg 8 Wolf en Zoon j te Alphen by L Varossieau en Zoon te ütrtcht bij G H N van Spanje idem Lubry Porton Droogisten ONTVANGEJ Nieuwe Vajaa 8 en Winterstoffen en een prachtige Collectie Eng elsche PANTALONS Turfmarkt H 69 Mevrouw CHERIEV VRAAGT tegen 1 NOVEMBER eene als MEID ALLEEN Onnoodig zich zonder goede getuigen aan te melden Adres CRABETHSTRAAT Q 259 K VIPE R Aan de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA kaa onraiddelgk een KUIPER geplaatst worden Zich ifl persoon te vervoegen bjj den Directeur STEENS ZIJNEN GOEDE VEEDIElTSTEir Door een UITGEVER worden aoUede Personen gevraagd om zich in Gouda te belasten met deU toerkoop van een zeer gewilden Christeltjken Scheur a lender en Almanak beideii voor het jaar 1885 Met den verkoop ka p dadelyk begonnen worden Brieven worden spoedig ingewacht onder t motto tGoede Verdieniten aan het Bureau van dit Blad Uit de hand te Koop een zeer net en goed onderhouden WOONHUIS met Waterleiding en wegloopenJe Bestekamers onder en boven goed geschikt voor onderen bovenwoning voor een matige prjjs Te bevragen bö H FA A IJ Timmerman Gouda Eene fatsoenlijke JUFFROUW vraagt op een fatsoenlijke stand een jemeuMleerde Hamer Brieven franco onder No 1029 aan het Bureau dezer Courant HIJK1S ZEGEL8 alsmede zijn te bekomen in den Boekhandel van A BR KII1A V CHEM FABRIEK ViiiV H m 6IMB0M te Emmerik a d Bhiju Tweevoudig bekroond Amsterdain ISSS ü f i verseol Zui verings iSout In pakjes a 18 33 en 60 cents Medicinale Levertraan In fl uin SO 60 en 90 cents IJzer Levertraaa Een eeiii pii bevat o i5 gram ijzer in een licht virlcerb iren vorm i flao 50 cents Druiven Borstsiroop met Feiikel Hoiiiuir In flesoh a 30 60 cent en ƒ I J C ZELDENI JK Gouda L SCHENK Govda Wed WOLF ei Zoon Schoonhoven Snelpersdrnk van A Bkinkman te Gouda DE oiTTBiiroiisra De ontbinding van de beide kamers onzer Staten Generaal is een feit Beide hebben de wenschelijkheid uitgesproken om de wgziging van art 198 in overweging te nemen Bet voorstel der regeering is onveranderd aangenomen Binnen kort zullen dus algemeene verkiezingen plaatshebhen welke onze belaagstelling in hooge mate verdienen Een paar weken geleden gaven wij als onze meening te kennen dat het meest gewenscht zon zijp de aftredende leden te herkiezen en dns de verkiezingen eenvoudig te beschouwen als eene formaliteit Wjj komen van deze zienswgze terug en wel om twee redenen Vooreerst zal de verkiezing die in 85 gebonden moest worden thans door de ontbinding vervallen en de na gekozenen zullen vereenkomstig 114 en 115 der kieswet zitting hebben tot in 188 5 tenzjj een geheele herziening der grondwet eene nieuwe ontbinding noodzakelijk make Deze verkiezing heeft das alle belang van een gewone tweejaarlijksche Ten andere is ons denkbeeld niet nitvoerbaar omdat alle partyen het er niet mede eens zyn Reeds spoedig heeft de Standaard aangekondigd dat zjj deze verkiezingen zal beschouwen als een ernstigen str d en dat van die zijde dus alles in het werk zal gesteld worden om de liberalen te verdringen vooral in die districten zooals Arnhem Middelburg Tiel Almeloo en Zntphen waar de partijen nagenoeg tegen elkander opwegen Vanzelf zal de liberale partij n genoodzaakt zjjn om overal de uiterste krachten in te spannen ten einde niet geheel in de minderheid gebfacht te worden Veel uitzicht op versterking der liberale partij n kamers bestaat er niet Ue Eerste kamer zal wel nagenoeg ongewijzigd blijven de Provinciale Staten veranderen niet zoo licht van politieke richting Maar wat de Tweede betreft er is alle kans op dat de meerderheid zal komen op de zijde van de anti liberalen Ten gevolge van de gebeurtenissen der laatste jaren en de fouten der aanvoerders mist onze partij s e eu saeré terwijl daarentegen de anti liberale partij door het bewnstzgn van aangroeiende kracht geprikkeld telkens vuriger den strijd aanbindt De geheele anti liberale party zal als één man tegen ons optrekken verdeeld ook onder elkander tegenover de Jjberalen gevoelen zich zich één en staan naast elkander in t gelid Haat tegen den geest der eeuw tegen de moderne beginselen is de band die hen samenbindt Het is niet te doen om zelf de regeering in handen te krijgen want daartoe is dit bond van uiteenloopende richtingen volgens de eigen verklaring der aanvoerders niet in staat Zy zullen eerst trachten de overwinning te behalen en dan zien wat zij er mede zlillen doen Veel nitrichten in hun f isest is natuurlijk niet mogeiyk dat zou de iberale meerderheid in de Eerste Kamer wel beletten maar veel tegenhouden en veel verwarring stichten dat zou natuurlgk hetonvermfldelok gevolg hunner zegepraal zyn De Standaard zegt uitdrukkelyk dat al wonnen de anti revolutionairen vgf zetels Middelburg Tiel Arnhem Almeloo en Zutfeii waardoor de liberale party op 39 a 40 zou geslonken zyn en de rechterzyde over 46 a 47 stemmen beschikken er met zulk eene meerderheid nog niet valt te regeeren En wel omdat eene meerderheid van 6 stemmen op de 86 veel te klein is om een nanmerkeiyken ommekeer in den gang van zaken te brengen omdat die 46 of 47 leden volstrekt geen partg als zoodanig zouden vormen wyi er op de conservatieven en de Roomschen niet te rekenen valt Op de geheele linie zal dus de liberale veste een verwoeden aanval te verduren hebben vooral op die bedreigde punten welke v daar straks reeds noemden Daar is natuuriyk de plicht van ieder om alle krachten in te spannen ten einde te redden wat te redden is op andere plaatsen waar eenigszins hoop bestaat om een zetel te winnen zal dat vooruitzicht de tragen wel opwekken en nieuwe kracht aan raoedeloozen geven maar in districten zooals het onze waar de strgd hopeloos is betaamt het elk waar vaderlander van zgn recht gebruik te maken al is het slechts by wgze van protest tegen de keus der meerderheid Welke zal nu de band zgn die onze partg samenhoudt Feitelgk bestaat er slechts een de afkeer namelgk van kerkeiyke heerschappg en priesterdwang de sympathie voor vrgheid en individualiteit op elk gebied voor vooruitgang en ontwikkeling Het is ten onzent niet anders Geiyk op zoovelerlei gebied is het eenvoudig een vraag van sympathie of antipathie die de politiek beheerscht Voor of tegen den geestelgken dwang voor of tegen den geest der nieuwere tgdea t is in het algemeen de alles beheerschende qoaestie en al naar dat het karakter de geestesontwikkeling de gemoedstoestand van iemand is zal hg meegaan met een der beide groote strooiningea die in ons volksleven zgn te bespeuren en waarvan de clericale en anti clericale partg de afspiegeling zyn Men heeft hier en daar de wenscnelgkheid betoogd om na nog ter elfder are een programma saam te stellen als leiddraad voor de onzen bg de verkiezingen de aftredendün meenen sommigen hebbeu vanzelf tot taak daarover van gedachten te wisselen en dergelgk stuk te formuleeren Maar twyfel is geoorloofd of dergelgk programma in eenig opzicht den toestand verbeteren zoo Nooit heelt zoodr ige geloofsbcigdenis iets bggedrogen tot veroooging der geestdrift terwgl juist een woelig eu gejai d tgdperk als dat van algemeene verkiezingen allerminst geschikt is om een program in alle bedaardheid te overwegen Het denkend deel der natie laat zich leiden door de algemeene richting zgns geestes en sluit zich bg de eene of de andere party aan zonder jaist naar de artikelen eens programs te intormeeren De overigen die meer op het kompas van anderen zeilen en eigeniyk den doorslag geven bg verkiezingen zgn insgelgks niet met dergeiyke middelen te vangen Bg hen beslist ook sympathie of antipathie maiCImeer die jegens personen dan yoor beginselen Van hoog gewicht is dus de keuze der personen die onze candidaten zullen zyn Kan men daarvoor inenschen vinden voor wie nog eenige opgewektheid gevoeld kan wórden iets dat naar geestdrift gelgkt dan is reeds veel gewonnen Een groot deel der kiezers vraagt meer naar den persoon des candidaats nnar zgn bekwaamheid en karakter dan naar zgn beginselen Met deze lieden moet men vooral rekening houden De keuze der candidaten geschiede dus overal met de grootste omzichtigheid zelfs waar het alleen te doen is om een naam die als protest dienen moet Wensohelijk zou het evenwel zgn indien men voorgoed de eenheid in de liberale partg bg deze gelegenheid herwinnen kon Het eenige practische middel daartoe is dat de kleine partg der malcontenten der aanhangers van Kappegne uit de kamer worden verwyderd althans gedurende eenigen tgd en wat betreft de hoofden dezer fractie Allen die als leden van dit clubje aangewezen worden eenvoudig niet te herziezen zou te radicaal zgn er zgn er onder die meer volgen dan leiden terwgl voorts vele districten zich niet de weelde kunnen veroorlooven twee liberale candidaten te stellen want in den regel zullen beide richtingen gelgk onlangs te Haarlem hun eigen man stellen In Amsterdam zal ongetwgfeld beproefd worden de heeren Tak en Wichers door anderen te vervongen blgkens de met de candidatuur van Kappegiie opgedane ondervinding is het zelfs waarschgnlgk dat deze aftredende leilen niet zullen worden herkozen Ook te Alkmaar kan eed veldtocht tegen de Brugn Kops beproefd worden Maar dit te Zutphen te willen doen waar voor den heer Van Heeckeren die door persoonlgke relatiën veel invloed in het district heeft moeilgk een ander candidaat zal te vinden zgn zon een te groot waagstuk zyn Indien het echter mocht gelukken de hoofdlieden te treffen die verleden jaar zoozeer het tot stand komen der inkomstenbelasting tegengewerkt hebben dan zou reeds veel gewonnen zgn en misschien zou eene vaster aaneensluiting der liberalen in de kamer verkregen worden In ons district bestaat geringe kans dat er andere afgevaardigden zullen gekozon worden De ervaring der laatste jaren leert dat zoolang de beide clericale fractiën hier ééne Ujn trekken de liberale candidaat het onderspit delft Naar onze meening behooren wg toch candidaten te stellen liefst mannen wier naam een goeden klank heeft opdat onze geestverwanten in de gelegenheid gesteld worden van hnn meening te doen biyken en zoo talrgk mogelgk op te komen om tegen de richting der clericalen protest aan te teekenen BINNENLAND GOUDA 4 October 188 Blijkens iichterslaaode advertentie is de termijn voor inzending der biljetten van lien die op de Tenloonstellini van Antwerpea willen inzenden verlengd tot 1 November a st Ue heer W J Eudenbnrf alhier s benoemd tot onderwgter aan een der openbar scholen te Rotterdam In de zitting der Bolterdarasche Arr Keofatbank van Donderdagmorgen stond o a tereoht J V T tapper te Gouda bekt van mishandeling van lekeren persoon genaamd Melker Ëisch 15 dagen gev cell en ƒ 8 boete Uitspraak over 8 dagen liet voorbeeld vnn Gouda vindt navolging te Amsterdam Zooals uit advertenties in de Amslerdam cbe bladen bigkt zullen de uitgevers van het volksblad De Echo ook een vliegerwedstrgd uitschrijven Tot lid van den gemeenteraad te Stolwijk is gekozen de heer C Verdoold Mz Bij de Woensdag te Stolwijk gehouden harddraverij vun paarden die oiinmer een prgs gewonnen badden werd de prijs van ƒ 7 5 gewonnen door het paard van den heer E H Mcursing te Alblasserdam berijder J de Jager de premie van ƒ 25 door het paard van den heer H Pete s te Mocrkapelle berijder J G Matze Heden zal er eene totale maansverduistering plaats hebÏKn die bij onbewolkte lacht ook hier te lande zichtluiar zal zijn Het begin der verduistering valt omstreeks half acht De totale verduistering die ruim anderhalf uur duurt begint Ie 9 u 36 m haar midden valt te 10 22 en haar einde Ie 11 8 alles gerekend uanr deu middelbaren tgd te Am erdam Naar men verneemt is op 22 Augustus jongstl iu den spoortrein des namiddasis ie 3 uren 30 minuten van Rotterdam naar Utrecht vertrokken te ronda achtergelaten een pakje inhoudende 12 portemonuaies met zilveren beslag 9 flacons met zilver gemonteerd een paar kaartjes met gouden knoopjes eenige charivaris met goud een paar zilveren laarsjes met lint voor breinaalden en eenige gouden medaillons Een passagier in den trein zittende heeft dat pakje ter beschikking gesteld van de politie te Rotterdam en in weerwil van de vele moeiten die de heer üommissiris van politie der 2e afdeeliug te Kotterdam aanwendt om den eigenaar van dat pakje op te sporen is hem dit tol bedeu nog niet mogen gelukken Te Oudewaler heeft dezer dagen een treurig ongeluk plaats gehad De zoon van K Hoogendoorn aldaar die even buiten de gemeente Linsohoten een sloot wilde overspringen kwam met zgn ouderlgf tegen een