Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1884

liggenden balk nan den wnterkanl tereobt met dit oogelukkijf gevolfp dat de jongen omstreeks 22 jaar oud dienzctfdeu avond om half elf uien onder de hevigste pijnen is bezweken Geneeskundige hulp nas spoedig ingeroepen maar naar racn verneemt moet het bersten van de galblaas eu bijkomend koud vuur de oorzaak vmi zijn schielijken dood zgn geweest Tengevolge der benoeming van den heer D Schouten tot heeraraud van den polder Berg Ambacht zal op 10 Oct a s aldaar de verkiezing plaats hebben van een geconnnitteeril ingeland Van wegede Vereeniging Winterlezingen te BergAmbachl zal aldaar een volksbibliolheek worden opgericht Door t Nutsdeparternent te Bodegraven is in beginsel besloten de feestviering van t honderdjarig bestaan der Maatschappij te doen samenvallen met t eeuwfeest van de daar gevestigde aldeeling dat in Februari van het volgende jaar moet plaats hebben Na dat van Amsterdam is het departement Bodegraven der Maatschappij tot nul van t Algemeen het oudste Tot zetters vau s Rijks Directe belastingen voor de gemeente Haastrecht zijn benoemd de hb J G Muller en E Boere en voor de Vlist de bh A Nobel en B Wenk slaat Mag men den Weener correspondent van den Standard gelooven dan onderhandelen de mogendheden thans met Engeland en is het te verwachten dal voorstellen tot een definitieve regeling der Egyptische schuld gedaan zullen worden De keizer koning van Oostenrijk Hongarge heeft met de gebroikelgke staatsie en plechtigheid hit Hongaarsch parlement geopend en daarbg eene troonrede uitgesproken waarin de ontwerpen zijn opgesomd die In deze zitting de onderwerpen van beraadslaging moeten uitmaken De ministerpresident Tiaza heeft in zgne rede tol de keizers ons reeds de voornaamste vraagstukken doen kennen die het parlement zal habben op 10 lossen reorganisatie van de Magnatentafel verlenging van het mandaal der wetgevende kamer en vernieuwing van de taricven eenheid roet Oostenrijk De keizer heeft daarenboven gewag gemaakt van een nieuw burgerlijk wetboek von de hervorming der crimlneele rechlsspraak van de instelling van administratieve rechtbanken van de regeling van den luop van den Donau teneinde de hindernissen der scheepvaart aan de IJzeren Poort weg te nemen enz l e keizer was evenwel zeer gereserveerd op hel punt der buitenlandsche politiek hij verklaarde alleen dat de verhouding met Duitsohland zeer hartelijk is en die met de andere mogendheden vriendschappelgk In deze omstandigheden moesten zoo sprak de keizer de afgevaardigden al hun ijver zetten op den Intellectueelen looruitgang vnn Hongarije zelf hun voornaamste taak is ij conflicten tusschen de verschillende nationaliteiten en godsdiensten in het kouiakrijk zooveel mogelijk te verminderen De conservatieve regeeriug van Spanje welke zoo reactionnair is op zuiver politiek terrein schijnt voornemens te zijn om in de oeconomische politiek zelfs zekere republikeinsche landen iu liberalisme te overtretfco Want niet alleen onderhandelt zg over een liberaal haudelstractaat met Engeland maar ook hebben de onderhandelingen met de Vereenigde Staten over een dergelijk verdrag reeds nagenoeg lot eeu goed resultaat geleid Deze luulate conventie zal de tarieven verlagen die den handel tusschen Amerika en de Spaaiischc bezittingen in We t lndié in den weg stonden Men mag het kabinet Cauovas del Castillo hiermede gelukneusoheu De bekende Castelar die In deze dagen een reis maakt door de noordclgke provincies van Spanje heeft Ie Bilbao eene redevoering uitgesproken die groote sensatie maakte wijl zij geheel vreemd was uau elk denkbeeld van partijpoliiiek en op waarlp vrijzinnige wgcede belangrgke vraagstukkeu van den dag behandelde De heer Castelar spoorde aan tot orde eu arbeid tot vrgheid en tot eerbied voor de wet Scherp gispte hg de politiek van geweld en optredend als verdediger van een vnedzame ontwikkeling der denkbeelilen en van hunne bevestiging door den tgd voegde hij weder een beloog óg zijne zoovele redevoeringen die als modellen van welsprekendheid en ware vrijzinnigheid reeds lang worden geroemd De heeren Adolph Woermann E Bohlen Janlzeu en Thormelen waren als vertegenwoordiger van Hamburgsche huizen die factorijen in West Afrika bezitlen opuitiioodiging van Bismarck jl Vrgdag te Friedrichsrnhe verschenen om met hem een onderhoud ie hebben De Bijkskanselier was zeer opgeruimd liet zich met de moeste nauwkeurigheid inlicliten over alles wat don handel en de kolonijalie in die streken betreft en legde veel belangstelling aan den dag voor deze aangelegenheid zoodat men mag verwachten dat de daartoe betrekkelijke wetsontwerpen die bg den Rijksdag ingediend worden zullen voldoen aan de praolisohebehoeflen der nieuwe bezittingen ter Westkust van Afriko De Bcrlgnschc correspondent van den Standard meent te weten dat het misverstand tusschen de Engelsche en de üuitsche regeeriug betrcrtende de kolonisatieplannen uit den weg ia geruimd Het kabinet van St James is tevreden dat Duitschland niet wensoht inbreuk te maken op Engeland rechten en het kabinet van Berlgn ia overtuigd dat Duilschlaiids streven naar het bezit von koloniën Eugeland naijver niet opwekt De vriendschappelijke verstandhouding tusschen de twee mogendheden kan niet anders dan gunstig werken op de gcdragslgu van Duitsohland in do Pjgyptische quaestie De ilirecleur van de Belgische republikeinsche National is vaa Brussel vertrokken naar Pargs De heeren republikeinen hebben voor t laatst nog zooveel lawaai mogelgk met hem gemaakt gegeten en gedronken gespeeld en geschreeuw tot het einde toe Jtfet do ocniirncht van de Belgische liberalen iets wat hun in deze dagen voor allen te pas komt ziet het er nog niet te best uil althans indien wg letten op het antwoord dal de Se orme geeft aan de Flandre libérolo op haor ariikel waarin tol eeusgezindheid en tot terugkper tot hel gewoue liberalisme werd aangespoord Il t hier verdedigde doclnnarisme zegt do Reforme tt zes jaar lang aan hot bewind geweest het is tegenover de clerioalen zoo ondoeltreffend gebleken dat hel deo lOn Juni volkomen overwonnen werd toch had hel een uiisluilend en despotisch gezag uitgeoefend zgn aanvoerder was blindelings gevolgd geworden en de liberalen die zich verstout hadden den afgrond aan te wijzen waarheen het ons voerile waren gehoond geworden en van verraad be Ïhuldigd Het doctrinarisme dat ia bet steUel Aan de ScAooni Ct sohrgft iemand het volgende Donderdagmorgen was ik getuige van een feit dat mij de vragen opdrong On ii wy wezcnigk zoo hard vooruit als sommigen beweren en is onze negentiende eeuw wel zoo verlicht als tij aaugesohre ven staat Ik zag het volgemle Zekere J V uil Berg Ambacht kwam met paard tn tilbury te Stolwijk en daar zgn paard om de jewone boerenbenaming te gebruiken overkoot TBS en kreupel liep vervoegde hij zich bij ónzen veearts zult ge denken Mis geraden I ÏÜ meldde zich aan bij P v d H alhier een oud erkmannelje die volgens de fiiam de kunst verslaat om oterkoote paarden door slrijking te genezen Ik haastte mij bij die kuustbewerkiag tegenwoordig te zijn eji wat zag k Het genoemde mannelje z it op ze n knieën bij dat bewuste paard en den poot i e ovcrkoot was Hij had zijn pel afgezet als teeken dal dk eigenlijke geneeskracht van boven moest komen zioals hij mij later vertelde verder mompelde hij eiuige voor mg onverslaanbare toover woorden streek 3 malen zachtjes over den poolen zeide klaar I En de uitwerking i Aan den poot kou ik niet d minste verandering bespenren En de omstanders Ja de een lachle en de ander keek ernstig Maar my werd hel drukkend want dit feil gebeurde in het jaar onzes Heeren Aohltien Honderd vier en T chtig op den 25 September op klaar lichten dag iol de gcmeenie Stolwijk Later heb ik het mannetje gevraagd of hij soms ook kennis had van de vcrsohilleude spieren pezen anderen of gewrichten in eeu paardcpoot maar hij verklaarde hiervan niet af te weten Een ieder make dus zelf maar de gevolgtrekking Staten Generaal Eekste Kaher Ziitmg van 3 October In deze zitting zijn aangenomen de ontwerpen lot toetreding bij de Fransohe Rechlsbedecling in Tunis tot goedkeuring van het traclaut met Ilallu over de kostelooze procedure tot wijziging van de wet op de zeevisscherij en lot uitbreiding vau hel personeel der Rechtbank te Amsterdam B j de behandeling van hel voorsiel tot wijziging van ArI 198 der Grondwet verklaarde de Miiiisier Hfeinskerk dat de voorstellen tot meer algemcene Grondwetsherziening thans in handen zijn van den Raad van State Het ontwerp is aangenomen met 31 tegen 3 stemmen De Kamer is daarna uiteengegnnu Gisteren had te Leiden de onthulling plaats van het standbeeld van Fieter Adriaansz van der Werf dat met tal vau feestelijkheden gepaard ging Vroeg reeds in den morgen nam het feest een aanvang Van toren en trans wapperde vroolgk de driekleur en geen woning was er schier waar het dundoek niet uit de vensters werd ontplooid Te halfacht kondigden salvo s van het geschut eu klokkengelui den aanvang van het feest aan Een half uur later weerklonk vau den trans van den Stadhuistoreu koraalmuziek uil koperen instrumenten dat van ziju verheven standpunt aloinme werd gehoord eo oud en jong in eene feestelijke stemming brach t Il de kerken en bedehuizen der verschillende gezindten werd te half negen uren den dag godsilienstig herdacht en velen begaven er zich heen om hun dankgebed te mengen met den lofpsalm die werd aangeheven voor de hulp en redding voor driehonderd en tien jaren aan eeu dapper voorgeslacht geschonken Terwgl de geoostumeerde optocht verschillende tafereelen voorstellende uit Leiden s geschiedenis ten twaalf uren op het eohuticrsvelil werd opgesteld stroomden duizeuden naar de Uui iie om er j de onthuUingsplechiigheid bij te wonen Prof de Vries hield daarbg een indrukwekkende redevoering die reeds in druk verkrijgbaar is Na de aanvaarding van het monument door den Burgemeester de Laat de Kanter namens de gemeente hief Ijeideu s Mannenkoor vereenigd met het kinderkoor eene Hymne van F Kucken aan Luide en krachtig klonk dit loflied eu was eeu waardig besluit van de plechtige handeling die had plaats gehad Des avonds was er groute illuiniiialie der stad en vuurwerk Woensdag heeft men met succes telephonische gesprekken gevoerd tusschen Antwerpen en Brussel De dienst wordt in de volgende weck voor hel publiek geopend De eigenaars van den New York Herald die reeds een eigen telegraafkabel hebben tusschen Frankrijk en Amerika willen iu l volgende jaar ook een tek plionische verbinding doen aanleggen tusschen Pnrgs en New York In de vorige week is vanwege de administratie der Uijks belastingen huiszoeking gedaan bij een drogist te Arasterdam op hel oogenblik dal hij bezig was met het maken van harde zeep in strijd met de wet op den zcepacoijns Deswege is procesverbaal opgemaakt en de aanwezige zeep voor zoover niet gedekt da3r accijns quilaiiticn zoomeile de gereedschappen en grondslojfisn in beslag genomen en naar het Uijks pakhuis overgebracht Wij ineenen hier het publiek opmerkzaam te mogen maken lat het zoogenaamde zelf zeep maken met behulp van olie en loog ofschoon vrij algemeen gebruikelijk echter volgens de wet strafbaar is Wanneci dat door de amblenarcn iler belasting gezien wordt kan men een boete beloopen tot 400 Zoo wordt nl de Wet van 1832 begrepen welkenu ol ruim eeu halve eeuw oud is maar reedslang had moeten z jn afgeschaft omdat zij een alge meene levensbehoefte meteen belasting van 10 cent per kilo treft H Het TrnnsvaaUohe nieuws Donderdag per Kaapsche mail loopende lot 10 Sept ontvangen behelst slechts weinig wal niet reeds langs anderen weg bekend is geworden In den Volksraad is een besluit genomen om den heer N J Smits een der leden van de Dcpulatie die geen loontrekkend ambtenaar is een vergoeding van 5000 pd st toe te slaan De znak Jorlssen is nogmaals bij den Volksraad Ier sprake gekomen doch ditmaal meer bepaald wat betreft de gevolgen De Uegeering deed nl het voorstel om zonder prejudice voor het vervolg den heer Leyds als staatsprooureot der Z Afrik jlipubliek Ie benoemen onder de volgende voorwaarden 1 Salans 1000 pd St per jaar 2 Contract voor drie jaren 3 Vrije overtocht 4 Vergoeding van een jaar salaris 1000 pd St indien de Volksraad na verloop van drie jaar niet langer mocht gediend zijn v n de diensten des heeren Leyds Over deze voorwaarden ontstond heel wat discussie maar ze werden ten slotte toch met algeraeeue stemmen op een na aangenomen Verder heeft de Volksraad nn eenig debat hot voorstel aangenomen om de voorloopige aan de Ncd nidAfrlkaiiosehe Spool wegmaatschappij verleende concessie goed te keuren Slechts drie leden verklaarden zich daartegen op gronden no ondergeschikte regelingen ontleend De 14e nigemeene vergadering van den Nedorlandschen Protestantenbond zal gehouden worden te Leeuwarden den B Nov a s Behalve dt werkzaamheden van huishoudclijken aard zal een voorstel vau het Hoofdbestuur ter sprake komen om ƒ 400 uit te loven voor een geschrift waarin in vrijen popnlniren vorm de tank vau den modernen predikant in hare waarde eu schoonheid wordt geteekend Als punt van bespreking wordt o a vermeld De voorwaarden waarop iu de Ned Hervormde kerk de vrije ontwikkeling van bet godsdienstig leven bevei Itgd kan worden tegen onderdrukking door eeiiige overheerschende partij Op den avond van dienzelfden dag zal een openbaar debat worden gehouden over de volgende punten lo Van waar dat de voortgang der moderne richting in menig opzicht niet aan de oorspronkelijke verwachting heeft beantwoord iu te leiden door den heer M J Mees predikant te Haarlem 2o Hoe uit een zedelijk oogpunt te oordeelen over de zucht naar weelde in te leiden door den heer S T Kamp predikant te Heerenveen gt Buitentandsch Overziclit Tot dusverre is op het vaslelands protest tegen den linaiicieelen coup d état in Egypte geene nieuwe handeling van de protveteerende mogendheden gevolgd en waarschgnlijk zullen zij tul het laatst an Ociober wachten om de zaak weder ter sprake te breugeii Volgens de halfoflicieole Kreuzzeituag zal de IJritsche regeering dan overtuigd gu dal de mogendheden zich niet tevreden stellen met een bloot bericht van ontvangst van haar protest of met de verontschuldiging dat men hier voor een atV accompli van tijd winnen en dralen het telael dat beslaat in bet uitslellen van alle eenstemmig verlangde politieke en economische hervormingen onder voorwendsel dnt eerst de clericale quaestie moet worden afgedaan en hetwelk dan weigert tegen de geestelijken de doortastende maotregelen te nemen welke de liberalen sedert zoo langen igd eiicben het doctrinarisme heeft eicH machteloos getoond en is onherstelbaar veroordeeld Een evolutie in deraocratischen geest alleen kan hel liberalisme m het land redden eu joist hiervan beschuldigen wg de doctrinairen dal 2ij lot eiken prijs deze noodige evolutie willen belemmeren en onmogelijk maken omdat zij hun rooroordeelen hun eerzucht hun belangen kwetsen zou Gevonden voorwerpen aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een zilveren naaldenkokcrije een gouden broche een bloedkoralen ketting met goud een binnen werk van een horlogie een kinder zakdoek met een letter een zilveren ring met haar een onderstuk van een oorbelletje goud met bloedkoraal een toer bruine kralen een R C Kerkboekje een grgzeo kinderomslagdoek een pgp leoteltje van een deur een wagcumoer een mes Inlichtingen kunnen gegeven worden door de polilie omtrent eeu jonge Stier die alhier op de Tiendewcg is gevonden in den nacht van 2 en 3 dezer RECLAME Bij het veelvuldig hoesten der kinderen blauwe keel kmkkoett itickhoeU wordt hiermede opinerkaaam gemaakt op de sedert eene reeks vau jaren beprocfile en ook geneeskundig als zood iuig erkende alleen echte Rhijntandtche Draken BorUlioaing van W Zkkenheimer te Mainz den door de wet erkeuden uitvinder Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 1 October 1884 Kantonrechter Mr J H van MIKROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD F H arbeider te Nieuwcrkerk lot 20 gulden of 4 dagen wegens in den Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk met geladcu jaolrtgewccr zich in het veld bevinden zonder voorzien te zijn van eene jacbtacle Dezelfde i vrijgesproken vau de aaijklacht op een ander tijdalip in den Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk gejaagd te hebben zonder jnchtacte h V arbeider te Moordrecht lot 3 boelen vnn 5 gulden of 3 dagen wegens in den Oustpolder onder Moordrecht een visscheii met stekken zonderacte en tweemaal vissclien met slekken zonder vergunning van dcu eVf cnMt van het visohwaler A K arbeider te Ilceuwgk tot 2 bo ten van 3 iinlden of 2 dageu wegens onder Ueeuwijk viaschen met lekken tonder acie en Konder vergunning van den eigenaar van het visohwaler A V d S tuinman te Uoordrrchl tot 2 imeten van 3 gulden of 2 ilagrn wegens oniUr Moordrecht vlaschen met eeu trommel zonder acte en tonder vergunning vati den eigenaar van htt vischwater 0 V V arbeider ie Gouda lot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens céns onder Reeuwijk en è m onder Gouda visschen met stekken zonder vergouning van den eigmaar van hel vischwater A V d H arbeider te Gouda lot 2 boeten van 50 cents of 2 dagen wegen onder Gouda visschen met stekken zondor acte cii zonder vergunning van den eigenaar van het vischwater A W arbeider te Gouda tol B gulden of 1 dag wegens onder Gouda visschen mei dobbers zonder vergunning van den eigenaar vnn hrt vischwater W V L visschcr te Gouda lot 3 gulden of 1 dag wegens onder Gouda visschen mil eene gcbbe tonder vergunning van den eigenaar van het vischwater M K visacher te Oouda tot 3 gulden of I dag wegen onder Gouda visschen met stekken tonder vergunning van den eigenaar van hel vischwater A V d P arbeider te Rcruwijk lot 3 gulden of l dag wegens onder Gouda visschen met fleuren zander vergunning van den eigenaar van het visohwaler T V d H visscher te Stolwijk lot 3 gulden of I dag wegens onder Gouderak visschen met Bchttkels zonder vergunning van den eigenaar van kpl visohwaler Staatstoezicht op Krankzinnigen De BURGEMEIÖTER van Gouda Opzien do Circulaire van den Heer Commissaris ilea Konings dezer Proviuciei van den 28n September 1884 A Bo 1283 4o Afd I romnciaal blad no 68 Gelet op hel Koniuklgk besluit vnn den 29n Juli jl Staatiblad no 180 waarbij is bepaald dat op heden de Wet van 27 April jl Staatsblad no 96 lot regeling van het Stantsloeiicht op Krankzinnigen in wvrking treedt Herinnert de ingezetenen aan de hun bij Art 8 linea 1 dier Wel opgelegde verplichting om wanneer in hunne woningen een of meer krankzinnigen worden verpleegd over welke het Staatstoezicht volgens Art 2 alinea 1 zich uitstrekt daarvan biii eu tweemaal vier en twintig uren na het aanvangen der verpleging ter Secretarie der Gemeente aangifte te doen Vestigt verder de aandacht op de bij Art 38 der voormelde Wet bepaalde straf voor ben die iu gebreke blijven aan bedoeld voorschrift te voldoen alsmede op de verplichting bij Art 26 opgelegd aan hen die een Krankzinnige in eene buitenlandsche inrichting voor Krankzinnigen doet opnemen om daarvan binnen acht dagen kennis te geven aan den Oflioier van Justitie onder overlegging van eene met redenen omkleede verklaring van een bevoegden geneeskundige waaruit blijkt dat de opneming wenschelijk is Gouda den 1 October 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN Uurgerlijke Stand GËUOKiSN 1 Oct MariJDus ouilcn J Snel en M vaa den iterg MartinuB ouders B OklcerseD en L Mooije uid Jansje oudera II A Miaderiaaaen H J Schottens 3 CJirisliaan oudfra C Ver chat en J ile Haaa Gerarda Maria ondcra H C Demmmk en M Tijbont OVKRI BUBN 1 Oct S de Jong 1 j O m J an Rijn 32 j ONDEltTttOtJWD 3 Oct i van Haaaelt te Ngraegen 21 j en A C Nicliting 20 j C A Brem 21 j en A S van Galen 22 j ADVERTENTIËN Voor de vele blijken van belangstelling op 28 Septeinter 11 tot ons gekoraeo zeggen wij van barte dank T A G VAN DETH M E TA DEÏH TAN Wijk Al die iet te vorderen heeft van te betalen aan of goedereu onder zich heeft bebooreudc tot de uatatenHchap van den Heer PAULUS vnn der GKAAF gewoond hebbende aan de Karnemelksloot te Gouda en aldaar overleden 28 September 1884 wordt verzocht daarvan opgaaf betaling of teruggaaf te doen vóór 20 OCTOBER 1884 tfin Kantore van Notaris Mr KIST aldaar STIi Ei KOLEl Dcput lUiijnspoor Aangekomen eene zending BRUINKOLEN BUIQUETTEN Tot h en een der zindelijkstc brniidstoden voor HAARDEN en FORNUIZEN Prijs per 100 staks contant zonder korting ƒ 0 60 id per 1000 ƒ 5 40 Bestellingen norden op alle werkdagen aangenomen S D BOON Prima llnuannn uitschot Per Kistje van 100 stuks 3 Per 5 Kistjes of meer aanzienlijk rabat J S WITZEtt Az R 27 MEID HUISHOUDSTER gezocht Tegen NOVEWBKR wordt als MKIDHÜIS IIOUDHTRR in een klein huishouden gezocht een futsoenlijk burgermensch P O en niet te jong van jaren Brieven franco met opgave van onderdom en bekwaamheid onder letter A aan den Boekhandelaar A EELTJES in den üpiiert N 94 te Rotterdam De Ondergeteekende bericht dat bij hem te bekomen i s VLEESCH zonder been 0 45 RL NDERRIB 0 40 RÜSBIEP 0 50 5 BOEUF 0 50 1 BIEFSTUK 0 60 O RÜNDERHAAS 0 55 LAPJES O 45 i ROLLADE i 50 1 GKHAK 0 45 KLAPSTUK 0 40 Alles eerste kwaliteit belovende eene prompte en civiele bediening S DE J01 1G Gouda Lange Tiendeweg D 70 SCHUTTEVAER ZOON Fabrikanten van Fer coï i ZWOLLE leveren pftef kisten tegen partjjprjjs Jl on uterti en Prjja coaranteu gratis en franco 1 TElTTOOirSTELLIITG De plaatselijke COMMISSIE voor genoemde TENTOONSTELLING maakt bekend I dat het Reglement voor de Nederlandsche afdeeling alsmede de andere bescheiden en formulieren bij den tweeden ondergegeteekende verkrijgbaar zijn 2 dat de termijn van inzending der billetten is verlengd tot den eersten November Dk Commissik voornoemd C J C PRINCE Voorzitter Mr J FORTUIJN DROOÖLEEVER Secretarie Bcddcnina razijn r H ooc3 BisrB002s ONTVANGEN Fantasie Wollen Dekens in groote verscheidenheid JL VA OS A ITouveautés inPantalons Demi en Wintcistoflfen GOUDA Kleiweg E 73a Bij fatsoenlijke lieden bestaat voor eene Dame gelegenheid tot INWONING met vrije Gemeubileerde Kamer desverkiezende met Kost Brieven franco letter H Bureau dezer Courant Pabniksmeik Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wijnbergeigenanr Ern StelH te Èrdö Benye bij Tokay Hongarije ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TofcayerWijn tegen billijkeprijzen te verkoopen I Ue ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven zijn bg mij te ontbieden Gouda M PEETERS Jz La Lampe Beige Nieuwe uitvinding gebreveteerd in I Betyiê Frankrijk en Duitschland Een PEj TUOLEUMLAMP waitrvan het bra gevaar tot een minimum is teruggebracht Lichtsterkte grooter dan een gasvlam het verbruik der olie gelijk aan een gewone Lamp Verkrijgbaar te Gouda bjj W J van LEEUWEN Spieringstraat F 41 alhier Gebr SUEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bij Wed P C PINKSË KlelWftg C van VLIET Markt Probeer s v p de SOUCHON THEE No 3 ii 1 25 per kilo