Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1884

Wy hebben de Eer de ONTVANGST te berichten van een ruime en nette aorteering GEMAAKTE DAMES ONDERGOEDEREN j 3i4i Woensdag 8 October m ALS Katoenen en Flanellen Hemden NACHTPONNEN PANTALONS Graslinnen en Keper Onderlij fjes Kinderhemden in alle grootten Deze GOEDEREN van HOLLANDSCH FABRIKAAT onderacheiden zich ganstig van de tot heden aangeboden uitaluitend BUITENLANDSCHE door onberiapeljjk netto afwerking goede grondstof en nette coupe SCHEi K ZOOIW GOUDSGHE COURANT yieiiws en Adnertcntiehlad voor Gouda en Omstreken Bexicih t o a zi d e 1Dojxn o Het door mij vervaardigde eigen uitvinding Zie recenaie lloUerd Niemoshlad van 9 Maart 1883 ter bedekking van Breede Scheidingen kale Kruinen enz voor Damea onderscheidt zich door de goede eigenschappen van geeno hnarspelden linten om te binden of kleefxtoffen noodig te hebben en hare prachtige doorschifnendheid Door dit Fabrikaat wordt het Dames met bieede scheidingen kale kruinen enz v eder mogelijk zich gim akkeUjlt te A ai peM alaofzg den prachtigsten Haartooi bezitten Het groote succes dat ik dooi Dames van Rotterdam Schiedam Amsterdam enz heb mogen ondervinden met dit artikel heeft mij doen besluiten WOENSDAG en DONDERDAG den 15 en 16 OCTOBER te Gouda met een paar Monsters te komen bjj Dames die mg daartoe per brief of briefkaart hun adres zonden opgeven De uitvinder BRANDES PÈRE Coiffeur Noordblaak 1 hoek Eeurssteeg ROTTERDAM P S Eeuige Dames kunnen zich ook nog abonneeren voor het Maandehjksch arrangeeren van het Haar tionder verhooging van prijs waartoe ik reeds geregeld iedereMaand Gouda bezoek BRANDES I ÈRE Vrijwillige Openbare Veriioopiiig om contant ge l Op VRIJDAG den 10 OCTOBEÉ 1884 des voormiddags ten 10 uur te MOOKDUEGIIT op het Erf achter het Raadhuis ten overstaan van den Notaris A KLUIT aldaar van Een party nieuw ongebruikt bezaagd Eiken en Greenen Hout bestaande in DELEN BALKEN PLANKEN RIBBEN enz van verschillende afmetingen Belangrijke Houtveiling TB ROTTERDAUl op WOENSDAG den 8 OCTOBER 1884 des namiddags ten 12 j ure in het Café FaiTsciiu aan de overzijde van de Mans van PETERSBURGER CROONSTADSCHE ZWEEDSOHB RIGA MEMEL WIJBURGER Vnren en Grenen DELEN EIT PLATEK AMEBIKAANSCHE DELEN Lange BOOMSPARREN NARVA SPARREN Geschaafde en geploegde Delen JUFFERS SPARHOUTEN Eiken Ribben enz Aanzienlijke partijen SPARREN DELEN PLATEN enz worden contant verkocht Notitien zijn te bekomen ten kantore vanden Deurw J C LACH Geldersche Kade n 1 Rotterdam P M van der Kaaden Schipper te Boskoop op Del t laadt voortaan van af DINSDAG 7 OCTOBER tot 2 unr te Gouda goederen naar Delft en Omstreken zooals het Westland enz LigplaaU bö de Wed KAMPER Gouwe Amsterdamsche Veerh nis Snelpersdruk van A Bbihkhan te Gonda Nieuwe vinding De AMERIKAANSCHE KNIPMETHODE hoogst nuttig voor alle vrouwen en meisjes compleet met ïeekening en Verklaring ii 8 bij G M U001 TMAV CtB e asiTmt2 iG MAGAZIJN VAN Tapijten en Eehangselpapieren VAN B VV V I PAVOOÜDT D 80 TIENDE WEG IJ 80 Bericht de ontvangst van een prachtige keuze in alle afmetingen OpenlDare Verkooping Op ZATÜRDAG den 11 OCTOBER 1884 des voormiddags ten 10 ure zal door B H VAN KB WERVE Deurwaarder bjj de Arrondissemeuts Rechtbank te Rotterdam wonende te Gouda voor of in de Bouwmanswoning gelegen te Cappelle a d IJssel aan den Ringdijk in den Prins Alexanderpolder wijk D n 00 bewoond door G HOOGENDOORN worden overgegaan tot den openbaren verkoop van de in executoriaal beslag genomen roerende goederen bestaande in 18 KOEIEN 1 STIER 5 PINKEN 10 KALVEREN bruin MERRIËPAARD 5 VARKENS ZOG met 9 Biggen Verschillende WAGENS HOOI KAAS BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en INBOEDEL SLOTEMAKEE en Co Gewone COGNAC p L 1 50 p fl 1 25 VIEUX COGNAC p L 1 80 p fl 1 50 VIEUX COGNAC Fine CHAMP p fl 3 00 T Goedewaagen en Zonen a OTJlDJL MARKT naast HM WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 g jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 7 sjaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a S j j belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vb oor fondsen boven de 30 onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteering zonder bijberekening van provisie als pr frs 100 0 20 rnss roebel 0 01 am dollar O Ol pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 36 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapior op Amsterdam en Rotterdam ONTVANGEN een groote sorteering HANGLAMPBN van 1 23 tot en met ƒ 20 00 in het bekende Galanterie Magazjjn van J H C HUmCK F Hz Eirma L SCSENK Hoogstr a at N 122 123 Er wordt van 15 NOVEMBER tot 15 APRIL te Huur gevraagd een WINKELUUIS voor een nette affaire met opgave van standen prijs per maand het is voor menschen zonder kinderen of groot beneden TOBHÜIS waarlengte aan is en wat voor Winkel mag gebruikt worden Adres franco brieven ondermotto WiNKEiJims aan het Bnreau dezerCourant Eenljy epol van ÏIIEE Men wordt verzocht op tJHEHK te letten UIT HM MaOAZIJK VA i IM RAVENSWAAY ZONEIV GOKINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijl twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van neVenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende LZ 1 BREËBAART Botermarkt te Gouda sr a LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest Xooffenaanute blaauwe hoeU Geneeskundig aanbevolen onmiddelijke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bij deze kinderziekten eenig goed bevonden DRUIVE BORST HO IG Alleen echt verkrijgbaar in flacon van fl 2 dievangeele flacon van fl 1 dievanroode en flacons van 05 Cent die van witte capsulen voorzien zijnwaarop nevenstaand fabriekstempel Te Gonda bv P H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven bjj P Versloot Stolwp biJ 0 G T d Berg BINNENLAND GOUDA 7 October 188 Kur loeD verneemt is Dr C H van Rbija pred bq de Hen Gemeente alhier beroepen te Zwolle De StaaiKOurant bevat de wet betreffende bel in oter fgin nemen van een voorstel van verloderiDg van art 198 der Orondwel pe et if gisteren door den Koning geleekend Naar men verneemt zal Icrachtena het nu apoedig Ie centen outbindiugi bealuit de tegenwoordij e zittiuü der Staten Generoal Zaterdag den 1 len October worden gealoteu en zullen de verkiezingen voor de Tweede Kamer piaalt hebben den 28en October de kenlemraingen loo noodig 11 Noremher De Frovinciair Staten zullen ter verklizing van de leden der Ëertte Kamer den Ceo Noiember bgeeukomen Ën einilelijlf al de opening der nieuwe Kamen den 17en Nofember plaata hebben Zaterdagavond ia het 13jarig dochtertje van A an Hanawijlc te Oudkoop nab Hekendorp by hel omhalen der draai in het water gevallen en jammerIgli fcrdronken Mannen van de ngverheid van de kunat lan den bicdel ran den landbouw van den arbeid in het aliemeen Ie wapen Op naar België roept Het Vtderland Thani niet looala voor 50 jaren om legeo de Belgen Ie atryden met het zwaard maar on met hen in het atrydperk te treden tot een rredelieveuile worateling Oeen tieodaagsche veldtocht maar een kampatryd die tta maanden zal doren en die van niet minder belang ii maar dea te achooner en edeler om de eer en den roem van het vaderland op te houden dien ouden vaderlandtchen roem ook op het gebied tn handel nyterheid en knnit te handhaven Nederland dat zich inspant om zich den ruera nu vroeger eeuwrn weder waardig te maken kan en zal thani niet aohlerblijven zal de errfolle plaaia die bet nog bekleedt met moedwillig prysgeven Integendeel het is thans waar het België geldt rerplicht alle leileu by te zelten alle krachten lu ie spannen en moet hetiyn zich opofferingen te getroosten om in dien wedstrijd nif t overwonnen te worden Te wapen dus M hands on deck om de Nederlandiche driekleur met eere Ie doen wapperen op de foormalige ciiadel van Antwerpen De rekening oier de ontvangst en uitgaaf beirekkelyk de NederlaEdsoho Pool eipeditie 82 83 lait na het uitreiken van billijke tegemoetkomingen aso de verschillende personen die heizy de expeditie leWe in de Poolstreken geholpen hebben of in het algemeen werkzaam zijn geweest tot voorbereiding silroering enz meteen nadrelig slot van 16841 59 onreenkomstig de door de Regeering goedgekeurde balans Dit tekort wordt evenwel gedekt door het foonehot vsn den Staat ad ƒ 30 000 zoadat een om van ƒ 18468 11 teruggestort zal worden in de lohatkist All kenmerkend staaltje van de werkeloosheid Ie Amsterdam strekke dat een schoenmaker die per advertentie een loopknecht vroeg tegen 6 pu week aanbieding in persoon door 800 mannen werd bestormd die zich allen op het vastgesteld uur iMicben i en 2 ter plaatse bevonden Het gedraag nns zoo groot omdat ieder zich het eerst iUs aandienen dat de poUlie tuasohenheiUe moest Imoen om de orde te handhaven N e d D Te Schipluiden gebeurde Zondag het volgende ongeluk D weduwe Hamel uit Krnlingen dte zich sedert Donderdag jl te Schipluiden heeft gevestigd had Ifzoek ontvangen van eenige harer kinderen uil Rotterdam en Kralingen met wie zij den dag gezellig doorbracht Toen de familie des avonds met een iet een hit bespannen wagentje zou huiswaarts keefeu scbriisle niet ver van het woonhuis de hit van oen zandhoop en week zóó ouverwachta en snel uit d hij met rijtuig en al in de breede wetering nederslorile Onder aanhoudend hl lpgrroep was hel de personen die in het rijluig Varen gezeten nog gelnkt zich bovea op de kap te werken toen eene nieuwe beweging van hel paard bet wagentje deed kantelen en alten iu de diepte verdwenen Inmiddels waren eenige personen toegescboten die zooveel zij vermochten d hand tot redding uitstaken Keu van hen die zwemmen kon t was de molenaar 3 Beek ging te water en slaagde er iu achtereenvolgens twee der mannen en een kind levend aau den kant te brengen Eerst een kwartier laler vond men de Ijjken van de vrouw van Hamel van diens kind ea van zijn broeder Niettegenstaande de beide t aller ijl ontboden geneeskundigen verschillende pogingen in het erk stelden om de levensgeesten bij de drenkelingen op te wekken kwam n en toch aa een unr lot de droevige ervaring dat men sle hls den dood kon oonstateereu Drie personen een man eene 23 jarige vrouw en een kindje van 1 jaar verloren alzoo bij dit ouzeval bet leven Siliing Buil het eens beruchte en gevreesde hoofdder Tioux tegeu wien de troepen der VereenigdeStaten hard te strijden hadden heeft geen weerstand kunnen bieden aan de verzoeking om zichvoor geld ie laten zien Op het looneel van hetKdenheater te New York treedt h j eiken avondop precies te 9 uren omringd door zijn dapperen f de laatsten der Sioux en voert in Indiaansch kostuum wilde krygsdansen uit Het is niet onwaarsobynlijk dat de directeur met deze vertooningmeer zaken doel dan met de opvoering vao elkander klassiek werk By de voorstelling van l Afrieaitie zouden overigens deze laatsten der Mohikanen of der Sionx geen kwaad figuur maken Aanbevolen Dagil Omtrent het procea der Gebr Filbry te Breda ontvangt de N R Ct het volgende verslag De feiten aan de beschuldigden ten laste gelegd laleu zich iu twee hoofdgroepen verdeden te weten lo hel zich meester maken van effecten spoorwegaandeelen obligatien enz alsook geldsommen welke hun waren toevertrouwd door 42 particulieren om die effecten te verknopen te beleenen enz of voor die gelden effecten obligatieu enz aan te koopru hebbende zij zich aldus eene aanzienlyke som geschat op circa 2 ton gouds toegeëigend en 2o het benadeelen van de Zuidrrttoomtraramaalschappy Ie Breda met eene sum van 346 500 door aaodeelen dier maatschappij ad ƒ 1000 en ƒ 500 welke zich in hunne haiidtn bevonden en door gemelde maatschappy waren ingetrokken omdat zij die iu aandeeltjes van ƒ 100 had gesplitst te Amsterdam by verachiileude bankiers te verkoopen of te beleenen Uit de ipstruotie der zaak en uit de geiuigenvei klaringen resulteerde dal de Gebroeders Filbry vroeger als klerken op Amsterdamsche kantoren badden gewerkt en hunne patroons toen soed over hen tevreden waren geweest dal zy 10 j iren geleden voor 6000 de kassierezaak der tirmn J Reynder te Breda hebben gekocht en die laak sedert dien tyd hebben gedreieu dat zij op zeer weelderigen voet hebben geleefd aan fijne wijnen ualanterieén rijtuigen enz jaarlijks een aanzienlijk bedrag verleerden terwgl uit de zaak die circa ƒ 9000 s jaars kon opbrengen vier huishoudens op ruimen voet leefden te weten de beide beschuldigden hunne moeder en de schoonmoeder van deu len beschuldigde welke beide laatste vrouwen slechts een luttel kapitaal van 10 eu 12 mille in de zaak hadden gestort In zake de Trammaatschappij te Breda bleken de gedragingen der beschuldigden nog een bedriegelyk karakter van erger soort te dragen dewijl zij erkennen zeer goed geweten te heoben dat de iramaandeelen die zy te Amsterdam beleenden of verkochten door de directie waren ingetrokken en derhalve hadden behooren te worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt en dat zij bedoelde Maatschappy tegenover derden die te goeder trouw wettige eigenaren dier aandeelen aan toonder zijn geworden hebben verbonden De beschuldigden erkenden de hun geimputeerde feiten doch beweren dat zy hel voornemen hadden de wederrechtelijk verkochte of beleende effecien terUR te koopen of van de beleeniug ie ontheffen en geen frauduleuie bedoeling bij deze handelingen hebben gehad Zy beweren dat als men beu niet had gearresteerd zij met de Trammaatschappij een accoord hadden kunnen treffen en bunnen crediteuren 100 pel zouden hebbeo uitgekeerd De procureur generaal l eloogde in een uitgewerkt requiatoir dat de beschuldigden die uit eene nederige maatscbappelyke positie in s rijks hoofdstad zich eensklaps aan hel hoofd van een tffectenkantoor in eene kleine provinciestad zagen geplaatst de weelde niet hebben kunneu verdragen en in voor hun fortuin buitensporige verkwistingen zijn vervallen De ten laste gelegde feiten acht hy alle volkomen bewezen en by meent geen zacht requisitoir Ie mogen nemen met l oog op de tallooze frauduleuse handelingen in den laatsten tijd door bankiers gepleegd en het groote geldelijk nadeel dat tal van particulieren en de Tramraaatschappij hebben geleden Hij meent evenwel dat hun jeugdige leeftijd eu onervarenheid in aanmerking moeten worden genomen Z E G A requireett tegen deu len veroordeeliug tol 6 jaren luchthuisstraf en legen den 2en tot 5 jaren luchthuisstraf en condemnatie solidair in de kosten Mr Van Mens advocaat te Breda bepleit het goed gedrag der beschuldigden en voert verschillende gronden aau waaruit hij de gevnlglrelking maakt dat beschuldigden niet Ie kwailer trouw of bedriegelijk hebben gehandeld en den slechten loestaud hunner zaak ignoreerden hij oppert verder ten aanzien der aandeelen van de Trammaatschappij de bewering dat deze feilen niet vallen onder hel bereik der strafwet omlreui bankbreuk aangezien die aaodeelen waardeloos waren ook legeuover derden Ten slotte licht pleiter dit suslenu met lal van argumenten nader toe en beveelt lu eene roerende peroratie zijne cliënten den Hove aan De uitspraak werd door het hof bepaald op Donderdag aansianude voormiddags tien ure Dezer dagen jaagde een Hongaar Friedrich v Fischer in zijne 5 uren van Ungvar gelegen reusachtige bosechen de bh Alexander Spilzer en baron Karl Kedïilz uit Ungvar waren op zijne uilnoodiginj van de parlij Kort nadat de jaohl begonnen wa maakte het blaffen der honden en hel schrceuwei der drgvers dejajfers opmerkzaam dal er wild in de nabijheid moest zijn Inderrlaad kwamen drie beereii een ontzaglyk groole eu twee kleinere eene berghelling af Spilzer nas de eerste die ze in hel ooa kreeg Toen zij dicht in zijne nabijheid gekomen waren loste hij op den gruotsten een schot waardoor hel dier aan bet schouderblad getroffen werd zoodat het neerstortte Door hrt knallen van het geweer verschrikt sloegen de beide ouderen eene andere richting iu Vou Fischer doodile dea een maar hel op den anderen geloste schot trof geen doel zoodai die ontkwam De door Spilzer geiroft cn beer was inmiddels weder overeind gekomen sleepte zic i ongeveer 30 sciiredeu voort en zakte toen wetr ineen Nu wierp eeii ier jachthonden zich op den buit en beet het dier in de keel Met één ruk werd de honil afgeschud zoodat bij ter zyde in zijn bloed Ing iiwentelen Nu naderde een boe met zijn geweer om den beer bel genadesohot te geven doch zyn geweer weigerde De beer sprong op pakte deu boer aan en rukte hem kleeren en stukken vleesch van hel lichaam Een drijver sloeg den beer met een byl op den kop waarop het beest zijn prooi losliet en den nieuii en aanvaller begon te verscheuren Na eenige seconden was baron Redvitz nader gekomei eu loste een schot in de zijde van den beer die echter nog niel s erf maar zich op den baron wilde werpen Gelukkig viel de beer en gelukte het den baroi het beest te dooden Al wal hier verhaald is duurde slechts enkele minuten De beide verwonde bocrei verkeeren in levensgevaar Het schijnt dat er ook een posizegeltaal is h een Dultsch tijdschrift lezen we dat de maniei waarop het postzegel ivordt opgeplakt eene beteekem 1 m I i i 0 WS WK i5 g s