Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1884

Eere Diploma Franklort a d flJ 188 0 G ouden medajlle Anuterdam 18j3 N Ji43 Vrijdag 10 October iHH4 KaiserBrunnen geTuld öntitr oeii t tsq hel Stedflijk Beslnar Aïeiiscli Thersiaalwater met EoolzuurvolUag verfrlscliend smakelijk an geneeakraehtig Tatelwater Aacliener Badevenvaltung AMIieilung ffir Wassemrtriel Generaal Gemagtlgden ooi NVdeiland en Kolonifn De Hecieu J Rose éc Co Auisterdain Dspgt ta Conda ty as Heer A Nortier wnanus GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f 1 25 NON PLUS ULTRA f 1 25 Na ontvangst van ƒ 1 25 per Postwissel of Zegels verzendt oudergeteekende zeer net yerpakt en franco door geheel NEDERLAND 100 vel best geruit Postpapier en 100 beste vierkante Enveloppen 1 Nickel J Doosje met beste stalen Pennen 1 zeer nette Penhouder 1 Potlood met pnutbewaarder 1 heel mooi Zakboekje 1 stuk Lak 1 flacon SchakelUJm met kwastje J flacon beste blauwe of zwarte Inkt en om eens vlug een massa Paketten op te ruimen ontvangt men geheel cadeau 1 doos met 3 stuks prachtige beste ZEEP Dit Pakket wordt ook verzonden op rembours met 10 cents verhooging Boekhandel CULEMBORG APVERTENTIËW j Voorspoedig bevallen van een Zoon M E POSTH umusBakkes Eenige kennisgeving Bevallen van een Dochter Mevr A A BAKKER NIEMEIJERGouda 7 Oct 1884 Rümeijk Voor de vele bewijzen van deelneming op 4 October betuigen wjj namens onze Kinderen onzen oprechten dank J C DE BRÜlJN A DE BRUIJN A KliR IEMAND een nette betrekking bekleedende vraagt voor den tjjd vaa 5 md 50 Gld TE LEEN Aflossing ƒ 10 Vi PS maand Adres franco brieven onder No 1080 aan het Bureau dezer Courant Voor eene gevestigde SIGARENFABRIEK wordt gevraagd een Flink AGENT voor GOUDA en OMSTREKEN Zonder goede referentiën onnoodig zich aan te melden Adres met franco brieven onder Letters A Z aan het Postkantoor Eindhoven DDDIIITDII KADIKALE GENEZING desverkiezeod wordt IllluL ull orereengekbmeQ voor een bepaalde pnjs betaalbaar ua genezing Baartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld WAERSEGERS Heelmeester an breuken Groenplaats 35 te Antwebpek Te Gouda te Huur gevraagd twee KAMERS en KEUKENTJE met Bediening en gebruik van Tuin Adres franco onder Letters K S aan het Algemeen Advertentie Bureau van Gebrs POOT Rolierdam JALOUSIEN AELMAKS en DULK Eerste Lombardatraat 22 ROTTERDAM Fabrikanten leveren eer licht werkende JALOUSIEN met Bol en Ireklatsysteetn Steeds uiterst soliede constructie en nette bewerking Houten ROLGORDIJNEN De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te a Bosch beveelt hare gunstig bekende l beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhnndelarep te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zyn gesteld en nadere informatien in te winnen MEID HUISHOUDSTER gezocht Tegen NOVEMBER wordt als MEID HUISHOUDSTER in een klein huishouden gezocht een fatsoenlgk bnrgermeusch P G en niet te jong van jaren Brieven franco met opgave van ouderdom en bekwaamheid onder letter A aan den Boekhandelaar A EELTJES in den Oppert N 94 te Rotterdam AAUBESTEDIITG Op WOENSDAG den 5 OCTOBER 1884 des middags ten 12 uur zal door de Garnizoens Voedingscommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van Z E den Ministervan Oorlog worden AANBESTEED De leveraacie van Aardappelen benoodigd voor het Garnizoen over het tijdvak van 1 November 1884 tot 15 Juni 1885 De voorwaarden dezer aanbesteding liggen voor gegadigden ter lezing dageljjks van 10 tot 12 uur op het Bureau van den Garnizoens ommandant Gouda 7 October 1884 Namens de Garnizoens Voedingscommissie De Majoor STRAATMAN Bij fatsoenlijke lieden bestaat voor eene Dame gelegenheid tot INWONING met vrije Gemeubileerde Kamer desverkiezende met Kost Brieven franco letter H Bureau dezer Courant CBEM FABRIEK M t VOi GIM60RN te Emmerih aid Rhijn Tweevoudig bekroonil Amsterdam ISSS Baarbalsem ot Eau phllocome Id flacaiia a 45 en 90 oenta Eau capillaire de quinine In flacons s 60 ots eo ƒ 1 Anatherin mondwater per flacon 76 centa Eau de Botot In flacon a 76 cta en ƒ 1 26 Salioylzuur tandpoeder per loos 60 oenla Engelsohe Tandpoeder In elegante dozen a 25 en 46 centa J C ZELDENHIJK Gouda L SCHENK Gouda Wed WOLFP Zoon Schoonhoven Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda Best WITBROOD per Kilo 17 Cents 15 12 13 12 15 19 12 2 18 stuk 2 stuks 10 10 2e soort TARWE BROOD Gebloemd TARWE BROOD ROGGENBROOD I met Krenten KRENTENBROOD BOSCH ROGGENBROOD VOERROGGENBRÜOD per KADETJES Beste TAFELBESCHUIT de 10 stuks 10 Gewone 12 A G OOSTRCM Tur tnarkt H H Qraanhazidelaren Oudergeteekende levert tot de btllijkste prijzen de beste soorten Inlandsche VüEKen ZAAIGRANEN als TARWE ROGGE GARST BOEKWEIT HAVER BOONEN GORT LIJNen RAAPKOEKEN Om bemonsterde offerten zich te wenden aan Groningen J G LOUMAN Prima Havanna Vitachot Per Kistje van 100 stuks 3 Per 5 Kistjes of meer aanzienigk rabat J SWIT ZER Az R 273 EAASSTELLÜTG TE KOOP meerendeels slechts één jaar oud voor pi ra 4000 Ooudsche Kazen Adres motto Stelling bjj den Heer SPIERS Punherend JL TAH OS ▲ ITouveautés inFantalons Demi en Winterstofïen GOV DA Kleiweg E 73a aUIi A LAROCHE van KRAEPEIIE ii HOlM Opiceikend vers eriend koortioerdrtjvend IJzei houdende Quitta Laroche bg bloedarmoede etc In flesachen vat ƒ 1 90 en ƒ 1 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bij den Heer C THIM Apoth te Gouda De gemeentebegrooting voor 1885 Eerlang zal de Raad weder geroepen worden om de stedelijke begroofing voor het volgende jaar vast te stellen Dit stuk zooals het door B en W vergezeld van eene memorie van toelichting is ingediend behelst niet veel nieuws het laat zich aanzien dat de voorstellen van het dagelijksch bestuur niet veel tegenstand zullen uitlokken en in hoofdzaak onveranderd zullen worden aangenomen Het is dan ook geenszins om critiek uit te oefenen dat wij de begrooting thans tot een onderwerp van bespreking gekozen hebben wjj wenschen alleen de aandacht te vestigen op sommige punten die bil het doorzien er van onze aandacht trokken Veelal toch nemen de ingezetenen van dergelgke stukken geen kennis en zoo zg hun al in banden komen dan wjjden zg daaraan eene geringe mate van aandacht Wj volgen de begrooting op den voet en deelen onze opmerkingen mede die geen aanspraak maken op nieuwheid of booge belangrgkheid maar toch voor velen onzer lezers met overbodig zullen zjijn Wjj zullen vooral releveeren wat er nieuws in voorkomt Reeds dadelijk blijkt uit de opgave van bet bevolkingscijfer op het titelblad dat Gouda weder 156 zielen rijker geworden is er zjjn er nu 18847 tegen 18691 in het vorig jaar Dergelgke vermeerdering al is die niet byzonder groot is een verblgdend verscbjjnsel Kr blijkt uit dat de welvaart onzer gemeente niet vermindert Bijzondere omstandigheden of toevallige oorzeken waardoor snelle aanwas van sommige andere gemeenten wordt verkregen zjjn ten onzent niet aanwezig zoodat gestadige vooruitgang in het cjjfer der bevolking geacbt mag worden een goed teeken te zjjn voor den toestand onzer gemeente Hetzelfde valt in het oog bjj de vermelding der opcenten op s rjjhs belastingen die ten bate der gemeente geheven worden Zoowel de belasting op de gebouwde eigendommen als die op het personeel ziJn stjjgende de eerste is 367 de tweede 854 hooger zoodat ook daaruit het besluit mag worden getrokken dat er althans geen achteruitgang in welvaart te constateeren is üierigens geeft de begrooting van inkomsten geen aanleiding tot opmerkingen of het moest zi n dat de inkomsten uit gemeente eigendommen iets lager ziJn hetgeen voorspruit uit de opbrengst van openbare verpachtingen en dat de wijziging der schoolwet op 11 Jnli j I de gemeente komt te staan op 8807 ten gevolge van de nieuwe bepalingen zal de uitkeering van het rjjk aan de gemeente zooveel minder bedragen Uit de begrootiug voor de uitgaven blijkt dat hetzelfde bedrag als het vorige jaar is uitgetrokken voor de restauratie van den zjigevel van het stadhuis omdat de onderhandelingen daarover nog niet tot een bevredigend resultaat geleid hebben Voorts dat het voornemen bestaat de Lange Groenendaal te verstraten en aldaar dichte goten met straatkolken aan te brengen terwijl gelden zgii uitgetrokken om de Bleekerskade verder te beschoeien een voetbrug aan te liggen ter verbinding van de beide plantsoenen bij de Crabethstrant en een stel reserve deuren aan te schafien voor de IJselhavensluis Ook is er 11300 als nieuwe post voorgesteld ten einde de zijl langs het plantsoen over den Kattensingel met de daarbjj behooreude dwarazijl lasr de Nieuwehaven te doen noleeren het plantsoen zal dan worde afgerasterd iN og komen twee verhoogingen voor politie is ƒ 600 meer uitgetrokken ten einde een adjunctinspecteur te kunnen aanstellen terwijl 800 wordt gevraagd voor het verstrekken van water uit de waterleiding aan de gebouwen der gemeente waaronder de scholen en voor de kosten van de bediening der standpijpen Zooals men ziet zullen de plannen van B en W voor het volgend jaar de stad niet op booge kosten jagen Voor too ver wij kunnen beoordeelen heeft het gemeentebestuur niet meer voorgesteld dan het hoog noodige en zjjn alle nieuwe uitgaven voldoende gemotiveerd en toegelicht zoodst men verwachten mag dat de raad er zyn zegel aan hechten zal Toch bedraagt de geheele begrooting in ontvang en uitgaaf nog de belangryke som van ƒ 333525 78 Er zjjn dus aanzienlijke bedragen noodig voor de gewone uitgaven Zoo wordt er b v uitgegeven voor bezoldiging der in het dagelijksch bestuur der gemeente werkzame personen 25812 voor andere kosten van dogeljjksch bestuur vnur licht schrjjfloonen enz 12469 dus voor het bestuur der gemeente een bedrag van 38281 Onderbond van gebouwen en aanleg van openbare werken komen voor tot een bedrag van 51389 openbare veiligheid en brandweer 27564 onderwjjs kunsten en wetenschappen ƒ 91370 Vooral het laatste cijter trok onze aandacht Vanzelf spreekt dat hier tegenover de uitgaven ook inkomsten op de begrooting voorkomen Wjj achten het met van belang ontbloot de afzonderlgke cgfers vao dat l fdstuk dat veler belangstelling wekt aan een n der onderzoek te onderwerpen Ziehier de uitkomsten onzer berekening Het hooger onderwgs progymnasinm komt op de begrooting voor als uitgave van 12405 Daar tegenover staat de rgkssubsidie van 5220 de sehoolgelden ad 800 en de renten van bet scholarcheuionds ad 1165 te zamen 7185 Het progymnasium kost dus de stad netto 5220 Het middelbaar onderwjjs bnrgeravondschool en de twee hoogste klassen h burgerschool 5 j cursus ƒ 13190 waarvan de schoolgelden ad J 163 algetrokken blijft 13027 Het lager onderwys beloopt 58380 Hierop worden ontvangen rjjksbgdrage ƒ 15319 50 en schoolgelden ƒ 10500 36 zoodat deze tak van onderwfls netto bedraagt ƒ 22560 14 De be ivaarscholen kosten ƒ 3740 minus 216 schoolgeld d i 3524 De muziekschool 2825 waarvan 1938 als schoolgelden geïnd worden BIjjft dus 887 Het geheele bedrag door de gemeente aan het onderwjjs der jeugd ten koste gelegd is dus voor het jaar 1885 de som van ƒ 45218 d i ongeveer de helft van de werkeljjke kosten zooals zij op de begrooting voorkomen De geheele begrootiug maakt een gunstigeu indruk De gemeente verkeert in beter doen dan het rgk de uitgaven wegen juist tegen de inkomsten op zonder dat tot buitengewone middelen de toevlucht behoeft genomen te worden Dat de begrooting juist met nihil als batig slot sluit is natuurlijk niet meer dan een financieele kunstgreep een rechtgeaard budget behoort zoo te sluiten wil men de beschuldiging ontgaan van meer te vragen dan noodig is en niet verdacht worden van de zucht om potjes te maken voor de toekomst In de werkelijkheid zal er wel een grooter batig slot zijn getuige de vorige dienst toen er ruim 31000 als batig slot op de rekening overschoot Het IS echter altjjd raadzaam bij het opmaken eeiier begrooting de uitgaven wat ruim en de inkomsten wat schraal te rekenen om meer kans te hebben op een voordeelig dan een nadeelig saldo der werkelijke rekening Ook in dit opzicht bebben B en W de voorzichtigheid betracht Indien er gezondigd is dan zou het zjjn in dien zin dan men wat al te voorzichtig geweest is Als wij b v zien dat de opbrengst der vaart door de gemeente voor 1885 geraamd is op 62000 even als het loopende jaar doch dat deze post in 82 werkelijk opbracht 69282 en in 83 eene soni van 70624 dan komen wij tot de conclusie dat er best een paar duizend gulden meer geraamd had kunnen worden zonder zich aan waaghalzerij over te geven Ditzelfde geldt voor de gabelgelden op de Gouw e De raming bljjft 22 000 tegen een werkelijke opbrengst in 1882 van ruim 26 500 en in 83 van ruim 27 000 Er staat in de toelichting op bladz 21 het jaartal 1882 betgeen blijkbaar een drukfout is Zoo is het ook bepaald onnoodig om met het o op de kosten der restauratie van het stadhuis eene leening in t vooruitzicht te stellen Doch deze overvoorzichtigheid kan geen kwaad daar de overschietende gelden strekken om eene volgende begrooting te verlichten doch op ééne voorwaarde Dat namelijk van die als een bus sluitende begrooting geen argument worde gemaakt om werkelgk noodzakelgke uitgaven tegen te houden Daarvoor zouden met deze stukken in de hand wel gelden te vinden zijn zonder buitengewone middelen Wjj denken b V aan eene middelbare school voor meisjes Indien men overtuigd was van het nut dezer zaak en de raad daartoe besloot zou het aan zoo hekwamen financier als de ontwerper der begrooting bijjkbaar is niet moeiljjk vallen daarvoor de noodige gelden nit te trekken zonder nieuwe bronnen van inkomsten te scheppen Hier vooral zou het Engelsche gezegde gelden Wereh there is a will there ts a wag Om billjjk te zjjn moeten wij nog doen opmerken dat de voorzichtigheid van B en W waarschijnlijk haar grond vindt in de onzekerheid der bovengenoemde posten de vaart door de gemeente en de ga oelgelden op de Gouwe Beide heffingen zijn slechts toegestaan voor bepaalden tiJd de een tot 31 Dec 1894 de ander tot 31 Jan 1895 De mogelijkheid bestaat dat die vervallen hoewel dit niet waarschijnlijk is zonder billijke schadeloosstelling Maar men behoeft zich niet nu reeds angstvallig af te vragen hoe over 10 jaar de begrooting zal moeten sluiten wel pleit het voor het beleid van B en W dat zjj de niogelgkheid dat deze bron van inkomsten gestopt wordt niet geheel uit het oog verliezen BINNENLAND GOUDA 9 October J884 De laatste vergadering van de Commissie voor den vlieger wcdslrijd had gisteren avond plaats Menig verzoek tvas aaii de leden gedaan om nog een wedstrijd Ie houden doch er werd besloten met het oog op de verandering vaij hel seizoen dirn niet te doen plaats hebben maar ei a groote nationale wedstrijd uit Ie schrijven tegen hel begin van Augustus van het aanstaande jaar Door den heer A K van der Gorden gepens Ie luilenant te Gouda is aan de opper hoofd eu verdere oflicieren vsu het Ned leger een circulaire gezonden waarin hg wijst op de door hem geopende gelegenheid tot deelname aan eene verbeterde wyie van verzekering tegen brandgevaar uitsluiiend foor officieren vnn het Ned leger Deze aseurnntie geschiedt op inboedel napens equipementen enz legen betaling van eene premie van 1 oo per jaar Onder deze verzekering is mede