Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1884

rnwflf f mx de laatste kabioetsformeering het Toorstel Oleioh i man c s over de klauenbelaitiag was Toorgevallen en wat de liberale vereeniging had doea oulbipden Spr eprak daarop over het hem verweten obstruclioni me Hg ou waren de vier heeren aanwejig gaarne willen weten wat tij door obstruotienisme verstonden Spr meende dat tg obstruc tionisrae verwarden raet gejonde oppositie Hg verklaarde voorts met de briefschrijvers homogeen te tgn opiichte van een eventueele wijziging der schoolwet Wat de Inkomstenbelasting betrof hij ging ook gaarne met die hh mede wanneer het was een etFcOlen belastiug in den vorm zooals die indertijd door den heer Gleichman was ingediend Eindelgk grondwetsherziening Hiervan heeft spr indertijd de optrediug van een kabinet zijner vrienden afhankelijk gemaakt Het blgkt dus dat hg er voor is en dus ook met hen die er nu voor zijn zou meegaan Samenwerking is dus niet onmogelijk Spr behandelde daarop de vraag wat onze staatkundige toestand is en wat er geschieden moet om dien te verbeteren Niemand kan ontkennen dat er een algemeene malaise heerscht Kr moest in onzen constituiioneeleii Staat meer een vaste leiding zijn die kennelijk veel te veel ontbrak Dat kan zijn het Hoofü van den Staat zooals iü Duitschland het kan ziju een volksvertegenwoordiger zooals in Engeland nog beter ware het waaneer die leiding fin gemeenschappelijke harmonie plaats had Er was vooral behoefte aan een krachtige gezonde volksvertegenwoordiging die het vertrouwen der natie bezat Verder besprak hij wat er vooral te doen ware en noemde in de eerste plaats bet defensiewezen en belasüngstelsel dal de productie niet benadeelde maar in de hand werkt Ëene belasting op het roerend vermogen in den geest bijv van de onlangs ingediende effectenbelasling Verder wees spi op de noodzakelijkheid van een zuinig financieel beheer vooral met het oog op de openbare werken Bit laatste kun alleen geschieden met tiet tegenwicht 1 eener Kamer die zich zelve voelde wal nu niet het geval was De n i Cl schrijft Dr Kuyper die zich het voogdijscbnp over de kiezers aanmatigt heeft ook aan een ouzer stadgenooten een schrijven gericht waariu hij hem voorstelt eene candidaluur te aanvaarden Hij behoefde het programma maar ie onderteekeneu ïe Amsterdam zou dan de gtheele zaak voor hem in orde worden gebracht Waarschijnlijk zou hij dan hier aan de kiesvereenigingen worden opgegeven die hem candidaal moeten stellen Naar wij vernemen zijn de commissionnairs in effecten Dirk Tobias oud 6 5 jaren en Elisa Mario Curnelis Tobias oud 33 jaren dezer dagen door de rcohtbHnk te Arasterdam Ier crimineele verwezen Zij worden beschuldigd vau Jo bedriegeiijke bankbreuk door als gefailleerde kooplieden bevonden te zijn van een bgzonderen lasi voorzien of tol bewaarnemers gesteld zijnde van gelden en handelspnpieren de gelden of de waarde der voorwerpen waartoe die last of bewaargeving betrekkelijk was te hunnen bate te hebben aangewend eii door boeken gehouden te hebben die deo waren staat hunner baten en lasten uiel opleveren 2o vnlschheid in geschriften van koophanriet door verandering van feiten die die geschriften moesten inhouden en doen blijken door den eersten beklaagde ttcee maUn door den tweeden beklaagde drie malen gepleegd 3o het des bewust itebruik maken van valsche stukken door beiden vijf malen gepleegd en Ie tweede beklaagde bovendien van f cenvoudigen diefstal Hunne misdadige handelingen hebben reeds iu het jaar 18SI een aanvang genomen De verduisterde gelden bedragen eenige tonnen gouds Zooals bekeud is bevindt zich de eerste in hechtenis terwgl de tweede voortvluchtig is Dagbl x N De zitting der Siaien Gencraal werd Zaterdagmiddag door deo Minister van Binnenlaudsche Zaken gesloten met de volgende rede Mijne Heeren Ingevolge vereerende opdracht des Konings kom ik U heden hel einde uwer Jegenwoordige werkjiaamheden aankondigen hoewel het kortste tijdperk door artikel 98 der Grondwet voor uw jnmenzijn bepaald nauwelijks is overschreden Het is V bekend dm deze sluiting en het Kouinklgk besluit tot de ontbiudin der beldeKamers enig en alltcu voortvloeien uit de gebiedende bepaliig der Grondwet in verband mei de wel betelende hel in overweging nemen van eene verandering in artikel 198 De Rpgeering betuigt ü baren dank voor uwe medewerkiug iu de behartiging van s lauds oelaugea ia deze korte zitting Iu naam des Konings verklaar ik de gewone zitting der Staten Geueraal te zgn gesloten De Minister werd met het gebruikelyk ceremonieel van het Koninklijk paleis naar de vergaderzaal geleid eii begaf zich na het uitspreken der rede op dezelfde wijze naar het paleis terug In de Revue scientifique verhaalt Ëinllle Kouart van eeu merkwaardige vriendschap tusschen een kat en eeu musch Zijn kat kwam eens de kamer biunén met een musch die zij gevangen had in den bek Zij liet het diertje los om er mee te speleu zooals zij met hare muizen deed Maar de vogel die aan een vlerk verlamd was en niet kon wegvliegen bood in zijn wanhoop de kal moedig weerstand door haar vinnig op den neus te pikken De kal die hierop niet verdacht was trok zich terug en sedert dat oogenblik waren de beide dieren broederlijke vrienden Zij aten en sliepen saraeu eu liepen doorgaans naast elkander Dikwijls liep de kat door het huis met de musch op haar ruz of in haar bek En even als in vele dergelijke gevallen speelde de kleinste de baas De kat mocht niet aan haar eten komen voor de musch genoeg had Het Life Stock Journal een blad van gezag in Engeland velt naar aanleiding der internationale landbüuwtentoonstelliug te Amsterdam het volgend oordeel over den landbouw iu Nederland De landbouw in Nederland draagt in de hoogste mate deo stempel van conservatisme doch tevens dwingt hij in sommige opzichten ongeveinsde bewondering af De bewondering geldt in de eerste plaats het Nederlaudsche vee De Engelsohe inzeaders waren verbaasd over de groote vorderingen die in de laatste jaren op t gebied van veeveredeling in ons land zijn tot stand gekomen maar bij de schapen penen varkensfokkerij werd daartegenover een 1mvreemdende achterlijkheid opgemerkt Wal de zuivelbereidfng betreft waren zij daarentegen verbaasd over de minder goede hoedanigheid die in t algemeen de Nederlaudsche kaasinzeudingen kenmerkte De Rijnsch Westfaalsche Gevangenis Vereeniging heeft haar jaarlijksche vergadering te Dusaeldorp geopend waariu ook gesproken is over deii invloed der dai bladen op het toenemen van inisdrgven Men was van oordeel dal het mededeelen van misdrijven in allerlei bijzonderheiien een verderfelijken invloed uitoefende op een zqkere klasse van lezers die daardoor opgewekt schenen te worden om het voorbeeld in die beschrijvingen gegeven te volgen meer dan afgeschrikt door de gelijktgdige mededeelingeu van opsporing eu straf De groote bladen kondeu het voorbeeld geven om daarin verbetering te brengen daar zij toch zulk een rubriek niet noodig hadden om lezers te vinden Anders daarentegen was het gesteld bij kleinere bladeu die veelal juist door berichten van dergelijk gehalte lezers moesten trekken en hun berichten van misdrijven en verslagen van terechtzittiiigeu dan ook met opzet blijkbaar zoo schel mogelijk kleuriten Tegen deze blaadjes meende de vergadering kan niet veel anders helpen dan scherper wetsbepalingen op het mededeelen van zulke zakeu Hetzelfde trouwens geldt voor menig boek of al dan niet geïllustreerd tijilsohrift dat dikwijls nog wel den schijn aannam van een wetenschappelijk doel te hebben maar inderdaad alleen op het verwekken van sensatie berekend was Een professor in Connecticut heeft volgens het British Trade Journal een der ernstigste handelstijdschriften een draagbaren lijfverwariner portable body aleamheater uitgevoudeu Een klein toestelletje bestaande uit eeu koperen stoorakelelije waaronder een lampje het geheel is besloten in een trommel van nickel en daiirin op de wijze van een kompas opgehangen zoodat hel in elkeu stand van de doos vertikaal blijft De geheele toestel kan in den zak geborgen worden Wanneer de lamp is aangestoken en hel water verwarmd is stroomt het door een elastische slang die om de beenen de enkels eu langs den rug gelegd is terug nanr het keteltje Hel lichaam wordt hierdoor zelfs bij het koudste weder warm gehouden Mocht de sloomspanning te sterk worden dan ontsnapt de stoom door een veiligheidsklepje achter den nek weg Keurig en fijn bewerkte toestellen zgn meer bepaald voor de dames bestemd wier kleeding tegemvoordig uitstekende gelegenheden geeft om zulk een verwarmer te verbergen De lampjes zijn ingericht voor 8 a 10 uur branden De heer Nibbelink te Varscveld wgst er in de Landb Cl op dat in zijne omgeving oostelijk GelderlandJ bij zgn welen nog nooit een geval van brand door hooibroeien is voorgekomen terwijl daar elders telkens van wordt gehoord l Komt mij niet onwaarschijnlijk voor zegt de schrgrer dat naast zorgeloosheid onkunde hierin de hoofdrol speelt met andere woorden dat meu de gassen die zich door broeiing in bet hooi ontwikkelen niet in de gelegenheid stelt een vrijen uitweg te vinden t Is reeds zoo dikwijli gezegd en t mag daarom uog wel eens gezegd worden dat men het broeien van t hooi gemakkelijk zou kunnen Voorkomen door buizen horizontaal ea verticaal door het hooi te leggen Zulke buizen behoeven slechts eenige palmen middellijn te hebben Vervaardigd vau stevige wilgenof miindemnkeralwijgen kunnen zij hel eeu raeoscheuleeflijd uithouden en moesten mgns inzien door lederen boerenknecht mei geringe moeite vervaardigd kunnen worden Van zulke buizen wordt hier nog weinig gebruik gemaakt omdat men hier aan het hooi veel zorg besteedt en het niet binueuhaall voordat het goed droog is bij regenachtig weer laat men het liever maar buiten aan hoopeu staan dan zich aan het gevaar bloot te stellen In de korensühuren wordt eene hooibergpluats afgezonderd ik kies daartoe een voorbeeld zooala hel bier bij mij is Eene ruimte lang 14 en breed 6 meter ia ter weerszijden geflankeerd door planken die zich 1 a 2 vingerbreed van elkander Devinden De vloer in deze ruimte wordt vooraf belegd mei eene laag droge takkenbos en en daarop 4 a B meter hoog opgestapeld en goed dicht getreden Het hooi zakt spoedig en om de stijlen en onder de dwarsbomen die zich in het hooi bevinden vormt zich weldra eene ruimte die ter afvoering der gassen goede diensten bewijzen Al het hooi voor 22 runderen en 3 paarden wordt op deze wijze bewaard eu houdt zich voorirefFelijk schimmelt niet en blijfi aangenaam van geur Bij uagenoeg alle groote landbouwers en veehouders in den omtrek wordt het hooi eveneens op dezelfde wijze behandeld en geborgen Indien oukunde de hoofdoorzaak ia der t dloote houibrandeu dan is hel meer dan tijd dat er in dit opzicht iets gedaan worde Zouileii b v de assurantiemaatschappijen die tooh gewoonlijk bel gelag moeten betalen niet e n of ander middel aan de hand kunnen doen Meu zou b V een geschriftje kunnen laten drukken en du aan de verzekerden kosteloos duén uitreiken Ligt het niet op den weg der landbouwmaatscbappgen wandelleeraars enz dat het onderwerp op vergaderingen en bij landbouw voordraehlen eens ter sprake worde gebracht Uit Deuver wordt bericht dal de kassier der eerst Nationale Bank te Las Vegas in Nieuw Mexioo den 238ten September de overluigiug erlangde dat vso hel aan het bankgebouw greuzende huis uil eeu poging werd aangewend om een tunnel te graven ten einde in de keldergewelven der bank waarin ie gelden bewaard worden te geraken Onmiddellijk werden binnen en buiten hel gebou wachtposten uilgezet en meu bemerkte duidelijk dat er beweging in den steencn keldervloer kwam doordien de inbrekers die er volstrekt geen vermoeden van hadden dat hunne plannen ontdekt waren ruiti voortwerkten Des middags bood een Mexikaan zich als vrijwilliger aan om in den kelder door te dringen en hg was nog slechts eenige treden afgedaald toen iemand hem tegemoet kwam op wien hij zonder voorafgaande waarschuwing vuurde eu dien hij onmiddellijk doodde Het lijk werd naar boven gebracht en men herkende er een der metselaars in die het bankgebouw gebouwd hadden De overige bewakers begonnen nu den keldervloer op te breken maar daar zg vreesden om wanneer de doorbraak tot stand kwam aan hel vuur der roovers blootgesteld te worden werd de arbeid voorloopig weder geslaakt Eerst laat iu den avond ging men er toe over om i den tunnel te onderzoeken maar er werd toen niemand j meer iu gevonden het graafwerk was zestig voet lanj en van water en levensmiddelen voorzien er moetlanger dan drie maanden gewerkt zijn om den orbeid zoover te doen vo rdereu j Bg de opening der tentoonstelling Ie Turin il een onbesohsamd bedrog gepleegd Daar werd ook de laliaansch Afrikannsche kolonie Assar vertegenwoordigd door den emir Addidlah eu zijn familie en eeu talrgk gevolg van krijgslieden en dienaren De Italiaansohe Regeering beschouwde de emir aU haar gast en deed hem inel zijn gevolg voor hare rekening in een der voornnarasie hotels logeeren De emir bezocht op sinntskosten ook niga andere steden vau Italië waar hg met vorstolgke eer ontvangen werd Eindelijk werd hij met zgn gemalin Chadidsoha ook door den Konrng en ile Koningin omvangen die hun rijke geschenken gaven Thans wordt uit Assab aan Italiaansohe binden geschreven dat leze gausche geschiedenis een be drog was uitgedacht door deelnemers aan de tentoonstelling welke terecht begrepen dat daardoor hunne inzendingen meer in aanmerking zouden komen De emir en zijne gemalin zijn eenvoudig slaven uit Assab die men iu een vorstelijk gewaad had gesloken en wien men een talrijk gevolg ten geleide gegeven had Sedert de electriiche tentoonstellingen op het tapijt lijn gekomen weet iedereen dat hel gevaarlijk is om horloges te dicht in de nabgheid van dynamische machines te brengen want de uurwerken worden daardoor magnetisch en begaan dan allerlei grillen Eeu dergelijk horloge zal tien uren achtereen behoorlijk loopeu eensklaps twee of drie uren slil blijven staan en dan weder gaan Ibopen ja t kan gebeuren dat hel zelfs twaalf malen in eeu uur stilstaat dergelijke toestand duurt jui t zoolang voort totdat men door toepassing van eene of andere bewerking bgv door aanwending van knoflooksap den boozeu invloed heeft weten te vernietigen Eeu AmeriknaiiBch horlogemaker beweert thans dal hg nog belangrijker ontdekking heeft gedaan en wel dat een horloge niet enkel door eteclrische invloeden betooverd wordt maar dat ook het humeur van den persoon die hel draagt dezelfde verschijnselen kan teweegbrengen Is de drager moedeloos dan loopt hel horloge achter maar wanneer hij opgeruimd is dan loopt hel voor zenuwachtige dames zouden de taak van haren geneesheer wanneer hij eene diaguose heeft op te maken zeer vergemakkelijken dour steeds bare horloges te dragen al zou het ook slechts zijn om de uurwerken als humeurmeters dienst te laten doen Hel schijnt wel zegt hel D o N alsof de Amerikanen op andere wijze bewerkluigd ziju dau de Nederlanders want in ons land worden Amerikaansche horloges gedragen zonder dat zij zulke zonderlinge afwgkingeu vertoonen Iu Engeland wordeu thans hoogst belangwekkende proeven genomen met eene uieuwe soort vau oorlogswapenen eene uitvinding van den bekeudeu Amerikaanjche electricien Hiram Vlaxlm Het zgn zelfwerkende kanonnen en geweren Hel grondbeginsel waarop de samenstelling eu werking berust is ket gebruik maken van 4e kracht van deu terugstoot daardoor wordt de patroon in de kamer gebracht het sluitstuk gesloten ile trekker overgehaald en de ledige h uls uitgeworpen De mitrailleuse systeem Maxim bestaat uil één geweerloop met een kaliber vau 11 4 mM het gewicht van het geheel bedraagt 57 kilogr Het kanon bevindt zich ongeveer U 9 Meter boven den grond en de lengte er van het sluitstuk inedegerekeud bedraagt 1 44 M De patronen zijn bevestigd op reepeu sterk liunen op overeeenfcomslige wijze als bg de patroongordels waaraan jagers veelal gebruik maken op elke reep bevinden zich 333 potroneu Wanneer meu het vuur il openen wordl hel ui einde eener reep langs eene der zijden in hel sluitstuk gebracht Zjoilra het eerste schol is afgegaan doel de terugsioot die het kanon ongeveer 0 019 M achteruit brengt eeu toestel werken lie de ledige huls uitwerpt de reep vooruit schuift eene nieuwe patroon in de kamer brengt en het volgende schot doet afgaan op deze wgze kan het vuur onafgebroken worden voorlgezel Ter zijde van het stuk bevindt zich een slinger met wgzers die zioh langs een boog met randverdeeling beweegt Door den wijzer op het daarioe aangewezen puui te plaatsen kan men de snelheid van het vuur naar welgetuUen regelen welke lol 600 schoten in de minuut kan worden opgevoerd Doof middel van een hydraulischen toestel wordt de sterke verhittiu z der loop bg dit suelvuur verhinderd Het stuk kan door middel van een stel schroeven zoowel verticaal als horizontaal in alle ricbtingen worden bewogen eu vastgezet men kan bel ook met de hand richten zonder van de schroeven gebruik te maken De heer Maxim heeft nog eene gelijksoortige mitrailleuse welke op dezelfde beginselen berusi vervaardigd hierbij is de linnen reep vervangen door eene cylindervoriuige bus die 96 patronen beval Ook hierbij doet de terugstool die bus werken en brengt de patronen in de kamer Wanneer eene bus is leeggeschoten wordl zg door eene andere vervangen en een klein reservemagazijn onder hel stuk aangebraohj rersiihaft de uoodige patronen waardoor het vuur tijdens de verwisseling der bussen kan wordeu voortgezet Eindelijk heeft de uitvinder zgn systeem ook toegepast op gewone geweren hij heeft eeu Winchester geweer zoodanig gewijzigd dat de geheele werking plHHis heeft door den lerugstdot de schutter zelf heeft niets te doen dan op den trekker te drukken Eveneens heeft bij een Martini Hcuri geweer zoodanig ingeriobi dal de terugfloot de ledige huls uitwerpt en de irckkerveer opnieuw spant De beweging waardoor de patroon in de kamer wordt gebracht is teteni voldoende om den grendel te sluiten Bg een derde wapen wordt die toestel in werking gebracht door eene kleine lengte uitzetting der patroonhuls die hiertoe op bijzondere wijze eeiiigszins gebogeu is Bultenlanüsch Overzicht De commissie door de Frausche Kamer van Afgevaardigden benoemd tot onderzoek der Staatsbegrooting beeft een zitting gehouden die zeer belangrijk was daar de minister van financièn gehoord werd over het budget iu zijn geheel en over de middelen om de iukomsien met de uitgaven te doen sluiten Uit de mededeelingeu van den heer Tirard blijkt dat hg reeds lang bedacht is geweest op het verbeteren vau de ramingen der opbrengst van de belastingen zooals zij voorkomen op zijn aanvankelijk ingediend ontwerp eu tot hel oude stelsel van schatting wenschl terug te keereu Hij verweet aan de ommiasie dal zij de geraamde cijfers te veel wil verlagen nog wel wat betreft sommige belastingeu die steeds meer opbreugeu dan waarop zij begroot worden en welker opbrengst dus voor 1883 hooger behoort uitgetrokken te wordeu De voortbrengselen di r bosscheu en domeingoedereu de tabak de postergen en de telegrafen de suiker en de lucifers hadden 27 a 28 millioen meer verschaft zoodat het te dekken tekort niet meer dan 57 milliucu zou beloopeu Hierin wil hij voorzien dour drie middelen lo paal en perk stellen aan de bedriegerijen bij de azijnmakenj 2o een surtaxe heffen van deu alcohol die bij vervaardigen van likeuren gebruikt wordt 3o bel door de Kamer bij eerstie lezing reeds aaugeuomec ontwerp van wet betreffende de wijnbereiding iu toepassing brengen Het eerste middel zal twee millioen opleveren van het tweede verwacht hg tien millioen én het derde belooft insgelijks lieu millioen te zamen 22 millioen zoudal nog iu 33 millioen moet voorzien worden Daar nu de commissie reeds 30 millioen op de uitgaven bezuinigd heeft zou bet budget kunnen sluiten indien niet nog te dekken wnreu de 22 millioen voorlvloeiende nu de aanvrane van 28 millioen door de spoorwegmaatschappijen gedaau voor den staatswaarborg der rente Het tekort bedraagt alzoo 62 millioen Daartegenover staat de vermindering der uitgaven met 30 millioen dus is het verschil niet meer dan 12 millioen en deze zijn te viuden door bei wgzigeu van de et op de stokerijen eu door bet heffan ook in lgerlè van het succelsierecht en de grcwdbelastliig Op 30 September jl bedroeg da vlotieude schuld fr 1 191 000 000 zijnde 100 millioen meer dau op 31 December 18S3 Big keus later bericht heeft de budget commissie aau het verzoek van den minister voldaan en de opbrengst der bslasliugen geraamd op de door hem voorgestelde cijfers Volgeus particuliere berichten te Brunswijk ontfangen is de ziekte van deu Hertog van ernstiger aard jan uit de bewoordingen van het officieel telegram te dier zake viel op ie maken Hij lijdt aau eene toenemende verzwakking gepaard met voortdurende slaperigheid en gebrek aan eetlust Natuurlijk komt onder deze omsiaudigheden de erfopvolging weder algemeen ter sprake Daarin is voor het geval van zijn overlijden voorloopig voorzien Iu de wet is namelijk bepaald dat iugeval de rechtmatige troonopvolger verhinderd mocht zijn terstond de re eering te aanvaarden er een tijdelijke Raad vau regentschap moet optreden bestaande uu drie ministers met de voorzitters der Kamer van afgevaardigden eu van het landsgerechlshof Maar diezelfde wet bepanll dat wanneer de troonopvolger niet binnen eeu jaar de regeering aanvaardt of wanneer eeu rechlhebbend regeul binnen dieu tgd het bes uur niet overneemt de Kamer van afgevaardigden op eene voordracht van den Raad van regeuisohap eeu regent benoemt uil de meerderjarige niet regeereude prinsen der lol liel Duitsche rgk behooreode souvereine vorstenhuizen De benoemde moet uUdau oumiddelgk hel bestuur overnemen totdat de troonopvolger de regeeriug aanvaardt Ingeval de regeul aftreedt of komt Ie overlgden zijuder dat de troon is bezet moet er in afwachting van dit laatste een anderen Igdelijken regent worden gekozeu Met dat nl is en blgfi het nog steeds de vraag wie naar reoht hei eerst als troonopvolger in aanmerking komt Over t algemeen wordl als zoodonig de hertog tan Cumberland genoemd en deze zou daar hg Branswgk niet als deel van het Duitsche rgk erkent in de termen vallen van verhinderd te zijn in het aanvaarden der regeering Doch volgens voorname reciilsgeleerden is de erfgenaam der Brunswijksche kroon niemand anders dan de Koning van Pruisen De Standard heeft den lekst van een rediilribution WWonUver van wet lot eene nieuwe iiidee iiig van het land in kiesdistricten openbaar gemaakt Deze mededeeling in genoemd blad veroorzaakte in de politieke kringen van Londen een groote bevreemding en door de regeering is een onderzoek gelast om te ontdekken hoe het blad zich bedoeld document beeft verschaft De avondbladen bevaltten eeu bun toegezonden bericht waarin gezegd wordt dat htt ontwerp hetwelk in den Standard voorkomt behoort tot de ontwerpen welke de regeering nog onderzoekt De Pali Mall Gazette voegt er bg dat zg reden heeft te gcloovm dat het regeeringsontwerp niet veel verschilt van het uu openbaar gemaakte De meeste Engelsche Dagbladen zijn ingenomen met het besluit der Transvaalsche regeering betreffende intrekking der proclamatie welke het beschermheerschap over het gebied tan Montsioa bepaalt Die intrekking wordt aan het krachtig optreden der Briteche regeeriug toegeschreven Volgens de Times heeft president Kruger aan lo d Derhy de volgende mededeeling gezonden Mijne dringende dépêches van 16 en 19 September bleven unbeantwoord Ten opzichte van de beweging der kolonisten aan de Kaap tegen mijne proclamatie welke ten doel had het bloedvergieten te doen staken en de vernietiging van hel volk van Monlsioa te voorkomeu verklaar ik alleen in het belang van den vrede gehandeld te hebben Ik had geeue kwade beduelingen tegen de Koningin of anderszins Ik wensch samenwerking inet de Britsche regeering en houp dat de raddraaiers er niet in zullen slagen onze vriendschapsbetrekkingen te versturen Voorts meldt de bericbtgever van de Times dat er eene volkomen breuk is tusschen JouberI en de leden der Tranvaalsche regeering waardoor vermoedelijk twee partijen zullen omslaan welke tegen elkander wedijveren Vijfhonderd boeren hebbeo de wapenen opgeval tegen Stellaland en de Oesoetcies de rooftochten op hei gereserveerd gebied 0rden voortgezet üailj News meldt dot de regeering van Canada aau de regeering der Kaapkolonie belangrijke hulp iu geld alsook in manschappen heeft aangeboden De Inde pendance beige zegt in staat te ziju de berichten otulrent het bijeenroepen eener conferentie Ier regeling van de aangelegenheden betreffende het gebied ta het Congo te bevestigen De iu den Temps opgegeven punten van behandeling door ons reeds vermeld ziju alleszins juist dus ook die betreffeude hel vaststellen van de vrije vaart op den Niger en het regelen van bel recht van bezetting der streken die uog niet onderworpen zijn aan eene beschaafde natie Maar de zaken zgn uog niet zoo ver gevorderd dat de bijeenkomst der conferentie reeds in het begin der volgende maand kan wordeu tegemoel gezitu gelijk de Temps gemeld beeft Dit blad heeft slechts van het einde der maand November gesproken Niet alleen dal alle uiluoodigingeu nog niet hare bestemming bereikt hebbei maar de belanghebbende Staten zullen ook nog niet dadelijk voor goed de uilnoodigiog aannemeu 2ij zullen eerst van gedachten wisselen over de uaestien betreffende den Congo ten einde vooraf lol zekere overeenstemming van inzichten te geraken en aldus bel geval te voorkomen dat zich op de conferentie ler zake van Egypte heeft voorgedaan toen gelijk ra n weet de getolraachligden onverriobterzake de conferentie verlaten hebbeu Het is zeker geelt de Inde pendarlce verder tekennen dat de meeste Staten lu b insel gunstig deuken over de offioieele erkenning der Association internationale a ricaine Duilschland vooral dat iu den laatsten tgd eene aanzienlijke ontwikkeliog aan sommige lakken zijner nijverheid heeft gegeven endat daarvoor groote wenen van afzet in onbeschaafde en nieuw Ie exploileeren sireken kan vinden heeft belang bg die erkenning De Efectenl eurs XXXVI Amsterdam 13 October 1884 De oeura bleef ook in de afgeloopen week uagenoeg in denzelfden toestand van onzekerheid Het ontbrak veelal aan koopers terwijl het aanbod zeer groot was De rgzing in Am sporen hield dan ook geen stand en de houding der Europeesche waarden was mede vrij zwak BlNNENL NDSCUE WAASDBN Staats provincialeen gemeentefondsen Onze Staatsfondsen verkeerden in vaste stemming drieën stegen tol 79V8 o verbeterden alzoo l g pCl Voorts valt een avans van V e vermelden voor 4 pCl Amsl obl en van Va V pCl do Preinieleeningen Amsl loten 102 10479 Kanaal991 3 B lOO s gem or 96 en Paleisl 110 Spoonoegleeningen Behalve voor aand Holl sp die Vj en du Ind sp die verbeterden en enkele obligntiesoorlen ia slechts verlies te vrnnelden Haarl Zandï 9Vs aand centraal 2Via obl do l i uitg ach 3 i and Rgnsp 2Yj geslemp Bokstel 1 pCt lager