Goudsche Courant, vrijdag 17 oktober 1884

m i f s j T ys Y y te bereiden Hij bood de brniden ieder een bonquet en een flacon odeur ird terwql hg allen op wgn en een gebakje omhaalde Verder liet hg de echtparen loten om een feestgescheuk een fraaie hanglamp De eerste groote centraal inrichting toor electritche Terlichting te Berlgn is sinds korten tyd voltooid aldus meldt hel jongste nummer aa de lUuitrirte ZeituHg De inrichting beriudt zich in de kelder erdieping van een gebouw in de Friedrichstrasse dicht bg de Linden eu is berekend op 200U gloei en 20 booglampen Vier stoomwerkluigen onafhankelijk Tan elkaar werkende drgven ieder eene dynamo naar het stelsel Tao Edison voor 500 gloeilampen en eene naar het stelsel vau Siemens voor 5 booglampen De dynamo s aijn alle geleverd door de beroemde fabriek van Siemens en Halske te Berlijn Vier stoomregnlatoren die aan elkander geschakeld konoen norden maken het mogelyk met een enkelen greep de stoomsterkte van de vier toestellen die eene gemeenschappelijke leiding hebben te regelen Men heeft in dit centraalstation de nieuwste toestellen tot het meten van de sterkte van den stroom de spanning en van de isolatie tegen de aardstroomen Wat vooral opmerking verdient is dat men door eehe batiexg die 400 gloeilampen kan doen branden in staat is den elecirisohen stroom op de vereischte spanning te brengen eer eene nieuwe dynamo ia ingeschakeld Door deze inrichting wordt voorkomen wat op het centraalstation te New York geschiedt dat de stoom in omgekeerde richting werkt Het vraagstuk om vooral jonge meisjes aan doelmatiger en gezonder kleeren te gewennen dan de meesten nu dragen wordt door eene Eugelsche maatschappg in dien zin opgelost dat men voorstelt alle schoolmeisjes van 8 tot 14 jaar niet anders te doen diagen dan zoogenaamde zeemanspakjts bestaande uit een blouse van donkerblauw flanel met opstaande zeemanskraag een dito flanellen hemd en een rok van donkerblauw serge Onder zoo n pak zou natuurlijk iets anders dan een netsluitend onderlgfje oi vest eveneens van geweven wol geheel overbodig zijn door de kraag en het vest van afstekende kleuren te nemen of wat te garneeren zou de schoottheidszin bevrediging kunnen vinden en de moeders zouden juichen over het gemak en de goedkoopte terwgl veel redenen tot ijdelheid vervielen door zulk een algemeene schooluniform en de meisjes zouden winnen aan flinkheid en een goed figuur wat zij aan pronkliefde verliezen Uit Osoh wordt aan de N B C gemeld Dezer dagen is hier een moord gepleegd Ëenige jongelieden die een bezoek hadden gebracht aan hel naburige Heesoh werden even buiten de gemeente zonder eenige aanleiding door enkele personen met knuppels gewapend aangevallen Twee der aangevallenen wisten ofschoon gekwetst te ontkomen maar de derde die bij den eersten slag ineenzakle ia gisteren ochtend niet ver van zijne woning bewusteloos gevonden eu heeft eenige uren daarna den geest gegeven De verslagene P C Wds een jongeling van 23 jaren werkzaam bij de registratie te Osch zeer gezien bij zijne superieuren en de zoon eener achtenswaardige familie De verslagenheid in het dorp is algemeen dit ia dan ook niet te verwonderen want dit is reeds de derde moord binnen twee jaren en bijna dageIgks hebben er aanrandingen en vechtpartijen plaats Eergisterenavond vooral ging hel er erg toe en terwijl op de eene zijde van hel dorp een moord werd gepleegd had op den anderen kant eene bloedige suijpartij plaats Gisteren ochtend werden enkele vechtersbazen gearresteerd doch de ijverige politie is klaarblijkelijk niet talrijk genoeg om dit alles te voorkomen Er heerscht eene zekere ongerustheid onder de gegoede burgerij en veleu wagen zich s avonds niei meer op straal Hel is onbegrijpelijk dat er in den tegenwoordigen tijd in ons land nog eene plaats wordt gevonden waar hel zoo onveilig is en het is te hopen lai de justitie spoedige eu degelijke maatregelen daartegen zal nemen Den 9en October is te Utrecht de vergadering gehouden tot hel stichten eener Vefeeniging tot Chriitelyke mrzórgmg ca Kranhiinnigtn Doofstommen en Blinden De vergadering was druk bezocht Ër werd bepaald dat aangezien het zenuwlijdeu dikwyls de grenzen der krankzinnigheid raakt de Vereenigiiig zich ook de belangen dezer lijders zal aantrekken voorts werd medegedeeld dat de Vereenigiug met de verpleging van doofstommen en blinden de opvoeding van doofstomme en blinde kinderen bedoelt De hr Hovy van Amsterdam wil ook de belangen der idioieu aan de zorg der Vereenigiug opdragen Prof Van der Lilb uit l ireohi deelde mede dal de idioten onder de krankzinnigen begrepen worden volgens de nieuwe net op de kranktiunigen De vroeger rondgezonden con ceptstatuten worden daarna aangenomen Het bestuur zal uit 9 leden bestaan waarvan minstens 6 voor zich zelven getuigen art 2 te aanvaarden Dit artikel luidt in hoofdzaak aldus De Grondslag der Vereeniging en der van haar uitgaande stichtingen is de Heilige schrift naar de verklaring der Geref kerken bevat in hare beIgdenissehrifleu den catechismus de belgdenis en de vgf artikelen tegen de Remonstranten De grondslag zal dns zgn Godt woord de Heilige Schrift Niets meer en niets minder Om echter onzekerheid en twisten te voorkomen om zeker te zijn wat men hierdoor verstaat is er bijgevoegd mlgena de verklaringen der Qer kerken eervat in hare ielydeniitciri ten Wij deelden reeds in vorige nrs een en ander mede omtrent de gedachtenlezera die tegenwoordig in Pai g Londen enz de algemeene aandacht trekken Onze landgenoot de heer G Keiler uil Arnhem woonde in Parijs eene seance van zulk een gedachtenlezer bij en verhaalt daaromtrent in de Jrnli Ct het volgende iCwarl over negenen werd de opening der deuren van de séancezaal aangekondigd Ook deze ruime booge zaal was kostbaar en smaakvol gedecoreerd en schitterend verlicht Een honderdtal stoelen met fluweelen zittingen waren in rgen gestelif en een zestal bedienden in officieel gewaad wezen de plaatsen aan ernstig plechtig eerbiedig gelgk in een hotel als het Continental en voor eene bijeenkomst als die van mr Capper betaamt Langzamerhand werden alle stoelen bezet en ai is het niet gemakkelgk den maatschappelgken stand van een Parijztnaar te bepalen waren bier toch kenleekeneu genoeg voorhanden waaruit men kon afleiden dat de toeschouwers tot de aanzienlijkste kringen behoorden Dit bleek trouwens spoedig Op de estrade aan het uiteinde der zaal traden twee heeren die ik zoo straks op een divan in de leeszaal had zien zitten en die door hun echt Yankeevoorkomen mgne aandacbt hadden getrokken De een was kort vrij gezet blozend van kleur eu had een kalen schedel De ander was een slank lang jongman met blonde haren die sluik over zijn slapep hingen Zijne lichtblauwe oogen waren in overeenstemming met zijne tletsche gelaatskleur Beiden waren in onberispelgk toilette de ville De korte heer richtte zich in t Fransch mei sterk Engelsch accent tot het publiek Hij begon met de mededeeling dat de heer Capper wegens de morgenséance eenigszins vermoeid was waarom hij de welwillendheid der dames en heeren inriep Op die morgen séance waren slechts hooggeplaatste en beroemde personen genoodigd onder anderen Sarah Bernhardt en voor ieder die zich nu in de zaal bevond was dus hetgeen komen zou eene verborgenheid De geleider wiens naam niet op het programma vermeld was en dien ik dus niet anders kan aanduiden zeide dat het voor de werkzaamheden en ook voor het houden vau toezicht daarop noodig was dat zich een comité vormde Hg verzocht dal een zevental heeren zich daartoe zouden vereenigen en voegde er den wensch bg dat zij slechts personen zouden zijn aan de Parijzenaars bekend Gelijk aliijd in zulke gevallen duurde het lang eer het zevental bijeen was Niemand heeft lust zoodanige actieve rol in het publiek te vervullen Het eerst verklaarde zich bereid een der redacteurs aan het dagblad l Svènement daarna kwam een advocaat Berge vervolgens een markies de Condé na dszeu een attaché d ambassade op aandrang aan eenige heeren in mijne nabgheid gezeten liet zich een mr de Simonin overhalen die zeer bekend scheen eu volgens hetgeen mgne buren zeiden een man was dien men onbepaald vertrouwen kon en die zich niet licht bedriegen Een paar andere heeren voegde zich eindelgk ook met eenigen tegenzin bg het comité alleen opdat de séance zou kunnen aanvangen Bg hel optreden van elk oer heeren werd diens naam en positie luid aan de vergadering medegedeeld waarop hg in optima forma aan den heer Capper werd voorgesteld met wien hij een handdruk wisselde gelgk in beschaafde kringen gewoorte is De eerste verrichting bestond daarin dat een van bet zevental zich een persoon in de zaal denken zou en deze door mr Capper zou worden aangewezen De Deein werd uil de zaal gebracht evenzoo zijn geleider beiden onder toezicht van twee heeren van het comité Drie bleven er in de zaal Een van hen dacht zich een persoon wiens naam bij aan de twee anderen fluisterend mededeelde De heer Capper eu zijn geleider werden geroepen De eerste blinddoekte zicb nam den arm van hem die den persoon had gedacht legde op zijn hoofd diens hand waarboven hg zgn eigen baud hield maar zonder die van den ander aan te raken en met snelle schreden in gebogen houding doorkruiste hg de zaal iu alle richtingen Eensklaps stond hg stil knipte met de vingers zguer vrije hamd en greep een beer bg den arm t Was mis Deze heer was niet de persoon die gedacht was De beer Capper schoof zgn blinddoek paar boven terwijl hel publiek fluisterde grinnikte en glimlachte onder den indruk der mislukte toer Maar opeens riep de Devin uit tie lady the lady eu werkelgk was hel de dame naast den aangevatten heer gezeten die door het lid der commissie gedacht was Met eenig wantrouwen zag men nu de tweede toer tegemoet de stemming was niet gnnstig voor mr Capper Die toer bestond iu bet aanraken met een metalen voorwerp van twee andere harde voorwerpen in de zaal zoodat er geen indruk achter blijft Weder gingen Capper en zgn geleider de zaal uit en werden bewaakt Bg zgne terugkomst bond de eerste zicb weder den blinddoek voor doorsohreed op dezelfde wgze de zaal maar thans wees hg zonder aarzelen een deurknop en een ornament der draperien aan Ieder wist dat hg juist had geraden De heer Capper won iu de achting van hen die hun 10 of 5 francs betaald hadden om hem te zien werken Maar nog hooger steeg de verbazing bg de derde toer Onder de gewone voorbereidseleu en waarborgen stak een der commissieleden drie spelden één in een kolom een tweede ouder de rokskraag van een der toeschouwers eu een derde in de zitting vau den stoel van een heer vlak voor mg gezeten Capper stormde op de kolom af eu vatte de speld daarop sneed hg steeds in gebogeu houding en bg herhaling van richting veranderende verscheiden malen de zaal door tusscbeu de stoelen zich een weg banende zonder er een aan te raken terwgl het commissielid dat met hem mededraafde gedurig zijn knieën en armen stootte niettegenstaande bg goed sien kon eu Capper geblinddoekt was Opeens hield bij stand naast een heer midden in de zaal knipte met de vingers en stak zgn hand onder diens rokskraag waaruil hg triomfantelijk de tweede speld te voorschijn haalde Naar de derde speld zocht hg minder lang Toen hij bij d n beer stond in wiens stoel zg verborgen as had ik gelegenheid hem meer van nabij te ziei Ik boorde het korte zenuwacbtig gejaagde ademhalen ik zag de vuurroode kleur die zgn straks zoo bleeke wangen overtogen bad en kon bel irillen van zgn armen en handen waarnemen Hoe lang kan die man nog leven vroeg ik mij af of is ook dit slechts vertooning om het bedrog te verbergen f Van de volgende toeren noem ik er nog slechts drie de merkwaardigsten uaar het mij voorkomt Een der heeren van hel comité moest iu gedachten een moord begaan met een mes in de zaal aanwezig dat mes de persoon die als slachtoffer gedacht werd de plek waar hij is gelrofi en en de plaats waar hij geveld werd moest door den Dtti geraden worden Op verzoek van den geleider werden een zestal messen hem overhandigd en in een houten bord gestoken Natunrigk duurde bet een poos eer zei heeren besloten hadden hun mes te leenen Capper werd weggebracht en weder in de isal geleid Na eenige aarzeling greep hg bet mes Het commissielid knikte toestemmend zijn collega s toe Na een paar woeste wandelingen door de zaal school bij af op een der kolommen nabij de estrade en vatte een oud eerwaardig heer met grg haar btj den schouder Deie was hel gedachte slachtoffer De oude beer was volstrekt niet gesticht over dieo moord hij schudde ontkennend bet hoofd en inderdaad golden hier de regels Let gen que cou tuez e portent a m Hen M ar dit baatte hem niet hij was vermoord of hg het goedvond ot niet Hoe wist bij even el zelf niet maar de Devin raakte met de vinger zgo schedel ter zijde aan en inderdaad bad de moordenaar in gedachte zijn slachtoffer daar getroffen Het lag anders voor de hand dat men iemand met eeu dolk in het hart of op Italiaansobe manier tusscheo hals en schouder den doodsteek zou toebrengen Het lid van bet comité had blijkbaar opzettelgk eeue plaats gedacht die voor een messteek het minst geschikt was l oen moest nog worden aangegeven waar de oude beer gevallen was en ook deze plek werd na een korte omzwerving aan de andere zijde van de estrade gevonden Het publiek was naar sommige versobgnselen te oordeelen onder den indruk van de akelige gebeiirlenis al bestond zij dan ook slechts iu de geduolite van een der aanwesigen men moet den duivel m I op den wand leekenen Het zou me niet verwonderen als de oude heer dien nacht onrustig doorbracht en bij herhaling de opmerking bad gemaakt dat hel niet te pas komt iemand tegen lijn zin en buiten zgn weten te vermoorden ten pleziere van van au een celiire Devin Op eeu tafel lagen drie bouquetten met de kleuren der Fransche vlag Drie heeren werden uitgenoodigd elk een bouquet te kiezen en dit namens den heer Capper aan te bieden aau drie verschillende dames die zij in hunne gedachten aanwezen Elk van de drie heeren maakte met de hoofdpersoon van den avond een tocht door de zaal Van den eersten kwam hel bouquet niet terecht maar ik merkte op dat terwijl als eisch was gesteld dat hg onafgebroken zou denken aan de dame voor wie de bloemen bestemd waren hij bij het doorkruisen van de zaal met versoheiden andere een groet wisselde of een wenk gaf aan een vriend of bekende Het bouquet werd niet geplaatst Daareniegeii wel de twee andere Toen werd nogmaals beproefd no 1 aan zgn adres te brengen maar dal mislukte wederom Hel commissielid gedroeg zich weer als de eerste maal Of dit werkelijk van invloed geweest is za ik niet beslissen ik constateer alleen hetfeit Oe laatste toer bestoud in het raden van het iiomraer eener banknoot Capper en zijn geleider verlieten de zaal Aan de beereu werd overgelaten den persoon aan te wijzen die hst banknoot zou leveren Van afspraak kon dus geeu quaestie zgn De eenige voorwaarde was dat hg die het bezat het noramer moest raededeeleo aan een van het zevental ter zijner keuze Eeu oud militair met versohillende decoratien baalde uit zgn portefeuille een bankbiljet te voorschijn eo liet op eene plaats waar anderen hel papier niet konden zien hel nommer controleereii Alfred Capper kwam daarna met zijn geleider binnen blinddoekte zich eu nam plaats voor eeu bord waarop naar volgorde de cijfers drie of fiit van elk op kleine houten bordjes waren geschreven Het lid van het comité dal kennis genomen had vau de banknoot moest zgn band boven die van Capper houden zonder ze aan te raken zooals ook bg de vorige toeren geschied was De toer zou beginnen toen eeu der aanwezigen die zich redacteur van la Paiic noemde opmerkingen maakte Hij werd verzocht op de estrade te komen Hier echter maakte hg het zoo lastig door daden en woorden dat de commissie hem verzacht weer heen te gaan Hij onderzocht alles wal hem zeker volkomen vrij stond maar wat niet betaamde tegenover personen van wien niemand onderstellen kon of mocht dat zg compares van den Devin waren Capper bleef ongeveer een kwartier voor het bord met de cijfers staan Hg tastte en greep eo eindelgk had hij vijf cijfers naast elkander gesteld maar bleef nog tasten Eensklaps nam hij het voorlaatste cgfer weg en zette er een ander voor in de plaats Het getal was dat vau de banknoot Het biljet werd te voorsohgn gehaald en het comité overtuigde er zich van De geleider van Mr Capper hield nu een korte slotrede waarin hij zeide dal zoo men aan bedrog geloofde men zicb te wenden had tot de leden van bel comité Deze zouden dan medeplichtig moeten zijn Ik zal mg niet vermeten te beweren dat er geen bedrog is gepleegd Dit alleen durf ik zeker zeggen dat de heeren die het comilé vormden vau geen medeplichtigheid kunnen worden verdacht Hoe evenwel de uitkomsten werden verkregen door slim beleid tussohen Alfred Capper en zgn geleider of wel door eene geestelgke gave van eerstgenoemde kan ik niet beslissen Ik verhaalde alleen wat ik gezien heb en dat mij en ieder toeschouwer met verbazing vervulde Bezit Capper inderdaad de gave waaraan zgne verrichtingen doen gelooven dan rgst de vraag of bij ze niet tot beter en hooger doeleinden kan aanwenden dan tot vertooningen die slechts als publieke vermakelijkheden worden beschouwd Misschien is daarmede minder te verdienen dan met séances a ƒ 6 en ƒ 3 0 per toeschouwer en behoort ook de célibre Devin tot hen die liever rgk worden dan nuttig zijn Is hier bedrog en misleiding in het spel wal wg bijna weigeren te gelooven dau is dil z oo fijn eu ondoorgroiidelgk dat het ruim hel entrégeld waard 18 om daarvan getuige en dupe te zgn Aanstaanden Woensdag zal de Heer S van Gro ingm pianist te Zwolle bier eene Soiree geven waarop wij de aandacht ve iigen van de vele mu ekvrienden hier ter stede De heer van G die eok vo ór eenige jaren hier optrad gaf gedurende len laatsten winter met groot succes concerten in fersohillende plaatsen van ons land onder anderen werden zgne Beelhoven aoire es waar achtereenvolgens alle sonates van dien meester werden gespeeld met groote belangstelling bezocht Wij vleien 009 dat de vele degelijke beoefenaars def piano te Gouda de gelegenheid niet zullen Uten voorbggaan om iets goeds te hooren Nog vermelden wij dat de Heer v G die reeds in zijne jeugd als uitstekend diletiaui bekend was zich eerst op laleren leeftgd geheel aan de muziek beeft gewijd beroemde Duitsche virtuozen waren zijnileermeesters Voor Iserlingen der hoogere pianoklassen onzer stedelijke muzieksehool verdient dil concert eene bgzonde e aanbeveling zg kunnen er bet bewgs vinden tot welke ontwikkeling een muziekaal talent onder degelijke leiding door ernstige studie geraken kan Het programma vermeldt composition van van Beethoven Chopin Tsehaikowsky Liszt en den concerlgever De concertvleugel van Èoiert Seiti te Leipzig is uil bet magazgn van de Heeren Oeir Rijken en de Lange Ie Rotterdam Bulteolaodscli Overzlcbt Vau de heropening der zitting van bet Fransche Parlement maakt de Time gebruik om aan Frankrijk den raad te geven eeue bemiddeling aan te nemen ten einde aan bet conflici met China een einde kome Ingeval Fraokrgk eene bemiddeling weigert zegt het Cityblad dau zal bet tegeu zich hebben de inboorlingen welke de Chiueesche regeeriug zetve niet bij machte is te bewaken eu te besturen Onophoudelijk zal bet in Kelung genoodzaakt zgn te vechten met de inbeemsche stammen die door de Regeering van Pekin aangemoedigd zullen worden Het bezetten van Kelung zou voorzeker eeu zware slag zgn aan China toegebrachi maar desnieilemin zal bet eenige resultaat er van wezen groote opofferingen van menscheu eu geld zonder eenig nut of voordeel En indien de Fransohen de hoofdstad van het Hemelsche Rijk aanvallen en deze operatie gelukt dan veroorzaken izij den val der Mandschoedynastie en als gevolg daarvan een bingdurigen burgeroorlog zonder dat Frankrijk daardoor meer zal zijn vooruitgekomen want terwijl de Chineesche prinsen elkander om het bezit vau den ledigslaanden troon zouden bealiijdeu zouden de schadeloosstellingen welke het Parijsche kabinet eiicbt onbetaald blijven Aan de Time wordeu teenige bgzonderhedeu medegedeeld omtrent den tegenspoed der Fransche wapenen te Tamsui Toen de Franscheu aldaar landden lagen de Chineezen in eeue hinderlaaag lieten hen tot op konen afstand naderen en openden toen een moorddadig vuur waarop de Franscheu iu verwarring terugtrokken en de Chineezen beu in den rug aanvielen Het schijnt evenwel dat dej ransohen zich dapper geweerd hebben want de Chineezen verloren 200 man de Fransohen maar 70 aan doodeu eu gekwetsten Vele Fransohen werden door de Chineezen onthoofd de Briiscbe consul heeft daartegen bij de Chineesche overheid een krachtu protest ingediend en ontving ten antwoord dat hel ouihoofden voortaan zou gestaakt worden Woensdag gingen de Franscheu opnieuw ie Tamsui aan land en er ontstond een hevig gevecht dat vgf ureu duurde en met het terugtrekken ler Franscheu naar hunne schepeu eindigde De hier Hérisso Franknjks minister van koophandel heeft dan toch eindelijk beslaten de portefeuille neder te leggen Nadat de vele geruchten hierover verspreid op de stelligste wijze waren tegengesproken blgkt het nu dat zg alles behalve ongegrond waren De aftreding van den heer Hérisson zuivert zooals zijne politieke tegenstanders zeggen het kabinet Ferry van bet element der uiterste linkerzijde dat door twee leden vertegenwoordigd was generaal Thibnudin reeds vervangen door generaal Campenon en de heer Hérisson die door den heer Kouvier wordt opgevolgd Vermoedelgk neemt de nieuwe Minister reeds bedeu bij zgne collega s plaats in d Kamer wier vacantie is afgeloopen en waar voor de eerste zitting slechts eenige huishoudelijke aangelegenheden aan de orde zijn De afgetreden Minister laat onvoltooid een taak welke hij zoo gaarne had volbracht het benoemen van de groote commissie belast met het uitbrengen van advies over alle vraagstukken betreffende de wereldtentoonatelling in 1889 te Pargs te houden bg bet vieren van het eeuwfeest der eerste Frausche Republiek Op eeu interpellatie over China is het Kabinet voorbereid de beer Lockroy zou de interpellunt zgn doch naar het schgnt zal hg het iqitiaiief niet nemen maar met het stellen van zgne vragen tot dat bij de eerste de beste gelegenheid de Fransoh Chineesche oorlog een punt van bespreking is Engeland is de eenige Mogendheid welke de uitnoodiging voor de Congo conferenlie nog niet heeft aangenomen maar men zal wel niet anders dan ja kunnen zeggen hoe groot ook inwendig de ontstemming is over de streek van Bismarck op dit punt bijgestaan door Prankrgk Omtrent het programma der Cougo oonferentie verneemt men nog eeuige bijzonde rhedeu die ter aanvulling kunnen strekken van heigeen de Parijsche Temp er vau heefi medegedeeld Het eerste punt betreft de vrijheid van handel en scheepvaart op het bassin en de monden van de Congo Deze bijvoeging komt in de Temp niet voor en is locb niet van beieekenis ontbloot want daardoor wordt het verdrag tnsschen Engeland en Portugal krachteloos Met belrekking tot het tweede punt heeft de Temp alleen vermeld dat de vrgheid vau scheepvaart ook zou gelden voor de Niger Hierbij kan nu nog worden gevoegd dat het in de bedoeling ligt op de Congo en de Niger de beginselen toe te passen die het Weener Congres ten opzichte der internationale rivieren bad aangenomen en met betrekking lot de Donau worden toegepast Het derde punt handelt over de omschrijving der formaliteiten onder welke het bezetten van nieuwe terreinen zal worden beschouwd als zijnde van kracht Met dit een en ander wordt het doel der conferentie nog eenigszins duidelijker Tevens wordt het bevestigd dat niet slechts de drie later uitgenoodigde mogendheden Oostenrijk Rusland en Italië maar ook de Scandinavische rijken Denemarken en Zweden later aan de conferentie zullen deelnemen ter bekrachtiging der daarin genomen besUiilen Zoo doende wordt het eene voorbereidende bijeenkomst over de grondslagen na wier vasMtelling de confereulie overgaat in een congres en derhalve zooveel te meer beteekenis verkrijgt Wal betreft de internationale Commissie die naar de bedoeling der uitnoodiging in de conferentie zou moeten worden benoemd daaromtrent blgkt dat hare bevoegdheid zich hoofdzakelijk zal uitstrekken over de monden van de Congo en dat zij dus ook hierin zal gelijkstaan met de Donau commisaie Voorts ligt hel nog in de bedoeling aan de Aitociation Internationale A ricaine de uitvoering der bestuiten op te dragen voor zoover baar eigen gebied aan de Congo betreft De Duitsche bladen zijn voor een goed deel gevold met verkiezingsartikeleu zonder echter nieuwe gezichtspunten aan te bieden De regeeringsbladen bemoeien zich niet veel met den strijd en men kan al Ie goed bemerken dat de Prov Corr overleden is In Brandenburg zijn ter afwisseling op ten kiesvergadering de sooiaal demooralen aan hel vechten geweest met de nationaal liberalen en wel zoo heng dat de militaire macht te hulp moest worden geroepen en van haar wapenen een flink gebruik maken Ook de Engelsche liberalen hebbeu te Birmingham de handen niet thuis kunnen houden zij wilden met geweld een coiiservatieve demonstratie beletten Nortbcote en Churchill kregen bijna een pak slaag Op deze wijze neemt het politieke leven een nog ongunstiger liohling De berichten over den Hertog van Brunswijk luiden weder gunstiger R E C L A M E Vrouwen en nlleisjes die laxerende middelen gebmiken müt sien nietrerzuiinen een proef te nemen met de ZwitatnckePillen van den Apotheker R BRANDT door debeate autoriteiten allergunatigat aaoberolen Dieproef zal haar overtuigen hoe aangenaam vrij vanpijn eu stellig werkend dit geneesmiddel is Verkrygbaar a 70 Cts de doos te te Gouda bijJ C ZE LDENRIJK Droogist RENTENe FORTUIN Ieder kapiuiist die ia het bent Is van oed en ter beane zjialtai êffectea aetiea of obligatieo Iuq ttcb op malbeiiuüiche en zekere wiju e INKOMEN VAN 40 JerscbafTen door eenvoudige operaties besiiaode IQ den rerkoopvanpreffliu Dit oed t ekeDde en sedert lang in Terschilleade laiden beproefde syiteem Terzekert een jaarlijks mkomen van f S OOO met aen kapitaal Un Uld of in otrecten van f 5 000 f 1 000 met f 2 500 f 500 mei f 1 200 enz De fondsen zgo altijd be chiktiaar Ds wiiiat wordt naiaielijks per poslwissel opgeiond u Duideltjli uitleggende brochurm worden op iaartae gedane aanvraag franco en kottelooM loegtMnien door den Heer Directeur der Alaamvana BeXgiaclM SatLb BANQUE GÉNERALE DE BELaiQUE 6 Ro ém CoMgrte Bruasel MARKTBKBICHTEM Gouda 16 Ootober 1881 Markt voor granen in een doen Beste Zeeuwsohe Tarwe niet onder ƒ 8 75 a ƒ 9 25 te koop Goede en polder ƒ 8 a ƒ 8 50 Mindere ƒ 7 50 a ƒ 7 90 Rogge ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 5 25 a ƒ 6 25 Chevalier tot 7 60 Haver ƒ 4 30 a 4 60 Maïs ƒ 6 Duiveboonen ƒ 7 40 a ƒ 7 80 Paardeboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 Hennepzaad ƒ 10 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens 23 a 26 ct varkens voor Londen 19 a 31 ct per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 20 per week schapen en lammeren traag te verkoopen nngevojrd 72 partyen kaas eerste kwaliteit ƒ 35 a 28 tweede kwaliteit 21 ü ƒ 24 Noordhollandsohe ƒ 25 a 3