Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1884

J w jJPrap 1884 iésa ff Zondag 19 October 3 i srwi ü Tsmir ï frL 4JÏ N 3146 Etra PIplenu FriiiHort d M 1880 Gotulen Medalll Amiterdam 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KaiserBrunnen fenlj bI Uetigt m h t SMilijk Btitiir AkaBseh Thernuuklirater nut SoolxaurmlUng verfrlsohend smakeiijk en ganeeskraohtlg Tafelvrater Aacheoer Badererwaltuig AbtlieQiing f Wuserrertrié Oeneraal OemaEtigdeu voor Nederland en Koloniën De Heeren J Rose A Co Amsterdam Depot te Qonda by de Heer A HortlT Goeboter 1 45 ƒ 1 55 Weiboter 1 20 a ƒ l SO Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Oct Airt Willem MirtlnotODders W M de Joog na G vta der Heij Susaasa ouders J buurmaa eo G Tan Erkel 14 Marttoa Johanna Klarina ooders F W Stute en P k J Schenk 16 Johanoe Cornells ouders 0 IJaselstun en J Exalto OVERLEDEN 15 Oct M C tan Goch 7 m GEHUV D 15 Ocl C A Brem en A S van Galen VERTENTIÊN De SCHOLDEISCHEBS in het faillissement van PIETER OALENV8 TEEKBNS Graanhandelaar te Reeuwijk de bevoorrechte en de pand of hypotheek hebbende daaronder begrepen worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot rerificatie der schuldvorderingen welke door den E A Heer BechterCommissaris in dat faillissement is bepaald op VRIJDAG 31 OCTOBER 1884 des voormiddags te tien nur in bet Gerechtsgebouw aan het Baagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda De Ondergeteekende bericht dat bn hem te bekomen is VLEESCH zonder been 0 45 BUNDERRIB 0 40 ROSBIEF 0 50 2 BOE UP 0 50 § 0 60 ® BIEFSTUK BUNDERHAAS 0 55 LAPJES 0 45 BOLLADE 0 50 L GEHAK 0 45 KLAPSTUK 0 40 Alles eerste k w a 1 i t e i t belovende eene prompte en civiele bediening H VAN WILLIGEN Lange Groenendaal HEEREN DAMES en KINDER HANDSCHOENEN jL TAXT 03 JL Kleiweg E 73 Gouda Openbare VerkoopinP te GOUDA ten overstaan van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 28 OCTOBER 1884 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wijk K No 255 in de Peperstraat van eeneu Inboedel Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 aren te zien Er biedt zich aan tegen NOVEMBER eene als Meid alleen of Tweede Meid P G vangoede getuigen voorzien thans in betrekkingals noodhulp bij Mevr van ECK Kattensingel 152 Gouda alwaar inlichtingen te bekomem zijn STEENKOLEN Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove Ruhr Kachelkoleo waaruit wjj tot 1 Cl per H L mud kontant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bij 2 of meer Heet geljk genomen JAM PRÏ CE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 13 October 1884 Sociëteit ONS GENOEGEN Ie Abonnement Voorstelling DONDERDAG 23 ctober 1884 Kon KederlandBob Tooiieel Afd Amiterdam DE INDUSTRIEEL van Pont Avesnes Tooneelspel in 4 bedreven of 5 Tafereelen van G Ohnet Aanvang VI uur Olf Gewone bepalingen en prjjzen Lokaal NUT en VERMAAK OOSTHAVEN WOEJNSDAG 22 October 1884 des Avonds 8 uur door den Heer S vAiv GROI I GE PIANIST te Zwolle Entree by inteekening ƒ 0 99 voor leerlingen van Gymnasium H B School en Muziekschool f 0 75 JALOUSIEN AËLIH4IMS en DOLK Eerste Lombardstraat 22 ROTTERDAM Fabrikanten leveren eer licht werkende JALOUSIEN met Bol en Treklatsysteetn Steeds uiterst soliede constructie en nette bewerking Houten ROLGORDIJNEN Met 1 NOVEMBER a s veriangt men te Gouda eene als TWEEDE MEID Adres onder No 1039 aan het dezer Courant Bureau RRflIKPH GENEZING draverkiezend wordt DllUlJl Clil orereeugekomeD voor een bepaalde prijs betaalbaar na genezing Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld WAERSEGEBS Heelmeester lan te ANTWtHFSK breuken Gboenpi aats Cheffl fabriek van H von Giniborn te Hmmenk ajd Rhijn Zilveren Hedallle Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Nederland üichrijfliikt Alizarla Keizer Scliryf en Copieer inkt Salon en andere IntSOOrten onderscheideti zich door haane levendige kleur groole loeibaarheid en hel sueile droogeii ao alle andere inktfabrikaten Verkrygbaar in ieder inliden boekwinkel J C ZELDENKIJK Gouda h SCHENK Oouda Wed WOLFF Zoon ScAoonioven Snelpersdmk van A Beinkman te Gouda En f 2400 aat ieder jaar naar Sint Jan Tot het OPRICHTEN van een KLOMPENMAGAZIJN wordt gevraagd PRIJSOPGAAF a Contant van verschillende soorten van Adres franco brieven letters B B aan van BIENE s Advertentie Buresn Hoogstraat hoek spoor viaduct Rotterdam EEN FATSOENLIJKE a 03src3 Ei3sr GEVRAAGD in een Magazgn van Garen en Band Adres Boekhaadelaren A KOK COMP te Gouda TE KOOP gevraagd opgave van grootte en pr s onder motto cKab Bureau dezer Courant De Ond Cartbageoa s Bergplanten Olie Dit uitmuntend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen te vroegtijdige gr sheid Prys per flacon met gebraiksaanwüzing 60 et Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bij Wed Bosman Uonda Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorbur A Bos Berkel A Prins Ze enhuizen Wed G Wilhelmus Woerd Dr J G POPP 8 Weenen I Bognerstraat No 2 Echt Anatherin ftlondwater en Plantaardigf Tandpoeder zyn de deugdelijkste eu meest beroemde middelen tot genezing en reiniging nn de taaden Geneeskundig attest Het Jnathenn MondKater an den K K Hoftandt meester J G POPP lu Weeaen I Bognerstraaa No i is zeer weldadig en oefent zyn beilzamen ib loed inzonderheid uit by ziekten ran hel landTleeica het losraken der tanden en een slechten reuk raden mond Steunende op de enderviudiDg kan de ondergeteekende met nalaten dit mondwater aan alle monden tandlyders met nadruk aan te bevelen POPP S Plantaardig Tandpoeder is ook een voortreffelijk middel om de tanden ran den zoo laetigen tandsteen Ie berrydeu en ze voortdurend wit te houden alsook om het verder roortwoekeren der kwaal te roorkomeo Dr Jos STRA8AK Stedelijk eu Gerechtelijk Physious HoHENMAüTH Bohemen Verkrijgbaar in de onderstaande depots Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Uotterdam bij P E van Santen Kolff apotb en A Sehippereijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L ï Snabilié apoth te Delft bij A J van Byn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden bij E Noordyk te Amsterdam by P van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek IP Sohoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen by L Varossienu en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteu BINNENLAND GOUDA 18 October I88i VERGADERING van din GEMEENTEHAAH DiiiKlag den 21 October 1884 dei middags Iru 12 ure Aan de orde Het adres ran de hnArders der pakhuiijet achter de Kerk betreffende Ie wederiuhuring daarran Hel roontrl betreffende het derapcu eu rioleereu der z jl b j de Oufabriek De Gemeente begrooiiog roor hel dieniijaar 1885 Hel adre van de Agenten ran Pulitir der Ie en 2e klane houdende rereock om rerhoogiug hunner bejEoUliging De benoeming ran eene onderwyierei aan de 2r Burgersebool voor meisje lu de vergadering der anUrerolulionnire kiearcrreniging Htderlati en Orm t alhier lijn mei algrmeene stemmen candidaat gefield de heeren Jhr Mr K A Guilin de Beaufort en Mr U H Hober Olflrrrii morgen len 5 nre tonde een meisj J 1 L wonende aau de Wnchtelstraat een schipper wekken en bad bet ongrlnk daarbij in het water te raller Zoo de lanlaaruopsteker A F Krrper niet luerallig In d nabyh ld waa gcweeM eu haar redde zoalle zy wanrschgulyk verdronkm l Op Woeuadag 15 Oct is Ie Utr t met gord gerolg bei rente uatuurkuudig examen afgelegd door de heeren i Douwea en E A Faacl ran BergAmbacht Als gecommitleerd Ingeland ran lUu polder BergAnibacht in de plaala ran den heer D Sebouten lut Hreniraad benoemd is gekotea de heer C Oskam At mei 817 stammen tegen 634 airmineu die op den heer P J Sinili aren uitgebracht Voor de Rollenlamsohe Bechlbank werd Dundenlag bchaudrld het appèl ran het CY M b j hrl kantungeirohl te Sohooahoren van ecu rrgipraak aldaar geweten ia de taak ran de Ammertlolsohe risschers M r d K P V P de B en P de O beklaagd ran bet bij Sireefkerk iu de rivier de Lek risaohen met een tegen op de wijze dat het aet als keernel wordt gebruikt de ririer afgesloten en de doortoohl roor de riiacheu ia belet De kantoareobter rryaprekeude bad wel aaiigenomeu dal er met een üeeruet was gevischt maar was niet iiH meeuiog dal roor de rissoheu de rfe doorlocbt was belet omdat de reldwiiohlera prooea rerbaal opmakendr nog genoeg ruimte hadden om lutschen de kant en de tegenscbuit door Ie roeien en daardoor de vrge doortocht roor de rissoheu nirt was gestremd Ter terecbltilting werd echter door de eldwacbleri Haakimau en de Groot rerklaard dat loeu lij de riaioherij ran de talrorisscherij de Snakken gadealoegen de trgen a iu den Noordwal was rasigemuakt aan een blok en aan den Zuidwal langs het cegeoschip dat dicht by den wal lag ty hebbeu de teerissohery circa een uur gadegrslageo en tyn toen naar het tegeuichip geroeid Nauwelijks tug men hen naderen of alles raakte lu beweging brwust dut men moordvissohrry plergde Het sloomboolje ran de riaaohcry uatlerile en haalde dr zrgeuschuit run den wal toodat toen z j aankwamen b j de risschers er lussohen het iKibnel en den wal geiiorg ruimte was De beHaagden ontkenden tich aau het ten laste gelegde Ie bebbrn schuldig gemaakt ruorgereude dat zij rr genoeg ran den wal rcrwyderd lagen en hunne zegen niet ah kerroct gebruikten Twee deskundigen de Peruisser risschers ds Joug en r d Kuyl rerklaarden dat de wyte waarop thans gcrisohl was rissoheu met een keeruet was SD tij ouk rroeger toen ty te Ammerstol roor de rissoherij de Suakkert risohten meermalen op onirangen orde üen tegen als keeruet gebruikten Het O M rond de feilen wettig en oreituigend beweien weersprak de motieren door den kantonlechler iu tyu vrijspraak neergelegd rrquirrerdc reruieiiging ran die uitspraak eu veroordeeling ran den In 2u eu 4ii beklaagde lot ƒ 10 boete ieder subsidiair 3 dagen ger eu rerlieurdrerklaring ran bet net of betaling van 300 met rryspraak ran belgeen den 3u beklaagde waa ten laaie gelegd daar diens schuld niet beweirn was Mr Loder roor de beklaagden opirrdeude weersprak lo de bewering dat hier de tegen als keernet tou gebruikt zijn hield zich 2a aan de jurisprndentie wat een krernet was of niel eu rolstrekt nirl aan rerklaringrn raa twee personen als deskundigen gehoord oouciadeerde mitsdien tol beresliging ran de uittprask door het kantongerecht gedaan met rrijapraak roor de beklaagden iu plaats ran ontslag ran rcchtarerrolging Wal bij een erentueele reroordeeling hel Verbeurd rerklaren ran het net betrof pleiter rersohilde ook hieriu met het O M ea meende dat is deze tan geen rerbenrd rerklaren sprake kou t jn Uitspraak orer 8 dag h 4 Men berinnert zich wdlicbt dat eruimen lijd geleden voor de arr reehtbauk Ie s Hage ven eisch tot schaderergoeding is ingesteld door eeu Leidsch ingezrirne trgen dr A Njrkamp den medicus die hem bebandelil had oimial deze naar zijn beweren een geneesmiddel bad toegrdiend dat boogsl geraarlijk was rn tijii getondheid roorgocd heeft rrrniriigd Dizer dagen deed de rechtbank uitspraak Zy rerernigdr tiob geheel met hel rapport der beBormde deaknndigen die eenstemnig hadden rerklaard dat hel roortrbryrrn ran hel bewuste grureamiildcl noch onroorzichlig uooh geraarlijk was Op dim grond rerkliurde de rechtbank nitls bewetru van hetgeen door drn elscher waf gesleUl reroordeeliitg in werd hem fijn eiaoh ontzegd mcl tijn eu ile proceskosten Voor eenige maanden ttaaden een ryfial korpo raala welke lioh aan grore ongiregeldheden hadden schuldig gemaakt roor di B krygaraad der tweede militaire afdeeliug terecht en werden door drze reioordeelJ rier lot eew geraugrnisalraf ran 5 jaren ru ern korporaal tol en gevangeuiiatral ran een jaar l t r kat hióg jailiioir genrehtsliof is thans dit ronnis gew tigil e wel iu dien zin dal eeu der korporaals is veroordeeld lot ryf en drie tol twee jaar gevangenisstraf lerwyl ééu een jaar gerangeuiestraf werd opgelegd met lerugbreuging lot drn rai g ran sidlaal De rier cerstrn zyn rerralleu rerkUard run deu militaiien stand Een mau die sedert tal tan jaren het medely leu der Ainsierdamsche burgerij wist op te wekken door met eene aankouiliging roud Ie loopen waarop het woord doofatom gescbreren was werd om eenige reden door ren paar polilic beainbten aangehouden Toen beiden een paar woorden wisselden en een hunner tloh lie woordrn liet onirallen daar staan twee jaren op bemerkte men ecnklaps mit rerbazing dat de doofstomme de schouders ophaalde alsof hij zeggen wilde er is niets aan Ie doen Hel ruur werd hem nadrr aan de schenen geligil eu al raa bleek dal de gewaande doofstomme zeer rerslnaLbaar praten kon Jean Breker de aanroerder ran hel indcrtyd zoo met roem bekende Florentyner sirijki nariel is op 10 deter Ie Mannheim in drn ooderduin ran 48 jaren orerirdcn Hier te laude schyiil niet algemeen bekend te tijn dal door de Eirma Perry Si Co te Londen ern Internationale wedtiryd in hel sobooiisohrijreu uitgeachrcren is waaraan zoowel door Herren als door Dames kan wordeu deelgeuoinen Het gebruik ran de Prrry penneu is daartoe rerpllchtend gesteld eu een rierlal soorten daarvoor aangewezen De pryzen brslann in Gouden en Zilveren Horloges Ier waarde ran 60 tot 480 per slak Iu Engeland is de deelname rry groot doch hier Ie lauilc zeer klein Aan belangslelleudeu zmdt de firma te Aniilerdain Kalreratraal gaarne programma s franco toe Ook zijn te bij iiilerrn boikrerkooper in byua elke plaats gratis te iiekoiueii De medediiigiug staal lot ultimo drtrr op ii Groote weddenschappen waren in Amerika en in Engeland aangegaan op den afloop run ein ooeaanwedstrijd lussohen de Oregon ran de Ounard eu de America ran de National lyii Deze bride snelstrarende booten zyn Wornailag der vorige week op helicifde uur ran New York naar Quronatown rrrtrokken l e Oregon was reeds Dinsdagavond ir Qnei nstown en rulbraohl de reis in 6 dagen i uur eu 27 minuten De America arrireerde Woensdaginorgen rroeg iu S dagen 18 uur eu 7 minuten reis De Oregon legde gemiildeld 418 Engriscbe mylen per etmaal af De beide booten hrbbeii rikander de geherie reis niet gezien Jhr de Casembrool ond lid der Tweede Kamer ge ft eene karakterstudie ran dr Kuyper die zeker iloor reien met instemming zal wordeu grieten Zy komt roor in een brief aan de Nederinndacbe landlieden De rolgrnde regelen tijn er aan ontleend iHi schryrer in de Standaard wil u naar de Republiek terugrorrru alsof gy nieta weet ra onze vaderluudsche geschiedenis ran al die twisten op godsdienstig en staalkundig gebied ran al die dwingelandij ran familie regeerinifeu ran al die ellende en kleingeestigheid die toen Nederland s bodem beeft gekend en waarvan wy Hoor bet Koningschap zijn rerloal geworden wy waren toeu ja eer groot op tee maar a n wal door kibbelarij en kleingeestigheid rerileeld Gij kent de fabel ran den kikrorsch en deu atiar Gij weet niel waar apgrblaten ydelheid den mrnsch al toe brengen kan I maar wanneer iemand begaafd met die grierrdheid rn mei die groole keunis hel al rumoer makende en sahrgrende ranuit eeu nederig itaiidpiut zoo rer heeft kunnen brengen in Nolerland dat hg niet alleen profeasor maar bovendien hoofd eener politieke party ia geworden waarom zon hy dan niet meeuen nog verder te kunnen gaan Om daartoe te geraken kooa hij den godsdienst zich bewast lijnde dal men ons Nederlanders of met den godsdienst of mei de beurs altgd iu beweging kan brengen ook gaf hg roor meer republikeinscb dan kouingsgccind Ie tyn teneinde z kere soort van radicale omrerwerpers iu zyn achterhoede te roereu Neen brare iaodliedea en boereu luistert iu Goilsnaam niet naar dien poliiieken drgrer eu wat den godsdiroat aangaat dien gcroelt en begrgpl gy best en beter dan Zga Hooggdeerde Na eene beschoflwing orer den godsdieiiit zegt de heer de Caienibrool Hieimede eindig ik u nogmaals toeroepende kirat echte liberale nienscben roor de Kamer die tonder alles omver te werpen vooruit willen gclgkhrid eg ncht roor allin betrachten en laat n niet in slaap wiegen door het eeuwig geleulcr orer den Bgbel door dr Kuyper om een toestand iu t laod Ie brengen waarby dominees en pastoors als staatslieden optreden den gcdsdienst in al tyn heiligheid daardoor rerlogeiide en rertrappende siraatrumoer eu barricades iu ons rustig Nederload brengen eu dat allea om rolgens hem deu heer Kuyper dea lleere Jehovah Ie dienen En als door sijn gekwezel oproer zal ontslaan zyn zoodal de eene Nederlander op den andereu zal moeten schieten dau zult gy hem den parlemenlapreker rn rumoerpredikrr nimmer wanneer de kogels knetteren rooraau iu l eerste griid zien staan Op een nader door den Minister ran Waterstaat enz to bepalen tijdstip zullen onder de benaming ran poslbewyzen iu gebruik worden gesteld pustwiasele iu gewijzigdcn rorm lol brdragrn door den Minister rast te stellen maar met boren de ƒ 10 Hel te heffen unilorm rrchl op die poslbewyzen tal btdrageu 2 i ceuls Voor 3 cents tullen mrt inbegrip ran genoemd recht de formulieren aau alle postinrichtingen rerkrygbaar zijn Dr rerzeiiding ran de postbiwyzrn wordt aan de beluughrbbriKleu zelreu overgelaten Ten aanzien drr uilbrlaling worden de postbewytrn met de gewone poslwissels gelykgesteld met uitzondenug evenwel dat die poslbewyzen gedurende 6 maanden Ie rekenen van het tydslip waarop ty tyu uitgegeven ter uilbetaling tyn toegelaten Een onlangs overleden zonderling heeft aau de Academie ran Sohoone Kunsten te Parys een jaargeld ran 2000 francs vermaakt ten behoeve ran den schilder die bij den wedsiryd voor den prix de t ome het minst voldoet Men rertekeri dat de Aoademie deze premie op onkunde eenroudig wcigereu z l De 8chr jfKt ine door drn heer J A M Bek king Donderdag te K iltrrdain in de Verreuiging lol bevordering ran fabriek eit fc iid rrb fS erheid tentoongeslelil en iu werking gebraMic iït eenvoudige in fnmenslelling dan rroegcre e terr nuflig uitgeilaohl Ter tyde ran den iduiel ia het alphabet oyfers leesleekeus ent in druwttlers aangebracht oorrespondeereude elk aftonderlgk nel da lettera welke I W i i irt ri aa r oli WWi lBp i