Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1884

pr t W J i J Medicinal La Lampe Beige Nieuwe uitvinding gebreveteerd in België Frankrijk eu Duittchland Een PETBOLEUMLAMP waarvan het brandgevaar tot een minimum is teruggebracht Lichtsterkte grooter dan een gasvlam het verbruik der olie gelijk aan een gewone Lamp Verkrggbaar te Gouda bjj W J van LEElJWEi Spieringstraat F 41 alhier ADVEKTE MTIEI I in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Door directen inkoop uit de kelders van den Wjjnbergeigenaar Ern Stein te Erdö Benye bjj Tokay Hongarije ben ik in staat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billgke prjjzen te verkoopen De ontledingen van de eerste g autoriteiten alsmede proeven zgn bjj mg te ontbieden GoüDA M PEETERS Jz op het papier gedrukt worden Door nniddel eener gekerfde linianl welke von een linndvM voorzien i kan door in en uilsohuiven de verlangde letter op het popier gedrukt worden terwyl tegelijkertijd door eene vernuftig gevonden automatische beweging het pnpier dat door twee cylinder loopt voortbewogen wordt De tnsschenruimte der woorden worrlt door eene eenvoudige handbeweging verkregen De machine dort denken nan de druktelegrauf van Hiigues De Karthuiter monniken vicrt en dezer dngen liet nchthonderdjarig beslaan hunner orde Hisschicn is het niet algemeen bekend dal zij zich vnn het gebruik vnn vleeschspijzen onthouden Tuch zijn zg krachtige mannen en worden zij zeer oud Om getuigenis te geven van hel gezonde hunner leefwyzc zouden zij bij een kerkelijk fdcst eens eene deput ktie naar Rome welke uitsluitend bestond uit grijsaards boven de tachtig jaar De likeur welke als Chartreuse bekend is wordt niet in het klooster te Grenoble zelf gestookt maar in een naburig dorp £ lke monnik krijgt jnarlijks e n flesch van dien drank maar de meesti n laten hem onaangeroerd Ruiteniandsch Overzicht D heer Uouvier die in hel knbinel Gambetla zitting had heeft thans een portefeuille gekregen in het kabinet Ferry en is ter vervanging vnn den heer Hériason opgetreden als minister van koophandel niet zooals verwacht werd als hoofd van liree departementen koophandel en koloniën Tot de vereeniging van deze takken van staatsbesiunr onder één minister is echter in beginsel besloten doch eerst na afloop der vijandelijkheden in Tonkin tal tg tot stand komen In den ministerra id is dit bepaahl Voorla viel daar hel besluit vóór de begrooting welke niet vóór ile eersie dngen van November in behandi ling zal kunnen genomen worden in de Kamer aan de orde te doen stellen de tweede lezing van het voorslet betreffende den w jn en van de wetsoulwerpen die betnkking hebben op du raden van vrocdnionnen voor de mijiinerkers de gerechtelgkc verknopingen vun onroerende goederen en de herziening van het welhoek van strafvordering Uit de memorie van toelichting tol het ontwerp van wet houdende beschikbaarstelling van fr 10 811 000 ten behoeve van de Tonkin expeditie blykt dat de fr 38 000 000 in Augustus jl toegestaan besteed werden uan het uitrusten van 34 bodems waaronder 10 tranaporlschtpen en 18 kanoiineerbooten speciaal voor Tonkin gebouwd en waarop tich bevonden 5630 officieren en matrozen zoodat in dit jnar aldaar te onderhouden zijn 10 000 Europennen n 6000 inboorlingen In de laatste dagen vau Augustus zouden 5000 Europeanen huiswaarts getonden tijn maar de schennis van het Irnctnat van Tientsin en de houding van China hebben elke vermindering van krachten belet eu het uilzenden van nieuwe kruisers noodig gemaakt De Fiunsohc Senaat heeft besloten Maandag a s een commissie van tien leden te benoemen welke bdast tikï tgu met hel onderteek van het ontwerp van wet tot verandering van het beslaande kiesstelsel voor den Senaat De knnaen voor de liberalen bij de gemeenleverkiezingen te Brussel staan na tiet terugtrekken van de weiklieilen candidalcn weder iils gui siiger De diberale vereeniging heeft een manifest gericht aan de kiezers waarin o a gezegd wordt De gemeenti verkiezing vnn 19 dezer is van groote beteekeiiis De geestelgkheid laat niets onbeproefd om daarbij candidaten te doen zegevieren die zich all werktuigen van haar woede en haar eerzucht zonden lalen gebruiken De ondergang van ons openbaar ouderwijs zou de eersie vrucht zijn van e n overwinningen der renciie Urussel zou geroepen worden om tgn contingent Ie leveren aan Ie slachtoffers der verfoeilijke vervolging legen onze waardige onderwgzers in maar al te veel gedeelten onzes lands ontketend Gij zult u die schande niet laten aandoen Gg zult eenstemmig ren nndrukkilijk protest willen inbrengen tegen de ontreddering der scholen door een dweepiieke Regeeriug Uil protest zal tevens het antwoord zgu op de bedreiging van een verblind Minister om aan de stad Brussel de voorrechten te ontnemen waarin alle andere gemeenten de lands zich verheugen Voorwnnrls dan ter wille van het openbaar onderwijs dal is voor de b aohaving telvd Voorwaarts voor onze gcmeeattlgke vrgheden Voorwaarts voor het welzijn en de welvaart oi zer dierbare slad Brosstll De onthulling van hel standbeeld vnn koningWillem II te Luxemburg is bepaald op 6 November Daags te voren zal de zitting der Kamer van afgevaardigden worden gcoper d niet door den KoningGroothertog maar door den minister president I De Italiannsche minisier van financièn de h er Magliani tal onmiddellijk na de opening der Kamer I tgn financieel overucht aanbieden waaruit blijke lal dat het evenwicht tnsschen ontvangsten eu uitgaven niit verbroken is De beide oonsistnriën van hel Vaticaan tullen op il en 30 dezer maaud gehouden worden De Rumeiusche correspondent der Kreuz Zeitung bcweeit dat opnieuw sprake is van het plan om flen zetel van het hof van de gezantschappen en het minisitrie van builenlandfche zaken naar Florence over te brengen De voorlitfde van koning Humbert voor Florence en het dikwgis door den Paus geuite voornemen om het Vaticaan te verlaien zouden de Regeering er loe overhalen dit besluit te nemen In Times en Standard is de tekst opgenomen van het besluit van den heer Kruger staalspresident der Translaat naarbg de proclamatie betreffende de inlijving van Monlsioa s land wordt ingetrokken Het herstel van den vrede aan de Transvaalsche westergrciis is bereikt zegt Kruger en iets anders stelde de procln mintie zich niet ten doel Hg lioopt dat de gunstige staal van zaken moge voortduren de betrokken regeeringen kunnen daartoe thans medewerken door de Stellalanders tot het bewaren der rust te nopen De door de wet bepaalde dng voor verkiezing van den president der Vereenigde Stalen nadert snel Naar men weet geldt teen strijd tnsschen dm heer Blainc den candidaat der republikeinen en den heer Cleveland den candidaat der democraten De CLtste heeft een zeer vermoeiende reis ondernomen door al de staten die hij voor zg ne zaak hoopt te winnen s nnchls reizend over dag het woord voerend voorzillend bij banketten adressen ontvangend tegenwoordig zijnde bij fakkeloptochten ter zijner eer aldus bireidt deze candidaat den grooten dag voor terwijl hij eene volharding eu een strijdlust ontwikkelt van welke wg in Europa ons geen denkbeeld kunnen vormen en bij welke misschien alleen de werkzaamheid van een Richter den leider der Duitsche progressistcn kan wforden vergeleken De heer Blaine weel dat ziju kans niet zoo heel goed staal en bel door hem ontwikkelde programma is vvtl van dien aard om niemand tekwdsenen nan de belangen van zoovelen mogelijk te vold eii vrede met iedereen uitbreiding van den handel in alle richtingen nauinoediging der Aincilkaansche nijverheid en bescherming an alle Amerikaansche burgers die in het land zelf of in den vreemde wonen De democraten van hun kant werken ook krachtig voor den heer Cleveland die zelf niet veel moeite doet doch die door invloedrgke mannen met overtuiging wordt aanbevolen Met het oog op de aanslaande verkiezing van den president worden de verkiezingen der besiuren m de verschillende staten met groote belangstelling gevolgd Zoo hebben de staten Maine en Vermout de meerderheid bezorgd aan de republikcinsche partg nat te voorzien is giweest maar bet aantal stemmen waarmede de gekozenen zgu benocriidr waren toch uicl zou tairgk als gewoonlijk eene omstandigheid die bcleekenis keft wijl de heer Blaine uit Maine geboortig is eu dien staal in den senaat vertegenwoordigt Evenals in 1880 is thans de groote slag geleverd in den De andere pretendenten voor den roorzittcrstoel generaal Butler en de hier Si John zgn geen ernstige mededingers doch de stemmen op hen nitgebraohl zullen eer den heer Blaine dan den heer Cleveland schaden Daarom kunnen zg invloed hebben op het resultaat om niet te spreken van juffrouw Belsa Luckwuod die candidaat is gesteld door the tcoman s national equal rightu part INGEZONDEN Eu f 2400 gaat ieder jaar naar Sinl Jau Mijnheer de Redacteur I Reeds zoo dikwgls hebben deze woorden als adverieutie in u ve courant geslaan dat het geen wonder is dat ilaar einilelgk eens acht op geslagen wordt Wat heeft de steller dier ndverlenlie daarmede voor Steeds verschyui zg vóór dut de gemceniebegrooling behandeld wordt en daarom denkt men onwillekfurig il de bedoeling soms ook om ilieu post vau de begrooling te doen afnemen Dit motl de eenige reden zijn waarom de plaatsing dier adreilentie zoo herhaablelgk veizochl wordt Een andere rideu kan er niet zgn want zonder in dit lerbaud beschouwd te worden wat zou die ziu dan te beduiden hebben i Maar dan moeten wij aan den steller deradveitentie doen opmerken voor t geval hij meenl dat die som aan de Sint Janskerk zou kunnen outlrokkeu worden dat hij een g of eu dom abuis begaat Die persoon schijnt niel te wcKn dat er ludertgd een ovenenkomst gesloten is tnsschen het Bestuur der St Janskerk en de gemeenle Goud i waarbij laatstgenoemde op zich neemt aau eerstgenoemde te betalen de gemelde som van ƒ 2400 voor de begrnfei iBrechten die destijds de St Janskerk genoot voor t begraven en welker voordeeleit toen aan de gemeente k 11 amen door de verplaatsing der Begraafplaats nnar de Korte Akkeren Als de steller der advertentie van die overeenkomst wat meer zou illeu witeii dan moet hij den genieenleaeorelapis cent verzoeken de Notulen van dien tijd voor hem np te ilaan ra wij twijfelen er niet aan ten zij kwade trouw hem die advertentie doet pla itsen of hij zal dan op de hoogte rijn en voortaan nalaten door tgre indrukwekkende adverlcnlie verkeerde haruiochlen oplewekken U dankzeggende voor de plaatsing heb ik de eer mij te noemen H de R Uw Dw Dr G Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 16 Oclober 1884 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD P H arbeider te Bleiswijk lot 1 gulden of 1 dag wegens zich met een geladen pistool in het veld bevinden in den Polder ouder Bleiswijk B V arbeider Ie Reeuivijk tol 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen egeni visschen met een Beqrzonder acte en zomler vergunning onder Reeuwijk J 8 arbeider te Reeuwijk tol 2 boeten van 6 gulden of 4 dagen wegens visschen mei lekken zonder vrrguniiing onder Reiuwgk j C V i arbeider te Reeuwijk lot 3 gulden of 1 dag wegens visschen met fliuren zonder vergunning onder Reeuwijk L V R arbeider te Reeuwijk tot 6 gulden ol 3 dagen wegens visschen met stekken tonder vergunning onder Reeuwgk P P vader eu P P zoon arbeiders Ie Reeuwijk ieder tol 3 gulden of 1 dag wegens visschen mei slekken zonder vergunning onder Reeuwijk C J visscher Ie Reeuwgk tot 6 boeten van BO cinis of 2 riageii wegens visschen met eene gebbezonder vergunning onder Reeuwgk terwijl de mazen der gebbe te klein waren J V R visscher Ie Reeuwijk tot 2 Doelen van 3 gulden of 2 dagen wegens medeplichtigheid aan de overtreding van visschen met dobbers zonder acte en zonder vergunning onder Reeuwijk doot te roeien het vaartuig waarin hg met zijn zoon gezeten was die de visscherij overtreding beging doch die vrggeiproken ia als hebbende zonder oordcel des onderheida gehandeld P V d S en ïh A visachers te Gouda ieder tol 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen de Ie wegcni vissphen met dobbers zouder acte en zonder vergunning onder Moordrecht de 2e wegens medeplichtigheid aan de overtreding door het vaartuig waarin hij met den Ie beklaagde was gezeten te roeien J A R eu J R visschen te Gouda ieder lot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen de Ie egeni visschen met fuiken zonder acte en zonder vergunning ondir Gouda de 2e wegeui medeplichtigheid aan die Overtreding door hel vaartuig waarin bij met den len beklaagde was gezeten te roeien Ij S eu K J arbeiders te Reeuwijk de Ie tot S boelen van 6 gulden of 6 dagen de 2c tot 2 boeten van 6 gulden en eeiie boele van 3 gulden of 5 dagen de lo wegens visschen op 3 tgilslippen met dobbers onder WWdinxveen en Reeuwgk zonder vergunning de 2e wegens medeplichtigheid aan die overtredingen door het vaartuig waarin hij met den len beklaagde was gezeten te roeien J V d U rondreizend kramer in koek tot 10 gulden of 1 dng wegi ns de nachts niet zorijen dat zgu schip aarmede hg aan den wal ic Waddinxvecn gemeerd lag voorzien was van een helder lichlgevende lantaarn C L directeur van een velocipcile circus te Middelburg tol I gulden of 1 dng wegini met den trein van Uoturdam te Gouda aankomen met een niet incer geldig plaatsbewgs en weigeren het verschuldigde te belaleii aan den ipoorwegbearabte op hit stal ion te Gouda A J ï d L aannemer te Rolterdain tot 10 gulden of 1 dag wegens doen plaatsen van eene heimachine op den Kaïtensiiigel te Gouda zonder vergunning vnn Burgemei iler en Wethouders vun Gouda E II arbeider te Haastrecht tot 1 gulden of 1 dng wegens rijden over het met klii ker bcstrale voetpad Ie Gouda P L koopman in visch te Bergambacht evenals de voiige C B landbouwer Ie Haastrecht lot 3 gulden of 1 dng wegen op slaat te Gouda zonder toezicht lalen slaan zijn wagen bespannen mei een pnord J W V 1 landbouwer te Aarhuiderveen lot 3 golden of 1 dag wegeni met zgn rijinig bespannen met een paard rijden harder dan stapvoets over de beweegbare brug op den Kleiaeg te Gouda P K zomler beroep Ie Boskoop lot 1 gulden of 1 dag Wegens wateren tegen een boom op den openbaren Weg aan den Bleekerssingel ie Gouda O S koopman te Slolwijk lol 6 gulden of 1 dag wegens ie Gouda invoeren van ongekeurd spek zonder schnflelijke vergunning vun den keurmeester Willem vnn der Neut schoenmaker te Krulingen tot 3 boeten van 1 g gulden of 6 dagen wrgeA dronkenschap te Gouda Pieier de Klerk tuinman te Rotterdam tot gulden of 2 dagen wegens droiikeupchnp Ie Gouda Arie Botst boomkweeker te Boskoop lot 1 jfnlden of 1 dag wegens dronkenschap Ie Reeuwijk Jan KooKJi visscher te Slolwijk tol 1 gulden óf 1 dag wegens dronkenschap Ie Gouda AFKO OIGI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het beilnit van den heer Commissaris des Koning in deze Provincie van den 13n Siplember 1884 A No 940 3e afd Prov blad No 54 betreffende de verplichting tot het doen van suppletoire aangiften voor de BELASTING op het PERSONEEL over het dienstjaar 1884 85 Brengen ter algemeene kennis dat volgens de nrtl 27 en 42 der wet op de Personeele Belasting van den 29n Maart 1883 Staatélad No 4 tooals die zijn gewijzigd en aangevuld bij de artt en 14 der wet van den 9n April 1869 Staaltblad No 69 tot het doen van suppletoire aangifie verplicht zgn alle die na den I5n Mei jl St n perceel in gebruik hebben genomen alsnede zij die dienstboden of paarden na laatstgenoemden datum hebben aangeschaft Wotdende de Ingezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen rustende verplichtingen tol het doen dier aangifte len einde bevrgd te bigven van de toepassing der strafbepalingen voorgeschreven bij art 35 voor zooveire die zijn gewgzigd bij art 13 lier wet van den 9n April 1869 Staatiblad No 69 en art 39 van meergenoemde nel vanden 29n Maart 1833 Staatiblad No 4 Gouda den 18 October 1884 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROÜWEll ksnnisoëvino RIJTUIGSCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeenle Gonda Gezien Ari 53 der Verordening van Politie voor die Gemeente vaalge teld den 30 December U81 en afgekondigd den 24 Januari daaraanvolgende Brengen ter kennis der voeilicden en HourkoelBiers dat op Vrijdag den 24 October 1884 da morgens ten 10 ure op het plein achter het Waagge oouw zal worden overgegaan tol de algenieeuc keuring hunner Rijtuigen zullende de nakeuring der op dal tijdstip verhuurde of in gebruik tgnde Rijtuigen plants hebben Vrijdag den 31n duaraanvolgeinU ter zelfde ure en plaatse Gouda den 17 October 1884 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BarKerlijk e Stand nEBOBKN I 17 Oct Aart otidrn W Nieanvilil eo M Iloot Manrijr ouilrrs J 1 dti VN ster ta A N de KoniD üVeill KDüN 17 Oct A M vin A 4 m ADVERTENTIÊN Den 26 October hopen onze geliefde ÜDtlen W G VAS DBB GEEST S BüüMANS hunne 25 JA niGE ECHTVER E EN IQ IN Q te herdenken Euune dankbare Kinderen Qouda 19 October 1884 Reckptib 215 Oct tt s Ondertrouwd M D VONK il E M VAN DEtt HEIJDEN 1 ncuerswoude ÉS Heden overleed te Nijmegen onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer J A RAABE in den onderdom van rnira 81 jaar F W RAABE G W BAABEGouda 17 Oct 1884 Cobnelissbn Eenige kenniigeving SLOTEMAKEU en Co per fl f 1 30 per liter ƒ 1 60 2 O XD S S ONTVANGEN de nieuwste modellen van Dames en Kinderhoeden voor het aanstaande saisoen K KROMHOUT Opvolgster van Mej 8 A VAN DETH Kleiweg E 65 a boven den heer J D van Veeüminoen te Gonda De Nieuwe Haagsche Winkel 1 wordt a s Woensdag geopend in KRÜIDENIERSWAREN Teg en concuiTeerende Prijzen iJ IDE BOER Westzgde Baam O 308 STEEl KOLEf Binnen eenige dagen wachtende een grove Lading Ruhr Kacheiltolen Tevens verkrggbaar Ruhr Haard Smeed Machine en Engelsche Kolen Alsmede voorhanden BRIQUETTEN van Gecarboniseerd Beukenhout C 1J8SELSTIJ Firma A JONKER ZONEN GoDDA 18 October 1884 20 October 1884 SAMUEL VER WEU Ax wordt door zone GOUDSCBE en ROTTERDAMSCHE VRIENDEN hartelp efel i ci te e r dHeeren Heerenen Dames Caclie nez Japonncnhalsgarneerlng in kleuren A TAIT 03 A Kleiweg E 73 Gouda GEVRAAGD met NOVEMBER in een gezin zonder Kinderen een boven de 16 jaar die zindeljjk en flink werkt en van goede getuigen voorzien Loon ƒ 60 Adres onder No 1040 aan het Bureau Tokayer dezer Courant Sociëteit ONS GENOEGEN Ie Abonnement Voorstelling DONDERDAG 23 October 1884 Kon Nederlniulsch ïoonecl Afil Amtterdam DE IHDUSTEIEEL van Poiil Avesnes Tooneelspel in 4 bedrjjven of 5 Tafereelen van G Ohnet Aanvang 7 uur Ö Gewone bepalingen en prgzen M A VIEHBEHGEIT Gouwe No 59 Beveelt zich minzaam aan tot het leveren en reiiareeren vau alle soorten van STOELEN VOGELKOOIEN BL0EMTAFEL8 TÜIN SIEBADEN fijn en grof MANDENWERK en het bekleeden van fijn en grof MANDEN 9© 0TTINGWERK Solied werk en billgke Prgzen J SCHOONDERMAEK Jr Alle werkdagen tot 3 nnr te jouanlteeren Leiden Nieuwsteeg 4 STEKl KOLEl In LOSSING de Lading Grove Rulir Kaciieilioien waaruit wij tot 37 3 et per H L mud kontant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer Beet gelgk genomen JAIN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Naar mmim Witte Zwarte of Gekleurde KOUSEN BORSTROKKEN CORSET LIJFJES ROKKEN enz WOL en KA TOEN TRICOT ONDERGOED voor Mannen Vrouwen eu Kinderen D HOOGENBOOM Qe r SITEL Amsterdam verkrggbaar te Gouda bg Wed P C PINRSE Rielweg C van VLIET Marlit Probeer s v p de SOUCHON THEE No 3 a 1 25 per kilo K i I ift i i w tmmtmiammmm m