Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1884

1884 Woensdag 22 October JN 3147 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken zoo spreekt moge bedenken dat elke liberale stem waarde heeft als protest tegen de meerderheid die ons telkens overstemt en ook als zoodanig wordt medegeteld als men een eindoordeel gaat vellen over de verkiezingen Hoe meer stemmen hoe indrukwekkender dat protest is Daarenboven niets is wisselvalliger dan een verkiezingsstrgd België kan het dezer dagen leeren Wie verzekert n dat niet nw stem en die welke gy kunt aanbrengen den doorslag zullen geven Als iedereen slechte zyn ilicbt deed en ijverde zooveel hy kon vooral g diegenen die steeds afwezig blijven vrie weet welk een ommekeer er plaats had In alle geval is niemand verantwoord die niet al gedaan heeft wat hg kon om de eer der vlag op te Houden Br zgn districten die steeds tot voorbeeld kunnen gesteld worden wat de opkomst der kiezers betreft wy denken b v aan Sneek moge iet dergelijks thaas van het district Gouda gezegd kunnen worden BINNENLAND GOUDA 21 October 1884 De B K kieirereeniging Becht voor Allen te Gouda heeft op bare vergadericg ran 17 October met algemeene alemmen tot candidaten gekoiten de beeren jhr mr K A Godin de Beaufort en mr ü H Haber afgetreden leden De heer J van der Breggen At te Wsddinxveen il bcbaUe in ons dittriot ook candidaat voor de Tweede Kamer guteld in het diiirict lieiden door de Kiearereeniging Het Jlgemeen Belang Diegenen onzer atadgenooten die in den laatsten jjd den Rotterdamaohen dyk paiseerdeo atooden zeker een ijle ttil en aloegeu met de meeste belangttelling een blik ap de gèbanwea der Stearine Kaarenfabrielc wier faerboc nu loo goed sU voltooid ia Ontvillekearig gaan dan banue gedachten terug naar dien trenrigen Jaouari morgen toen de Goudache burgerij plotaeling uit haar ruatigen alaap werd gewekt door brandgeroep dat haar naar bet terrein deed anellen van genoemde fabriek waar zicb een rnarpoel aan aller oogen vertoonde die vree deed koesteren dat de inrichting die zooveel welvaart in deze stad lerschaft en op het bezit waartan men zoo terecht trolsch is geheel in de vlammen z ou opgaan Gelukkig ia dit niet geschied en bepaalde zich bet ongeluk tot een deel der fabriek nu het wai dan ook al erg genoegl Stelden wij onze lezers toen in kennis met het ongeval in zgn geheelen omvang nadat wij bij de rockende puinhoopen hadden verwyid het is ons aangenaam thans nu het werk van den herbouw zoo goed als voltooid is door de Directie op welwillende wijze in de gelegenheid Ie zgn gesteld een blik te slaan op de herrezen gebouwen waarvan wg onzen lezers eveneens iets willen mededeelei Men herinnert zich ongetwgfeld dat de brand zijn oorsprong nam in het dislillatie gebouw waar het kokende gloeiende vetzuur zich rechts en links verspreidde waarna alles v vatte en den zettendeji vuurpoel veroorzaakte getuige was van den brand zich omdraagt By den herbouw nu is vóór alles in het oog gehouden om iets zoodanigs tot stand te brengen dat eene herhaling van hel treurige feit zoo goed als onmogelyk zou worden gemaakt Du valt reeds dadelgk in het oog wanneer mi n het nieuwe distillalie gebouw binnentreedt Terwgl vroeger de vloer van dit gebouw gelyk of zelfs nog iets hooger met den grond daarbuiten stond zoodat bij eventueele uitstrooming vaa het vetzuur dil zeer spoedig daaruit vloeide n zich rechts en links verspreiden moest is de vloer thans aanmerkelgk lager zoodat mocht bet genoemde geval zich voordoen de gevaarlgke vloeistof beperkt blijft tot de Vaa Vollenhoven C s sracT op Fust en halve Flesschen H van WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 E n ENGROSHÜIS hl BOTEE en VETWAEEN vraagt voor Gouda en Omstreken een aolied vertrouwd en met Zaken bekend Persoon om tegen nader te bepalen conditiën werkzaam te zgn met de incasseering belast is borgstelling vereischte Brieven onder motto fBoTEB aan het areaa dezer Conrant Sfielpersdrak van A Bbineman te Gouda outwaorvan ieder die nog de herinnering bij De Vrijzinnige Centrale Èlesvereeni ng in bet Kiesdistrict GO JI A heeft tot CANDIDATEN gesteld voor LEDEN van de 2 KAMER bg de Verkiezing op DINSDAG 28 OCTOBER 1884 van 9 tot 4 unr de Heeren Mr A J ROEST Officier van Justitie en Lid van den Gemeenteraad te Rotterdam en J VAN DER BREGGEIV Az Hoogheemraad van Rijnland Oud Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland te Waddings veen Zy beveelt deze Candidaten met volle overtaiging aan bg allen die bet veldwinnend clerioaljsme willen bestreden De algemeene Secretaris Pe algemeene Voorzitter J M Noothoven van Gooh Mr J Fortuijn Drooolkkver De Kiesvereeniging NEDERLAND en ORANJE te Ondewater A C VAN AELST Voorzitter I A VRIESMAN M J J NIELSEN Penningm A VAN AELST J BOER Jz Secretaris De Kiesvereeniging BURGERPLICHT te Gouda I Mr J FORTUIJN DROOG LEEVER Voorzitter J M NOOTHOVEN van GOOR Onder Voorzitter J POST VAN DEB BURG C C H PRINCE H JAGER Secretaris De Kiesvereeniging W O E R D E N te Woerden H VAN LOON VAN ITERSON Voorzitter A KNIJPF Hz Penningm C A ZELVELDER Secret H W BAELÜE Mr G H PÜHRI SNETHLAGE Markt A 57 J J vao Beiumd ONTVANGEN eene groote collectie van de fijnste tot de ordinairste soorten HAARDSTANDAABDS HAABDSTELLEN POO KEN TANGEN KOLENLEPELS HEETWATERSTOVEN HEETWATERBORDEN Alle soorten Petroleumlampen Kristal 01as n dakwerken Voorts alle artikelen voor Unis en Kenkengebrnik Tot concareerende prijzen Gouda ë J VAW BEimiEL OI TVANGEI de nieuwe Modellen WINTERMANÏELS EENE FLINKE KEUZE PELTERIJEN ROKKEIV DOEKEJN Japon en Peignoirstoffen en iiEStlKTE DEKE1 S IN ALLE PRIJZEN SHETLAND WOLLEN HEEREN ONDERGOEDEREN HANDS TRlCOTLlJFJES FLANELLEN enz enz SCHEIVK é ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn voornemens op Donderdag den 30 October 1884 om contant geld te verkoopen 45 VATEN geschikt voor bet scheikundig zuiveren van Drinkwater een partg oud GEGOTEN IJZER een partg ond GESLAGEN en GESMEED IJZER Benige oude SCHOOLBANKEN oude KACHELS enz De voorwerpen zfln te bezichtigen op de StadsTitnnierwerf en op het plein bg de 1 Koiitelooze School aan de Jerusalemstraat De Verkooping zal aanvangen des morgens ten tien are op het Stads Erf v Inlichtingen worden gegeven door den Ge mMAteArchitect T Goedewaagen en Zonen MARKT naast DE WAAO verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder 1000 i 41 j j daarboven tot den prolongatiekoen volgens Amsterdarasche benrsvoorwaarden nemen gelden k deposito ik 4 j sjaarsvoot bedragen onder ƒ 1000 voor fliinstens 2dagea daarboven 8 nemen gelden it deposito tegen onderpwij in russ fondsen a 3 s jaars belasten zich met het koopen en verkoopen vu effecten tegen een provisie ook voor loten vaa Va TOO fondsen boven de 30 o V 7o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsclw beursnoteeriug zonder byberekening van pn visie als pr frs 100 0 russ roebel 0 01 am dollar 0 01 pr Oosten r coup 0 05 pond sterling 11 80 0 36 Inkasseeren zonder kosten wissels z g h a delspapier op Amsterdam en Rotterdam TË kOOP Beste HOVTDBAAIJER8 8PAA NEN vjjf Gulden per vracht franco tiovda te bevragen by i A VAN DOLKEN Waddingsveen Een Gemeubileerde KAKEB met ALCOOF en verdere Gemakken op een aangenamen stand wordt TE HVUB aangeboden Adres ondH No 1041 san het Bureau dezer Coarant SCHUTTEVAER ZOON Fabrikanten van Vermicelli LyiOUM leveren proefkisten tegen partgprys Mo sters en Prys couranten gratis en franco M DE KEIJZER beveelt zich beleefd aan tot het aan huis b zorgen van ID I ÜT EJ ï S Bjfvooruitbestelling dagelgks cracAe Soep Turfmarkt H 156 GOUDA Stikhoest eng borstigfheid verslijmingf Myne vronw leed reeds onderscheiden jarra aan stikhoest engborstigheid ver8iyming Nadat zg thans de echte rgnlandsche X rM i enl prsthonig van y H Zickenheimer te Muwgebruikt is zg van hare hardnekkige kwul bevrgdt en verheugd zich weder van eene vulkomene gezondheid Gerolzhofen Beyeren 26 November 1882 A Braun privaatpersoon Alleen echt verkrggbaar in fliicons van fl 2 die van geeU flacon van fl 1 die van roode en flacohs van 65 Cent die van witte Capaulen voorzien zga waarop nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht b J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Betg SE 7Emmi EN Wg zgn in de volle drukte van den verkieziagsveldtocht Alom in den lande zgn de candidaten gesteld en maakt men zich gereed tot den strgd Veel zal voor ons land van den uitslag afhangen daar de nieuwe kamer geroepen zal worden om de in aantocht zgade voorstellen tot grondwetsherziening in overweging te nemen Zal het aan ons liberalen gelukken aan den wassenden stroom van het clericalisme het hoofd te bieden Dat zal veel afhangen van den gver en het plichtbesef onzer geestverwanten Wie in dezen strgd vóór of tegen de beerschappg der kerkelgkea geen party kiest bewgst dat hij weinig belangstelling koestart voor openbare belangen en wie als liberaal verzuimt zyn stem uit te brengen en anderen daartoe op te wekken pleegt verraad aan de zaak des vaderlands Deze verkiezingen hebben iets buitengewoon belangwekkends door de bgzondere omstandigheden waarin onze party verkeert De verdeeldheid onder de liberalen is duidelgker dan ooit aan den dag getreden maar ook tevens hebben de kiezers begrepen dat er van deze gelegenheid gebruik moet gemaakt worden om daaraan een einde te maken r Wat wg reeds dikwgls als ons vermoeden hebben te kennen gegeven dat namelgk geen verschil over begineelen maar alleen persoonlyke quaestiën en ranicnnes de oorzaak waren van den achteruitgang der liberale party ia thans een onloochenbaar feit ter yl tevens als uitgemaakt kan worden beschouwd dat de mmst fraaie rol in al deze betreurenswaardige en kleingeestige kibbelargen is gespeeld door de zoogei aamde Kappeyniaansche schefractie Terecht is dan ook de publieke opinie in verzet gekomen tegen eenvoudige berkiezing van alle leden der ontbonden kamer die voor liberaal doorgaan en hebl en de meest invloedrgke vereenigingen zich verklaard voor uitsluiting van ben die zich in den laatete jaren zoo bemcht gemaakt hebben door het stelselmatig opponeeren tegen alles wat de meerderheid der liberale party in de kamer wenschte tet stand te brengen Natuurlgk zal men ia dezen ook yveren met verstand en niet alle zoogenaamde Eappeynianeu laten vallen Maar Amsterdam zal niet nalaten duidelgk uit te spreken wat wy wenschea de niet verkiezing van de heeren Tak en Wichers na de gehouden vergaderingen en overleggingen kan geen andere beteekenis hebben dan dafde liberale party in den lande verlangt dat hare vertegenwoordigers in de kamer zich aaneensluiten kleine verschillen van opinie opofferen voor de goede zaak en vooral het algemeen belang stellen boven persoonlyke lichtgeraaktheid en wezenlyke of vermeende grieven Behalve Tak en Wichers zullen misschien ook de heeren Rombnch en de Megier vallen althans hunne herkiezing wordt ernstig betwist de Bruin Kops Buma en van fleeckeren schgnen moeilgk door anderen in hunne districten te vervangen maar het zal hun wel duidelgk geworden zyn dat hun politiek leven ernstig zal worden bedreigd bg eene volgende verkiezing indien zg niet vau gedragslyn veranderen Het komt ons voor dat dit de eenige weg 13 om aan de liberale party haar oude kracht eu het vorige aanzien terug te geven altyd voor zoo ver dit mögelyk is zonder eminent hoofd als leider dien allen als hun meerder begroeten en eerbiedigen De proef behoort althans te worden genomen ook al moeten bekwame mannen die overigens sieraden van het parlement zouden zyn als offers vallen Stel lig zal deze verdeeldheid in eigen boezem de kans der liberalen niet verhoogen daar de uitgeslotenen hun vrienden ea aanhangers hebben die nu ontevreden dreigen te worden Het is echter te hopen dat ovenl zal worden bedacht dat de personen der gekosenen minder gelden dan de beginselen waarvoormen strydt en de minderheid dus wgs doet zich te schikken naar de beslissing van d meerderheid der geestverwanten in hetzelfde district Een goed voorbeeld in dit opzicht is gegeven door het Handelsblad dat steeds en zoolang mogelijk de hand gehouden heeft boven het hoofd van den heer Tak maar omjiddellgk zich onderwierp zoodra in Burgerplicht de beslissing in tegenovergestelden zin gevallen was tMet bloedend hart deed het dit zegt een ander liberaal oraaan Het Vaderland op spottenden toon Wg echter waardeeren het in het Amsterdamsche liberale hoofdorgaan dat het bewezen diensten niet z o gemakkelgk vergeet en gevoelen meer sympathie voor deze waardige bonding dan voor de personeele felheid waarmede net Haagsohe blad gewoon is partygenooten te bestrgden Een dergelgk offer van persoonlyke inzichten aan de eenheid der p rtg behoeven wy Goudsche kiezers niet te bnngen Al wat liberaal denkt kan hier als een man ter stembus opgaan om getuigenis van zgn gezindheid te even Alle vereenigingen in bet district zgn iet eens omtrent de candidaten en wg gelooven dat de keus bgzonder gelukkig is zoodat er voor niemand der onzeii den bestaat om in de personen der candidaten een voorwendsel te zoeken om van de stembus weg te blgven Beide voorgedragen mannen deuken in beslist anti clerioalen zin beide zouden zgn bekwatae vertegenwoordigers die een sieraad der kamer zouden uitmaken Beide hebben daarenboven bet voordeel dat zg het district kennen en dat zg dus het algemeen belang behartigen en pp den voorgrond stellende ook de bijzondere belangen van het district zouden kunnen bevorderen wanneer daartoe zonder schade voor het algemeen de gelegenheid zich aanbood De heer Roest is door zjjn ambt met een groot deel van het district bekend en met velerlei personen in aanraking terwgl de heer van der Breggen door inwoning en bedryf geheel bekend is met onze behoeften en volkomen op de hoogte van de belangen van den landbouw die bier het voornaamste middel vau bestaan is Wy vpor ons weten dus geen nkelen grond waarom niet alle liberalen eendrachtig zouden opkomen om te stemmen Mocht het echter zyn dat hier én daar iemand iets persoonlgks hebben mocht tegen den een oi anderen candidaat hg bedenke dat bg verkiezingen de persoon van den candidaat niet de hoofdzaak is maar zyn beginselen Wie vryzinnig denkt en het land geregeerd wil zien in zyn geest behoort op den liberalen candidaat die na ryp beraad en onderling overleg als den meest geschikten is voorgedragen te stemmen al ware deze zyn persoonlijke vgand Men bewgst geen dienst of beleefdheid aan den candidaat als men hem kiest men geeft voor zgn deel de richting aan die men uit wil en vervult eenvoudig een plicht welke als burger op ons rust In dat opzicht kunnen wg nog veel leeren van onze clericale tegenstanders die dat uitstekend toonen te begrgpen en voor wie de personen der candidaten tameiyk onverschillig zgn Een ander en grooter gevaar dat ons hier dreigt is de moedeloosheid het gevolg van zooveel nederlagen Waarom zou ik stemmen zeggen velen onze zaak staat hier hopeloos Die