Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1884

plaats waar tg is en als iu een soort ran bak bigft opgesloten en lich niet Terder rerbreidt Het dislillatie gebouir is door eeue tware middenmuur in twee blokken Terdeeld welke door gieren schuifdeuren gemeenschap hebben In geval Tan brand in een deser gedeelten beslaat dus ook door deie inrichting alle kans op beperking van hei geraar Voorts waren vroeger op eene houten estradebo en de vuren der distillatieketels de vetiuurreserroirs tbass en dit is een énorme verbetering waarop de aandacht mag gevestigd heeft de gevaarlijke onmiddelgke nabgheid vau die beiden opgehouden Genoemde reservoirs zgu van de dislillatie kelels afgescheiden en bevinden zich deels aande tegenorergelegen zgde van het gebouw deelsin eene nieuwe werkplaats de Petiuurkokerij aande igde der Bleekerskade verrezen Het springtvoldoende in het oog hoeveel voorkeur dit verdientuit een oogpunt van brandgevaar Mocht de gevaarlijke vloeistof uit de eerstgenoemde reservoirs lob naar buiten dringen wederom kan het neervallende lich niet verspreiden daar ook hieronderde vloer aanmerkelgk lager is gemaakt en zg wegvloeit door eeue goot naar de zoogenaamde vetsloot builen het distillaiiegebouw gelegeu Hoewel dat een eer groote verbetering mag worden geacht heeft de Directie deze maatregelen nog niet Toldoende geacht maar zijn voor samenstelling van het gebouw brandbare stoffen vermeden en is alom van gzer gebruik gemaakt ijzeren kappen ijzeren trappen enz terwgl men op verschillende plaatsen branddeuren heeft men herinnert zich nog hoeveel weerstand aan den brand werd geboden door oo u branddeur I wier oppervlakte golvend is gemaakt daar de ervaring heeft geleerd dat deze nog beter weerstand boden dan anderen Ook staat thans het gebouw der distillatie geheel op zich zelf en heeft aan de zijde der overise werkplaatsen geene vensters Door een en ander is nu dit resultaat verkregen dat mocht er ooit wederom iets too outzettends voorvallen als in bet begin van dit jaar het geval was dat dan de brand beperkt blijft tot de plaats waar hg ontstond Is nu dus de vrees voor brandgevaar zoo goed als geheel geweken de Directie meende zich niet tot het genoemde te moeten bepalen maar besloot een 19 tBl exiinclenra op verschillende plaatsen der fabriek neder te zetten en opdat de banden bg plotseling gebruik niet verkeerd zouden staan gelastte zg dat het personeel zich maandelijks in het gebruik daarvan zou oefenen Bij groote branden mogen dergelgke extinoteurs al weinig nut doen bg begin van brand kunnen zij uitstekend helpen zooala o a bleek in Juni jl toen in eene woning nabij de fabriek een kleine brand ontstond die met behulp daarvan zeer spoedig werd gebluscht Bovendien staan bier en daar nog bluschtonnen met de noodige emmers Als een staaltje hoe men bg den herbouw tot in alle détails gelet heeft op voorkominejan brandgevaar kan dienen dat de kasten waarin de kleeren van de werk lieden worden geborgen zijn bestreken met de bekenen asbeslrerf die naar men weet het verbranden zooal niet belet dan toch geruimen tijd tegenhoudt La t nut leatt werd door de Directie besloten tot den aanleg eener brandblusobleidiug welke aan de hoofdbuis der Goudache Waterleiding werd aangesloten In deze braudleiding langs de Bleekerskade worden vgf brandkranen aangebracht terwgl op den Rotterdamschen dijk vier standpijpen aan de hoofdleiding warden verbonden Bg elk dezer bluschstations wordt een behoorlijke voorraad slangen met straalpijpen geborgen De geheele verbouwing draagt bet kenmerk dat men er zich op heeft toegelegd alles zoo practisch mogelijk in te richten en bg een enkelen blik kan men zich overtuigen hoe alles wel eenvoudig is ingericht maar tevens hoogst degelijk keurig net en zoo flink als eenigszins doeulgk was Met allen lof hoorden wg door de Directie gewagen van hem die de gebouwen en hunne kappen ontwierp ui den ingenieur J Schotel te Rotterdam en ieder die het geleverde ziet zal met haar instem men dat hij alle eer daardoor heeft niet bet minst van de bedekking van het gebouw naast de Distillatie waar een uitstekend werkende dubbele luchtkap alleszins van zgn practische inzichten getuigenis geeft De uitvoering van hei werk was bg aanbesteding toevertrouwd aan onzen stadgenoot den heer K Hollander aan wien ook een wbord van lof teu volle toekomt Was het te denken dat de Directie der Fabriek na bet gebeurde van d gelegenheid gebruik zou maken om iets tot stand te breniien dat het vroegere in praktische bruikbaarheid overtrof zg mag voor eker geluk worden gewenscht met de wijze waarop het werk is voltooid Het zg ons vergund te eindigen met den weusoh dat de beroemde fabriek in het vervolg bewaard mqge blijven voor onheilen als die baar dit jaar tronen en dnt zij steeds moge toenemen in bloei waarmede ook de welvaart van onze stad in zoo nauw verband staat Bg de stemming voor een lid van den gemeenteraad te Ouderkerk a d IJsel ter vervulling der vacature ontstaan door het vertrek van den heer Schelling Vrgdag aldaar gehouden heeft niemand de volstrekte meerderheid bekomen Uitgebracht werden 70 stemmen verdeeld over een achttal oaudidaten Herstemming tusschen de heeren J Boogaerdt en J Hoogendijk Hz die respectievelijk 31 en stemmen bekwamen De Algemeene Vergadering van het Xederlandsch Tooneelverbond werd Zaterdag te elf uur gehouden in bet gebouw van Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage Uit alle afdeelingen behalve uit Groningen Goes en Gent waren afgevaardigden aanwezig De voorzitter Prof Allard Pierson opende de vergadering met een kort woord over de beteekenis van de algemeene vergadering Hier zoo zeide spr züu bijeen de voogden toidzieude voogden en ook d pgouverneur van ons aller kind de Tooneelschool Jammer dat dit kind zelf niet kan aanwtzig zgn dat wij het niet eens kunnen aanzien of het er goed uitziet Dat is ook jammer omdat bij meerdere bekendheid met de Tooneelschool menige opmerking iu anderen geest zou worden uitgesproken of misschien geheel zou achterwege blijven Als bet spreker vergund is te blijven bg het beeld dan kan hg wijzen op de geboorte en ontwikkeling die zeker niet zonder smart en bezwaren gepaard is gegaan Thans intussohen is het tgdperk van proefneming voorbij Wij weten thans wat wij willeu Met vast vertrouwen meent spr dit te mogen aannemen Het zg hem toegestaan het doel der school nog even als uit aller naam te omschrijven Dat doel is den stand het beroep van den tooneelspeler te doen stggen in de achting van bet publiek Plotseling ontstaan soms genieën intusschen kannen de meesteu geen opleiding ontberen Op dezulken is de tooneelschool berekend Hoe wenschelijk het intusschen ware dat jonge mannen en vrouwen van goeden huize en van goede opvoeding zich bg ons op 18 of 20 jarigen leeftgd aanmelden de werkelgkheid bewijst sedert jaren dat kinderen uit den eeuvoudigen dikwgls zeer eenvoudigeu stand zicb aan bet examen komen onderwerpen Als wij hen afwgzeu en aan zich zelven overlaten komen zij niet of ev n weinig ontwikkeld terug Wg nemen hen aan geven hun een voorloopige opleiding als een grondslag waarop de technische ontwikkeling kan worden opgelidht Hei is zeer moeielgk te beoordeeleu of wezenlijk op dien grondslag en met vrucht wordt voorlgeboawd Voor lederen leerling in het bijzonder moet de vraag worden gesteld of zg tde bezwaren die aan huune ontwikkeling in den weg stonden met behulp van de looneelschool hebben overwonnen Het gehalte der leerlingen is van dien aard dat die bezwaren zeer groot zijn Het is dus uiterst onrechtvaardig te oordeelen naar de resultaten die men ziet wantieer men het uitgangspunt niet gekend heeft Spreker besluit met te wijzen op de voordeelen die de studie op de Tooneelschool voor iederen Tooneelspeler in zgn later leeftijd medebrengt Zgn studiegeest en ernst kunnen niet anders dan erbij winnen ook al wordt niet het ideaal van volkomen ontwikkeling bereikt lüeu woord wgdt Spr ten slotte aan het onderscheid tttssoheu het Nederlandsch Tooneel en het Tooneelverbond De praktgk is het werktuig der eerste ons terrein is de theorie Moge blijken dal ookhier goede theoretici de meest practische mannen zijn De ministers gaan volgens de Haagsohe correspondent der Midi Cl kalm en rustig voort met arbeiden teneinde bg de behandeling der begrootingen steun te tiuden door de beide wetsontwerpen Vele hoofden van departementen zullen de vertegenwoordiging dan verrassen door de indiening of de toezegging B U nverwachte ontwerpen De raad van state beeft lïfWf enwoordig vrg drek met het onderzoek van dit alles In de eerste plaats met de regeeringsvoorstellen tot wgziging der grondwet De verschillende hoofdstukken zgu in den iSlnisterraad vastgesteld en daarna gn aan de betrokken departementen de toelichtende memorie s daarvoor pasklaar gemaakt Natuurlijk heeft Binnenlandscbe Zaken in dien arbeid het leeuwenaandeel gehad al wat op meerdere departementen betrekking bad of niet gevoegelijk tol den werkkring van een bepaald ministerie kon gerekend worden is op dat van den heer Heemskerk terecht gekomen De bureaux daar hebben er echter niet heel veel last van gehad daar d $ premier ouder gewoonte ook hier weer ontzaglijk veel zelf heeft verricht Van den minister vnn financiën zal vermoedelgk bet eerst de hervorming der staaisloterg bg de kamers inkomen het wetsontwerp daartoe heeft den raad vao state reeds verlaten Naar men zegt zal het ook weer slechts van tgdelgke strekking zgn eu alleen voor enkele jaren gelden Overigens tal het den staat een niet te versmaden voordeeltje aanbrengen maar ten koste van de oollectenrs Zaterdagmiddag had Ie Gorinohem de aaogekoudigde vliegerwedslrgd plaats Op de vZandplaat in de rivier werd de strgd geleverd De zandplaat die niet zeer ver van den oever ligi was daarmee verbonden door een vlot Met muziek van de schatterij trokken de mededingers er heen 103 vliegers waren ingeschreven Vliegers van allerlei vormen trokken de aandacht één in den vorm van een dame was al spoedig onder den naam van Jannetje Struyk bekend Sommigen stegen hoog in de lucht om daar in botsing te komen met andere vliegers eu Jaarna ia het koele water neer te dalen andere hielden Hink stand Het was een opgewekte middag voor de jongeua en ook voor de vele toeschouwers Buitenlandscb Overzicbt De Belgische gemeenteraadsverkiezingen zijn met schitterenden uitslag bekroond voor de liberalen Ofschoon daardoor de meerderheid in de Kamer niet verandert moreel is de beteekenis groot Het algemeene resultaat der verkiezingen kan worden beschouwd als eene belangrijke zegepraal voor de liberale partg In alle groote steden en in vele kleinere Hechelen uitgezonderd behouden de liberalen hunne eetels met eene grootere meerderheid dan bij de vorige verkiezingen In de liberale kieskringen beschouwt men dezen nitslag als eene veroordeeling van de schoolwet De stralen te Brussel leveren ren zeer levendig schouwspel op er hebben echter geen ongeregeldheden plaats Bg de veikiezingen te Brussel hebben die van Janaon het hoofd der radioalen van den oud minister Van Humbeeck en van den afgezetten gouverneur van Brabant Heyvaert groote geestdrift verwekt De Fransche Kamer van Afgevaardigden beeft met 259 tegen 175 stemmen de economische politiek der Regeerinj goedgekeurd De verzoening met het Hoogerhuis staat in de laatste dagen niet gunstiger De altijd strijdvaardige Churchill voerde ts Birmingham het woord en verklaarde dat hetgeen thans van de Regeeringaplannen omtrent de zetelverdeeling uitgelekt was iedere transactie onmogelgk had gemaakt het wat thans de plicht der conservatieven om te volbarden in de eens aangenomen houding het zetelverdeelingaplan der Begeering zou dit was nn reeds genoegzaam gebleken geheel ingericht zgn ten voordeele van de liberalen De Timet ia van oordeel dat hetgeen thans de conservatieven in de zetelverdeelingsquaestie verlangen een geheele omkeering d r tot nu toe in de constitutie erkende beginselen zon eischen Zg willen namelgk of een plan tot vertegenwoordiging der minderheden zooals het tot nn toe slechts door eenige weinige theoristen is voorgestaan óf zooals b V Churchill een verdeeliog vsn het land in gelgke kiesdistriolen De Tima brgrgpt niet hoe de conservatieven zoo iets vragen daar zij dan in veel ongunstiger positie zouden komen dan volgens de gematigde zich aan hel historisch geworden aankuoopende zetelverdeeliogsplannen van Gladstone Ook Zwitserland nadert zgne verkiezingen voor de nationale raden die tullen 26 October plaats hebben Sedert de vestiging der grondwet in 1674 heeft de radicale partg daar het bewind in handen gehad al heeft zg gedurende d drie opeenvolgende wetgevende perioden niet veel van hare beloften tot stand gebracht Langzamerhand aobgiit in de republiek een politieke sirooming zich ie openbaren die teu laatste wellicht de stevige school der radicalen zal ondermijnen Die stroom wordt gevoed door de katholieke kantons Moor de conaervatieve protestanten en door de groep der jong democraten die allen te zamen eerbiedwaardige minderheden vormen met welke men rekening zal moeten houden Alle partgen voeren thana de herziening der grondwet in hare banieren met name de herziening van het onderwgs Maar men zou zich een illusie vormen indien men meende dat door de verkiezingen van 36 October de meerderheid in Zwitserland zi l worden verplaatit di zal radicaal blijven Wel zullen zeer waarschgnlgk de minderheden sterk genoeg worden om een gedeelte van haar programma er door te krggen I Heeft de verkiezing van leden voor den Rgksdag te Stockholm voor de conservatieve partij een ongunstigen uitslag gehad in de provinciesteden i die daarentegen in haor voordeel afgeloopen De zoogenaamde landmanpartg heeft ondank alle inspanning zulk een groote nederlaog geleden d t hare macht voor langen tgd gebroken is zooveel is althans zeker dat het haar niet mogelijk zijn zal zich in haar ouden vorm o te richten Van de verkiezing va nieuwe leden in de Eersie Kamer kan meo zeggen dat over bet algemeen de oude vertegenwoordigers herkozen ziju zooals bijv te Stockholm Over het geheel zal de stand der partijen ongeveer dezelfde als vroeger zgn wellicht telt de landmanpartg eenige leden meer maar dit is van weinig beteekenis daar zg toch niet meer dan 13 van het ledental uitmaakt De hertog van Brunswijk is overleden August Lodewgk Willem Maximilliaao Frederik hertog van firunswgk en Luneburg was geboren 25 April 1806 en bereikte dus den ouderdom van ruim 78 en een half jaar Hg was de iweede zoon van hertog Willem Frederik en van prinses Maria Elizabeth Wilhelminn van Baden zijn vailer stierf in 1815 zijne moeder in 18 U8 Na eerst met toestemming van zgn ouderen broeder vervolgens met inwilliging van zgn oom wijlen Willem IV koning van ÖrootBritannié en Ierland voorloopig geregeerd te hebben aanvaardde hij op verlangen van den Duitschen Bondsdag besluit van 2 Dec 1830 den 20 Juli 1831 definitief het bewind nadat met de agnaten van het huis Bruuswijk een schikking was gemaakt Hg regeerde 53 jaar en was ongehuwd Na keizer Willem was b de oudste der regeerende souvereiueu Gelijk wij reeds deden opmerken zal de troonopvolging lu het hertogdom tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven De hertog van Cnmberland van het Britsch Hannoversche koninklijke stamhuis neef van koningin Victoria eu schoonzoon van den koning van Denemarken is de troonopvolger maar maakt tevens aanspraak op de kroou van Hannover De Duitsche regeering zal waarschgnlgk bezwaar maken hem sis hertog van Bruuswgk te erkeuuen indien bg van zijne rechten op Hannover niet afziet Nog wordt uit Berlgn geseind Na het overlijden des Hertogs vaardigde ds bevelvoerende generaal te Brunswijk namens den Keizer terstond eeue proclamatie uit waarin werd medegedeeld dat de opvolging overeenkomstig de Bgksgrondwet onder bescherming des Keizers zou worden geregeld Tot dusver geschiedde dit direct door de ttenden van het Hertogdom Uit de onverwachte proclamatie des Keizers blgkt dus dat de ingewikkelde quaestie der troonopvolging van rechtswege zal worden geregeld IN0£ZONO£N St Janskerk te Gouda lli nieer de Sedaelear l Meermalen hoorde ik in den laatsten tgd spreken over den iouwmlligen toestand der Groote of StJanskerk alhier Hoever die geruchten waarheid bevatten is mg niet bekend Indien er echter eenige grond voor bestaat zou I dan niet wenschelgk wezen door eene commissie van detkundigen een onderzoek te doen instellen Mocht uil dat onderzoek dan bigkeu dal een geheele of gedeeltelijke instorting bg den aldus bestaanden toestand vroeg of laat onvermgdelijk is dan zou t m i dringend noodig wezeh om zoo ipoedig mogelgk afdo$ade maatregeleu te nemen ten einde een groote ramp te voorkomen U dankzeggende voer de plaatsing Hoogachtend Uw Dw Dr A K TAN UEi GARDEN Zoo fj om nfel vergiaen i $ er eenü ea tijd geleden dergelijk ondertoek door een drietal deskundigen ingesteld en het gevolg daarvan wat de too kostbare herstelling maraan men thaiii aan het tcerk it De Bedactie De Efectenbeurs XXXVII Amsterdam 20 October 1884 Er kwam weinig verandering ten goede iu den Wepnd der beurs De handel bad zeer weinig te beteekeuen en bepaalde zich veelal tot het in zenuwachtige tieramiug opruimen van het een of ander fonds dat voor korler of langer tijd in een kwaad gerucht stond Onze Indische maalaohappgen Portugeezen en Rio obl moesten het voomamelgk ontgelden BiNNENLANDSCHE WAABDEN Staalt provincialeI gemeentefondsen Behalve drieën die j lager aioten zgn deze fondsen nagenoeg onveranderd l niogNoord ekanaal steeg van Se s tol 88 rremieleeningen Deze veranderden nagenoeg niet öroole Amst loten Inger orKegleeningen Slechts weinig verandering kwam in deze noteeringen Aand HoU sp ver aand centr k gestemp obl do a iid Bgnsp en 4 pCt obl do gestemB Bokstel s UHooger sloten slechts uitg scb centraal and Ind sp 2 en do obl 79 s Trmwegleeningtn Atuh r steeg 1 SS s i 1 130 obl iMed tr verloren 98 Indusirieele en Jinantieele waarden Aand Kol Bk verloren circa S j do N Ind Bk 9 6 pCt obl do 21 4 pCl do 41 aand Hv Amst 6 Int or en hv Rolt l i Handelmg 1 Het komt ons voor dal de sterke daling der eerste maatschappijen tamelgk ongemotiveerd ii Men weet dat de lage suikerprgzen haar in de hand werkten doch dan aohgnt het leed geleden te zgn althans men verwacht stgging Afr Hv sloot Va Havenstoomb 4 Ned Bk I Porkachouwb 2 flauwer Amst Bk verbeterde n Feienoord 2 pOi EuaoPEESCHï WAABDEN Stoatsfondten De markt was tamelijk flauw groote verliezen werden niet geleden maar de stemming kou niet willjg worden genoemd Hoog 67 verbeterden 1 Oostenr goud verloor 1 pCt Portugeezen sluiten l 85 i6 d i 7 en 1 lager Bussen zijn meerendeels i a Vs lager uitzondering maakte 77 die 3e oosterl die s verbeterden Spanj nagenoeg onveranderd 5 pCl gereg Turken i 4 pCt Egyple 1 pCt beter Premieteeningen Stulhw verbeterden lVi Ooslenr 64 s Savoie Géuève 1 pCt Oostenr 64 en do er inst verloren Russen 1 a i Madr Vs Turken Sfoorwegleeningen Over t algemeeu zag deze afd er niet aangenaam uit West Sic spw sluit 1 aand Warschau Wecnen 1 lager Russen ook meerendeels Va flauwer aand Orel Vit zelfs l s en obl Kursk Ch en Mosk Jar s hooger Sysran en Wiasma nagenoeg als de vorige week finantieele en Indusirieele aarde De pandbr der centr Buss Bk stegen van 75 tol 80 die der Russ hyp Bk sluiten als de vorige week 88 doch waren 8 Amehikaansche WAABDEN Stoatufondten Louisiana s stegen 1 pCt Brazilianen blgven flauw gestemd nn is weer een verlies van l a 3 pCt Ie vermelden voor 66 en 75 terwgl de andere soorten in minder mate verloren Oude Mexicanen eu beide soorten van Peruanen s lager Spooraegleeningen De geheele Igst op enkele uitzonderingen na leed wederom vrg zware verliezen Madison Uenom Winona en een paar andere soorten verbeterden in geringe mate Ie hyp Nashv 2e do Missonri ino bndt 1 en obl Manitoba 1 pOt De verliezen hebben meer te beteekeuen Rioobl verloren 8 pCl uit vrees dat de Nov coopou onbetaald zou blgven gecons do 2 en Alg Hyp 2 Aand Mieh centr verloren 2 Florida B verloor 6 pCt Un eert l Induttrieele maarden Colorado cert zgu 1 beide soorten vsn Maxwell s 1 fljuwer Pbolongatie bente X e rente steeg tol 3 pCt T P S Ongeanimeerd was ook heden de markt Amerik sp waren zeer ontstemd Union s vielen van 54 8 op 51 8 Obl Chic All van 92 op 88 a 91 do Miss Kans van 102 op lOl s i Rio obl tamelgk vast 82 hoewel het gerucht omtrent de Nov coupon aanhield Slaatsfondsen Waren ook iwak doch er ging weinig om Portugeezen 47V Só WarschauWeenen voor aand 67 a 58 Omtrent biuneul waarden kan een aangenamer stemming worden medegedeeld voor de Indische maalaohappgen Kol Bk steeg van 65i tot 69 N I Handelsbk a a andere onveranderd zoo ook staatsf en spoorweg en tram waarden Prolongatie 3 pCl Burgerlljlce Stand GEBOREN 16 Ocl Coraelii Arnoldos oadcrt J M Battes en C A de Does Jobaaaa Ëlizsbe h Cornelia ouders J H Itoode ea G S Boawmeester 19 CorneliB ooders N Verby eo Q van der Vliet OVERLEDEN 19 Oct E Streefland wed G Vergeer 81 J 20 O Lourcoburg buisvr van K ftelemao 61 j Verloofd JOSEPH J ZOETMULDER DN LINA L J BIEZENAAR f l9 Oct 1884 Uouda I Eenige kennitgeving p Bevallen van eeue Dochter n r G S ROODE BoUWHEESTEte Gouda 18 October 1884 ADVERTENTIÊN Berallen Tan eenen Zoon W H TAMSE Geavmtewn Gouda 20 October 1884 t Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon C H BREÜKELGouda 21 Oct 1884 van Geïïen V Ds VORSTMAN betuigt ook namens ztjn gezin zijnen hartelijken dank voor de deelneming hem op den lOen dezer zoo overvloedig betoond En zou er nu aan die oi ereen om f nimmer kunnen g etarnd worden hoe zou Thorbecke daarover wel redacht hebben Ën nu Basta mil ET CONFECTION Gez JMICHAëL KLEIWEG E 66 GOUDA U M Wij beblien de eer ü de ontvangst te berichten der nieuwste modellen van DAMESen KINDERHOEDEN alsmede de NOUVEAU TÉ S tot het maken van MANTELS en COSTUMES ITieuwe VrucMen 35 Cent de 5 Ons 20 15 a 13 et de 5 Ons 50 et per Kistje 60 a 50 et de 5 Ons PRUIMEDANTEN KRENTEN VIJGEN in Matten ld Kistjes TAPELROZIJNEN Diverse njeuwe BRUINE BOONEN CAPUCIJNER en GROENE ERWTEN Geregeld iedere week versche Geldersche en Overüsselsche BOTER en EIJEREN bjj G H SCeUTTELAAR Markt A 90 Tegen November of later biedt zich aan een TWEEDE OF EINBEÉEID van goede getuigen voorzien Adres onder No 1012 aan het Bureau dezer Courant Mej KAMPHUIJZEJV vraagt eene OIBSSfBGSB die goed kan koken P G Openbare Verkooping op DINSDAG 4 NOV 1884 voorm ten tien ure in het Vendnlokaal aau de Nieuwifteeg te Gouda van een netten waarin soliede MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED enz verder eene partij KLEEREN SIGAREN enz enz IITLOSSIITG een LADING Puike Grove ituhr Kachcikolen welke tegen zeer billijken Prijs worden verkocht Bestellingen worden aangenomen bij D L CATS Gouwe C 4 G KOOIJ Vo elenzang en bü den ondergeteekende P J BELLAART