Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1884

Vrijdag 24 October 1884 JN 3148 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzejirtlng van adverteatiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Wy hebben de Eer de ONTVANtJST te berichten van een ruime en nette sorteering GEMAAKTE DAMES ONDERGOEDEREN ALS Katoenen en Flanellen Hemden NAOHTPONNEN PANTALONS Graslinnen en Keper Onder lijfjes Kinderhemden in alle grootten Deze GOEDEREN van HOLLANDSCH FABRIKAAT onderscheiden zich gunstig van de tot heden aangeboden uitsluitend BUITENLANDSCHE door onberispelijk nette afwerking iioede grondstof en nette coupe SCHEi K ZOOI Eere DIpionia Fr iiktor d M 1880 Soud en M edaille Ai mlerdam 1883 Kaiser Brunnen enld eulir totii tii hit Slidelijk Biilaic Aïensch Tbermaalwater met SoolzsuiTuUlBg vepfriachend smakelijk en geneeskracüitlg Tafelwater iachener Badererwaltung Abtheilung Br Wassemrtrieb Generaal GemaKtigden voor Nederland en Kolomen De Heeren J BoBe de Co Amsterdam Eepat te GonJa by ae Heer A Hortlar Als de werking van een Electrisclien vonk zoo snel is het resultaat v rkregen door de aanv ending Tan het JTOHAlfN HOFF sche MALZ BXTBACT Gemondheidabter het geconcentreerde Mal Extract de Mal Chocolade met en zonder IJzer de Mat BorstBonbons van den Keizerlijken Koninklijken Hofleverancier uitvinder en faibrikant Neae Wilhelmstrasse 1 tegen BORSTLIJDEN en MAAGKWALEN Genoemde Heilmiddelen genezen en versterken den Maag om bun krachtgevende en herstellende eigenschap te doen ondervinden aan Borst en Longen Bijzonder aan te bevelen voor hen welke er prgs op stellen hun Bloed te verbeteren door dit het vereiachte gehalte te geven of te hergeven In Amsterdam worden de JOHANN HOFFsohe Malz Fraeparaten in het Binnen en Buiten Gasthuis gebruikt s Oravenhage 16 October 1884 Hiernevens een mand met ledige flesschen en verzoeke volgens gewoonten dezelve gevuld met volle spoedig onder rembours terug te zenden De directie van het SINT NICOLAAS GASTHUIS Prgzen Malz Extract Gezondheidsbier 1 flesch 50 Cent 6 flesschen ƒ 2 50 13 flessc n 5 05 28 flesschen 10 65 Concentrirtes Malz Extract met en zonder IJzer 1 80 1 en 0 75 Malz Chocolade per pond prim8qualiteit 2 15 8ecunda 1 60 IJzer Malz Chocolade prima 3 secrjnda ƒ 2 40 Malz Borst Bonbons per zakje 30 Cent in Blauw Papier JOHANN HOFF sche Centraaldépót N Z Voorburgwal bg de Paleisstraat 250 Gouda D BLOMMBNDAAL F STROEVE AMBESTEDIWG DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloemendaal zijn voornemens op MAANDAG den 27n OCTOBER 1884 des voormiddags ten Elf ure in het Locaal van den Heer Tbn CATE aan de Kattensingel te Gouda bij enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN Het vergrooten van de TOLGAARDERSWONING aan de Bloemen daalschen Rüweg te Gouda Waarvan bestek en teekening ter lezing zullen liggen in het bovengenoemd Locaal Aanwgzing in loco zal geschieden op Vrijdagden 24 October e k des voormiddags ten negen ure Garnizoens Voedings Comniissie te GOUDA Aanbesteding van Levensmiddelen De GARNIZOENS VOEDINGS COMMISSIE zal op den Ie NOVEMBER 1884 des middags ten 12 uur op het bureau van den Garnizoenscommandant onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden GEVRAAGD een e fatsoenlflke BÜRGERDOCHTER voor TWEEDE MEID van de P G die een burgerpot kan koken strijken is geen vereischte en van goede getuigen is voorzien Loon 80 galden benevens 18 gulden voor de wasch Franco brieven onder No 1043 of in persoon bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De levering van Vleesch Spek en Brandstoffen ten behoeve van de manages der troepen in het garnizoen te Gouda voor het tijdvak van 1 Januari 1885 31 December 1885 De voorwaarden zooals die zjjn vastgesteld by aanschrijving van den Min van Oorlog dd 14 October 1884 YI afd Int No 38 liggen voor belanghebbenden ter lezing op het bureau van den Garnizoens Commandant De Majoor Voorzitter get P J STRAATMAN nelpersdruk van A Bbimkman te Gouda Sociëteit ONS QENOSaEN Ie Abonnement Voorttetling DONDERDAG 23 October 1884 Kon Ne lerlan isoh Tooiie l Afd Amiierdan DE lUDUSTEIEEL van Pont Avesnes Tooneelspel in 4 bedrijven of 5 Tafereelen van G Ohnet Aanvang VI uur B Gewone bepalingen en prgzen PIANO SOIRKE op WOENSDAG 22 October 1884 ten 8 ure in het Lokaal NÜT en VERMAAK Oosthaven Biljetten tot den iuteekenprgi ƒ 0 99 en voor leerlingen ƒ 0 75 Zfln op den Concertdag tot des avonds 6 uur verkr baar biJ den Kastelein der Sociëteit de Reünie Hiermede berichten wiJ de ONTVANGST der nieuwste Parijzer Modellen VAN Dames eo Kinderhoedeo Ons steeds aanbevelende voor het maken van COSMES EN UANTEIS UEd Du Dn A B VAN ÖAASBERGEN voorheen A OLIFIERS Heeren eo Dames Cache nez Japonnenhalsgarneering in kleuren Kleiweg E 73 Gouda Van VoUenlioven C ♦ STOUT op Fust en halve Flesschen H van WiJNGAARDEiV Korte Tiendeweg D 93 STEEJNKOLEIN In LOSSING de Lading Grove Ruhr Kacbelkoien waaruit wiJ tot 57 et per H L mud kontant zonder korting afleveren vrij aan huis bezorgd mits bij 2 of meef Heet gelgk genomen JAN PRI fCE Pe Kantoor Turfmarkt H 101 nnnrrntj RADIKALB GENEZING demrkiejend wordt DIlEiiJRuilf ofereeDgekomen voor een bepaalde prijs be taalbsar na genezing Daartoe zgn 20 i kamera ter beschik king der patiënten gesteld WAERSEOERS Heelmeester rao breuken Gkoehplaats 35 te Antwebpxk Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Oss Genobgek brengen ter kennisse van HH Leden ingevolgeArt 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de 1ste Abonnements Xooneelvoorstellingop DONDBIRDAG den 23 OCTOBER 1884 de SOCIMTEIT van des avonds ZES U R af Wal GESLOTEN gijn J Namens het Bestuur J C IJS8ELSTIJN Semtarii Gouda 21 Petober 1884 t De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATBRDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 60 B t deze Courant behoort een ByroetHl GOUDA 23 October 1884 irZ e Iniuitruel tan Poni Jvetnet kan hedenarond ïn de abonnemeniS roorstelling vau hei Nederlandse e Tootitel NIET rofdeD opnevoerd door ongeateldheid BD Mcj Jo eph de Groot Id de plaati daartao lal worden opgevoerd Ken Dahesuokteii Blgipel In 4 bedr uit bet Duittcb aii M eo L Gunthcr door J H Roaaing Daarin treden op Mevr Kleine Morin de Botr enz Het had overal waar het werd opgeroerd anccea De bekende critici de heer Xioffelt te Hage achreef daarover in hel Padtrland een gunstige critiek en ook in Ameterdam had het reel bgral Hoewel hetjam mer ie dat het baroerade slak ran Ohnet niet zal worden opgeroerd schijnt oDs toob een amusante arond te waehtes De opnieaw begonnen üorrcBpondentie ScSaaicpartg toasohen Vereeniging te a Hage wit en Falaoiedes ie Oouda zwart la aldua geopend 1ste iet e 2 e 4 e 7 e 5 2de g 1 f 3 b 8 o 6 3de f 1 b e a 7 a 6 lu het begin ran Norember cal het Ciroua Pinder dat Ihans renchillende plaatsen ran ona laud besoekl ook iu Gouda een paar rODrstellingen geren De heer Jules van Hasselt te Kampen aohrgft in bel Handtltblad het volgende stuk over de candldatuur des heeren J rai der Breggeo Az t Ia ongetwijfeld een allergelukkigsi denkbeeld geweest in het kiesdistrict Gouda om ran rrgtionige z jde den zaakkundigeo en rooruitstrerenden landbouwer en grondeigenaar J ran der Breggen AtD te Waddingsreen candidaat te stellen eu leer te weusoheu ia het dut de kiezers in gemeld diitrict hem als lid der 2e Kamer afvaardigen waardoor tg tallen erkennen dat er inderdaad dringrnd behoefte bestaat om hel laodboawkuudige element in de Se Kamer der Staten Oeneraal te rersterken Dit element het moet gezegd worden is reel te weinig en te zwak aldaar rettegenwourdigd en heeft na het Ijedaukeii des heeren rar C J Sickesi rooriitter der Geldersche Maatschappij ran landbouw als kamerlid groote achade geleden De Nederlandaohe landbouwbelangen zullen deze eeuigsziaa tot hun recht komen moeten in de Tweede Kamer der SlateuGenera krachtiger dan tot dusverre geschied i ter harte worden genomen Dit nu zal in hsoge mate bevorderd worden door u van onze kranigsie flinkste en meest rooruilatrcreude landeigenaren terena landbouwers in oaau den heer J ran dor Breggen Azu van Waddingsreen af te vaardigen dje zonder twgfel op de hem too igeff bescheiden wgze aan het Ministerie en deKamerleden de noodige roorlichting tal verschaftenen flink en krachtig tal aaiitoouea wat er v ii Sefeeringiwege roor den landbouw c a kan eomoet gedaan worden Hg lydt geen twijfel dat in het algemeen zeer veel wat landbouwaangelegenheden betreft op het Binnenhof Ie s Ho e erg stiefmoederlijk behandeld en 6og oneindig veel infer stiefmoederlijk bedeeld ordl Nerafeo wg aan dal ulks uit gebrek aan de noodige rakkennis roortspmil waardoor natuur Igk de liefde roor land bon weaken ontbreekt dan zullen releu het met ons eens tijn dal J van der Breggen Azn speclaliteil op landbouwkundig gebied en in alle opzicbten een model landbouwer de aangewetro man ia om ïn de Tweede Kamer der StatenGeneraal titling te nemep Bij ereutueele benoeming ut hg daar aar het te pat komt nimmei de moed missen in het openbaar meer dan één laas te breken roor landbouwaaogelegeohedeD en kunnen de kiezers in t district Gouda geheel rerzekerd er ran zgn dal Van der Breggen nimmer in gebreke zal ign om de belangstelling van het Minuterie en de VolkmertegeHmordiging op te wekken roor den raderlandaoheu landbouw een ODcer voornaamste broooe v n rolksbeetaan die kan Van de Breggen er iets toe bi Urii£ n ook tal bigken te worden een mildrioeiende bron rat rolknvelraart Nederland ran oudsher M land ran boter en km eeft dringend behoefte om een vooruitMfe renden t 6kkundigen en flinken rakman gelgk van der Breggen Atii te Waddingareen is als rolksvertegCDwoordiger af te vaardigen Hij lal er roor waken dat rao Uegeeringswege de landbouwbelangen uit gebrek aan de noodige kennis en gemis aan liefde roor het rak niet veiwaarloosd en vuronacbttaRmd worden Nog eens t was een hoogst gelukkige gedachte om ran der Breggen in het kiesdistrict Gouda kandidaat te stellen Moge by met groote meerderheid ran stemmen op 28 Ooi a s gekozen worden tot lid ran d Tweede Kamer der Staten Generaal Voor den geheelen landbouwstond in Nederland tou het een gelukkige keute bgken te tgn J ran den Breggen Azn will be the right man on the right place Naar het Dagblad verneemt zal ie rekenen van 1 Dec a s dr dienst der postbeamblen op Zonen erkende Christelijke feestdagen worden beperkt Die beperking betreft in hoofdzaak het niet uitroeren ran eenige verzendingen en daïrraede in rerband staande beatellingen Te s Hage zijn de statuten rastgesteld roor eene plaaiselgke Vereeniging die opgericht ia onder de zinspreuk Niets zonder vereende krachten De rereeniging stelt zich ten doei hel zooveel mogelijk licht verspreiden orer do willekeurige handelwijze raifsommige huurders tij tracht door gepaste middelen dete haudelwijte legen te gaan en te verbeteren en zich voor die huurders welke voor geen verbetering vatbaar schijnen roor rerdere schade te verhuren Maandag was voor de B ohtbauk te Ulreoht gedagvaard de president directeur der Ned Rbg uspoorMij legen wien een rerrolfelng was ingesteld amddt door hem was rereuimd lerstonj aan den Raad raft Toezicht op de Spoorwegdiensten kennis te geren van het ongeluk dat op 31 Maart jl s nam 1 uitr 12 min in de nabijheid van hel station Abcoude heefi plaats gehad Ëon jocomotief was ontspoord en eeuig malerieel was beschadigd en een reiziger moet kneutingen hebben bekomen De feilen waren ia confeuo alleen het geval roet den reiziger was niet aau de directie bekend H t innige punt van verschil tnaschen het O M ADVERTENTIËN worden geplaatstvan 1 5 regels a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GROOTE LETTERSworden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt en den raadsman ran den beklaagde mr Aug Philips betrof dus de rraag of van dit geral dadelQke kennisgering aan den Raad ran Toezicht rereiscbt was Het O M requireerde acbnldlgrerklaring ran den president directeur der N R S M aau bet ala bestuurder niet terstond per telegraaf kennis geren van een ernstig ongeval en reroordeeling tot 50 boete de verdediger concludeerde tot rrijtprttk subsidiair ontslag van rechtsrerrolging In het westelijk gedeelte der stad Philadelphia bestaat een inrichting bekend onder den naam ran Band of Mercy Tol deze rereeniging behooreu niet minder dan twaalfduizend kindereu der stad Op zeer eenvoudige wijze heeft tij haar ontstaan gekregen Een heer en dame hadden ontzettend reel last ran het rloeken en de rulle taal gebezigd door eei tr ep jongens die vlak tegenover de deur hunner woning aviüid op aroud aaamtwameu om te r Uu Het echipaitr 1 wam lot ket baalnit om zoo mogelijk dete jongen te bewegen tot rerandering van leren Te dien einde rern derden tij het huiv raad uit hun ruime roorkamers bninilten r susere meubelen in welke zij geschikt oordeelden roor kinderen van zekeren leeftgd en stand eo noodigden daarop de jongens binnen om deu arond aldaar door te brengen Sedert dien tijd tg n die rertrekken eiken arond open geweest roor de oniraugst ran jongens Hun worden boeken gegeren en twee of driemaal per week onderwijs rersohaft terwgl te gelijkertgd alle overkomst met of herinnering aan schoolgaan tooreel mogelijk rermeden wordt De uitslag is zeer weldadig geweest roor die jongens zoo zelfs dal in verscheiden andere gedeelten der Blad het roorbeeld ran dit echtpaar nagerolgd ia geworden en men in Philadelphia ihaua tal ran soortgelgke inrichtingen aantreft Jl Zondag werd in de woning ran een der Amstcrdamsche predikanten terwgl deze ign ambtswerk verrichtte ingebroken en hem een vrg aanzienlek bedrag ontvreemd Sen gouden horloge hebben de dieren of de dief op den grond laleu liggen Geen enkel spoor lieten de bezoekers achter terwgl er rau geweldadigbedeu ook niets Ie ontdekken was Vermoedelgk is men door het achterhuis ingeklommen en heeft zoo van de gelegenheid gebruik gemaakt De dief of dieren zijn op zeer brutale wyte te werk gegaan want de diefstal is midden op den dag gepleegd Nu zou men denken dat men berreesd roor de naspbringen der polilie niet weder zujk een beroofde woning zou binnendringen maar zie gislerenmorgau toen de dienstboden beneden waren IS iu hetzelfde huis weder een bezoek gebracht thans op de dienslbodenkamer waar de diereu echier niet leel ran hun gading vonden t Is te hopen dat de politie de brutale bedrg versin handel krggt Sland In het jaar 1883 hebben op de versohilleudespoorwegen lu Nederland de rolgeude ongevallenplaats gehad Almeioo grena Emdhoren grens en NgmegenTilburg 32 door ontsporing Ift d oor botsing 4 andere ongevallen Gewond 1 reiziger eu 4 beambten door den dienst 19 beainblen doo