Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1884

f RHUMATIEK erkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tieudeweg G IJsELSTIJN Blauwstraat fCGONDHf lDSKUElHOT Alphen L Vabossi w Zn Boskoop J GOUDKADR ifer ï P LOOMAN Harmeien W G Kübvehs Haeerswoude J Gaarkeuken Noorden D N Bom Oudewater J Liefland Waarder Wed Bouthoorn Wouhrugge A de Wilde r cnru iiirTiüj Bodegraven B G F Brinkel Mm m mr Kamerik van Eeuwen Op voordeelige voorwaarden worden Dépóts geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Utrecht tigen toedoen Gedood beambte door den dienst en 9 door eigen toedoen Op den spoorweg irerdec B personen gedood en 3 gewond HoUandsohe Uuren Spoorweg 5 ontsporingen S botsingen 3 andere ougerallen Door eigen toedoen werden 2 reitigers gewand 1 beambte werd door den dienst gedood en 1 gewond door eigen toedoen werden 7 beambten gedood en 6 gewond op den spoorweg werden 7 personen gedood en 3 gewond Rijnspoorweg 2 ontsporingen 5 botsingen 6 nlere ongerallen l reiziger werd door eigen toedoen gedood beambte gewond door den dienst en 3 door eigen toedoen Op deu spoorweg werden 4 personen gedood Grand Central 1 ontsporing 1 ander ongeval 1 beambte werd 4 or eigen toedoen gewond 2 personen werden op den spoorweg gedood en 1 gewond Luilc Maastrioht Geen ongerallen met treinen 1 beambte door eigen toedoen gewond Ned Centraalspoorweg 1 ontsporidg I botsing Op deu spoorweg werd 1 persoon gedood Kechts Rheinisohe spoorweg Geen ongevallen met treinen op deu spoorweg 1 persoon gedood Haarlem Za ndvoort 1 ontsporing Totaal op al de spoorwegeu 42 ontsporingen 19 botsingen 14 andere ongevallen Door deu dienst werd 1 reiziger gewond en werden 8 beambten gedood en 6 gewond door eigen toedoen werd 1 reiziger gedood werden 2 reizigejs gewond en werden 16 beambten gedood en 30 gewond Op de wegen werden 20 personen gedood en 7 gewond Volgens een onter weekbladen beeft zekere beer Schmidt banketbakker te Wittenberg eene ontdekking gedaan die deu liefhebbers van vissohen te stade kan komen Als men namelgk water dat omstreeks een dag op groene noten t w noten roet groenen bolster er om heeft gestaan op den grond giet onverschillig of het op tuinaarde op een barden griutweg of zelfs in de voegen tuqsoben de siraatsteeuen is komen op hetzelfde oogenblik nadat de grond het voeht heeft ingezogen een menigte wormen uit de aarde gekropen zoadat risBchers aan dit aas nooit gebrek behoeven te hebben Oe aanwending moge nieuw zijn doch de ontdekking is het geeuzius want sedert jaren is het een bekend middel ter verdrijving van wormen uit den grond der iu potten en kuipen staande gewassen om de aarde daarvan te begieten met een aftreksel van groene i noteubolstsrs of van alo t laatste faalt oa en is altijd dadelijk bij apotheken B dMftsten verkrijgbaar SempermrenB Dat niet all d zoogenaamd onschajel k gemaakt vleesch werkelyk onschadelijk gemaakt wordt eu buiteu oousumptie blijft heefi dti uitkoost der enquête geleerd ingesteld nuar aauleiiliog der laatste trichinen epidemie welke ouder de aoldateu van hrt 16de Pruisische regiment infanterie heerschte Daarbij toch ble k dat eeu afgekeurd varken in het slachthuis te Keulen afgemaakt lu plaats van met petroleum overgoten te iijo door de politie met chloorkalk werd bestfooid en djarua doof een slagerskueoht lerd gestolen D eze verkocht het door trichiun bewoonde varkeu na wassching aan een slager die er metworst voor de cantiue van maakte en daardoor de ziekte bij een zestigtal soldaten veroorzaakte Zoowel de dief als de verkooper werden gestraft met een jaar vestingstraf Bnltenlandsch Overzicht De Fransche Senaat heeft de beruadslaginj over het ontwerp van wet op de onvereeiiigbaarheid vau sommige mbten eu bedieningen met de betrekking van volksvertegenwoordiger voortgezet Met 104 legen 64 stemmen werd het artikel verworpen oarby de bedienaren van den godsdienst verkiesbaar worden verklaard Generaal Campeuon minister van oorlog bestree4 het artikel houdende dat militairen van hel Ifger of van de vloot als zij op nonaciiviteit gesteld kunnen worden bevoegd zgu om in lie Kamer of den Senaat zitting te nemen hy beschouwde dit als inbreuk op de krijgstucht Wil een militair een hem door kiezers gegeven mandaat aannemen dan moet hg ontslag uit den dienst vragen eu krijgeu De rapporteur der oommissie verdedigde hel artikfl en betoogde dat de tegenwoordigheid van militairen in bet parlement Doodig IS Zgns inziens is het bet r dat officiereu op de tribune zelve hunne vijandschap tegen de republikeinsohe iusttllingen verkondigen dan dat Ben hen aan de rerholeo woelingen in de gelederen des legers overlaat Met 159 tegen 14 stemmen mtti hel artikel vernorpen De commissie belast taiet het onderzoek van het ontwerp van w t tot wgziging van het kiesstelsel voor den Senaat heeft met 7 tegen 2 stemmen besloten tot de afschaffing van de onafzetbaarheid e adviseeren d i van het benoemen vjn senatoren voor geheel hun leven doch ia stryd met de bepaling van het ontwerp is zg met 6 tegen 4 stemmen van meening dat de bestaande onafzetbare senatoreo moeten uitsterven eu de door bun overlijden openvallende zetels bg loting moeten gegeven worden aan de 66 departementen die naar evenredigheid van het bevolkingscijfer door een te gering aantal leden in den Senaat vertegenwoordigd worden In overeenstemming met de regeoringsvoordracht is het commissiebesluit betreffende de keuze det gedelegeerden voor de Senaals erkiezingeu maar de vraag hoeveel gedelegeerden er zullen zijn iu evenredigheid tot de bevolking zal zg eerst oplossen na den Minister van biunenlandsche zaken gehoord te hebbeu Te Pargs begint men langzamerhand tol de overtuiging te komen dat de Chiueesohe zaken ernstiger staan dan men tot heden beeft willen aannemen Iu de Kamer werd hel voorstel gedaan eerst den Minister Ferry te hooren voor men de commissie benoemde voor het nieuwe Topgkin krediet Dit voorstel werd verworpen met een meerderheid van slechts 14 stemi ien De nieuwe berichten zoowel uit Tongkin als van Formosa zgn niet geschikt om veel gerustheid in te boezemen In Tongkiu is opnieuw gevochieu maar ditmaal waren de Chiueezen de aanvallers De Frauschen beweren de aanval werd afgeslagen zouder een enkel verlies huunerzgds In elk geval kan men aannemen dat de Chineezen wel verre van geheel verslagen Ie zijn zooals de Franschea onlangs berichtten den vgaud niet meer met rust zullen laten en voor t minst door herhaalde aauvallen hem zullen afmatten Men verzekert te Fargs dat de opperbevelhebber iu Tongkin dringend 10 000 man versterking heeft gevraagd Op Formosa gaat het niet veel beter Tamsni is nog altijd niet btzet Courbet werkt aan de verschansingen bij Kcloung maar vordert daarmee niet hard om het slechte weer Het slechte wepr zal het wel alleen niet zgn de Chineezen zulleu oo bier deu vgand zooveel mogehjk verontrusten Uit Hongkong wordt ouder dagteekeniug van 20 dezer aan The Standard geseind dat de poging van de Cbineesche regeering om bij openbare inschrijving eene leeuing van 3 millioeo dollars te plaatsen mislukt is Er werd slechts iugeschreveu voor 1 600 000 dollars a pari en 500 000 dollars tot een disconto van 4 pCl qnder pari Dit laatste aaubod werd afgewezen door de Hongkong and ShanghaiBank met de nitgifte belast Volgens den correspondent van genoemd blad zouden de Huancieele moeielgkhedeii waarin China verkeert wel eens spoediger dan meu verwachtte tot eene schikking met Frankrijk kunnen leiden De volgende week hebben de verkiezingen voor den Duilsohen rijksdag plaats Ue vermoedelijke uitslag is moeilgk te bepalen De politieke partgen zgn in twee groote groepen te splitsen aan de eene zijde uatiouaal liheralen benevens enkele meer of minder reactionaire conservatieven aan de andere zijde de liberalen met de verschillende kleinere fraction van democraten sociaaldemocraten en audere De grootste waarschljaigkheid is dat de nationaalliberalen hunne zetels wel onveranderd zullen behouden Men weet dat er in Engeland stemmen zijn opgegaan over den toestand der zeemacht aldaar Van de eene zgde werd beweerd dat alles was four Ie mieux en van de andere zgde werd scbgnbaar mei feiten en cgfers gestaafd dal de vloot wat schepenaantal bemanning en uitrusting betrof de vergelgkiiig met de Fransche zeemacbi niet kon weerstaan Aan de Pali Mall wordt gemeld d il bij de aanstaande bijeenkomst vau het parteineut de regeering een commissie zal benoemen belast met eeu onderzoek naar den staat det Ëngelsche zremaclit buitendien zullen er buitengewone kredieten worden aangevraagd voor den bouw vau nieuwe oorlogsbodems die aau bgzondere eischen zouden moeten voldoen Ook Engeland heeft nu positief toegezegd aan de Cungo coufereutie te Berlijn te zulleu deeluemeu Oorspronkelgk heefi men de nitnoodigiug loi bgwoning slechts gezonden aan die landen die iuen Vi eende dal rechtstreeks bg de bespreking dezer koloniale regeling belang hadden i amelijk aan Engeland Nederland België Spanje Portugal eu de Vareenigde Staten Aan Rusland OoslenrgkHon garge eu Jtalie gaf men alleen keuuis dat eeu dergelgke conferentie zou plaats hebbeu zouder meer Het blijkt echter dal er uit Italië sieramen zgn ojigegaan tegen een dergelgke afzondering fn nu breugl Havas de tijding dat ile drie laatst genoemde rgken op denzelfden voel zijn uilgeuoodigd als de overige Men whchl nog steeds op Ie toetreding van de Vereenigde Staten om de eerste zitting dezer bijeen komst Dog ia deze maand te doen plaats hebben De uit Brussel ontvangen telegrammen deden aauvankelgk vermoeden dat de oplossing van de couatitulioneele qnaestie gezocht zon worden in de aftreding van het Ministerie en de ontbinding der Kamers Die berichten blgken echter voorbarig Ie zga geweest het clericale Kabinet heeft besloten niet vrgwilli heen te g an opnieuw dus is aan den Koning de beslissing en zoowel de clericalen als de liberalen redeneeren zoo krachtig mogelgk om Z M zwart op wit tebewgzen dat hg niet auders kan doen dan hun gelgk geven RECLAME Overvleugeld Als het waar is dal hel debiet van een hrtikel het bewijs is van zgn deugdzaamheid dan begrijpen wg hoe het komt dat de Zwitsersclie Pillen van Apotheker BRANDT alle dergelgke middelen overvleugeld hebben en dat zg door de grootste medische autoriteiten aanbevalen worden als een zeker en pijnloos geneesmiddel bg verstoppingen bloedsaandrang moeielgke ademhaling enz Dit voortreSeIgke huisen geneesmiddel is iu de Apotheken verkiggbaar Men lelie er op dat men de echte Apotheker R Brandi sohe Pillen ontvange Verkrijgbuer te Gouda bij J C ZELDENHIJK Droogist a 70 Gents de doos RiNTËJUFORTÜlN Ieder kaïniaiisi die in het bezit Ji tsd goed ea ter beune gcDOteerds effecten actieu of obligihen kao tich op mAthemiiiKtie en lekere wiJH tm INKOmEN VAN 40 Rrsctiaiïeu door eenvuuiiigeüperatienbesliaude IQ den verkoopvan premiei Dit ffoed bekeode e n sedert laag in verscbiileoda landen beproefde ijiteea verzekert een jaarlijks inkomeD vdii 2 000 met en kapitaal in f tta of in effactenj van f 6 000 f 1 000 met f 8 500 f 500 met 1 200 enE De fondien zijn altijd besctiikbaar Da winst wordt duutdel kf per postwisjjel opgczond n Dutdehjk uitttggende brochwm rden op daartoe gedane aanvraag rnANco n kottelooi toegeiun i door den Heer Directeur der Aiff meaae Btttgttaiu Saaie BANQUE QÉMËRALE DE BELOIQUE 6 Hat a Congres Bmasel i oiiiiariE Gevonden en aan het Bureau van Politie gedepoileerd Een Bril en Brilhuis een bloedkoralen Kettinkje met goud Slotje een blauw Schurtje een witte wallen Doek eenige Sleutels een Stuk van eenl gouden oorbel zes Sleutels aan een Ring een Mes een Rozenkrans eeu wit Schort een gouden Ring met drie letters een gouden Medaillon een zwart Schorlje een blauw Kiiiderscfaortje met rood afgezet een Rozenkrans en een lap Katoen KEXMSGEriXG De VOORZITTER van den RAAD der gemeente GOüDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers iu deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbriejen en Stembiljetten tol het benoemen van twee leden van 2e Kamer der Siaten Oeoeraal en dat wanneer eenig Kiezer zgn stembriefje verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangen bij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselyke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der StembrieQes zat aanvongeu op den 28n aanstaande des morgeust ten n gen en eindigen des namiddags ten vier ure dat bet Stembriefje ichri telgk ingevuld door den Kiezer in persoon in de Slembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van bet legel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen personen duidelgk met naam en voornaam moeteu worden aangewezen dat het Briefje niet onderteeltend mag zijn en geene andere briefjes omvjiilen of daaraan opzellelgk zijn vastgehecht Gouda den 21 Oclober 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BERÖBN UZBNDOÖRN A R K TBERICHTEM Gouda 23 October 1884 Grarieu zonder verandering Beste zeeuwsohe tarn e ƒ 8 ii ƒ 8 75 Polder en gewone soort ƒ 7 75 a ƒ 8 26 mindere ƒ 8 en daorbeueden Roggt ƒ 6 20 a 6 40 Gerst in oversoprt ƒ 5 25 a ƒ 6 Chevalier 6 50 ii ƒ 7 60 Haver 80 a 4 20 de uieuwe oude ƒ 4 a ƒ 4jfii Mal ƒ 5 90 a ƒ 6 20 Erwten eu boonen zoillWhandel De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten werden tot lagere prijzen traag verkocht vetie varken 22 a 25 et varkens voor Londen 19 A 21 ot pfr half kil magere varkens i biggen traag biggen ƒ 0 60 a ƒ 1 20 per week de handel in sohapeii teer Instelooi Aangevoerd 81 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 26 i 28 tweede kwaliteit ƒ 22 a ƒ 24 Noordhollandsohe ƒ 27 a ƒ 33 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 65 Weiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Jjurgerlijlce Stand GEBOREN 19 Oct Mariana onderi M M en T M Broowers 20 Jilles Cornell Pieler ly en C van Daureo en i Mnllaart Johaonea Jocobua ondera H Tainseen W H Grarenategn 21 Florna oujera M Rozenveld en B Davidaon Johannes Petrua Antonioa ondera J S M C Brenkel en C H ran CelTcn 22 Johannee Cornelia oodeis C W de Kegzer en Kelelvgider OVERLEDEN 20 Oct F K J Megara 2 m 21 J van Maaren 8 V GEHUWD J van Hasselt en A C Niohting P H Berlyn en J M Kramer J A van der Valk en J Meger J H da de Wilde en C M de Zeeuw Moordrecht GEBOREN Tbeodorua Chriatopholu oudera Z C Boirwman ea H C Vermenlen VERLEDEN N Kool 63 j GEHUWD P DuUaart en D Kaanlboa 0 C van Gennep en B Boawaaa Gouderak GEBOREN Aartje onder M Hnrreman en A C Stonver OVERLEDEN C Koemaiia ond 9 m Reeuwijk GEBOREN Petrn onder J de Jong en A Hafener Geertje onder M an der Wolf en W van Welzeni Catharma Etizabeht onder L van Leeuwen eu J Streng OVERLEDEN P de Vink echtgeooote an W koster 46 j GEHUWD Begeo en J Goodrtrj Haastrecht GEHOREN Hniberta oudera J Lekkerkerker en G Lekkerkerker Zevenhuizen GEBOREN Cornell ondera D Ardon en F Hofman Marling oudera A Hofland en H Brandherat Pietertje ondera C Knoop en E den Ouden OVERLEDEN I Pli Vmte 16 j GEHUWD S J Panl eu C vau Esaer ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon F A ONSTENK ZiELEMAN Qouda 22 October 1884 De ondergeteekande waarschawt ieder geene GOEDBBEN aan zjjne vrouw op zgn naam af te geven zallende zonder schriftelijke lastgeving van hem geene betaling geschieden A KIEBOOJH Allen die iets te vorderen hebben van de Stoomboot KoERinR worden verzocht hunne rekeningen ten spoedigste in te zenden bg den Heer J DIEPENHOEST Veerstal De Ondernemer Herroeping De ondergeteekende verklaart dat ten gevolge van gezegden van personen die nu het op stuk van zaken aankomt bnn woord niet houden hjj zonder na te denken woorden heeft geuit tegenover den Heer DES8ING diè volstrekt geen waarheid bevatten of zgn en verklaart ondergeteekende bij deze dat hg alles herroept wat hg den 16 dezer eu a C van den Heer DESSING heeft gezegd Gouda 20 Oot ober 1884 J T JASPERS U Winterdijk GEVRAAGD 7 eene fatsoenl gke BUKGERDOCHÏER voor TWEEDE MEID vai de P G die eeii burgerpot kan koken strgken is een vereischte en van goede getuigen is voorzien Loon 80 gulden benevens 18 gnld n voor de wasch Franco brieven ouder No 1043 of iu per soon bg den Boekhandelaar A BRI KMAN te Gouda Mej KAMPHUIJZEN vraagt eene die goed kan koken P 6 in het ZÜÜR bg W DE JEU T iendeweg JALOUSIENi AËLIHIKS D DUliK Eerste Lombardstraat 22 ROTTERDAM Fabrikanten leveren zeer licht werkende JALOU SIJËN met Mol en Treklatsysteem Steeds uiterst soliede constructie en nette bewerking Houten BOLGOMDIJNBJV De Firma O NE DER VEEN BoekhandelarenBoekbinders te e Bosch beveelt hare gnnstig bekende ItESV é beleefdelgk aan Agenten voor Oouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Go ida bij wie Modellen ter bezichtiging zjjn gesteld en nadere informatien in te winnen Wordt GEVRAAGD ineen der Holl Steden in een Moeden en Pettenwinkel een flink EEDIEITDE grondig met het Vak en Herstel werk bekend Brieven franco onder letters H P bjj K de GEUS Boekh Hooigracht Leiden Er wordt gevraagd voor eene Dame eene GEMEUBILEERDE KAMER met ALKOOF of geheele inwoning bg eene nette familie Brieven onder No 1044 met opgaaf van prgs aan het Bureau dezer Courant Te eii JICHT Zaal KUNSTMIN Boelekado te Gouda ZONDAG 26 OCTOBER 1884 te geven door het Beroemde Specialiteit Gezelschap onder Directie van den fleer A P KLOK van s Gravenhaye Tableau de la Troupe Les 3 Frères GIrards Dans leur travail eicentrique Monsieur FELIX l Homme Serpent MUe D U C L O S Juliette Chantense Comique et en travesti L INSIEN m EENNI Travail sur Ie fil invisible Mile ELLA Avec ses coqs et pigeons dresses Miss JÜLLA PAGE English Song and Dance Monsieur AUGÜSTIN Equilibrist et Jongleur MejulViouw MAADEROF HoUandsche Zangeres Fraulein PESTHY Hongaarsche Zangeres in Nationaal Costuum Jacob Blazer Chef d Orchestre Aanvang 7 ure Entree 75 Cte voor Héeren leden 50 Cts PRÖIMEDANTBN PRUIMEN COMADA VIJGEN KRENTEN SULTANA ROZIJNEN Nieuwe Vruchten per 5 ons 0 34 0 20 0 15 0 20 0 20 A DERCKSEJV Korte Groenendaal I 199 Chem fabriek van H vonGifflborn te Emmerik o d Rijn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1883 8W iligprane Sufte NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Z ker middel tejten SCH ELE HOOFDPIJN migrniiif TAXD KIES en A NGEZICHTSPIJN üfschul levens tegen hel sleken van insecten door enkele deelen van hel gelaat en dE hajiden er tDfde te bestrijkeii Prijs per étni 60 cents J C ZELDENRIJK Gouda Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mim mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is oegevoegd eeu afzonderlijk levensbericht derneroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents