Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1884

Vrijdag 24 October 1881 Wederom ontvangen REISKOFFERS a l in het Magazijn van GALANTERIËN MESSEN en SCHAREN PORCELEIN en AARDEWERK BIJOUTEBIËN enz Hoogstraat No 121 122 J H C HUIMCK F Hz Firma L SCHENK Snelpersdruk van A Bkinkman te Gouda Eesvereeni g KUIMPEITEIIWAAIID In de op 14 October 1884 gehouden vergadering van de Riesrereeniging ERIMP£N£RWAAED zö tot Candidaten voor de Tweede Kamer der Staten Generaal Hoofdkiesdistrict GOUDA met algemeene stemmen gesteld Mr A J ROEST Bidder der Orde van den Nederl Leeuw Officier van Justitieein het Arrondissement Rotterdam Lid van den raad der gemeente Rotterdam J VAN DER RREGGEN Azn Oud Ud der Provinciale bHaten van Zuid Holland Hoogheemraad van Rijnland wonende te Waddingsveen die aan de Kiezers ten dringendste worden aanbevolen Schoonhoven 15 October 1884 Het BeatUMr Mr S GEATAMA Hz Voorzitter Schoonhoven Dr W PBANCKEN Penningmeester Schoonhoven M BOOGAERDT Bbknzoon Krimpen a d Lek G A SCHALIJ Schoonhoven W DE GRCIIJTER Lekkevkerk N KOOIMAN Schoonhoven C H VAN SCHERPENZEEL Secretaris Schooniwven IJSEL STOOUTSAUWES mTSDH FFÏJ Lijn GOÜDA OÜDEWATKH Dienstreg eling geldig van 24 October 1884 Vertrek van Gouda 5 30 6 30 7 30 9 15 10 50 12 50 3 4 25 6 8 10 40 Vertrek van Oudewater 6 40 7 40 9 25 11 1 3 10 4 35 6 10 8 10 9 10 DE DIRECTIE C M MüLLER Co te Berlyn I PrUsmedailles Uitvinders en Fabrlekanten der alleen echte SCHOEN en TVIG APPBEXUVB ter vervanging van het schoensmeer en onder te borstelen het beste doelmatigste en onschadelijkste middel om vooral Kinderen Damesschoenwerk Taigwerk Bjjtuigkappen enz enz in een oogenblik kenrig in orde en zwart en glimmend te maken Verkrggbaar in de meeste aoliede Schoenwinkels bg H H Lederhandelaren Drogisten Winkeliers in Galanteriën enz enz Men wachte zich voor het leder zeer schadelijke namanksels en lette er op dat ieder flesch voorzien is met eene in t floUandsch gedrukte etikette het fabrieksmerk van den Uitvinder en de naam van den Generaalagent W SARDEMAN te Arnhem aan wien alle aanvragen van Wederverkoopers te richten zijn uitsluitend engros geen detailverkoop Etre Dl plöm Frankfort a d M 1880 Gouden Medalllo Amaterdam 1883 fi KaiserBrünnen tqIiI oniltr loeiigl lan lat Sledilijk Btilogr Aïenscb Themaalwater met Eoolznnivulllng verfriachend smakelijk en gsneeakrachtlg Talelwater Aacliener Badercrwaltag Ablheilung Ir Wasserrertrieb Generaal öcmagtigden voor Ned rland en Koloniën De Heerou J Rose A Co Amsterdam Pepit te Sonda ty as Heer Nortler IITLOSSING een LADING Puike Grove Rutir Kactieikolen welke tegen zeer billijken Prgs worden verkocht Bestellingen worden aangenomen bg i D L CATS Gouwe C 4 G KOOIJ Vogelenzang en bg Üan ondergeteekende P J BELLAABT Staltingf der dienst van de Stoomboot Koerier wegfens g eringfe deelnemingf DIJKGRAAF en HEEMRADBN van Bloemendaal zgn voornemens op MAANDAG den 27 OCTOBER 1884 des voormiddags ten Elf ure in het Locaal van den Heer Ten CATE aan de Kattensingel te Gouda bg enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN Het vergrooten van de TOLGAARDËRSWONINO aan den Bloemendaalscheu Rüweg te Gouda Waarvan bestek en teekening ter lezing zullen liggen in het bovengenoemd Locaal Aanwgzing in loco zal geschieden op Vrgdag den 24 October e k des voormiddags ten negen ure ITieuwe Vrucliteii 35 ïent de 5 Ons 20 15 a 13 et de 5 Ons 50 et per Kistje 60 50 et de 5 Ons PRÜIMEDANTEN KRENTEN VIJGEN in Matten ld Kistjes TAFELROZIJNEN Diverse nieuwe BRUINE BOONBN CAPüCIJNEB en GROENE ERWTEN Geregeld iedere week versohe Geldersche en Overgsselsche BOTER en EIJEREN bg G H SCHUTTELAAB Markt A 90 Gez SCHÖÜTEir Hebben de eer de ONTVANGST te berichten van een ruime sorteering DAHES HANDWERKEN geschikt voor St Mcolaas Cadeaux Dubbele Buurt Gouda 28 October 1884 Heeren en Dames Caclie nez Japonnenhalagarneering in kleuren ▲ 7 £ n 03 ▲ Kleiweg El 73 Gouda Van VoUenhoTen Qi STOVT op Fust en halve Flesschen H van WiJ GAAKUEiV Korte Tiendeweg D 93 STEENKOLEN In LOSSING de Lading Grove Rulir Kaciielkolen waarnit wg tot ól ja ct per H L mud kontant zonder korting afleveren vrg aanhuis bezorgd mits bg 2 of meer Beet gelgkgenomen JA PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 VËilGADfiRllVAKDËNGEHËEPiTËaiAD Dinsdag 21 October 1884 Vooraitler Mr A A aa Bergen IJeendoorn Trgruwaordig tyn 13 leden Afwesig zijn de hh Kist Haogenboom van Itereon eii an Siraaten De Voonilter deelt mede dat de heer rnii Straalen waarsohgulyk door afwctlgheid uit de gemeente erhinderd lal iqn de fergaüering bij te wourii De uotaleo der vorige Tergaderiiig worden foorgelezen en onveranderd goedgekenrd Ingekomen zijn lo Eene miaaife van de Openbare Gezondheidaoommiaaie inzendende een a inbeveliug voor een lid iu baar midden raarop oorkomeu de lih H Jager en B de Jong Ter viaie en benoeming iu de volgende vergadering 3o Het suppletoir kohier der pi dir belasting op de inkomsten Dit z il worden gedrukt en den raadsleden ieder eeu exemplaar gezonden 30 Êen voordracht ter benoeming eener onderwgterea aan de eerste burgerschool fOor meisjes Daarop t jn geplaatst Mej P SCHOUTEN Ie Zaandam Mej E J LEVVE van MIDDELSTOM te Amsterdam Mej A M VAN NECK te Wormerfeer Ter fisie en benoeming in de lolgeude vergadering 4o Een adres van J Boer slulswachter aan bet Reeuwqksche verlaat verzoekende verlenging ran de pacht op dezelfde voorwaarden als lot heden Wordt aangehouden tol bg de behandeling van het adres lau de huurders der pakhuisjes achter de kerk De beer Kist komt ter ergaderiug 4aa de orde Het adres van de huurders der pakhuisjes achter de kerk verzoekende die weder te mogen buren op lUmiltd voorwaanlim au Iuia pr j en zoo dit niet kan toegaataan worden dan die panden openbaar te verhuren B eu W stellen voor de huur niet te verlengen maar in de eerste helft der volgende maand tot openbare lerhuring over te gaan foor den tijd fan 3 of n jaar De heer Straver vereeuigt zich met hit foorstel fan B en W doch fraagt of onder de oou litieu is opgenomen de bepdiug dat in de pauden geen fuur mag komen welke vraag de foorzitter l efestigsnd beantwoordt De heer Kist brslrijdi het rooralel van B eu W Hg freest dnt bg openbare ferhuring de panden niet meer zullen opbrengen foorot tegenwoordig nu de huurprijzen niet rijzende zijn zg zgn alleen iels waard foor menachcu lie in de buurt wonen zooals de tegenwoordige huurders De Voorzitter zegt dat er meer personen in de buurt woneu die ze wellicht ook verlangen Bofendien wordt bet ferzoek fan deze udressanleu tocgeataau dan cal ook de paoht van het Keeuwgkache Verlaat moeten verlengd worden wat men den een toestaat mag men den ander niet weigeren en die ferlenging acht spr niet wensohelgk De heer Kisl meent dat die beide gefallen 3iet gelgk slaan De heer Oudijk deelt het gefoelen van den heer Kisl de panden achter de kerk worden door de tegenwoordige huurders op nette wgze gebruikt en bg nieuwe huurders is men d ar niet zeker van De heer Samsoin vraagt of er bg openbare ferhuring trekgeld wordt uitgeloofd d ht f verkeerd blijfeó personen die om dat trekgeld te ferdiencn biedett daaraan hangen dan krggt men slechte huurders Spr is daarom tegen peubore ferhuring lenzg geen trekgeld wordt ujtgeloofd Nadat ile Voorzitter heeft gezegd dat er wel eens trekgeld wordt gesteld wordt het voorstel van den heer Kist om de huur fan de tegenwoordige huurdrrs te oonliuuoeren ii slemmins gebracht en verworpen met 10 tegen 3 stemmen die Jder hh Ruijgers Oudg k en Kisl terwgl de heer Samsom buiten sleAijiing bigfl Het foorstel fan B en Vf wordt daarop S nder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde Hel adres van J Boer hierbofe fermeld B en VV stellen fOor hierop Tetzelfde besluit Ie nemen als op het zooeven behandelde adres Dit foorstel wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde Het foorstel tot het dempen en rioleereo fao de zgl bg de Gasfabriek De heer van Mierop merkt op dal bg hel rio leeren van zijlen de riolen fan de huizen die prif iten hebben daara in worden ferbonden maar er zijn huizen die geen privateu hebben waar de faecalien lot heden in de zijlen werden geworpen Waar blijf eu zij daarmede nu voortaan als deze zijl gedempt wordt Spr fraagt zou er geen gelegenheid zijn zich te ferslaun mei de eigenaars dier huisjes om daarin te foorzieu De Voonilter findt den door den heer fan Mierop gegefeu wenk zeer beharligeuswaard en in die huizen waar gdegenheid is tol hel maken fan priraten wil spr gaarne zijne bemiddeling loez ggeu om Ie trachten iu hel bezwaar te voorzien maar als er geen plaats is voor prifalen ia het moeilgker Trouwens in dit geval zal hel niet noodig zijn want er komen slechts 3 of 4 huisjes op uit De heer Slrafer ferklaart zich daarop legen hel foorstel van B en W De deskundigen zijn het er niet over eens of rioleeriiig aanbeveling ferdienl en met hel oog ilaarop knn spr niet medewerken lot de uiigafe fan een zoo groole som als thans daarfoor wordt gefraagd Spr is fan meening dal deze rioleeriug In allen gefal niet noodig is want de zgl is fer fan de huizen af en zy zou de personen daar wonende zelfs lot ongerief verstrekken daar zij het water gebruiken om te boenen enz De Voorzitier zeide niet ferwaohl Ie hebben dal thans nadat froeger door de groote meerderheid fau den raad besloten was tot rioleeriiig da irtegen zou worden gesproken Het uut der rioleering is tcgl spr alom erkend en in Rotterdam Amsterdam en s Hage kan ieder zich ofertuigen hoe goed ook daar deze werki eu het moet dan ook als een weblaad orden beschouwd foor de bewoners De heer Oud l stelt voor de riool door te trekken tol nan de Vest waarmede B eu W zich fereenigen Het foorstel fan B en W aldus eenigszins gewijzigd wordt daarop aangenomen met 1 tegen 2 stemmen die der hh Slrafer en Kisl Aan de orile De OnuiNTi BKOKüOTiKa toob 1885 Dur geen der ledm liH ivooTd verimgi avM da begroeting iu het algemeen wordt aanstonds overgegaan lot de behandeling der verschillende posten Bg den post Jaarwedje van den Secretarie vraagt de heer Slrafer of deze niet moeyverhoogd ten gefolge fan hel onlangs genomen ri adsbesluit tol ferhoogiug fan deze jaarwedde waarop de Voorzitter zegt dat de foslslelling daarvan geschiedt door Gedeputeerde Staten onder goedkeuring fan Z M den Koning en dat zoolang dit met is gebeurd de post niet kan ftrhoogd worden Bij den post Jaarwedde van den khkkenitt en klokluider zegt de heer Kisl een ernstige grief te hebbeu legen de wijze waarop het uurwerk op den groolen toren den lijd aanwgst Het loopt steeds voor Bgna le gebeele maand Juni liep hel 8 ininuteu foor een bewgs dat het wel goed loopt maar niet gelgk wordt gezet Spr sprak er orei met hem die met dat werk belast is en deze zeide dat hij met het fóórzelten fau de klok hel bestuur en de iugeieteuen genoegen deed Spr wees liem toen op de ernstige bezwaren die daartegen bestonden niel alleen bg het uit de stad gaan maar f Qoral ook bg hel i de stad komen waarvan sp een staaltje aanhaalt zijn zoon die uit Schefeningen dagelgks naar Gouda kwam om de lessen op het gymnasium bg Ie wouen zou dezen comec als de klok den juisteu tijd had aangewezen met eeu lateren trein hebben kuRneu komen dan hij uu verplicht wns Ie doen De Voorzitier zegt dat de klokktnist déu slclligen lost heeft tte zorgen dat Si klok gelijk gaat hij moei tweemaal ifp het station van de Rgiijpoor naar den Igd gaan informeereu en de klok wordt tweemaal per dag gelgk gezet Intusschen ia er soms grond voor klachten maar sis de régulateur tot aanschaffing waarvan de Raad besloot gereed zal zgn deze wordt vervaardigd door den heer Voicke te s Hage tullen fele daarfan ophouden Bg den post Kollen der reitauratie van den gevel van kei Raadkuu geeft de heer Oudgk in oferneging de looils naast het stadhuis tijdelgk weg Ie nemen die op de Markt zeer misstaat en beginnen de werkzaambeden dan kan zjj met weinig kosten daar weer worden geplaatst De Voqrtitter heeft daartegen geen tietwaar Bg dèn post Onderiond van itralen en pleinen zegt rfe heer Oudgk dat het hem berreemd heeft iu de memorie vnn toelichting geen fermelding te hebben gevonden fan de stralen die B en WVvoornemena zijn te vernieuwen Alleen itltüi de ISjroenendaal vermeld maar voor de andere iha lerialen findt spr geen bestemming aangegefen Voorts spgt hel spr dal steeds foortgegaan wordt met bel gebruik fan Vechlsohe steen Vechtscbe steen is bros Spr zou gaarne zien dat een proef genomen werd met Wiulsteen nl met goede en hij twijfelt niel of hel zou blijken dat deze de foorkeur ferdiende Verder zegt spr hel wenschelijk te achten dal het werk en de materialen te gelijk worden aanbesteed en niet bkwIs lot heden geschiedde afzonderlgk De Voorzitter beantwoordt den forigen spr en zegt dat de Groenendaal alleen in de memorie fan toelichting genoemd is omdat dit de eenige straal is die geheel fernieuwd zal worden f au de anderen warden slechts brokstukken ferstraal Bofendien is bet in Juni bij hel opmaken der begrooting moeilijk te zeggen welke stralen in het rolgeude jaar fernieuwd zullen moeten warden Wat roorts betreft de proef die de beer Oudgk wenscbt te nemen wijst spr er op dat dergelgke proef reeds M genomen nl op den Bleekerssingel die als t ware een staalkaart ia van versehillende soorten sleen Spr ft er ferder niet roor hel werk eu de m ileriulen tegelijk aan te besteden Ook daarmede is f roeger een proef genomen doch die is slecht uitgefallen Het is dan ook uatnurlgk zegt spr dat men goedkooper eu beter bediend wordt als men de steen uit de eerste band knjgl De heer Samsom ferklaart zich tegen den poat fan 2 150 fooi fersirnling der Lange Groenendaal Er wordt daar niel zoofeel gereden dal dit noodig is Voorts befeell bij aan ferstrating der Lange Vronwesterg Een foorstel om die som fan de begroeting af te nemen wordt niet ondersteund De post wordt ten slotte goedgekeurd met 11 tegen 4 stemmen die der hh Samajim Ruggers Ondijk en Haogenboom Bg den post nOnderhvud van wandelplaateen en plantioenen klaagt de heer Samsom orer de wgte waarop de boomen gesnoeid worden b f op de Zefensiraal Alleen die boomep worden goed geasoaid die in bat gciieht staaa al bif da Waag o de Stoofsteeg maar de oferigen rliel De heer Kist betwgfell of het toezicht bg het lefcren van boomen en heestergewas wel voldoende is Spr zag o a coniferen die 14 daag ua 4e lefering reeds dood hout hadden Bg dezen post is ƒ 500 uitgetrokken foor een foetbrug tusschen de beide plantsoenen bij de Ccabithslraat ofer elken post een breedfoerige discussie wordt geroerd De heer Kist fraagt of hel niet beter zou tga een ijzeren brug te doen maken eeu houten brug toch IS kostbaar aan onderhoud Spr bedoelt geen kostbare ijzeren brug want men moet niet fergetcu dat de Rguapuorweg Maaischappg den grond weder kan terugnemen De heer Slrafer zou aan een vlolbrug de voorkeur gefcn maar de Voorzitter merkt op dal dit niet kau daar de Rgnspoorwegmaalsohappg niet wil dal de faart afgesloten wordt De heer Samsom acht een ijzeren brug het meest wensekelijk en stelt foor den post met f 300 te ferboogen en dan zoodanige brug te maken Dit voorstel wordt echter niet ondefsteun De heer Oudijk drukte daarop de hoop uit dat nu er nog al iets voor de Crabethstraat gedaau wordt ook de Singels niet zullen warden vergelen De kaulrn fan de singels hebben dringend foorzieuing noodig Voorts ton hij de jonge boompjes efei als in Ara Mrdam eu s Kage geschiedt fan hrkjes mei Iraliei lsn foorzieu om te te jong goed faak fernielH B Voorzitter wgst er op dat bedoelde kanten vRuov singels gedeeltelijk fernieuwd zgn en wat betreft de wenk omtrful die hekjes spr gelooft dat deze alle overweging nrdienl De post wordt len alotte in stemming gebracht en met algemeene stemmen goedgeksurd 3g den post Onderhoud van pompen en riolen betoogt de heer Kist de wenschelgkheid dal in den Groenendaal een trottoir wordt gemaakt ni t fan wege de Qemeentr maar fan wege de ingezetenen Op de plaatsen waar Ijier ter slede een trottoir is foldoet tg uitstekend tm spr zou wenschen dat B en W de bewoners van de Groenendaal onder de aandacht brachten hoe aanbevelenswaaidig een trottoir is De Voorzitter ferklahrt daartoe gaarne te willen me dtw rken daar een trottoir de Groenendaal zeker teer zou ferfraaien maar ol men slagen tal is twijfelachtig Bg dan post Koeten van verniemring van bruggen stelt de heer Kist foor de brug ofer de Raam tusschen de Laagè Willemsleeg en de Drapierateeg te doen verrallen Noodig is die brug daar niet Men heeft wel i ena bedenkingen gemaakt tegen de derde brug op de Haven welnu deteVkan lekêr O