Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1884

ms Zondag 26 October 1884 JN 3149 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzendios van adverteatién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave gemist worden De heer Hoogenboom wil niet de gtheele brug doen terrallen maar meeut dnt men volstaan kau roet ecu i Taste loopbrug De heer Samsoni is het met de vorige spreken niet eens Spr woonde rroeger op de Kaam en hg verklaart dat de passage over bedoelde brug zeer groot is De post wordt ten slotte goedgekeurd met 13 tegen 2 stemmen die deu hh ICist cu Oud k By deu post Koite der rioleering va zijlen besirydt de heer Kist het voorstel van B eu W om de lyl langs het plaatsoeu tegenover dcii Kattensingel te rioleeren De heer Oudijk vereenigt ioh nel dien spreker dooh de post wordt goedgekeurd rael 10 tegeu 5 stemmen die der hh Samsora Ruygers Straver Uudijk en Kial By den post nBelooning vaH de inapecteur dienaar M verdere beambten van politie komt iu bchande ling het adres der politie agenten versoekende verhooging van bezoldiging B en W adviseeren op dit venoek flcylend te beschikken De agenten Ie klasse genieten met huuue gralilieatie die alleen by grof plichlvertoim wordt ingehouden ƒ 525 die der 2e klasse 500 Bovendien hebben ig vrge boveukleeiiing en hun ivordl schoeisel verstrekt tot een gesamenigk bedrag van ƒ lUU B en W meent dat hun bezoldiging niet zou kunnen worden verhoogd zonder onbilijjk Ie warden tegenover andere ambteuareD der gemeente Hunne werksaamhedeu ign tea gevolg van de wet van 28 Juni 18S1 trouweu uiet bgtouder vermeerderd zooals lij beweren tk hun adres daar zij ook vóór dien tijil reeds terplfcht waren te zorgen dat beschonken lieden uiet de openbare orde verstoorden De heer van Mierop stelt voor de agenten van politie wel eenige meerdere bezoldiging te geven nl ieder f 25 meer Wanneer hg hun bezoldiging vcrgelgkt met die van de rijksveldwacht die der Ie klasse hebben ƒ 750 der 2e 650 der 3e ƒ 560 en jii topzieners f 525 dan mogen zg wel iets meer hebbeu Een politie agent moet voorts iemand zgn van meerdere ontwikkeling dan b v een brugwachter hg moet goed kunnen lezen en schrgven enz zoodat hg wel iets hooger bezoldiging mag hebben dan eerstgenoemde beambte De Voorzitter zegt dal het hem spgt als hoofd der Oemeente polilie het verzot k niet te kunnen ondersteunen maar in vergelijking met andere ambtenaren z n zg niet slecht bezoldigd een agent Ie klasse beeft ongeveer ƒ 10 iu de week een agent 2e klasse ƒ 9 50 en een nachtwacht slechts f 5 26 een timmerman bg de stad die zgn vak goed moet verstaan f 9 een loodgieter ƒ 8 een sinisknecht ƒ 7 50 enz enz Bovendien zgn de agenten eeds dikwgis verhoogd in bezoldiging Niettegenst nde dat vragen zg telkens meer Het komt spr voor dat zg die telkens om verhooging van bezoldiging vragen uiet moeten bevoorrecht boven anderen die zoo bescheiden zgn om tevreden te zgn met èet hun toegekende en daarom verklaart spr zich bepaald tegen verhooging De heer Buggers ondersteunt het voor stelMierop Elders is veel meer uitgetrokken voor de politie dan hier b v in Delft is dat t geval waarop de Voorzitter opmerkt dat Gouda en Delft niet gelgk staan terwgl laatstgenoemde gemeente nog wel een academie stad is De heer Hoogenboom verklaart zich voor het voorstel en wil in allen geval de politieagenten iets meer geven voor schoeisel daar bij de discussie gebleken was dal de som die hun daarvoor wordt verstrekt niet voldoende is Het voorstel van den heer van Mierop wordt Kverworpen lut 8 tegeu 7 stemmen die der hh Samsom Jager Tloefhamer Ruggers van Mierop Hoogenboom en Straver Bg den post g Kleeding en wapening der politiedienaari wordt door den heer Hoogenboom voorgesteld dien te verhoogen met ƒ 30 ten einde de politieagenten Iets mesr te verstrekken vpor schoeisel Dit voorstel wordt aangenomen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Post Drost en Fortuijn Droogleever Bg den post gOnderiond van lantaarns vraagt de heer Jager of nu de prgs van het gas voor particulieren verlaagd is ook die voor de gemeente niet verlsagd moet warden welke vraag de voorzitter ontkennend beantwoordt met hel oog op het Contract De heer J er gelooft dat de inhoud van dat Contract niet algemeen bekend is Hg wens cht dat dit gedrukt yrordt De toezegging daaftoc wordt gegeven Bij den post Koiten voor ket verstrekken van drinkwater betoogt de heer Jager de wenschelijkheid om het water uit d9 watojrleiding aan onvermogenden meer algemeen kosteloos verkrggbaar te stellen Zooals hei nu is moet ieder die dat water kosteloos begeert daartoe een kaart vragen aan het Bnigeriyk Armbestuur die dan telkens moet worden Tertoond Dit acht spr minder wenschelgk Er zgn toch armen die tegen die bepaling opzien H et is waar nn te sgn is geen schande maar telkens die Icaart Ie moeien vertoonen is toch verre van aangenaam Spr wil daarom vrgzinniger bepalingen iuvoeren Toor dia kostelooze verkrggbaarsteliing van hel tester De Voorzitttr merkt op dat de tegenwoordige regeling ecu aitvloeisel is van een vroeger genomen raadsbesluit eo dal de kaart noodig is voor de con trole De heer Jager wgst er vervolgens op dat toch als tgdelgke maatregel toon het water bg de Kaam verstopt wa9 het water uit de leiding werd verkrijgbaar gesteld zonder vertoon van kaart Die m iatregel is nu opgehouden lot groot ongerief van de bewoners in Jie buurt De Voorzitter merkt op dat de Directie der Waterleiding in het bedoelde geval de weUilleudheid had geen vergoeding Ie vragen voor dat water doch werd dat meer algemeen verkrggbaar gesteld door ons dan lou het moeten betaald warden en watermeters worden gebruikt De heer Hemsing vraagt of als de Waterleiding eens geen water kan geven daarvan moet warden kennis gegeven Het Is spr toch eens een paar maal s nachts gebeurd dat hg geen water kon krggeu Voor particulieren is dit nu een enkele maal zoo erg niet maar in geval van brand is dit gevaarlgk Du Voorzitter zegt dat ook eens gemerkt te hebben en de Directeur zeide toen dat het een gevolg was van een tgdelijk gebrek aan de leiding De heer Ruggers onilervond wel eens op Zaterdagmiddag dal er geen water was en vraagt daarom of met hier zou kunnen geschieden wat b V iu Rotterdam gebeurt dat vooruit wordt gewaarschuwd dat op zekere uren geen water verkrggbaar zal zijn De Voorzitter ze t dit d n Directeur in bedenking te zullen geven De heer Portugu Droogleever verlnot de vergadering De heer Prince vindt het denkbeeld van dei beer Jager wel goed maar hij ziet niet in hoe er dan controle mogelgk zal zgn De heer Hoogenboom wil het water vooreerst kosteloos verkrggbaar stellen voor hen die een kaart hebben en tegen betaling b V 1 cent voor twee emmers vdor hen die geen kaart hebben De heer Oudgk is er ook voor het water meer algemeen verkrijgbaar te stellen doar dit uit een gezondheidsoogpunt alle aanbeveling verdient en hg zou daartoe op verschillende plaatsen in de Gemeente stations willen aanwijzen waar het water gekocht kou worden tegen bdlijken prgs De Voorzitter merkt op dat dit reeds bg de water en vuurvrouwen het geval is Het vuoratel Jager wordt daarop verworpen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Jager en van Mierop Bij den post n Garantie der brato ontvangit tan de ikaterleidmg merkt de heer Straver op dat deze post op ƒ 5000 uitgetrokken wel ƒ 3000 lager kau gesteld daar de ontvangaten thans f 13000 bedragen doch de vergadering vindt beter dezen podt niet te verlagen Bg den post Kosten vijlende of het voeren van gedingen pro memorie uitgetrokken vraagt de heer Buijgers het woord en geeft in bedenking nu er een proces wordt gevoerd met het R K Kerkbestuur een zekere som op dezen post uit te trekken Spr ziet die zaak zeer donker iu en betreurt het dat de Kalholieken in een zoo netelige positie zgn gebracht Toen de Katholieken het kerkgebouw op de Haven verlieten is de deken de heer Malingré bg de eerste rechtsgeleerden van hel land niet bg een maar bij meet geweest om advies in te winnen en door hen werd stellig beweerd dat het recht hier aan de zgde van het kerkbestuur was De deken was dus uiet vrg meer iu zgn liaudellngen hij moest voortgaan I Alle aanbiedingen lot tchikkiag aan het gemeente bestuur gedaan zgn daarop van de hand gewezen en toen moest de deken van zijn recht gebruik maken Spr betreurt het dat hier in de gemeente op dei wijze godsdiensihaat wordt opgewekt en ile Katholieken zgn niet in slaat de kasten te betalen en zullen op deze wgze genoodzaakt ivorden als t ware tot hun laatste druppel bloed op te offeren De raad mag het wel eens bedeuken wat het gevolg kan zgu van een ver chil van gevoelen als hel hier geldt een volksoproer kan er door ontstaan waartoe spr wgst op de verleden jaar hier opgevoerde Passiespelen waar hel ook slechts gold een verschil van gevoelen en wanneer B en W toen niet krachtig waren opgetreden dan zou er op den Singel geen ruit heel gebleven zgu De Katholieken mochten wel verre van tegengewerkt te worden veeleer iets voor hebbeu want zij doen voor eigen rekening een 800 tal kinderen onderwijs gev u van 6 tot 12 jaar die anders de kosten van omierwgs der gemeente aanmerkelgk zouden verhoogen Spr wijst er op hoe de Katholieken voor eenigen tijd een uitstekend terrein aanvroegen voor een kerk dat om hel plantsoen dal daar slaat werd geweigerd en nu is er vergunning gegeven dat de tram daardoor rijdt I De Katholieken moeten zich thans behelpen met een kerk die bg geen mogelijkheid anders dan scheef en schuin kon gebouwd worden I In Schoonhoven handelde men anders zegt spr Daar werd door den pastoor dezelfde die nu onlangs overleden is grond aan de Gemeente gevraagd en het antwoord was g j kunt den grond krggcn maar tegen betaling niet kosteloos en toen werd de grond afgestaan IfFgeu eeu prgs zoo laag dat de boomen die daarop stonden bij verkoop bgno evenveel opbrachten als de grond had gekost Het gevolg van die tegenwerking hier ter stede is haat en nijd eu spreker drukt de hoop uit dat het alsnog tot een schikking zal komen De Voorzitter beantwoordt den heer jluggers eu zegt niet te begrgpen hoe deze zaak aanleiding kan geven tot godsdiensihaat Kr is alleen quaeslie over den eigendom van een gebouw waarvan de Gemeente beweert eigsnaar Ie zgn en eveneens het Kerkbestuur Spr heeft evenmin als eenig ander lid van den Gemeenteraad dan ook de goede trouw van het kerkbdluur in twijfel getrokken Spr zal als er redelgke voorstellen tot schikking warden gedaan en spr gelooft dilt ook van de andere leden te kunnen zeggen daarvoor een open oor hebbeu en is teu allen tgd bereid in billqke aanbiedingen tol schikking te treden De heer Buijgers zegt dat er reeds vroeger billgke voorstellen tot schikking zgn gedaan maar die zijn door het gcmeeutebestuur verworpen I Spr was niet geheel en al op de hoogte van de zaak eu vroeg daarom deu deken den heer Malingré hem te willen inlichten en dize heeft hem schriftelgk een cu ander daaromirent gegeven dat apr daarop den voorzitter overhandigt met verzoek het door deu secretaris Ie willen doeu voorlezen De voorzitter betwijfelt of het hier de juiste tgd en plaats is om dergelgk stuk voor Ie lezen maar wil de heer Kuijgers bet ter kennis brengen van de vergadering dan geeft spr hem in overweging het zelf voor te lezen De heer Ruijgers voldoet daaraan en leest deu brief voor waarvan de inhoud op het volgende neerkomt De heer Malingré heeft aan den raad van Gouda hij meent in November 1880 geschreven dat het R K kerkbestuur voornemens was de oude kerk op de Ousthaveu in publieke veiling te brengen dat de raad echter de voorkeur had en verzocht werd binnen 3 weken te antwoorden Daarop werd door den raad geantwoord dat deze zich verwonderde over het schrijven van den heer Malingré aangezien het kerkgebouw stadscigendom was dat door Z M den oKoning slechts in gebruik was afgestaan en daar hel nu bleek dat dit gebouw niet meer noodig was voor de uitoefening van de eeredienst werd het kerkbestuur verzocht het gebouw weder ter beschikking van de gemeente te stellen Op dit schrijven aulwoordde de heer Malingré namens het Kerkbestuur dat dit genegen was hel gebouw in eigendom aan de stad onverwgld overledragen mits door deugdelijke bewgzen het eigendom der stad bewezen werd Hierop had de heer Malingré nooit een antwoord ontvangen Oeruimen tgd later misschien wel een jaar bad de heer Malingré zich iu persoon tot den Burgemeester ten raadhuize begeven en Z Ë A voorgesteld om de zaak in der miime Ie schikken ludertgd was door de stad subsidie gegeven voor den bouw der R K Kerk op de Goowc van 6000 en de heer Malingré vroeg die som ook als bgdrage voor de schuld der kerk en zou de oude kerk aan de stad gelaten worden De Burgemeest r zeide dit in overweging te zullen nemen eu aan den raad voor te stellen Na lang wachten kwam de Burgemeester bg den heer Malingré en stelde hem voor 2000 t geven zoo dit door den deken werd aangritomen zou de Burgemeester dit den Raad voordragen De heer Malingré had daarop ijiévraagd of de Burgemeester wel wist welke waarde hel kerkgebouw had waarop deze antwoordde dat dit geschat was op 6 ƒ 7 000 Welnu had de heer Malingré gezegd Geef rag de helft diu 3600 eu dan is de zaa geschikt De Burgemeester zou dit zgne Collega s roorsteiren doch het antwoord dat vervolgens kwam verzekerde den heer Malingré dat het gemeentebestuur in het voorstel met kon trt en waarop de deken den Burgemeester meldde dat aangezien er aan geen schikking te deuken viel hg als wettige eigenaar zou handelen zooals hem goed dacht Daarop werd de kerk verkocht voor ƒ 6000 aan Mevrouw Koek Eenigen tgd daarna werd de deken gesommeerd door deu Deurwaarder den heer van der Werve over dien verkoop en toen is het proces tegen de kerk begouneu I Na voorlezing van dezen brief vraagt de heer van Mierop het woord eu zegt dat naar zgn inzien nu het eèn geding is hier ni t kan gedebatteerd worden over ecu eventueele schikking Dat moet eeu punt van overweging uitmaken tcssohen de advocaten der beide parlgen De Voorzitter deelt dat gevoelen en vraagt ten slotte of de heer Ruggers een bepaald voorstel doet om een som uit te trekken oor het voeren van een geding waarop genoemde heer antwoordt dut hg geen voorstel zal doen daar hij uiet weet hoe in deze de wil is van den Deken Sadal voorts besloten is dat bg Z M den Koning vergunning zal worden gevraagd tot het heffen van veergeld aan bet Pontje over deu Turfsingelgraoht en sluisgeld aan het Reeuwgksche Verlaat wordt de begrooting met algemeene stemmen vastgesteld De inkomsten en uitgaven worden vastgesteld op ƒ 333 525 78 en de post voor onvqfrziene uitgaven ops 3387 7 Tol onderwgzeresi aan de 2e Burgerschool voor meisjes pordl dnarop benoemd Mej A Kugpers met a emeene stemmen Niets ra er aan de orde tijnde wordt daarop de vergadmfng door den Voorzitter gesleten Snelpersdrak van A BrInkhan te Oouda De uitgare aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BU deze Cauraut bebourt eea BUvoeifsel TEE STEMBUS Nog een laatste woord hebbeu wy op het hart over de belangrgke verkiezing waartoe de kiezers a s Dinsdag opgeroepen zgn Inzonderheid geldt dat hun die evenals wg vrienden zijn van den vooruitgang en af keerig vau kerkelijke overheersching Laten wg allen onze beste krachten inspannen om te verhoeden dat bet overwicht kome aan de zjjde van hen die niet in de eerste plaats vragen naar het heil van den Staat en bet welzijn der maatscb ppg maar die strgden voor hunne kerk en e zegepraal der geestelijkheid De Staat meester in eigen huis of ondergeschikt aan de kerk dit is de groote vraag waarover tegenwoordig de strgd loopt Onder allerlei voorwendsels en bedrieglgke leuzen tracht men van de zijde der antirevolotionai reu eu der katholieken de burgerg over te halen hunne mannen te kiezen Ontchristelgking der maatschappg en der school de ondergang der geldmiddelen door de kosten van het onderwgs deze ea dergelgke groote woorden moeten alleen dienst doeu om de goedgeloovige menigte te verschalken en hèt eigenlgke doel kerkelijke overlteerscidng te verbergen Geen waar liberaal zal de hand leenen om dsdienst of christendom aan te randen de vrjjzinnige partij wenscht alleen dat de Staat heer en meester zg op zijn eigen terrein terwijl geloof eo godsdienst moeteu blgven het gebied der kerk Indien de geldmidditen van den Staat tegenwoordig zorg vereischen dan is dat niet de schuld van de openbare school maar het gevolg van ondoordachte uitgaven en weelderige inrichting van de huishouding tan den Sta t van het voortsukkelen met een onvoldoend en veroordeeld h astingstelsel en gede ltelgk ook van de ongunstige tjjdsomstdkdigheden De waarheid is dat jrij tegenover ons hebben eene partg die het gjpnunt heeft op de vrgheid van geweten en ons allen wil doen bukken voor de overmacht der kerkelgke ajitjOriteiten die dus een echte priesterheerscbappg gronden wil op de puinhoopen onzer vrjjneid die de volksschool en volksontwikkeling een doode lijken haat toedraagt omdat zg haar als beletselen in den weg treden die uit dweepzieke Calvinisten en onverdraagzame ultramontanen bestaande zelve niet in staat is de teugels te voeren omdat haar overwinning het aein ou wezen van verbitterden sti ijd tusschen geestelijken van verschillende religie maar die één in afkeer van de i ieuwere beschaving het er toch op toeleojb om de vrijzinnigen uit hun posities te verdrjjven In de overtuiging dat dit heilloos drijven groote rampen over ons Vaderland brengen zöu indien de kerkelgke partijen in hun opzet slaagden roepen wg allen kiezers met vernieuwdeu aandrang toe Blgft niet onzgdig kiest als mannen partij en steunt de vrijzinnige candidaten door uw stem Het kiesrecht is u gegeven omdat de wetgever onderstelde dat gij oog en hart had voor de groote belan en des Vaderlands maakt die goede verwa chtiag niet beschaamd toont dat gg behoort tot de flinke nazaten van een volk dat den godsdienst liefhad en de kerk eerbiedigde maar in staatszaken geen inmenging van geestelijken duldde Clericalisme en priesterheerscbappg achten wg een ramp voor ons land Wy stellen den godsdienst t hoog dan dat wij dien willen gebruikt en verlaagd zien om politieke doeleinden te bereiken Overal waar de kerk den Staat bestuurt ontstaat twist en tweedracht waar Calvinist of Ultramontaan regeert naar zijn beginselen loopen vrijheid van geweten da gelijkheid voor de wet gevaar want knnneu deze aan andersdenkenden de vrgheid laten die wg thans genieten Cqt verbieden hun beginselen en hun kerkleer Wie dus prijs stelt op onze tegenwoordige gelukkige vrgheid van deuken waaraan wg gehecht zjjn als ons leven wie gaarne aan Kerk en Staat beide hun vrgheid hun souvereirfiteit in eigen kt ng laat hij kieze niet de candidaten vau de Standaard of de Tijd Dit uit het oogpunt van beginsel Maar ook om andere practische redenen gelooven wg dat d heeren Van der Breggen en Roest de voorkeur verdienen boven Godin de Beaufort en Huber De leden der X eede Kamer vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk iu de eerste plaats maar in de tweede plaats kunnen zij ook de belangen voorstaan van het district dat hen afvaardigt Waarom dragen de aoti revolutionairen de heeren Godin de Beanfort en Huber voorV Alleen omdat zij de keuze dier mannen achten in het belang hunner partij Maar met de belangen van bet district houden zjj geen rekening Beide heeren zijn bier geheel e al vreemdelingen Wie onzer kent ze De een moge goed bekend zijn met de stad en de provincie Utrecht de ander op de hoogte zgn van de toestanden in Friesland en zelfs een specialiteit in zake de floreenplichtigheid Vaarover hg een proces gewonnen heeft maar wat baat deze kennis aan ons bewoners van bet district Gouda Voor zoover ons bekend is heeft de heer Godin alleen eens het woord gevoerd over een Goudsch belang toen het subsidie aan het progymnasium in de Kamer bestreden werd Bij die gelegenheid had hij gaarne geld uit jJe staatskas over voor het onderwgs omuat het de hoofdplaats van zijn district betrof Overigens hebben wij niet kunnen merken dat wij Goiidsche leden er Kamer hadden zü verwaardigen zich pet zich hier in t publiek te vertoonen en stemmen alleen in het belang hunner p artg De candidaten der liberalen integendeel kennen het district eu zgn behoeften eu kunnen daarvoor zoo noodig iu de bres springen Vooral de heer Van der Brëggen die zgn bezittingen heeft in de onmiddelijke nabgheid der stad en wiens uitste ADVEETENTIËN worden jeplaatet van 1 5 regels a 50 Jenten udere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advert ntien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt Afzoaderlgke Nommers VI JK CENTEN kende werkzaamheid op het gebied van landbouw en veeteelt bij ons allen bekend is Voor een plattelandsdistrict zooals het onze is hg de aangewezen man Waar het geldt de belangen te bevorderen van dien tak onzer volkswelvaart waarbg Gouda en omstreken zoo van nabü zjjn betrokken kan hij medespreken als deskundige waar de vaart langs onze stad aan de orde komt f andere maatregelen met polderzaken in verband staande kan hij met kennis van zaken oordeelen Wie de candidaten kiest der vrgzinnige kiestereeuiging handelt zeker in het belang van het district Om bovengenoemde redefaen verzoeken wg met aandrang onze vienden niet stil te zitten Doet uw best wekt de lauwen opj scherpt het geheugen der vergeetachtigen tracht al trw trrfeilden en kennissen met een zoet lijntje naar de stembus te troonen Groote belangen staau cp het spel die wel eenige persoonlgke inspanning waard zijn Geeft geen voet aan moedeloosheid de uitkomst hangt voor een groot deel van deu ijver der meer ontwikkelden en beter ingelichteu af Wanhoop aan Bet succes is niet de beste leidsvrouw ter overwinning terwijl zelfs bjj een nederlaag een aanzienlijk aantal stemmen der minderheid indruk maakt en meetelt Jongelieden die zelf nog geen kiesrecht hebt ook gg kunt in de gelederen dienst doen evenals de jeune garde der liberalen te Brussel door uwe kennissen op te webken en ter stembus te drgveu Doen wij allen zoo onzen plicht dan heeft niemand zel venwijt te duchten Zoowel met het oog op het geheele Vaderland dat bestuurt behoort te worden door mannen die niet loopen aan den leiband van het kerkgezag als van het district in het bijzonder dat behoelte heeft aan vertegenwoordigers die Van nabij bekend zgn met onze behoeften en onze wenschen noodigen wjj de kiezers uit a s Dinsdag hun stem uit te brengen op de heeren Mr A J ROEST J VAN D R BUEGGEiX Az BINNENLAND GOUDA 26 October 1884 Woensdag 28 November e k heeft de ver kieEing van 5 leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier ter voorziening in de vacaturen ontstaan door aftreding van de hh C J C Prince H Jager A van Veen en J M Noothoven van Goor en door het vertrek mt deze geraeen e van den heer J A Hoest van Limburg De stoomtram rgdt in den laaislen tijd veel barder door de stitd dan vroeger en veel sneller dati geoorloofd is Er is een adres in circulatie dat reeds ww r HH Sim Wl r i ïiSf rtV j