Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1884

Zondag 26 October 1884 Buiienlandsch j Overzicht ljfe In B heerseht sedert eettige dagen ren mi De Vrijzinnige Centrale Kiesvereeniging in het Kiesdistrict GOUDA heeft tot CANDIDATEN gesteld voor LEDEN van de 2 KAMER bg de Verkiezing op DINSDAG 28 OCTOBER 1884 van 9 tot 4 uur de Heeren Mr A J ROEST Officier van Justitie en Lid van den Gemeenteraad te Rotterdam eu J VAN DER BREGGEN Az Hoogheemraad van Rijnland Oud Lid dei Provinciale Staten van ZuidHolland te Waddingsveen Zij beveelt deze Candidaten met volle overtuiging aaif bg allen di het veldwiijnen clericalisme willen bestrydeii j De algemeene Secretaris De algemeene Voortitler J J M Noothoven van Gooh Mr J Fortuijn Dboogleeveh De Kiesvereeniging O E R n E Iï te Woerden H VAN LOON VAN ITEPON Vooreitter A KNIJFF Hz Pennihgm C A ZELVELtoER Sèofet H w baelim Mr G H FtÖIRI lETHLAGE De Kiesvereeniging KEHERLAIVD eu ORANJE te Oudewater A C VAN AELST Voorzitter I A VRIESMAN M J J NIELSEN Penningm A VAN AELST J BOER Jz Secretaris I De Kiesvereeniging i j UIRG ER PLICHT j I te Gouda Mr J FORTUIJN DROOG 1 LEEVER Voorzitter J M NOÜTBOVEN v n I GOOR Onder Voorzitter J POST VAN DtR BURG 1 C C H PRINCE H JAGER Seeretans ZLIVERE FRANSCHE WIJiNEN De bekende BORDEAUX a ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eoone kamp Eliister EAAIJMAAKERS m Haven 17 VOORHANDE V Best St Kicolaas AppelboUeii KATTENTONGR f Boterletters KLEL GEB K Gicaudeerde Gembfr Groeiiteii in Itlik Patc de foit s gras Gorkumschp Tafelkoelc Antwerpsche Ontbijtkoek IIAAÜSCHE PONTEKOEK verwacht eerstdaags de Chocolade tan de fabriek L AIGLE te DeH Haag ITieuwe Vruchten SLÖTËMAKEU en Co per fl f 1 30 per liter ƒ 1 60 Heeren en Dames Cache nez Japonnenhnlsgameering in Meuren ▲ TA3J 03 ▲ Kleiweg E 73 Gouda Eeddenmagazijn Witte Gfoederen NIEUW ONTVANGEN Wollen Dekens Fantaiaie Dekens Katoenen Dekens Molton Dekens Reis Dekens Paarden Dekens Tocht Dufifel Wollen Rokken Boven Rokken Corse t lyfj es Gekleurde Wollen Borstrokken en Kousen Wol gebreid Ondergoed Flanellen 35 Cent de 5 Ons 20 15 a 13 et de 5 Ons 50 et per Kistje 60 a 50 et de 5 Ons PRUIMEDANTEN KRENTEN VIJGEN m Matten ld Kistjes TAFELROZIJNEN D HOOGE BOOM Lu Lampe Beige Diverse nieuwe BRUINE BOONEN CAPUCIJNER en GROENE ERWTEN Geregeld iedere week versche Geldersche en Oierysselscbe BOTER en EIJEREN bg G H SCHÜTTELAAR Markt A 90 Nieuwe uitvinding gebreveteerd in Betgiè Frankrijk en Duitschland Een PETBOLEVMLAMP waarvan het brandgevaar tot een minimum is teruggebracht Lichtsterkte grooter dan een gasvlam het verbruik der olie geljjk aau een gewone Lamp Verkrijgbaar te Gouda by W J van LEEUWEN Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Spieringstraat F 41 alhier t Goedewaagen en Zonen MABKT naast DB WAAC verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a i j jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 sjaars vooif bedjagen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen I daarboven 8 nimen gelden a deposito tegen onderpand in ifuss Êiidsen a 3Vj s jajU rs belast zich methetkoopen ei ierkoopen van effected wgen een provisie ook vbor loten van Vs 1 vopr fondien Wtvjiln dU 30 I 11 wisselen coupops m ve a bèuranoteèriug zonc bji rdket i visie als l ï pr oste coup O ond sterling 11 80 0 36 pr frs 10 rnas i Iiikasseeren zonder ko teo t i S g delspapier op Amsterdam en Rottwdai Ontvangen ïAPiiifiur geschikt voor ST NICOLAAS CADEAÏÏZ ï A G VAN DETH In LOSSING de Lading Grove Ruhr Kacbelkolen waaruit wg tot ó7i 2 Cl per II L mud kontant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits biJ 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Door sterfgeval wordt TE KOOP aangeboden te GOUDA een flink Wil 11 genaamd het SCHAAKBORD ieziMV IS zeer gunstig gelegen op een der beste standen en bestaat sedert een onheugelflk aantal jaren Brieven franco bg den Heer W C van DILLEN te Gouda DIH St ITicolaasgelsak en andere soorten te bekomen bij L M deGoedeben Korte Tiendeweg D 18 M v i i uvrHAVËKKAMP te Goudbrak VRAAGT EEKE DIENSTBODE als MEID ALLEEN nislerieele crisis Koning is na de gemeente rerkieiifigen tot Iiiw besluit gekomen dut er iels gedaao mo l ward om aan den gespannen toe i stand i a eind te Maken en liecft de portefeudles van d hjeeieu Mp n Tacobs ternggerraagd Het gt olj tf H IaI het mhiisterie aftreedt jen er na scUjnlijU een fabmet d affairei tol stand jop de kielersy Dd 0 l eniB f8 liiet uit dooC iiriJld l Wedief mWrf p dal ineA tus8 he p dit punt tot etn i owfl de TiraeJ Artikels tchrijreu i kom n dM innjet foorjasr een nieuw beroep IM 1 heti ngelscha Parlement munt p kiesw wordt opnieuw e klni isirlctenindeeliiig is geen ïh fntil men tie hoop nog met belLTLageren bet Hooi rhuis anfljcti tnl komen waürroor rStandaiu thans i 1j rine itijl de t Hiisterieele yDaily SeWa een p tnr con linie itjes T pr Salisbury geefl net tweede pont dat in tie trooiirlFUe de auidacbt verdient is de aankondiging rau een nieuw krediet or den Sovdan feldlocht VVaerschgnlyk zal spoedig aan de Kegeering de vraag worden gedaan of i werkelyk oornemens is 8ai dan onder een of anderen form te annexeeren De premier verstaat echter uitnemend de knust om woorden te gebruiken tonder iets te teggen of uitvluchten Ie toeken De Berlgnsche correspoiideiil ran Daitg New meldt dal naar het sobynt de Welfenparty in Hannover krachtige pogiogen aanwendt om den hertog ran Cumberland te bewegen tot het maken van een schikking inet Pruisen betreffende de troonopvolging in Brunswgk Ook rerneemt lüeo dut de hertog ran Cambridge onmiddellgk na de begrafenis van hertog Willem ts Beilg n tal koineu om met den Keiier de taak te bespreken De oorrespoudeul roegi er nog eens bg boewei een herbaling niet noodig is dat de troontbcslgging van den hertog ran Cumberland onmogelgk geacht wordt De heer Scolt secretaris der Brilsche legatie Ie Berign is 100 wordt verteld naar Brunswgk gegaan om de rechten en aanspraken der koninkigke familie Ie doen gelden Het geruchl dat de hertog van Cambridge op den Iroon ran Brunswgk aanspraak tal roaken voor lich telren wordt nader bevestigd In de hoofilstad van bet hertogdom ign eenige personen in hechtenis genomen die aich aan hel afscbenren van de aangeplakte proclamatie fuu generaal Van Hilgcrs hadden sobuidig gemaakt Pe Nordd Allg Znlmg tegt dat de reohtsquacstie betreSende de Brunswgksobe troonoprolgiog aan de beslissing van den Bondsraad is onderworpen Id een iMatkandig oplioht mag meu tich de gevaren niet ontreinien welke hel Rgk zouden bedreigen wanneer een aanhanger der VVelfenparig aid hertog van Branswgk lid werd ran het suurereine rgk Van de booge rechten welke hg als toodanig in eene bepaalde landstreek tou uitoefenen zou bg gebruik maken om zgn hof tot het brandpunt ran Ie kuiperg rn dier partg te maken en om onder het herteoglgk gezag de middelen roor Ie bereiden waardoor hare plannen kunnen verwezenigkt worden toodra andere rerwikkelingen in het Dnilsche rgk het geschikte oogenblik daartoe zouden aanwgzen Hel programma en de h uding der VVelfenparig maken het onmogelgk om pogingen in de band te werken welke in Branswgk door een sourerein lid dier partg zouden kunnen gedaan worden Bismarck is vroeger dan men rerwacbtle van Friedrichamhc te Berign teruggekeerd De Brunswijksohe Iroonoprolging beeft hem daartoe doen besluiten itml Oorlz roorzilter ran den raad ran regentsohap van het hertogdom komt te Berign om met den Bgkskanselier een onderhoud te hebben Half officieel is zooals men weet verklaard dat de Pruisische regeering reeds jaren geleden de quaestie heeft opgelost en nu onverwijld lot de uitroering ran het genomen besluit zal orergaau De vertegenwoordiging ran het hertogdom in den bondsraad bigft roor het oogenblik onveranderd Oeneraal Vou Hilgers die de troepen in Brunswgk commandeert zal tgdelgk rcohstreeks onder de bevelen des Kuiters niet onder die ran den opperbevelhebber van bet tiende legerkorps staan Kantongerecht te Goada Terechtzitting van Woensdag 22 October 1S8 Kan nreohter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openluiar Ministerie Mr W C A SCHOLTfiN te llotterd im ij VEUOORDEET D D O verman Ie Hillegersberg lol 3 gnirlen of 1 dag wei iis op wilde en onbéhoorlgke wijze rijdsn mét zijn wageq betpaiUien met een paard te Blelf wijk f 0 s daarenboren veioordeeld tot bel geven van eene ischaderergoeding In 25 gulden aan den landbouw r P B te Bleisw jk wiens paard aangereden en ve wood was D V Kt stalhouder Ie W ddiniregn tot vijf boeten vw I gnlden of 5 ai n op vijf tijdstippen openlaten mii de deur van tg stal t Waddinxreen welke denr over den weg ojienslaat R L veehouder te Waddinxreen tot 25 gulden of 3 dagen wegens aan den Burgemeester te Waddinxreen niet dadelijk kennisgeren dat er eene buitengewone broeiing bestond in het hooi geborgen in zg n barg niettegenstaande kern zulks bekeud was C B winkelier Ie Waddinxreen tot 1 gnlden of I dag weiieot niet behoorlg k gehakt hebbeu ran iijne eenden die op eens anders weiland losliepen J V veehouder te Waddinxreen tot 3 boeten ran 1 gulden of 3 dagen wegens op 3 tgdstippen niet behoorlijk gehokt hebben ran zgne eenden die op eens anders weiland losliepen en in eens anders water zwommen H P landbouwer te Bentbaiieir lot 3 galden of 1 dag wegens rijden harder din in eenen maligen draf op den Kerkweg Ie Waddifxveen met tqn kar bespannen met eea poantf I V vrachtrijder te Waddinxreen tot 3 galden of 1 dag wegens te Woddiuirwn onbeheerd op straat laten slaan tgn rrachtwogen bespannen met een paard I S schipper te Ouderkerk tot 3 gulden of l dag wegens teilen met zgn schip in de nngvoart van den Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk A S Bobipper te Moordrecht erenals de ronge A koopman te Waddinxreen lot 3 gulden of 1 dag wegens te Nieawerkerk rijden met een kar bespannen met een hond die niet waa roortieu ran eeu muilband A H rieeschouwer te Zerenhuiseu tot 3 gulden of 1 dag wegens te Nieuwerkerk zitten op tgn kar bespannen met twee honden onder het rgden A H koopman te s Qrarenhage tot 2 tiaeten van 1 gulden of 2 dagen wegens op de Markt te Oouda belemmeren van iha weg met zgn wageu met bloemkool en niet willen voldoen aan het bevel van een agent ran polite om zgn wagen te rerplaalseu J S arbeider Ie Waddinxreen tot 5 galden af 1 dag wegens maken van naohtgerucht te Waddinxvesn C B arbeider te Ouderkerk tot S i gulden of 2 dagen wegens maken ran uachlgeruoht Ie Oouderak J O H O W E P B eu A P C L allen vgf arbeiders te Ouderkerk ieder tol S j gulden of 2 dagen wegens maken van naehtgeruobt te Oouderak Simon Timberg barbier te Oudewater tot 2 boeten ran 50 cents en eene boete ran 1 gnlden of 3 lagen wegens op 2 tg ilslippen zich bevinden in kenuelgken staat ran dronkenschap te Oouda en liggen in een booroperk ran het Plantsoen aldaar Jan Oroenereld boomkweeker te Waddinxreen tot I gulden of l dag wegens dronkensohap te Waddinxreen Jan Verwoerd koopman te Waddinxreen lot 60 cents of 1 dog wegens dronkenschap te Waddinxreen Tennis ran der Neut risicher te Bodegraven tot 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Reeuwg k Hermonus Klip timmerman Ie Delfsharen tot 1 gulden of I dag wegens dronkenschap te Nieuwerkerk Willem Roggereen arbeider te Nieuwerkerk tot 1 gulden of 1 dag wegens dronkensohap te Nieuwerkerk Jan Annaars vrachirg der te Gouda tot 1 gnlden of 1 dag wegens dronkenschap Ie Nieuwerkerk Simon Loge metselaar Ie Nieuwerkerk tot 1 gulden of 1 dag wegens dronkensohap te Nieawerkerk Jan Hendrik de Bie stukadoor te Utrecht tot 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Nieawerkerk Johannes Lamberliis van den Brink ilukadoor Ie Utrecht tot 3 boelen van 50 cents of 3 dagen wegens dronkenschap Ie Nieuwerkerk op 3 Igdalippen REXMSGEnXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 Staatsblad No 96 Brengen Ier algemeene kennis dal op de Secretarie ter risie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van N A ran der Ree om vergunning tol oprichling eener Blikslager in het perceel gelegen in de Kuiperstraat wgk K No 224 Kadastor Sectie D No 1264 C J van de Pavoordt om vergunning tot oprichting eener Bakkerg in het perceel gelegen op de Nieuwe Haren wgk N No 22 Kadaster Sectie B No 621 W Hulleman om rrrgunning tot het oprichten eener Snipperfabriek in het perceel gelegen aande Karnemelksloot wijk R No 613 Kadaster Sectie A No 2572 Dat op Zaterdag den 8 Norember 1884 des namiddags ten 1 nre op hel Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde rergnnniugen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Ootsda Ara i Oeiober 1884 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERRGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EENNISGEVINO Verkieting van Leden voor de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dal de Vergadering tol het kiezen van VIJF LEDEN voor de ICamer ran Koophandel en Fabrieken oldaar ten Raadhuize tal plaats hebben op WOENSDAG den 6 NOVEMBER 1884 welke Verkieting geschiedt ter rocrzieniug in de racaluren ontataan door a de aftreding ran de Heeren C J C PRINCE H JAGER A VAN VEEN en J M NOOTHOVEN VAN GOOR met 31 December 1884 i het vertrek ran den Heer J A ROEST van LIMBURG die 31 December 1886 moest aftreilea De inlerering der stembriefjes door de kiesgerechtigden in de Ier rergadering aanwezige stembussen tal oaurangen des middags ten twaalf ure en roortduren tot des namiddags ten drie ure na welk tijdstip geene slembilletten meer zullen warden aangenomen dan die an inde zaal tegenwoordige kieiers tullende onmiddelgk ilaarna met de opening der billelten warden aaugerangen Aan ieder kiesgerechtigde zulleu acht dagen lóór den dag der verkieting twee stembillelten warden bezorgd Wanneer eenig kieter dete niet mocht hebben onirnngen tal hg ter bekoming daarvan tich Ier plaalselgke Secretarie kunnen vervoegen De Igst der kiesgerechtigden ignde tg die ter take ran eenig bedrgf ran handel of fabriekweien in het patentrecht tol eene hoofdsom ran tea gulden en booger Yijn aangeslagen ligt terj Gemeente Secretarie Ier lezing tusschen des roormiddagt 10 en des namiddags 1 ure Bezwaren tegen die IgsI heiig die den klager hetzij die andere ingezetenen betrrffen moeien bg Burgemeester en Welhasdera scbriftelgk worden ingeleverd róór of op den In Norember aauataandr na welk Igdstip geen bezwaarschriften meer in aanmerking tullen komen GOUDA den 24 Ooi 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BROUWER