Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1884

r f V V Woensdag 29 October N 3150 1884 W aarschuwii ZONDER WEDERGA Gebruik eens het JOHANN HOFF S Malz GeZOndheidsbier I Onmiddelijk t gevoelt gij u een ander mensch Vroeger waart gij lusteloos nu krachtig en daardoor meer uw zelf bewust omdat dit GeZOndheidSbier het Woed vernieuwt en versterkt Het bloed is het leven danrom moet gij traohten dat leven te genieten onder gelukkige omstandigheden Verbeter uw bloed uw gezondheid en zoo zult gij u sterken voor den ouden dag en vooral bij overgangen der verschillende perioden van het leven In Amsterdam worden de JOHANN HOFF sohe Malz Fraeparaten in het Binnen en Buiten Gasthuis gebruikt s GiiAVENHAGE 16 October 1884 Hiernevens een mand met ledige flesschen en verzoeke volgens gewoonten dezelve gevuld met volle spoedig onder rembours terug te zenden De directie van het SINT NICOLAAS GASTHUIS Prijzen Malz Extract Qezondheidsbier i flisch 50 Cent 6 flesschen ƒ 2 50 13 flesschen ƒ 5 05 28 flesschen ƒ 10 65 ConCentrirtOS JMalZ ExtraCt met en zonder IJzer ƒ 1 80 J en ƒ O 75 Malz ChOCOlade per pond prima qualitcit ƒ 2 15 secundn 1 60 IJzer Malz Chocolado prima ƒ 3 Malz Borst Bon bons per zakje 30 Cent in Blauw Papier JOHANN HOFFsche Centraaldépót N Z Voorburgwal bij de Paleisstraat 250 Gouda D BLOMMENDAAL F SfROEVE GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentïën Kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Bl RQEMEESÏER en VVETHOÜPE GOUDA Oaii n de VtrordeHtng op de Wijken e het doen Mn aanfifle tot kit bijhouden der Bevolhug Regiitera Herinneren belanghebbenden dat rolgeiis die Verordening IEDER die naar eene andere woning binnen de Gemeente VERHUIST daar nu ïoodra mogelijk allgd binnen DRIE dagen aangi te moet doen by de betrokken WIJKMEESTERS en itr Pldatselyke Secretarie Burrac fan Bevolking en de HOOFDEN der hviigeiinnen alsmede a ionderhjk wonende personen aangifte behooren te doen wanneer eij DIENSTBODEN of andire personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van geiouKén of besloten erven verplicht zijn te torgen voor eene ie SooWyie NUMMERING hunner panden welke nummering eveneens moet geschieden op APSCHUTTINGEN bg verbouwing of verlimmering terwyl zij mede gehouden zijn om binnen ACHT dagen na eene splitsing of veneniging hunner perceelen daarvan ter Plaattehjte Secretarte kennis te geven opdat de vereischte wijziging in de huisnummers kunne worden gebracht Oeichiedemle deze waarschuwing Ier voorkoming Tan VERVOLGING en BESTRAFFING overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 26 October 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZËNüOORJ De Secretaris BROUWER Burgerlijlte Stand GKBOREN 2S Oct Ueuri Hubert FriDs Dirk ouden D J F Onatenk en F A üiileman 23 Tennis NicolaaB oodera G Zeverlioom en M Reebeen Oerrit ouders 6 do Ruiter en C de Oraif Willem ouders M de Mink en C Peute 2i AdriaoB ouders A van Hertum en A Jonfbloed Gerritje ouders J vro Gent en C an Straaten OVERLEDEN H Oct A van Zuilen hui8 r van J van Loon 29 j ONDERTROUWD 2i Oct S van Vunren Ie Amsterdam 22 j en H J Unrier 22 j Moprdrecht GEBOREN Pieterlje d iders J Verweg en A van Dijkland Adnana en Johanna ouders T P van der Stelt CD E de Ronde OVERLEDEN H van Weelden 48 j J Oskam huisvr van I de Jong Ei Dl j A T Oskam 5 m Haastrecht OEHOREN Maria Magareiba ouden II K Vergeer en E Streng l ornelis ouders M Kompeer en O van Schalk OVERLEDEN O Slingerland 7 m B van Ecbteldt 38j Stolwijlt OVERLEDEN I Burg 7 1 Heeuwijk OVERLEDEN D Vis 6 j Zevenhuizen GEBOREN Isaae ou lers P Ungendam in A Keijzer Cornelis Albertnv ouders I C van Kralingen en O A Venle OVERLEDEN M La n 6S j I Langendam 2 d 1 P van Deirt 9 m Advertentïën Garnizoeos Voedings Comoiissie te GOUDA Aanbesteding van Levensmiddelen De GABNIZOEJ S VOEÜINGS COMMISSIE zal op den Ie NOVEMBER 1884 des middags ten 12 uur op het bareau van den QarnizoensCommandant onder nadere goedkeuriog van den Minisier van Oorlog in het openbaar aanbesteden De levering van Vleescb Spek en Brandstoffen ten beboeve van de manages der troepen in het garnizoen te Gouda voor het tijdvak van 1 Januari 1885 31 December 1885 De voorwaarden zooals die z n vastgesteld bö sanschrgving van den Min van Oorlog dd 14 October 1884 VI afd Int No 38 liggen voor belanghebbenden ter lezing op bet borean van den Oarnizoens Commandant De Majoor Voorzitter get P J STRAATMAN f 2S Een PIAKO te Boop Te bevragen aan het Bureau dezer Conrant AA BIISTEDIM derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelingbuis te öouda gedurende het jaar 1885 op DINSDAG 4 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 4 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN Kindermeisje niet beneden de 15 jaar en meermalen als zoodanig werkzaam geweest zjjnde kan met primo November geplaatst worden vOor dag en nacht Al es aan faet inreau dezer Conrant BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zfln voornemens op Donderdag den 30 October 1884 om contant geld te verkoopen 45 VATEN geschikt voor het scheikundig zuiveren van Drinkwater een partjj oud GEGOTEN IJZER een partjj ond GESLAGEN en GESMEED IJZER Eenige oude SCH OOLB ANKEN oude KACHELS enz De voorwerpen zyn te bezichtigei op de Stads Timmerwerl en op het plein bjj de 1 Kostelooze School aan de Jerusalemstraat De Verkooping zal aanvangen des morgens ten tien ure op het Stads Erf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect SCHUTTEVAER ZOON Fabrikanten van Ferwticein ZWOLLE leveren proefkisten tegen partjjprgs Monsters en Prgs coaranten gratis en franco IN LOSSING deze Week een LADING PUIKE Haard en Zaclielkolen concureerend j prij en J MULDER Bleekersstnffel Belangrijke HoutveiHng TE ROTTERDAM op WOENSDAG den 29 OCTOBER 1884 de namiddags ten 12 nnr in het Café Fritscrm aan de overzgde der Maas van Petersburger Croonatadsche Zweedsche Riga Memel Wgbnrger Vuren en Grenen Delen en Platen Amerikaanse he Grenen DELEN en PLATEN Narva en Croonstadscbe BOOMSPARBEN en SPARHOUTEN en Circa 14 000 stuks keurig mooge welke benevens circa 6000 Sparren coulant geveild muilen worden Alles genummerd en liggende in de loodsen op de werf Rusland Oostpunt Noordereifand te Rotterdam Notitien zgn te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade No l Rotterdarrt UIT DE HANS TE SOOF Nieuwe Amerikaansche BALKEN Riga VUREN BALKEN Riga en Windau GRENEN BALKEN 3iTo 1 900 van K OKSMA S mmm mes is voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda gtr Alle Muüiekstukken zoowel HDIXIE PETERS en meer anderen worden ten spoedigste geleverd Snelpersdrnk van A BIiinkhak te Oouda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad eschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA Ï8 October 1884 Dr C H vnn Khyn predilcant bg de Herv ftemeente alhier heeft voor het beroep naar de gemeente Zirolle bedankt Dr W Julioi directeur der Hooxere Burf erschoal alhier is benoemd lol lid der Commitsie lot het eumiueereu van hen die een akte voor het middelbaar onderwijl euicheu te verkrg gen iu de Nederl inal en letterkunde geichiedenia aardrykakunde ataatawelenachsppeD boekhouden en achoon chrijven By Kon bealuil van 24 October jl ia bet eereteeken tot belooning van eervoUeu laogdnrigeu verkelykeu dicoat by de achult rijeu toegekendaan P r a Oadfhoon t mboer 1 de dd Sohitlteril riM Door het hoofdbeatnur van Volkaonderwija ia aan den Uioiiter van Justitie een adres gericht waarin bet verklaart met belaugatelling te heblxu vernomen dat door den Miuiaier een nadere regeling van den Kinderarbeid wordt voorbereid Het balnar lou het echter ten leerate betrearen iodieu beperking van den veldarbeid van de voörgenoraeu regeling werd buitengesloten en dringt er mei den meesteo ernst op aan dat de Minister dien veldarbeid ook ui regelen Zaterdag overleed te Leiden in ruim 8 O jarigen onderdom de heer F H G va i Iterson iu leven emeritaspredikant by de Ked Herv gemeente aldaar Hy aanvaardde lijnc erangelie bedieaiug 8 Aug 1830 te fienthuizen en telle dit werk vervolgeus voort in de gemeenten Thamen a d Amstel Weesp Arnhem vauwaar hy iu 1847 naar Leiden werd beroepen Eeae sleepende ongesteldheid nooduakte hem reeds in 1860 tyn emeritaat aan Ie vragen dat hem eervol werd verleend De overledene mlakte om tyn edel karakter ten volle aaoapraak op de achting die hem iooteer werd toegedragen s Mans borst was ver sierd met het ridderkruis der ort e van den Neder landaebeu Leenw Zaterdagavond heefi een ongevil plaats gehad met een brieventak Uit den posiwaien van den aneltiien die te zeven uur Schjedam paaseert wordt aldaar de uk welke de Araaterdamsche correspondentie bevat uitgeworpen en doojr een poalbeambte in bewaring genomen Deze zak is nu onderden trein geraakt die hem tot op eenige honderden meters ver meesleepte De briefen en couranten werden over den weg in de aloot geworpen en gedeeltelg k vernield Vele courgnteu waren aan Sarden gescheurd andere minder gehavend byns alle van de adressen beroofd brieven poslwiasels euz trof hetzelfde lot zoodat van deze post eer weinig terechtgekomen is Voor de twee Rembrnndti aagelatau door jhr G Van Berensteyn te Vucbt is nu al 125 000 geboden Tot op den da voor de verkooping wist men nog niet dat de schilderyen van Kembrnudl waren Eert Donderdag kwam men door den heer Victor De Stuers tot de rekerheid dm men eohie Rembranilis voor rich bad Pin agont van Eoiscbild is uit Parijs te s Htttogenbosch aangekomen om over den verkoop u onderhandelen Ëenige dagen geleden stond volgens het N v d ü ren machinist van de Kijninndgche stoomtrani voor het kanlongerecht te Leiden beschuldigd van te hebben doorgereden niettegenstjande de slnitboomen voor den naderenden trein waren nedergelalen tengevolge waarvan een dezer sluitboomeu werd verbryield Ter verontsQbnldiging voerde Uj aan dat tengevolge van den zwaren en afmattenden arbeid eene daizriiog hem was overvallen welke hem belette met juistheid Ie kunnen zien d t de weg versperd was V eene door hem overgelegde dienstregeling bleek o a dat hij den ecntm dag niet minder dan 19 aur 50 minuten bad wwkiaam te zyn den tweeden 17 aur 48 miu den derden 19 uur 10 mm dea vierden 17 uur 40 min den vyfden 18 uur 50 min den zesden l D 6U ma Op den ureMiMi waa kg nomiuanMf between met belette dat by in werkelijkheid wel degelgk denzelfden dienat moest verrichten Met het oo op deze leiten eischte de ambtenaar van het O M dan ook slechts een geringe straf Uu een nader bericht blykt dat de dienstregehng mat Züó zwaar was als de bescb het deed voorkomen De broodbakkerij der Nederlandsche Oist en Spiritusfabriek te Delfi kan volgens de door commissarissen goedgekeurde rekening en verantwoording over het derde kwartaal van dit jaar zeven centen van eiken gulden gekocht brood aan de verbruikers uilkeeren Ook als een bewijs voor den zeldzaam langen zomer en het buitengemeen vruchtbare weer diene dat in den tuin van den heer L van £ es te Kynsburg pereboomen staan welke niet alleen voor de tweede maal hebben gebloeid maar zelfs eerstdaags rype vruchten kunnen geven De eene een dirkjeapeer heeft ten minste een 40 lal exemplaren zitten die als t weder zoo blgft binnen een paar weken eetbaar zgn terwyl de andere boom een kalebas na op den gewonen tyd ongeveer een halven hectoliter goede rype vruchten te hebben gegeven er nu voor de tweede maal een goede 200 beeft hangen die weldra geplukt kunnen worden £ D Ëen nieuwe wgte om het vee bg het slachten zoo weinig mogelgk zelfs in het geheel neen pgn te veroorzaken wordt thans in een Duitsch blad beschreven als uilgevonden door twee Engelschen dr John Show en Th Hcrepath Het bestaat iu het doen bedwelmen van het vee door middel van kooloxydgas hetzelfde gas dat somlijdsin Ie dicht gesloten vertrekken waar kolen gegloeid worden b V in een door de schuif gesloten kachel ongelukken door verstikkiiijs teweeg brengt De te slachten dieren worden in en hermetisch afgesloten lokaal gebracht waaria men door een buis het genoemde gas uit een met kolen gestookten oven leidt De dieren eyu dan spoedig bedwelmd slapen b V reeds na l j lot 2 min en zy zgn dan geheel zonder gevoel voor hft slachten Het kooloxydgas werkt onmerkbaar op het dierlyk organisme en doet alleen slaperig worden evensls het chloroform Sommige dieren en in het byzonder ossen bieden zeer lang wederstand aan de bedwelming en ook by indi advertentïën worden gepl aatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt ifzotiderlgke Nommers VIJF CENTEN viduen van dezelfde soort dieren kan de uitwerkingeen zeer ongelijk tijdsverloop vereischen De uitvinders beweren dat zij door talrijke proefnemingen overtuigd zijn dat het vieesch der dieren ook wanneer men ze volkomen door verstikking doodt doorben lang genoeg in het beschreven vertrek te laten niet in het minst in zyn hoedanigheid benadeeld wordt Z Ct De beroemde spoorweg salon wagen van den Shah van Perzie wordt in pracht en vernuftige inrichting verre overtroffen door het voertuig dat de heer Fullmann voorzitter van de Sooiéié des Wagons Lite in de werkplaauen dier Maatschappij heeft doen vervaardigen en dat wanneer lange afstanden moeten worden afgelegd voor de bestuarderen als vliegend hotel dienst zal doen It auneer men deze Drawing Room Car in een slaapwagen wil veranderen behoeft men slechts op een knop te drukken waarop de ruggen en leuningen der stoeiea samengevonwen worden en de tittingen in den grond verzinken de met spiegels bedekte paoeelen der zijwanden slaan open en draaien lot ongeveer in het midden van den wagen en de salon is iu een oogwenk in tien kleine coupe s verdeeld die allen van bedden kapstokken spiegels en van alle loiletbeuoodigheden voorzien zijn Naar men verneemt legt de heer Rosier Paassen de laatste hand aan een tooneelspel in 4 bedrijven Platijn en Co dat in Noord Holland in de Zaanstreek speelt Met eeue schitterende mise en scène werd gisteren avond in den Stadsschonwhurg te Amsterdam voor de eerste maal opgevoerd Shakespearrs treurspel Richard m vertaald door dr Burgersdgk De hoofdrol is eene meesterlyke creatie van Louis Bouwmeester tegenover wien alle medespelers op den achtergrond blijven De belangstrlling van het talrijk publiek bleef ondanks de vermoeidheid die bel stuk met zijne vele tafereelen onvermgdelijk moet veroorzaken tol het einde onverflauwd De Vereeniging Het Nederlandtch Tooneel heeft met deze stoutmoedige onderneming aan onze looneelspeelkuusl een nieuwen zeer te wasrdeereh dienst bewezen IV S O In Parijs heeft zich een commissie gevormd waarin oók dames zitting hebben om in elke wijk der grooie stad een eetzaal in te richten waar aan arme lieden die zonder werk zijn een stuk brood en een glas water wordt verstrekl Tivens houdt de commissie aanteekening van namen en beroepen om te trachten den behoeftigen eenig werk te verschaffen Zij gelooft alilns geen ziekelijke phijanthropie te oefenen daar het geven van eed bete broods u een slok water enkel de ongelukkige tegen den hongerdood beschermt en van wanhopige daden afhoudt maar met het pauperisme aanmoedigt Omtrent bet door de in buiiensewoiie vergadering saaingekomen Synode der Ned Hervormde Kerk behandelde meldt de Kirk Ct in haar officieel gedeelte het volgende In behandeling kwam o een beklag van den Kerkeraad der Hervormde gemeente te Berkeowoude over de weigering van het Claasicaal Bestuur van Gouda om de door dien Kerkeraad op den candidiial M T Laurman uitgebrachte beroeping te npprobeereu V