Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1884

s Hoest Verkoudheid Hecscbheid Gebruik daarvoor de reeds zoo gunstig be kende BOBST CABAMELS yan RAAIJMAAKËRS Oosthareu 17 Kiiidcrineiye niet beueden de 15 jaar en meermifleii als zoodanig werkzaam geweest zijnde kanj met pritoo November geplaatst worden voor Jagen nacht Adres aan het Bureau dezer Coora t van af 1 Noyem er 1 BAD Abonnement 100 Baden 50 25 I 12 t TARIEF dei 3 50 p aWhofwe eS PEIJSVEEMINDEEIirGH van KMFFIJ I Per Kilo I 1ste soort GEURIGE PRBANGER 0 9S2de p I MALANG 0 8 £ bij G H SCHUTTELAAB Markt A 90 fiDCIlL i ll OENEZING desrerkiezeod wordt DliillLlllllli orereengek men voor een bepaalde prijs betaalbaar Da gcneziDj Daartoe zga 20 kamera ter beschikking der patiënten gesteld WAERSEOËRS Keelmeeater tiq brenken Guo£HPLA i TS 35 te Antwehfsn OFENEABE UMM VEHPACHTII G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op ZATERDAG den 8 NOVEMBER 1884 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar by inschrijving te Verharen of Verpachten Perceel 1 Het recht tot heffing van Doorvaartgelden aan het Reeuwyksche en Sluipwijksche Verlaat met het gebruik van de Huizinge en het Land daarbjj behoorende Perceel 2 Een HUISJE staande bezijden de St Janskerk te Gouda geteekend Lett A No 5 Perceel 3 Een dito staande als voren geteekend A No 6 Perceel 4 Een dito staande als voren geteekend A No 7 Perceel 5 Een dito staande als voren geteekend A No 8 Perceel 6 Een dito staande als voren geteekend A No 9 Allen voor den tijd van drie of es jaren ingaande den In Januari 1885 Waarvan de voorwaarden dagelijks den Zondag mtgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen De insehrgvings billetten behooren te vermelden der jaarlflkschen huurprijs en moeten door den inschrijver en zijne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der verpachting en verhuring vóór des middags 12 uur ter plaatselijke Secretarie zgn ingekomen Leidscbe Schroefstoomboot Maafschappij VOLHARDING Vl interdieiist aanvauKende Zaterdag 1 November 1884 Van OOUnl naar AMSTEBDAM visa versa langs WADDINGSVEEN BOSKOOP GOUWStmS AARDAk NIEUWVEEN VROUwIbN AKKER UITHOORN NESJIn OÜDERKbRK ïOiiiia Amsterd Amsteri Gouda Vau AMSTERDAM laan dag kn dag nd4rdiig Ziteiiag um 2 Va GOUDA Maandal vm 1 I Dinsdagfl l Woensdig i5 30 Donderdag Zatefdag 5 30 versa VRIJDAG OEBIf DIENST Van LElï E naar UIJAi vi langs LEIDERpOtiP KofcoBHER t HAZEBÖiVOUDE buDSHOpRNt iLPEN GOÜWSLIJIS Bc kOO n WAd1 I S VEENj I onda Leidêi i Wnu GOUDA Zonl Vm 7 20 nm Maandag Dmsdag i Woensdag Donderdag Vrjjdagivm 4 7 20 11 05 nm 5 10 Zaterdag vm 5 30 7 20 11 05 nm 510 Lelden Goudi Van LEIDEN Zond vm 6 45 cm 3 45 Maandag g 45 Dinsdag i pV Keti i 3 45 Vrijdag vm 6 45 nta 12 15 1 30 3 45 Zaterdag vm 6 45 niR 1 3 45 Nog daarenboven dageijjks gelegenheid van BOSKOOP naar GOUDA s voorm 5 45 uur en van GOUDA naar BOSKOOP s nam 8 10 Gedurende de maanden December en Januari Zondags geen dienst if m DIENST Eerste Kerstdag Meunjaarsdag eertite Paasclidaic eu eerste Pinksterdag LIGPLAATS DER BOOTEN Te LEIDEN in de Haven te GOUDA aan t Bolwerk te AMSTERDAM Binnen Amstel bg de Achtergracht waar een ligter zich bevindt om de goederen in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden aan de Factory Barberstraat N 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes Alle inlichttingen betreffende de Leidscbe StoombootMaatschappij Volhabdiho worden verstrekt door de Agenten de Heeren DE ZWART Co expediteurs en scheepsbevrachters Barberstraat No 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes die ook te spreken zyn op den Ligter en aan de Beurs voor pilaar No 22 en door de Commissarissen aan de verschillende stations DE DIBECTIE Zaterdag 1 Nov is ondergeteekende niet voor werkzaamheden te ontbieden Schoorsteenveger n Rookverdrgver Korte Tiendeweg IN LOSSING deze Weck een L A D I N G PUIKE Haard en Kachelkolen concnreerend i prijzen J MULDER Bleekerssingel STEEi KOLEi In LOSSING ck Lading Grove Ruhr KJ cbelkoien j waaruit wjj tot 1 ct per tl L mud kontant zonder korting afleveren vrij aanhuis bezorgd mits bji of meer Heet g elgfci genomen I im pjir CE 4 cic Kantoor Turfmarkt H loi JALOUSIEÏt AËLMA S eti D0LK 4 Eerste Lombard8 trnat S3 ROTTERDAM j iibrikai tek lev ren xeer ich werke nMe JAZOU SIEN bet J l eJ TreklnM ste m Steeds uiterst soliede construme enit 6ttebe werking Ho ten BOL C OI NMm Heeren en ifaraes aebt nez Japonnenhnlsgarneerlng In kleuren Kleiweg E 78 Gouda Door onvoor iine omstandiglieden vraagt Mevrouw TBMMINCK tegen NOV eeue van de P G VOOKfHïTr G DER Opentare Verkooping VAN INBOEDEL op WOENSDAG 29 OCTOBER 1884 des morgens te 9 uren aan het Lokaal in de Peperstraat TpëTbarTë aanbestedhtg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn voornemens op ZATURDAG den 8NOVEMBER 1884 de namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar by inschryving AAN TE BESTEDEN Het maken leveren en aanbrengen van een stel nieuwe Deuren bü de Uselliavensluig en bet opbergen der bestaande Deuren é Het rioleren en dempen van de Zijl langs de Gasfabriek door de Vest tot de Turfsingelgracht en het dempen van een gedeelte water langs de Vest De Bestekken zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter visie liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschrijvingsbilletten zullen op zegel geschreven door den Inschrijver en zijne borgen geteekend en behoorlijk gesloten den 7 November 1884 vóór des namiddags 5 ure opgezegde Secretarie moeten zyn ingeleverd Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda VAN DE GOUDSCH COURANT 29 OCTOBER 1884 Wifii 4 € BEWk WÊWLmmmm tEm De namen tusschen haakjes zijn die der afgetreden Leden Gotida Mr ü H Huber Jhr Mr K A Godin de Beaufort Uitgebrachte stemmen 2944 I Van onwaarde 11 I I I Geldig e stemmen 2933 j Volstrekte meerdei heid 1467 Gekozen Jtr Mr K A GODIN de BEAUFÖRT neri7 6 en Mr U H HUBER met 1738 J van der Breggen Az verkreeg 1177 en Mr A J ROEST 1164 Briellt Dr K A Bombach Uitgebracht 1076 Herstemming tusschen Mr Goekeop met 517 en Lobman met 853 Dr Rombach 201 Maattrichi Mr W G Straetman Jhr Mr G L M H Rnys van Beerenbroek Uitgebracht 1210 Gekozen Rnga met 1027 en Straetman met 1026 Winschoten Mr H Goeman Borgesins Mr J W J Baron de Vos van Steenwp Uitgebracht 1140 Gekoze i Mr de Vos van Steenwgk met 882 en Mr Goeman Borgesins met 859 Eindhoven Mr A J H vsn Baar Dr F J F Vermeulen Uitgebracht 1228 Gekozen Mr van Baar met 1185 en Dr Vermenleo met 1165 Tilburg Mr B M Bahiman F H H Borret Uitgebracht 1521 Gekozen Bahimann met 1471 en Borret met 1456 Haarlemmermeer Mr F J M A Reckerg Uitgebracht 1202 Gekozen Mr F J M A Reckers met 625 Mr Visser van Hazerswoade 377 en Hovy 197 Zevenbergen Mr A P B C Baron van der Borch van Verwolde Uitgebracht 1596 Herstemming taascheu Hegdenr ck met 587 en van der Borch van Verwolde met 531 Mr van de Werk 460 Steemeijlc G H Th ik Th van der Hoop Uitgebracht 1300 Gekozen Thomassen a Thuessink van der Hoop met 719 Mr Dgckmeester 574 Oravenhage Mr R J Graaf Schimmelpenninck tot Ngenhuis Mr W Wintgens Uitgebracht 1746 Gekozen Schimmelpenninck met 892 Herstemming tusschen Slugter met 826 en Wintgens met 817 Van Kamebeek had 765 en Gevaerts 110 Nijmegen A E Heuther Mr M J M C Kolkman Uitgebracht 1807 Gekozen Kolkman met 1404 en Renther met 1400 Mr Most 355 van Gorkom 330 ê Hertogenboêch Mr A F Vos de Wael P G J van der Schrieck Uitgebracht 1380 Gekozen Tan der Schrieck met 1265 en Mr Vos de Wael met 1251 Dordrecht Mr G M van der Linden Mr J B van Osenbruggen Uitgebracht 1934 Gekozen Mr van Osenbrnggeè met 1083 en Mr van der Linden met 1082 Keuchenius 839 Lobman 836 Amere oort Mr A B Mackay T W C P Graaf van Bylandt Uitgebracht 2351 Gekozen Baron Mackay met 1560 en Mr van Bylandt met 1556 Mr de Beaufort 794 van Gorknm 760 Aêien Mr L Oldenhnis Gratama W A Baron van der Feltz Uitgebracht 1461 Gekozen Mr Oldenhuis Gratama met 1005 en Jhr van der Feltz met 998 Lobman 436 Mr Fabins 412 Zuidhom Mr E J J B Cremers Uitgebracht 765 Gekozen Mr Cremers met 452 Mr de Savornin Lobman had 298 Bilvertum Mr T P Baron Mackay Uitgebracht 1620 Gekozen Baron Mackay met 1004 Jhr Mr floydecoper 606 Groningen Mr S van Houten Uitgebracht 1002 Gekozen Mr S van Houten met 527 Prof Cort van der Linden 371 Lohmau 104 Alkmaar Mr W van der Kaay Mr J L de Brugn Kops Wordt 30 October bekend Dohkum Mr W J van Weideren Baron Rengers Mr W A Bergsma Wordt 30 October bekend Zierikzet J J van Kerkwgk Wordt 30 October bekend Qoet Jhr Mr J J Pompe jran Meerdervoort Jhr Mr A F de Savornin Lobman Wordt 30 October bekend Middelburg Mr D van Eek Mr P C t Hooft Wordt 30 October bekend SNïtPKKSDEUK VAN A BRINKMAN TI Gouda