Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1884

1884 Vrijdag 31 October N 3151 GOUDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJÜAÖ In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per port 1 50 ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van l h regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruinite Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Mzonderlöke Nommers V1 IF CENTEN ♦ De inzending van adverteatién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Gouda Oudewater Hrkendorp Lange Hnige Wei Bodegrave Papekop Woerden Rietveld VVaarder Barooutivaarder Boskoop Z amraerdam AnrianderTeen Alten VAaddiDgsveen Zeveniiuizen Moetkapelle Bleii yk Bergschenboek Reeuwijk Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsel Capelle a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Ouderkerk a d Ui Krimpen a d IJsel Berken woude Gouderak Schoonhoven Slolwy k Bergambacht Ammeratol Haastrecht Vhst Zegveld Linsohoten Siielrewaard Montfoort WlUeskop Veldhuiien té i J t J 4 I BINNENLAND GOUDA 30 October 1884 De uitilag der VerkietiDg van twee Leden voor de Tweede Kamer der Slaten Oeneraal op DiDHlag 29 October jl in bel dialrict Gogda wai sla volgt Uitgebrnchte atemmen 2944 Van ouwHarde U Geldige temmen 2933 Volstrekte meerderbeid 1467 Gekozen Jhr Mr K A Godin de Beaufort mei 1766 en Mr U H Haber met 1738 1 van der Brefcgen kt verkreeg 1177 en Mr A J Roeat 1164 Biedt gittere bij iulletin aan Je aioniiA i dt 4iai meiegedteld By de Dinsdag yehaoilen lerklctiKf van ttree Xeden fan de Tweede Kamer der Staten Generaal II in de veraohilleude gemeenten van hel kieadiatrict Gouda het volgende aaulal alemmeu aitgebraoht Getal Gelal uitg Kiezers siemmeu 574 467 107 2 38 23 46 33 186 136 28 24 178 127 34 27 58 49 31 27 122 108 80 44 139 99 184 128 168 128 99 1 21 96 77 70 64 38 140 88 92 81 74 49 74 65 V6i 108 67 52 89 44 1 87 34 24 66 36 177 133 118 87 127 87 28 24 87 76 34 30 66 40 72 42 i 89 60 1 60 1 93 23 1 3904 2944 Geiyk gewoonlyk bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben wij gisteren otie abonnéa zoo spoedig mogelijk den uitalag in d verachilleiide districten per bulletin medegedeeld De uitslag io de volgeode ipistricten is eerst bedenbekend geworden I Alkmaar Uitgebracht 2Ct3 G kozen Mr van der Kaaij met 1S68 Harstemqing lusschen de Bruyn Kops met 1167 en Bua met 788 Tra aglino 757 Goé Uitgebracht 1898 Gekozen Loümann met 1246 en Pompe van Mterdervoort met 1289 Kakebeeke ha l 691 eu Byban 654 st Zierikiee Uitgebracht 1207 stemmen Verkozen de heer J J an Kerkwyk met 734 at De heer Lob man had 406 at Middelburg Uitgebracht 2317 Gikozen Mr t Hooft Heratemming tusscheu Mr Keuchenius met 1186 eu Mr van Eek met 1128 Smit had 1117 De uitslag vau Uokkum ia op het oogenblik lauafdrukken drzer Couranl nog njet bekend ti SCHAAK C0RRE8P0NDENTIE den Haag 4de iet B 6 A 4 Gouda 4de G 8 F 6 De heer A K van der Garden gepeus Isle luit der Infant te Gouda uoodigde oulanga in eene circulaire alle offioiereu van hel leger uit om bij hrm verzekeringen op bcurspolis legen brand en transportschade te sluiten Hoewel mr P J Snel adiooaal rn procureur bij den Hobgen Raad der Nederlanden zyue instemming niH de beschouwingen des heereu Van der Garden betuigt en verklaart dat verzekeringen op beurspolis Ie verkiezen zijn boven rerzekeringen op eigen polis meende het ddzcr dageu verschenen militaire tgdsobrift De Rttilver zijne lezers tol voorzichtigheid te moeten aansporen en t iet tot die onderneming toe Ie tredet alvorens de noodige waarborgen voor de aoliditeit verkregen zijn In eene circulaire aan de regimenlB bataljons korpscommaudanteu enz geeft de heer Van der Garden daaromtrent eeiiige opheldering Om redenen welke hij mededeelt dal benrspolisseu voor een verzekerde verre te verkiezen zyu boven die weike rrchtstreeks door de aasuranlie maatsohappyen of hunne agenten worden verstrekt stelde hg aau de officieren voor hunne goederen op beurapolis te assureeren De verzekeriugmaalschappij De Ooittrting met een kapitaal van 2 405 000 zond den heer Van der Garden volmacht om de polissen voor de officieren in haren naam te telkenen Het risico voor brandgevaar wordt dus door die maatschappij geheel op zich genomen Het risico voor transportgevnar wordt aangegnaii door de Noord en Zmd Hollandiche trani portvereeieringmaaticiappij gevestigd te Amsterdam en Rotterdam die hem eveneens volmacht ter teekening zond Men schrijft uit Haasireohl Zaterdagmiddag kwamen twee Inndloopera van Oudewater langs den IJa ldijk naar Haastrecht Even vódr de laatste gemeente zagen zy in het gras een jas van een dijkwerker liggen Onmiddelyk eigen den zij zich het kleedingstuk toe en vervolgden daarop hun weg De dijkwerker hen ziende voorbijgaan herkende dadelijk zyn jas en ging naar de plek waar hij die neergelegd had Juist kwam daar ten rijkaveldwaehler voorbij aan Wien hij alles vertelde Sameo gingen zü nu op weg en op korten afstand acbterhigalden zij de dieven Natuurlijk ontkenden zij ee at alles doch toen eenige personen de jas vau den dijkwerker herkenden werden beiden u Ht bet raadhuis gebracht en door den burgemeester ondervraagd ZandHgmiddag zqn zij naar de gevangenis te Rotterdam overgebracht Hel zijn beide oude bekenden van de politie Te Berkenwoode is overleden de hr VV de Jong in den ouderdom van circa 95 jaar nalatende e u familie van 136 pers9nen 8 kindiren 66 kleinkinderen en 72 achterkleinkinderen In den nacht van aandag op iDsdag heeft er te Schoonhoven een vrij belangrijke diefstjl plaats gehad Bij den koopman in gouden en zilveren werken A K zijn acht harlo Fs en eenige andere gouden en zü ereo voornerpe eene totale inkoopawaurde van ruim ƒ 200 vertegemsoordigeade ge alolen Door verbreking eener glisniit die men vooraf behendig met een met zeep besmeerd papier had bedekt heeft men de voor verpen die voor het raam uitgestald waren welen te bereiken De politie doet onderzoek maar men is den dader of daders nog niet op hel spoor Waar nu en dan bij de spoorwegen hier te lande de werking van de remloeatellen bljjkt minder goed te zijn zegt de Sloompoet is dit niet een gevolg van gebrek in bel slelsel maar wel van verzuimen bestaande helzy in nalatigheid in het onderzoek van den trein voor het vertrek hetzy in onvootzichtigheid bij het in werking brenj en van de toestellen door het zonder noodzaak zeer krachtig remmen waardoor st okkeo outPtaan en de koppelingen en trekhaken licht kunrïen breken Voor de veiligheid is alzoo het onderzoek van den trein vóór het vertrek v n het meeste gewicht de remmen die normalen toestand namelyk bij het gevuld zijn der hulpreservoirs met samengedrukle lucht los zijn zoolang de leiding met lucht van iets hoogere drukking gevuld is treden dadelijk in werkug zoodra uit de leiding de lucht oi lstiapt hetzij dil plaats vindt door het openen der kranen door iemand van het trein personeel of wel door het losraken of breken van eeuig deel der leiding Hieruit volgt dat het er bjjzonder op aankomt dat val een vertrekkenden trein zoowel de hulpreservoirs gevuld zijn ala dat de leiding over hare geheele lengte onvofsperd zij Versperring der leiding kan bel uevolg 2yn hetzij van verkeerde sluiting van ecu der kranen aan de uileinden der leiding van ieder voertuig helzij van eenige bijkomende omstandigheid als vuil in de leiding enz Hoewel het gesloten zyn der kranen woidt verraden door den sfiand der sleutels waarop zoowel het treinals het stalionspersoneeel vóór het vertrek der treinen beeft Ie letten zoo laat bet zioh licht begrijpen dat zich daarbij by slecht weder duisternis of drukte nu en dan vergiasingeo voordoen zoodat een kraan gesloten bigft Hierin ware te voorzien als de machinist verplicht werd vóór het vertrek van den trein van het eerate station eenige lucht uit en in de leiding te laten terwijl een ander beambte hetzy stoker treinsmid of conducteur daarby acht moest geven of het achterste toestel in den trein behoorlijk werkt Deze proef te herbalen telkens nU de samenstelling van