Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1884

i dag treio Toor loover die an doorgaand remwerk ia Tooriien wurdt gewgtigd In de rqkapoitapl rbanlc lyu gedurende de maand September il ingelegd en teragbetaald de Tolgende bedragen bedrag der inlagen ƒ 307 624 16 bedrag dor tertjgbelalingen ƒ 206 758 71 Altoo meer ingelegd dan terugbetaald 101 866 46 Aan bet eind der maand Juli 1384 was ten name der verschuimde inleggers ingeschreven een bedrag van ƒ 4 181 992 99 zoodat de som der inlagen op SI Aug 1884 bedroeg 4 2£3 86a 44 In den loop drr maand zgn 2304 nieuwe spaarbankboekjes afgegeven en 646 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand 85 257 boekjes in omloop ivaren Voor het Hof te Amsterdam ston d Dinsdag te recht de persoon van Jan Fabritius oud 33 jaar wonende te Rotterdam De besch stond terecht wegens bigamie Ongeveer 12 jaar geleden nl was hij Ie Hoorn gehuwd met H Dapper Uil dat huwelijk werden drie kinderen geboren res van 11 8 en 4 juar Het scheen echter niet gelukkig te zijn de vrouw verwaarloosde het huishouden de man kon nimmer geld genoeg verdienen om het huishouden te onderhouden huiselijke twisten ontstonden tot dat na ongeveer 41 3 jaar geleden de besch zijne vrouw verliet bij zyn vertrek liet hij eeu brief achter waarin hij Ie kennen gaf dal hij naar Indié zo gaan en bij zijn terugkomst eenig geld voor zgn gezin zou afzonderen Sedert heeft hij op verschillende sohepen gevaren als hofmeester en wel t laatst op de stad Amsterdam op welk schip hij in kennis is gekomen met de hofmeesteres AgAtha Kersten met wie hij in Juni jl te New York huwde In Nederland met tijue tweede vrouw aangekomen lekte de zaak uit z ne eerste vrouw kreeg keunis van het tweede huwelijk en diende een klacht in Vandaar zgne ter reohtstelling Wegens bigamie Besch gaf op dat het hem onmogelijk was geweest met zijne eerste vrouw te blijven leven en hg haar daarom verliet Dat het sluiten van eeu tweede huwelijk stralbalir is wanneer het eerste nog niet ontbonden is beweerde hg niet te weten Het O M waargenomen door den Adv Gen mr Op ten Noorl requireerde een straf van 18 maanden cel Als verdediger trad op mr P Pet adv te Arasterdie de competentie van het hof betwistte op gr nd dat de tweede vrouw geen Nederlandsche is en bigamie gepleegd wordt legen de tweede en niet tegen de eersie vrouw daarom was z i art 9 Strnfv niet toepasselijk en dus het Hof niet bevoegd Vervolgens merkte spreker op dal het Amenkaanache huwelijk ongeldig was omdat hier Ie lande de noodige huwelgksafkondigiugen niet hebben plaats gehad art 138 B W Daarhg hecfi het O M niet bewezen dat het in Amerika gesloteii hunelijk voltrokken is op de daar te lande voorgeschreven wij e Spreker concludeerde dus dat het hof zich onbevoegd zal verklaren subaidiairj tot vrgspraak of mocht t hof anders oordeelen tot opirgging eener zachte straf Nadat het O M gerepliceerd bad op de stellingen Tsn mr Pet en deze ze nog nader had toegelicht bepaalde t Hof de uitspraak op Dinsdag e k De politie ie Parijs die in den laalslen tijd over de speellokalen waakt en reeds verscheidene van die inrichtingen gesloten heeft vt rlangde in den nacht van Woensdag op Donder lag der vorige week in een club dip enkel door dames bezocht werd en in de Hue des Martyrs gelegen is te worden toegelaten De dames die onder het voorwendsel dat een diner wal laat was afgeloopen en vaak ook om te twaalf uur des nachts na het diner nog te sonpeeren in bet lokaal bleven vergaderen behooren allen tot de oude garde en men zeide dat z j niet enkel hoog speelden maar dat ook zeer strenge regels bg het spel in aoht werden genomen iedere schuld moest onmiddelgk worden afbetaald en zoo incasseerde een der leden onlangs op één avond de som van zevenduizend francs Toen de politie aan de toegangsdeur klopte eu in naam der wet eischte om te worden binnengelaten liet men haar grruimen tgd buiten slaan Na herhaald geklap werden de deuren van den tempel eiüdelgk geopend en de commissaris van politie bevond zich in tegen oordigheid van een aantal dames die zeer gemoedelgk zaten te sonpeeren een der dames was aan het kluiven van een kippenboutje eene andere kraakte amandels eene derde dronk een glaasje Spaansche wgn enz enz en niemand scheen zich te kannen begrijpen waarom men haar kwam sloren De commissaris liet zich echter niet bedotten en na eenige na poringen gelukte het hem in de keuken half verbrande speelkaarten te vinden Dl gastvrouw mailaine Vicloire bekende dan ook dat zij onder het voorwendsel van table d höle te houden gelegenheid tot spelen had gegeven en daarop j werden de aamen en adressen der overige dames opgenomen Bg de verordening op de tucht in de scholen in de gemeente Leeuwarden is o a bepaald dat de hoofden der scholen bevoegd ign om van de handelingen door de scholieren buiten de chool begaan kennis te nemen en die als waren tg in de scbool gepleegd te behandelen Tol nu werd die bepaling betrekkelijk weinig toegepast omdat de hoofden zelden kennis kregen van de gepleegde feiten In den laataten tgd zijn er echter tal van verbalen tegen kinderen van jeugdigen leeftijd opgemaakt Die omstandigheid gaf den ambtenaar van bet O M bg het Leeuwardensch kautongerecht jhr mr D O Engelen aanleiding om de aandacht van den commissaris van politie op die verordening te vestigen Naar het oordeel toch van genoemden ambtenaar heeft het straffen van kinderen doOr de justitie zeer veel nadeelige gevolgen en moet dat zooveel mogelgk worden vermeden Veel beter kan volgens hem de school allhans in den regel werkzaanf zijn de moreele invloed de scboolbestrafftug stelt hij voor kinderen hooger dan het straffen door gevangenisstraf Terwgl indien de boete wordt betaald met de eigenlijke dader maar de ouders die hunne kinderen toch niet steeds achterna loopen worden gestraft De straf volgt dan otik veel spoediger op het vergrgp De ambtenaar gaf daarom in overweging om alihans eens eeoi proef Ie nemen met de toepassing vou het beslaande vpofschrilt Daaraan is nu gevolg gegeven Mei overleggingvan een afschrift van den brief van den arablenaar zgn de hoofden der scholen door den burgemeester uitgenoodigd mede te werken tot toepassing van hel bedoelde voorschrift indien dit door den commissaris van politic wordt gevraagd mei vrglaliug overigens in de wijze van straffen Schoolbl In een Hannoversch blad komt de volgtnd huwelgksaauvruag voor Een jeugdig landbouWkundige wenschl duur huwelijk in het bezit ran een grondeigei dom te komen dat in verhouding taat tot zijn vermogen Grond die voor bietsuiker cultuur geschikt is zal de voorkeur genieten De arrondissements rechibank tweede kamer te Amsterdam gaf dezer dagen eene niet onbelangrijke besli ing Men herinnert zich ougitwijfeld de stormachtige vergaderingen der oriinngs ontbonden Noord ZuidHollandsche stoomtramwegmotiiscliappij zoo te Hillegoni als te Amsterdam gehouden welke ware Poolsche landdagen eindigden met het aftreden van het oude eu het optreden van het nieuw bestuur ïot de eerste daden van dit nieljwe bestuur behoorde t verleeuen van niet eervol ontslag aan den directeur en t besluit van de oprichters der Maatschappij eene bijbetaling te vorderenvan 16 pet over hunne participatie in t kapitaal s n 800 000 of ƒ 160 000 op groud dat door hen voor hunne aandeden slechts 85 pet aan de vennootschap zou zgn betaald nietlegenstaande volgens de statuten geene uitgifte beneden pari mocht geschieden Twee drr oprichters slechts een gering nont al aandeelen vertegenwoortligend betaalden het gé vorderde vrijwillig De groote meerderheid echter eigerde V n daar eene procedure aanvaukelgk sjtchts ingesteld tegen een der participanten den heer Abr de Beneditly lid der firma de Beneditty en Beer bankiers te Amsterdam tot bgstoriing van 15 pet over 38 aandeelen van ƒ 1000 en alzoo van een bedrag van ƒ 4950 Deze vordering was o S gegrond op de stelling dot den gedaagde onverplicht en onverschuldigd aandeelen in blanco waren afgegeven ondanks niet integrale storting Vau de fsgde des gedaagden werd de juistheid van dal beweren betwist Niet slechts wos z i de ingeste de actie eene verkapte condictie in debiti rechters niettoewiJ8baor maar had bovendien geen gro d daar de eischende vennootschap niets van hem te vorderen had daar hij al zijne verplichtingen tegenover haar stipt en vollidig had vervuld De ejscheresse nochtans handhaafde hare potita en legde ten slotte den geda igde den beslissenden eed op dat het niet waar was dat henl gedaagde door óf van wege de eischende vennootschap 3 i aandeeltn in blanco waren verstrekt en d it hg haar daarvoor 28 050 of piioder had betaald Tegen dit eedsformulier kwam de gedaagde met nadruk op als uiet aan de eischen der wet voldoende daar het in geen enkel opzicht litit decimr was In stede van zuiver te loopen over de strijdpunten die partgen verdeeld hielden bevatte t twee toevoeg selen door of van wege en of minder waordoorde opgedragen ee l even zwevend ols dubbelzinnig werd Overigens hield de gedaagde zich het recht voor dien eventueel terug te wijzen Nadat de ei cheresse bij de ge rondheiil en rechtmatigheid van den opge dragen eed tegenover de bedenkingen der gedaagden had gepersisteerd vonden den 1 September de pleidooien plaats en werden de vooropgezette stellingen over en weer breedvoerig toegelicht en verdedigd De gedaagde deed daarbg uitkomen hoe het gebeele aaudeelen kapitaal indertgd door een syndicaat was genomen t wdk het bedrag daarvan in de kac der Maatschappij had gestort hoe dit syndicaat vervolgens de aandeelen had uitgegeven en niet de Maatschappij zoodat van te weinig betaling aan deze wel nimmer sprake kon zijn al had ook misschien de concessionaris uil hetgeen de Maatsehappg hem voor de concessie vergoed had aan de oprichters leden van het syndicaat eene tegemoetkoming verstrekt Hij deed een beroep op de boeken der Maatschapiig waaruit kon blijken dat het voPe kapitaal door t bankiersconsortiuni aan de eischende Maatschappij was uitbetaald en op eene finale kwijting en decharge van de Maatsehappg zelve afkomstig Daar tegenover deed de eischeresse uitkomen hoe bij de eigenaardige wijze waarop zij was tot stand gekomen dit beroep slechts luttele bcteekenis had hoe boeking noch décharge gesteld het beweren te dien opzichte ware juist waarde hadden en de gedaagde in elk geval als oprichter tegenover de eischende Maatschappij ook volgens de wet tot betaling van de volle lOO pCt verpliclit was t geen de eischeresse volhield dat in casu niet was geschied De rechtbank evenwel vereenigde zioh bij hare uitspraak met het gevoslen van den gedaagde verklaarde den door de eischeresse opKedrageA eed met het oog op dè toegevoegde woorden als zwevend en dubbelzinnig met beslissend en vermits overigens geenerlei ander bewijs was aangeboden of geleverd ontzegde zij aan de eischeresse de door haar ingestelde rechtsvordering Voor de eischeresse was gepleit door mr J Happeyne van de Coppelo voor den gedaagde door mr S Kats beiden advocaten te Amsterilam De directie der Ne I j Amerikaansche StoompartMaatschappij ontving Dinsdagavond laat het vdlgende telegram van de agenda der NorddeuUche Llogd te Southampton in dato 28 Oct De gezagvoerder vnn het sioomscbip Odtr van New York naar Bl men Dinsdag hier aangekomen rapporteert d n 25steD October op 49 NBr en 27 WL het stoomschip Maaêdam in brand staande aangetroffen te IfcMjeu De masten waren overboord doch de schoorsieen stond nog dikke rook steeg uit het ruim Er was niemand aan boord te ontdekken Het stoomschip Maaidam kapt v d Zee vertrok 18 October van Rotterdam naar New Y ork niet 141 passagiers Het hoofdbestuur vod het Onderwijzers genootschap heeft voor e nigen tijd hét volgend schrijven verzonjan aan den Minister van binneulandsche zeken In de algémcene vergadering van het Nedcrl Onderw genootschap gehoudMi te Groningen 30 en 31 Juli jl zgn onder meer andere gewichtige vraagaiukkep op het gebied van het lager onderwijs ook ter sprake gekomen de rappenen omtrent de examens voof hoofdondeiwgïer door de vinchiUende comniissién uitgebracht De slechte uitkomsten dier examens met zoovele woorden in de rsppoi ten over 1883 vermeld werden door de vergadering eacht als te wgzeu op gebreken die op den duur ons volksonderwijs bedieigen Dat een groot aantal dergeneu die am het examen voor hoofdonderwijzer deelnemen niet slagen schreef de vergadering niet het minst daaraan loe dat velen van hen zich te spoedig na het bezit der onderwijzersakte aan het examen voor de hoofdonderwijzersakte wagen te spoedig alzoo gebruik makende van het recht dat de wet hun verleent om alreeds twee jaren nadat zij eerstgenoemde akte bezitten naar het bekomen der laatstgenoemde te dingen De vergadering was algemeen vau oordeel dat hij de veelheid der leervakken waarover hel examen voor hoofdonderwijzer gaat het niei das bg uitzondering mogelijk is dat de candidaat een helder inzicht heeft in al die vakkeu en daarin zoodanig doorkneed is dat zgne kennis daarvan grondig knn heeten en niet slechts in een oppervlakkig weten bestaat het leervak kan niet ten volle zijn eigendom Wezen b j heeft er zich niet mede vereenzelvigd Om de aangevoerde reden was dus de vergadering van oordeel dat het Hoogst ivenschelijk is jongelieden uiet eerder tot het hoofdonderwijzers examen toe te laten dan wanneer z j den leeftijd van 23 jaren hebbon bereikt Dan zijn er in den regel 6 jaren verloopen sedert zij de onderwgzer akte verkregen e dan kan b j voortgezette studie vetwacht worden dat zij een rijper oordeel bezittende en diepr doordron gen in de leervakken die zij beoefend hebben beier slagen en dat alzoo over het algemeen de ijitkorast der hoofdouderwgzersexanuns gunstiger zal zgn Dien wenscli uitgesproken door eene vergadering samengesteld uit onderwijzers uit alle oorden des lands grootendeejs maunen van rijpe ervaring op het gebied van het lager onderwijs heeft het hoófilbestuur v n liet genootschap noodig geacht Itr kennis van Uwe Excellentie te brengen zooals het de eer heeft bij deze te doeu Het doet dit omdat het over i tuigd is dat ije verwezenlijking van dien wenaoh met alleen betere resultaten van de hoofdonderwijzersexamens zal opleveren maar ook tol heil zal strekken van het lager onderwijs in Nederland waarover het oppertoezicht bij de wet onn Uwe Excellentie is opgedrogen Het hoofdbestuur vertrouwt dat door Uwe Excellentie met welwillendheid dit schrijven Ml worden aangenomeit Kederlandsclie Nij7erlie id Ovtrgenomin uil het Handeltblad GOIIDSCUE PIJPEIV ea CiOLJ CHE KAAft SE I Wij gingen om de Goudsche kaarsenfabriek eneene pijpenfabriek Maar die naar Gouda gaat kan er nog wel iets anders zien als hij maaroogen heeft j Ik zit hier druk studiën ie maken schreef eenige weken geleden een onzer beroemdste laudacbapschildera Wat ivonder I Die voor die dingen oog beo t itou al wel te Harmeleu uit den Irtiu willen vlieg ën eu veralond h j de kunst onmiddelgk zijn gereedschap ter hand nemen Vlak voor het station te Gouda aan den Oeikaut kerft men een watertje met wilgeit en eendjes dal maar op een Rüeiofs wacht om eeu betoaverend doek te orden Natuurlijk moet meü het wat treffen wat zon en mooie Volken en don hel zilveren waas wat onze Ho llandsche landschappen ioo eenig maakt In Gouda zelf als men maar eenmaal in hei hart van de alnd ia u op de oude grtchijts welk eene menigte vnn karakteristieke lofcreelen Het hart vau Lalanne den geestlgen teekenaar van Havords Holland iu vagelvluishl moet van vreugde bebbeu gehuppeld toen hij ze zag Meu kan be gigpen dat vreeradelingeu in zulke pKiatsen dagen blyren hangen als ze minnaars en beoefenaorszijn der sohooiie kunat Altijd als er goed gezelschap i jjjf ze erg zelfgenoegzaam rgn Gouda toch ia stil i oor die uil eeu groote atsd komeu Dat valt niet Ie ontkennen Heel veel roeger raOet dit anders ziju geweest Toen Den Haag nog uiet beatond of og niéarctn voratelgk jaohislot waa noemde Ëlouda iclial eeue veatiiig Jacoba van Beieren hield er hofSu werd ej door Philips dên Goeile belegerd engevangen gifuoioan Nu gaat er deitkelgk nog veelcm mot de bewouera der omliggende plaateen maar op atraat ia daarvan nlëi veel te bcapeureii wel op Donderdag ula hel markt ia Toch ook eer op heel eigenaardige wgie In den ochtenil eeiiine i ren de atnil vol kar en paarden koebceslen ea boeren En dan even na den middag alles alsdopr een tooverlsag verdwenen Hoe dit i j en dal wilden wij maar zeggeii men behoeft niét vai het slation naar eerte fabriek te atappen om ilau zoodra mogdük weer te verdwgnen Er ia nog meer wal dei moeite loont NaiHurlgk ook de wereldberoemde kerkgltiien Maar dii weet men eu behoeft naawelijka te worden herinnerd De heer Q O n der Want had d e vrieMe Igkheid gehad ons M vergnnnen zgne pijpenfabriek te komen ziea Ze vVrt de firma P van der Want Ozn en ia een d r ouds e en beste dié nog beaiaao Hoe men Ie Gonda loo o eena aan he pljpenmaken viel eveuala te Delft aan bet legeltjabalcken i een vraagatnk dut de geUKfrden nog niet voldoende achijnen te hebben opgelost In die dingenbegint men doorgaaiia rerat belang te alelleii alsde slof voor het antwoord reeds lang is zoekg akl Pgn aardewerl met glazuur maakten het eerst de Mooren Op Mujorka had aten beroemde fabrieken van ar da naam Uiyolica Later had men te ook in Italië hei meest te Faenze van aar Faitnct Natuurlijk brachten ile Moorandeze kciitt ook in Spanje en Portugal en het Spaansohe lohiereilaiid ia jr nog vol tan Kregen wg ze van it Porlugeezeji gelijk ie door Palisay in de zeatiehde esnw nU Italië naar Fronkr jk werd gebraohi Wie zal t ons zeggen P Hel aohgnt dat de eersie fabrieken io Delft en Gfouda omstreeks 1600 onlatonden Maar natuurlijk waren er eerat en al veel langer potten en ponnen bakkergen Reeda egena den oveu komt men niet ligt tot een bijzonder fabrikaat wanneer het gewone voor dagelyksch gebruik niet ia voorafgegaan en blijft ameiiloopen Afzonderlijke pijpenfabrieken vindt men uiet voor zoo veel wg weten Zo gn altijd met ateen en pottebakkerijen vereenigd Als een der eersie pgpenfobrikanten wordt zekere Wissius genoemd Met welk recht ia ons niet gebleken maar zijn voorbeeld vond groote navolging want al apoedig had meu te Gouda niet minder dan 500 fabrieken met ongeveer 3000 werklieden In de tweede helft der volgende eeuw de achttiende waa dit getal tot 800 geslonken In het begin der negentiende ging nog een honderdtal te niet Nu zijn er nog maar zestig meerendeels kleine alechta drie of vier groote In de achttiende eeuw hadden de oprechte Gouweaaara denkelijk alleeu Ie kampen met de buileulandacbe concurrentie Tegenwoordig ziju sigaar en sigaret de groote vijanden van de echte Goudache pijp Dit neemt niet weg dat er nog heel wot in dit artikel omgaat en de Nederlandsche pijp haar welverdienden roem in het buitenland wakker blijft handhaven Wal dan ook deu leek onmiddelijk treft bij hel bezoek van een dezer fabrieken is niet alleen de groote kunstvaardigheid voor dit oogenschijulijk eenvoudig fabrikaat een volstrekt vereischte maar de buitengewone wel overlegde zorg die aan de volmaakte pgp moet worden gegeven br ia iets echt Hoilandsch degelijks in deze bewerking een langzame spoed die onwillekeurig de kalmte wekt noodig ora dit rookinslrument naar den eisch te gebruiken Men kan die bedaorde mannen en zwggende vrouwen bijna niet aan den arbeid zien zonder voor het oog zijner verbeelding de herinnering Ie zien rijzen aan achtbare deftige bijeenkomsten waarin onder zachte maar geregelde haaltjes aau de lange pijp die heel gemakkelijk uilging of in diggelen brok als men zgn hoofd met heel goed bijeen wist te bonden voor allerlei deftige en degelijke dingen den alevigen groiidalng werd gelegd Lunga de pittorcake grachtjea kuierden wij naar de Kuiperatraat waar de fabriek von ie firma P Van der Want Czn is gevestigd Fabriek wil niet leggen weidsche inrichting met honderden elkauder verdringende werklieden Hel is een gewoon voormalig woonhuis waarin verschillende onderdeelen dtfr bewerking in verechillende vertrekken worden volbracht en vele werklieden arbeiden eenvoudig ihuis Het eerst komt men nalnurlijk bg de gioudstof waarover heel wut zou zijn Ie vertellen Dit echter zoekt men beter u tecbnologiacbe hnnilboekeu en ala men nagaat wat men dieuoangaunde heeft gelezen en gehoord komt meu ten alolle toch tot de overtuiging dat eigenlgk alleen de fabritkant en de werklui die de grondstof behandelen recbl eten wat nn wezenlgk de oede klei ia In het algemeen aicchia Hit Klei ia verweerde ateen De fijne deeltjes worden door hel bergwaicr medegealeepl en bezinken dichter of verder van de plaata waar ze verwcenlen Soma beel ver Goandeweg worden ze nalnurlijk meer of minder vermengd met fijn zand en allerlei organische en anorganische atoffen Al naor gelang nu van den oorapronkelijken aard en de verhouding der veraohillende deeltjea van dit mengael ia de klei andera vnn aomeuatelling houdt ze zich andera bij het vormen en bakken en krijgt ze eene andere kleur Vier hoofdaoorten van klei onderacheiden de geleerden vuurvaste ameltbare opbruiaende en okerachtige De eigenlijke pijpaarde behoort tot de vuurvaste en blijft bij hel branden vrij t Vil men gekleurde pijpen dan neemt men andere kleisoorten bijvoorbeeld die veel ijzeroxyd houden wat het prwluct rood maakt Als te niet aan che nie of andere geleerdheid dben en daarmede maakt men in deze fabrieken zich nog niet druk al zou het in het geheel geen kwaad kunnen dan beslaan voor den fabrikant eu werkman aleehta twee kleiaoorten vette eu magere of lange en korte De klei ia vel wanneer ze goed aamenhangt Ze heet dan ook lang omdat een atuk eenigszins kan worden gerekt zonder te breken Vette klei ia teer vormbaar of plastisch en neemt de fijnste indrukken op Ze is dan ook oudsher de ware gronilatof foor deu beeldhouwer Magere of korte klei is minder vormbaar ruw op het gevoel zeer onzuiver in de lieteekenia van teer vermengd met fijn zand en dergelgke bealouddeelen Bij het droge of bakken echter krimpt veile klei veel meer dan magere en ook wegens andere redenen moet dus zelfa de goede vette klei eenigermate met magere worden gemengd om voor de dingen dezer wereld geachikt te wezen In Welke verhouding dit mengsel wezen moet is al weer eeu geheim van den pijpenbakker Hel is om zoo te zeggen eene gavoehzaak Wat het zeer zeker niet weten mag is omt imr in dezen zin dal in de massa hardere stukjes blijven Dit zou teu nadeele komeu van het teedere fab ikaat De gemengde pgpaarde wordt dus nog eens flink gemalen en geroerd totdat raen eene zuiver homogene mnssa heifi Dan eerst begint de pijpenknniieiianr zijn arbeid Ifordt vervolgd BultenlaDdsch Overziehta De Daüt Telegraph meldt dat Engeland zich heeft aangeboden ala bemiddelaar tuaachen Frankrgk en China op te treden zoodra de gelegenheid daartoe zich aanbiedt Reeds eergisteren berichtte de Parijscht Patrie uit goede bron dat de heer Ferry met de Britsche regeering druk onderhandelt oin hare bemiddeling te verkrijgen Hel blad voegde er bij dat indien zooals waarschijnlijk is die onderhandelingen mislukken de Fransche regeeriug besluiten zal tot het zenden van 20 000 ronu naar China eu dat in dit geval het nemen en bezelteu van Canton niet lot de onmogelijkheden behoort Hoe onverzoenlijk de taal van lord Salisbury en sir Stafford Northcote ook klonk toen zij kort vóór het hervatten van de Porlementszitiing in openbare volksvergaderingcn het woord voerden hoeveel onverzoenlijkheid tevens de toespraken van Gladstone verrieden waarop hij zijne vooralandera onthaalde toch wordt een schikking tnsschen de regeering en het Hoogerhuis in zake de Franchue bill niet onwaarschijnlijk geacht Volgens de inlichtingen welke verscheidene bladen ontvangen hebben zou er kans beslaan op hel aannemen von een compromia op dezen grondalag De Lorda zouden niet langer aandringen op de geliiktijdige behandeling van de Fra ciiie bill eu de Redeitribulion bill raoar zij zouden vooratellen dat hel Lagerhuis de laatstgenoemde wet in behandeling neme onmiddellijk na de eerste te hebben vostgesleld Dan zou hel HoOgerhnis geneigd zgn de Franchise bill bg tweede lezing goed te keuren maar de tweede beraadslagiag over de artikelen uit te stellen toldal hel van hel Logerhuia ontvangen bebbe het definitief aangenomen ontwerp van wet regelende de nieuwe verdeeling van hel land in kieadislricleu Of echter deze oplossing van het vraagstuk aannemelijk is voor de Regeering de twee ontwerpen gescheiden houden Vermoedelijk om geer andere redeu dan om te beletlen dal bet Hoogerhuis naar aanleiding van het tweede beide verwerpe La Flandre liberale van het nieuwe ministerie in België sprekende erkent dal de wezenlijke hoofdender clericale meerderheid de heeren Maloa Jacoba en Woeste opgehouden hebben ministers te zijn maar toch kon het nieuwe ministerie n et anders dan de de Bloolkunde van zijn voorganger voortzetten De heer Beernoert naar wien het nieuwe Kobiuel verdient genoemd te worden heefi deel uitgemaakt van het minislerie Malou waarin ook de heeren Jocobs en Woesie zitting hadden Hij heeft zich vereenigd mei al de door hen genomen maatregelen Hü beeft de schoolwel verdedigd en geteekend Hg zal in het voortzetten der slaotkuude van het minislerieMalou niet zoo roekeloos Ie werk gaan hij zal meer in l geniep en met meer huichelar j handelen Aan hel wezen der zaak zal echter niiUs veranderd worden eu t is hel wezen der zaak waariegen zich het land verzet Men hoopt nu de openbare meening in slaap te wiegen maar dit zul niet gelukken Herziening van de achoolwet ia de eisch van het land dat uiet eer lol bedaren zai komen dan nadat aan tijn verlangen zal voldaan zijn Het nieuwe Kabinet is dus eene misgeboorte Hel is gedwongen eene verpletterende verantwoordelijkheid te aanvaarden eene taak met een berg van moeilijkheden Men behoeft geen profeet te zijn m te voorspellen dal hit slechts leven kan door zich dood te houden Indien het verstandig ia zich tracht te doen vergeten gevoelt dat het voor zijn optreden vergiffenis noodig beeft don kon hel eeuigen tgd zijn bestaan rekken Wgkt het vau die gedragslijn af dan zal het vallen Wol er van de verJEiesiggen voor den Dui schen Rgksdag bekend ingeeft w Ml g hoop dot wij spoedig op de hoogte tullen zijn vaÜt den uitslag in de meeste groote steden toch moeten Jjestemmingen plaata hebban Intussohen blijkt nu reeds dat de sociaaldemocraten eeu goeden alag bebbeu geslagen zij komen in een aantal steden in herst ming ni el met conaervatieven maar met liberalea van verschillende kleur Zelfs te Berlijn gelakte hkl de Forlschrittapartij of Duitachvrijzinnigen niet dek ouden roem Ie houdhaven slechts een hunner wenl verkozen iu een ander districf eeu socialist terwgu in de andere vier districten heratemmingen moeten Jplaala hebben in drie met Christelijk socialen in a met een sociolist In de hooldplanis van HaaS r moet er herslemming plaats hebben tusschen een socialist en eeu Welf I ipzig bleef voor de nationaal liberalen behouden RECLAME Een kleine IJilgfaaf maar een groote winst behalen al diegenen die door het gebruik der Zwiltersche Pillen van den Apotheker R BRANDT hua lichaam zuiveren en bet daardoor