Goudsche Courant, zondag 2 november 1884

deijielgke rertooningea TcrbondeD geheel ergat Onder hetgeen lerder ten aan chou e werd gebracht mantte Tooral uit de postillon nit Russiech Amerika op Tier paarden ♦ oorgesteld door den heet V G Finder die daarbg esn nitmuntend kanatrijder loonde te zyn etenaU de heer St John Finder bg tijn optreden al de Jockey fftn Newmarnuet Ook de exercilién a a de aate slang door de familie Ontalo rielen zeer in den smaak van het publiek De beide olifanten Poppo en Neltina de eenige die Wg ger ien hebbeu toldedeo zeer eu werden door ket pnbHelc toegejuicht Het was dan ook aardig te tien boe gedwee zg uitvoerden hetgeen van hen verlangd werd eu roet hoevee juistheid en voorzichtigheid tg daarbg te werk gingen De Clowns wisten in hooge mate de lachlust van het publiek op te wekken De uitvoering in haar geheel liep vlug en geregeld zander pauzeeriiig af en was om kwar over tien uur geëindigd In de zitting der Uotterdanasobe Arr Heohtbank van Dondermorgen is uitspraak gedaan in de zaak van M V d K F V F de B en F den O jEalmvisschers te Amiperstol bekl van het met een zalmsegen viaschen als keernet De Rechtbank vernietigde de vrijspraak lan het Kantongerecht te Schoonhoven én veroordeelde de Ie in en 4e bekl tot ƒ 10 boete vrijspraak voor den 3n bekl en verbeurdverklaring van iet net of storting van 300 Tot dusver zijn reeds ongeveer tachtig ontwerpen waaronder twee nit Amerika ingekomen op de prgsvraag voot eene nieuwe beurs te Amsterda Hel voornemen bestaat om de plannen tentoon te stellen in de overdekte binnenplaats van het nieuwe ftijksmuseum Omtrent den reeds vroeger medegedeelden ditfstal te Schoonhoven leest men in de Sciooatovenicie Courant hel volgende In den nacht van Maandag op Dinsdag is door middel van een stuk papier bestreken mei groene zeep een glasruit verbroken ten huiie vau den koopman in gouden en zilveren werken A K op de Voorhaven De dief of dieven hebben ua verwijdering van het gebroken glas alles wat maar eeiiigszins onder hun bereik was gestolen Daar vermoed wordt dat men de gestolen voorwerpen zal trachten te verkoopen bij particulieren zoo zgu dopr den Burgemeester Igsten der gestolen voorwerpen bg grooten getale in verscheidene gemeenten verspreid Deze Igst bevat hel navolgende 3 zilveren Zoutvaatjes 3 paar gouden CantilleBellen 1 paar Servelbauden 1 Naaldeukoker 4 paar zilveren Bellen glad in het midden Canlillewerkjes 3 paar gemerkt Vh en 1 paar gemerkt WK 12 iil eren Lepeltjes met gedraaide sleelljes en een betldje aan hel eind 1 paar bruine Sleenbellen in goud 1 paar Bloed teenbellen in goud 1 Sponsdoos 2 zilveren Horloge Kettingen roet schalmen l zilveren Remontoir Horloge no 43 1 zilveren Remontoir Horloge no 36142 1 zilveren Cilinder Savonnet no 355 1 zilveren enkele Cilinder no 46943 1 Nikkel Horloge remontoir goud verguld 1 Nikkel Horloge remontoir zilver verguld 1 gouden Medaillon 1 zilveren Sigarenpgp gestampd l zilveren Sigareopgp achtkant I paar zilveren Koraalbellen 1 iilvereo Yiugerhoed 1 gouden Oanlille Broche 1 oud zilveren Horloge no 211 2 zilveren Boekkuippcn en 1 zilveren Savonnet gemerkt 00 X 3 of 4043 Het goud gemerkt 222 BvD of BD Hel zilver gemerkt WK of WK De ontdlkking van deten brutalen en in Schoonhoven gel kkig zeldzaam voorkomeuden diefstal wordt zeer gewenscht en door den Burgemeester is dan ook 26 gulden uitgeloofd aau hem die zoodanige aauwgtiug geeft dat de dader kan worden vervolgd Hen schrijft uit Scheveningen aan Het N t d D fNog nooit had men hier zulk een geweldigen laat van de zandverstuivingen als in de laatste jaren DU stelselmatig alle natuurlijke zeewering voor en in den omtrek van het dorp is verworst en afgegraven niisluitend om zooals het heette de tandverstuiviugeu onmogelgk te maken De architectdirecteur der Haagsche Gemeentewerken heeft daardoor een zware verantwoonting op zich geladen waiït niet alleen dat op et strand bg storm een verblyf onmogelgk ia de aangevoerde haring vol land waait en de zeelieden er al den last van ondervinijipn maar ook de door de natuur geschapen keering voor water is weg in de straten waait Ben blind en voor de toekomst zgn de gevolgen niet te overzien Bg den nu heerschenden storm is weder een gedeelte duin bij den straatweg weggeslagen zoo gaat het elk voor en najaar lo ja men met de grootste kosten door de kunst zal moeten vervangen wat men zonder ondervinding vernielde Men tart de natuur niet ongestraft In vetband met de aankoiut rao de schepelingen der Nisero te Londen zegt de Loodenache correspondent der A Ct die een onderhoud had met de hebren Finckney Sous Go o a het volgeode De regeeriiig heeft voor den overtocht der schepelingen naar hier betaald doch vermoedelgk zullen zij uu eeuigen onderstand ontvangen uit de gelden van het hulpfonds die pog onverdeeld gebleven zgn ook gedurende de natpo ringen welke lord Fitz Maurice in Ierland en de mayors van Sunderland en Livtrpool enz in hunne steden wihien luïtellen naar de gezinnen der manschappen Volgens hel laatste berichl der commissie onder voorzitlersehap vafi Hen lordmayor van Londen gevormd was er 660 p st van de ingezamelde 1150 p st verbruikt Vermoedelgk zal de commissie eerstdaags weder eene vergaderii g houden om nopens het saldo eene beslissing te nemen Op de Isatite werd op voorstel Van lord Fitz Maurice een votum van dank uitgebracht aan de Nederinndsehe natie voor hare mildheid en aan de heeren Hudig Blokbuyzen te Rotterdam voor hunne edelmoedige bemoeiingen in dezen De heeren veunooten verzoohteji mij ook uitdrukkelgk hun bgzonderen dank nogmaals aan het Nederlondsche publié k te te willen overbrengen voor zijn grootmoedigen bgstaiul in een moeiclijken tijd Zij verzekerden mg dat zij de Hollanders hoogschatten en hun genegen zijn ei dat de brieven der firma in de l ugelsche pers over de Nisero qaaeslie geschreven niet gericht waren tegen de Nederlanders onder wie zij vele vrienden tellen maar legen de Nederlandsche Regeering wier indischc politiek zij geenszins konden goedkeuren zoomin als het beleid der Britsche Reeeering in deze aangelegenheid Nederlandsche Nijverheid Overgemmtn uit iet Handehblad CiOUOSCHE PIJPEN en GOtinSCHE KAARSEN II Oppervlakkig bezien Igkt het heel eenvoudig maar al spoedig bespeurt men dal er heel wat oefening noodig wezen moet om deze eenvoudige voornerpen met zooveel zekerheid te maken Men beweert dan ook dat verscheidene jaren heen gaan eer eeu goed pijpeomaker is gevormd en men op later leeftgd bet eenvoudig uiet kan leeren Al heel jong moet men er mede beginnen Deze handvaardigheid daargelaten is de bewerking uiet ingewikkeld Men stelle zich loor een prop klei ter grootte van een gewonen pgpenkop met eea dikken staart Ier lengte van de iiaud Dit is lie materie die de eerste werkman krggt De boveuprop wordt bewaard voor den kop en maar ten ruwste gefatsoeneerd dr dikke staart wordt voorzichtig en gelijkmatig uitgerold gelgk een jongen met een pgp stopverf zou doen Die staart vormt dan de lange steel Er is doelmatige verdeeling van den arbeid en ieder werkman houdt zich dus aan tgne bijzondere taak De eerste gaat kalm weer een nieuwen staart tot steel rollen terwgl de pas uitgerolde van zijne werktafel vertrekt naar die van een tweeden werkman Met een lange kopereu naald boort deze over de geheele lengte van den steel een gat in de weeke klei Du gaat op het gevoel Met den duim volgt de werkman de stompe punt van de naald totdat die in den kop is en dan legt hij de geheele pijp met naald en al in een kopereu vorm Deze bestaat uit twee deeleii inwendig hol en daar de zuivere gedaante gevende vau eene pijp met of zonder de versieringen die men daarop wil brengen De kop bigft dan nog vol Als de pgp rast in den vorm ligt besloten wordt de holte voor den tabak er ingedrukt met een afzonderlijk werktuig Dil heeft uatuurlgk den vorm van eeu bollen kegel of wil men van een bijenkorf maar op den top zit een korte stift die de koperen naald in den steel moet ontmoeten Zuo verzekert men zich van de gemeenschap tusscben de holten in kop en steel Daar de beide deelen van den kopereu vorm als doos en deksel sluiter spreekt vanzelf dat de overtollige klei van kop en steel aau de beide einden en in den naad naar buiten wordt geperst maar wegens de kleverigheid van de klei aan de pijp verbanden bigfi Die aanhangselen moeten bij olgende bewerkingen worden verwgderd De hoofdzaak echter is verricht kop en steel zgn gehold en hebben hun vorm Het eenige wat nog bigfl op te merken is dit Daar de erkman bij het Inbrengen van de koperen naald die hij onder de zachte klei met den duim moet kunnen blijven volgen komt het gat niet vlak in het midden van den steel maar aan de zijde waar hg den duim houdt De koperen vormen worden dus zoo gemaakt dal aan de eene zgde ongeveer driekwart steeldikte valt en aan de andere een kwart Uoor het toeknijpen komt dan het gat vanzelf midden in den steel De koperen naald wordt eenvoudig weer uit de pijp gelrokken Het verdere fatsneneeren eq polgsten der pijpen ordt door vrouwen verricht De étae trml of moeit de pgp Dat wil zeggen zg verwijdert de scherpe kantfn en verdere aanhangselen die bg bet katten het vormen in de koperen mal zijn ontstaan Sen andere drukt de merken op steel of hiel De kop wordt van boven gerond en gerand De geheele pgp wordt zorgvuldig geglansd met eeu stukje Bgaatsteen Hoe al deze bewejkingen elkaar precies opvolgen ia ons ontschotm Maar de pijp is te deugdelijker naarmate ze met meer zorg geschieden en vooral het lastige kleven eener veriche pgp moet bg goed fabrikaat door glanzen en polgsten bgna geheel zgn eggenottien Twee en dertigmaaJ gaat eene pijp door de handen en achltienmaal wordt er arbeidsloon van betaald Voordat de pijp wordt gebakken wordt ze nog eeuigszius gedroogd s zomers in de zon s winters in verwarmde lokalen Dit echter geschiedt tusschen de andere bewerkingen in Ouk na het bakken gaat ze nog eenige malen door de handen Ze wordl gedoopt in eene vloeistof die er nieuwen glans aan geeft en ook hel kleven aan de lippen moet tegengaan en nog eens getnold of gepolijst eindelijk gesorteerd en netjes verpakt De mislukte pgpen worden fijngemalen en wedirgebezigd bij hel bakken der andere Du bakken geschiedt in vuurvaste polteM die ongeveer de groijtte en den vorm hebben van een Keulsche pot maar gedekt worden met ëen ilaapmut nl met een bol deksel van een vuurvasten steen dat met vuurvaste klei wordt dichtgesmeerd Midden in dien pol zet met een trompet dat is een gegroefde steenen cilinder waartegen de pijpensteelen kunnen leunen zoodut de pijpen lu den pot staan als de biljarlkeuen romdom een standaard de lange in den buiteuslen kring de korte binnen Alles wordt vastgezet met hel strooisel van fijnge malen uitschotp pen en de poUeo gaan dan lu den gewonen pottebakkersoven I3rauw gaan de pijpen et in en wit komen ze er uil Door de bank verdienen de werklieden ƒ 8 ü 10 per week Vrouwen en kinderen eoliter kunnen medewerken en wekelgks nog ƒ 3 4 a 6 verdienen zoodat het huiahoudeu kun beslaan Men zou wellicht meeneu dat de gVondslof vlak by Gouda werd gevonden Hel heeft er niets van De goede klei komt uit den vreemde Men beeft ze op verschillende plaatsei maat wg halen ze uit België eu van den Rgn omdat ze dan het minst vnn vervoer kost Hoe men uu op de gedachten is gekomen om jniai in Oouda pijpen te maken van klei die vooral uit de omstreken van Huy moet worden aangevoerd en waarom men geen pgpen maakt op de plaatsen waar de grondstof is zgn weer van die raadselen der industrje waarover men lang kan tobben zouder den sleutel te vinden Het toeval zal wel eene rol spelen Wg hebben eens gehoord maar geven h l verhaal voot wal bet wezeii kan dat de Franschen van St Omer pgpen leerden maken van Gouwenaars die daar een tgd lang krijgsgevangen wareu Uit Sl Omir zou toen de industrie zich weer naar andere Fransohe steden hebben verplaatst en thans in sommige soorten met de onze sterk concurreeren Bene dergelgke aanleiding kan er ook te Gouda zijn geweest Maar waarom maakt men in ons laud eigenigk alleen te louda goede pgpen en waarom alleen goede jenever Ie Schiedam f Wie weel hetP De hoedanigheid van bet water kan er iets mede te doen hebben Ben Schiedammer zeide ons eens dat er verschil is tusschtu de stokergen in de binnenen in de buitenslad en eeu schalk meende dat derhalve hel onzuiverste water de beste jenever gaf De geleerden mogen dit verder uilpluizeu De pypenoven is uatuurlgk in de potlenbakkerg en deze was bg den heer Vau der Want in een ander gebouw wat wg ook gingen zien Welk een aardig vak tochl Men kan nauwelgks den lust bedwingen om zel aan de draaibank te gaan zitten en zoo u brok weeke klei tot de hrmcltweet wat te fatsoeneeren Het zou eenvoudig een gedrocht wordei verzekerde de werkman ons in vertrouwen Ër schgnt al weer heel wat oefening en kracht noodig Ie zijn om de klei op haar plaats te houden en Ie dwingen de gedaante aau Ie nemen vnn een toonbare melkkan of test Onwillekeurig vroigen wij waarom meu ook aan dagelgksche voorwerpen geen schooner vorih geeft Dien vorm heeft men toch oogeoschgnlijk voor niets Gansch waar schijnt dit niet te wezen althans er werden ons allerlei tegenwetpingen gemaakt Maar geheel onwaar moet het t9ch ook niet zgn Schoone modellen zgn overal 4c krygeu en mallen moeten niet zoo moeieIgk lijn te maken En dan ook zelfs uit de hand is de ieae werkman de ander niet Eu hij is niet altgd dezelfde Terwijl het blok draaide waren er oogenblikken waarop inen zou zeggen schei uit nu is de vor Ti volmaakt Maar een seconde later was het weer een dikbuikige onoogelgke melkpot Als men den werkman dat oog geven kon Som migen schgnen het te hebbea N ons vertrek kregen wg een heel oogelijk net gevormd kannetje te zien wat tgdens ons bezoek was gemaakt En het was toch maar een gewone melkpot Met dit al komt ons voor dat in deze richting voor de GoBdsche pgpeneu polienfabriekeu nog éene loekorasl ligt en deze Nederlandsche ngverheiih dtts nog in geheel niet behoeft Ie wanhopen Niet alleen de klei maar ook wat ancfers wordeH dan maar uit den vreemde gebaald als men hel hier niet meer kan vinden fTordt vervolgd Buitenlandscti Overzicht De Duilscbe nationaal liberalen zgn met den afloop fi d de verkiezingen voor zoover die thans beoordeeld kan worden in hun schik wel hebben de sociaaldemocraten veel gewonneti maar vgor hel geheel maaki het niet veel uil of tij 10 of 20 stemmen hebben Ën tegenover de winst van de sociaal democraten staat bet nog grootere verlies van de grootste vijanden der naiionaal liberalen van de Furtscbriltspattij of Dnitsch vrgzinuigen Deze telden in den vorigen Rgksdag houdeid stemmen en waren derhalve bgna even sterk als hel centrum in den nieuwen Rgksdag zullen zg nog niet de helft halenj wal zg verloren komt den nationaal liberalen den conservatieven en den sociaal democraten ten goede Of de winst van de conservatieven en nationaalliberalen nu zoo groot zal zijn dal de recbtertijde ondersteund door do nationaal liberalen de meerderheid zal kunnen vormen zooals de laalsteo verwachten laat zich bg de vele herstemmingen oog niet met zekerheid uitmaken De uitslag der Belgische Ugksdagverkiezingeii leert iets d l de meesten niet hadden verwacht de ontzellenile vorderiiigeu welke de partg der sociaaldemocraten uilgcbracht terwijl nu in dezelfde districten 9282 6242 25 000 2429 en 10 629 sociaaldemocraten slemden De Berlgnsche bladen beschouwen dize grooti vermeerdering als bet gevolg van Slookers christelgk sociale politiek en wgzen nogmaals op het uuitelooze eener socialisienwet daar de sociaal democratie niet met geweld kan wotden onderdrukt Daarom sporen tg nu reeds de liberale kiezers ten krachtigste aao om bg de herstemming op hun post Ie zgn SfeiNsbt eeu der liberale caudi laten Ludwig Lowe werd te Berlijn gekozen terwijl in eeu district de sociaaldemocraat Singer de meerderheid kreeg In de vier andere districlen komeu de liberale candidalen in herstemming met conservatieven of sociaal democraten loodat hel liberale BerlgH geen reden heeft om bgtouiler tevreden te zijn orer den uitslag van deze vetkiezingen In Brnuswgk heerscht zio meldt de oorr spondent aldaar van deu Standard aen pgulgke ontstemmioï tengevolge van de opeubaarmakiog van lestameni van wglen Hertog Willem De overleden sonvereiu heeft niets vermaakt aan het land de stad of aan weldadige instellingen De hertog van Cumberland is universeel erfgenaam en belast mei het nitbelalen van eenige legaten waaronder voorkomen aan de ledeo van hel tooneelgezelschsp van den hofschouwburg wier bezoldiging door wglen den Heilog uit tgne particpliete fondsen was gewaarborgd De uiterste wil in 1868 gemaakt is door hem zelven geschreven op postpapier klein formaat maar men zegt dal hel testament niet notarieel bekrachtigd is De Belgische radicale Rélorme meent dat niet alleen de nieuwbenaemde ministers Thonisseu en de CaramanChimay maar ook diegenen onder hun ambtgeuooten die van portefeuille verwisseld hebben Beeroaert en Moreau zich aan eeu nieuwe verkiezing als lid der Kamer moeten onderwerpen vooral teu opzichte van Moreau acht zg dil noodzakelijk Deze il in plaats van Minister van Buitenlandsche Zaken Minister van Landbouw geworden eu afgevaardigde voor Namen De Zwitsersclie Nationale Raad bestaat na de nieuwe verkiezingen uil 86 radicalen eu liberalen 38 ultraroontauen rn conservatieven en 21 leden van het lot geen partg behoorende centrum INGEZONDEN DE WATERLEIDING Mijnheer de Redacteur Bovenstaande inrichting mag zeker als een weldaad voor onze gemeente worden beschouwd en wordl dan ook hoogstens gewaardeerd Er zou echter nog éene bepaling kunnen worden gemaakt die door alle ingezetenen met erkentelijkheid zou worden vernomen ui deze van vooraf te maarKkuieen als er eens gedurende eenige uren geen water kan worden geleverd Heden nacht van 12 tot 8 uur koji men wederom geen water krygen en het behoeft geen betoog hoe lastig dat is Hoevele moeten dan van dorst versmachten I Zonder waarschuwing heeft toen uatuurlgk niet op gebrek aan water gerekend en kan het dnn vaak moeilijk op zoo n oogenblik lu den nacht krggeu Ook in den gemeenteraod werd er onlangs Lp gewezen dat een dergelijke waarschuwing wensche Igk wa Elders schgnt dat te geschieden waarom dan ook met in Gouda Mag de iiverige en welwillende Directie der Waterleiding ons spoedig verbigde roet t bericht Foortaan lal bij tüdelijk gelirek aan water een teeanekamng getciieden I Gevonden een wil overhemd en een spootmand Ook kunnen inlichtingen gegeven worden aan het bureau van politie omtrent eeu eend die op 9 October alhier is opgenomen Een wandelstok Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 29 October 1884 Kantonrechter Mr J H tan MIE80P Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD K S huisvrouw van B V lot twee boeten van 1 gulden of 2 dagen wegens diefstal van eenig gras in den polder Willens onder Gouda en uiljouwen van iemand aldaar J E koopman te Waddinxveen tol 2 gulden of I dag wegens op de kade langs de Gouwe onder Waddinxveen nederleggen vau een hoop mest zonder vergunning tan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland D V W koopman te Waddinxveen evenals de vorige C E Z weduwe van W V herberijierster te Lange Ruigeweide lot l gulden of 1 dag wegens na 10 uur iles avonds aanwezig hebben van bezoekers in hare herberg A de K veehouder te Linge Ruigeweide tot I gulden of 1 dag wegens na 10 uur des avonds als bezoeker zich bevinden in eeoe herberg te Laoge Boigeweide W de K veehouder te Lange Rnigeweide evenals de vorige H K veehouiler t Lange Huigeweide tot 2 gulden of 1 dag evenals de vorige Jan Fieler Kastelein veehouder te Hekendorp tol eene boete van 2 gulden en eene boete van 1 gulden of 2 dagen wegens dronkenschap op den openbaren weg te Lange Kuigeweide en ua 10 uur des avonds zich als bezoekers bevinden in eene herberg aldaar Fieler Verroen timmerman Ie Waddinxveen lol twee boelen van 1 gulden of 2 dagen wegens dronkenschap op deu openbaren eg te Waddinxveen en uitseheldeu van iemand aldaar VBIJGE8FKÖKEN C O landbouwer te WutdinXveen ao de aanklaobl aan den Butgemeesler te Waddinxveen niet dadelijk Ie hebben kennis gegeven dat er eene buitengewone broeiing bestond in het hooi gebofgen ip zgn barg met tegenstaande hem zolks bekend was B kapitein op de stoomboot Krimpen aan de Leko van de aanklacht in de rivier de Gouwe onder Waddinxveen met zijne stoomboot te snel gevaren te hebben liargerlfjke Stand OEüOHEN 8V Oei JulitDnei oodsr D vta Wgk ea J W vlo Hg wgk 80 Simon ouden J vin Vl k en J Ltker elil OVEBLKDKN O Oct C keijae 10 lu 81 A M v D Vaaren liaisvr van M Peeter 48 j ONDtRTKOUWD 81 Oct R Msssasr 37 J co C tan Erk lil j A i Ooilerling S6 j ca W A Willennen te Zeltl ii 1 J Alpheaur 26 j eo C Hlllemio 19 j W G vin KanlMrgia 211 j en M de Brouo SS j ADVERTENTIÊN 25 Jarige Echtvereeniging TAK HABTOa KISCH EN HENDRIKA de VS OLF Gouda 6 November 1884 Hnnne dankbare Kinderen Bevallen van eene doode Dochter A M SCHMIDTGouda 30 Oct 1884 Boelsüms Heden overleed na een lanj durig Jjjden mijne geliefde Echtgenoot WILHELMINA van DBR VOORDE in den ouderdom van 69 jaar en 8 maanden Jb BORKÜS Gouda 28 Oct 1884 Heden overleed na een langdurig en geduldig Igden na voorzien te zgn van de HH Sacfamenten der Kerk mijne geliefde Pchtgenoot ANNA MARIA van VUORBN in den oaderdom van ruim 43 jaren M PEBTER8 Jz Gouda 31 Oct 1884 J SCHOOKDERMAEK Jr Alle werkdagen tot 3 uur te Consnlteeren Leiden Nienwsteeg 4 De tweede Verg aderingp van Schuldeischers in het faillissement van JPIETXHt GALENV8 TEMKE S Graanbabdelaar te Reeuwijk zal plaats hebben op VRIJDAG 28 NOVEMBER 1884 des voormiddags ten tien ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTUUN DROOGLEEVEB Advocaat te Gouda Het Kantoor der STAATSLOl ERIJ is verplaatst van de Turfmarkt naar de Gouwe C 9 bij de Vischmarkt NIEUWE PRUIMEN DANTEN 30 cent NIEUWE PRUIMEN 18 Fgne Kwaliteiten Oosthaven 19 P SAUERBIER WOLLEN BOVENROKKEN WOLLEN ONDEKROKKEN WOLLEN CORSETLUFJES WOLLEN BORSTROKKEN WOLLEN GEKLEURDE KOUSEN WOLLEN GEBREIDE GOEDEREN voor Mannen Vrouwen en Kinderen D HOOGENBOOM Gez Bückmann verhuisd naar de Minderbroedersteeg B No 99 Dankbaar voor het genoten vertrouwen bevelen zfl zich bg voortduring minzaam aan Openbare Verkooping op DINSDAG 4 NOV 1884 voorm ten tien ure in het Vendulokaal aan de NieUWSteeg te Gouda van een netten f waarin soliede MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED enz verder eene partg KLEEREN SIGAREN enz enz Daags te voren van 10 12 en van 2 4 uur te zien TE HUUR een fijn gestofteerde VOORKAMER met aparte SLAAPKAMER Ie Etage op den BleekerssingeL Brieven franco onder No 1046 Bureau dezer Courant Qelir SUEL Amsterdam verkrggbaar te Gouda bg Wed P C PINRSE Kleiweg C van VLIET Markt Probeer s v p de SOUCHON THEE No 3 k 1 25 per kilo 4