Goudsche Courant, zondag 2 november 1884

BOESTEOEEEir PAÏÏTALOITS SOZEEN Shetl WOLLEN ONDEKPAKKEN In alle grootten voor Heeren en Jongens Donker Bruine ONDERPAKKEN voor Heeren fan extra zwaar halfwol Tricot f 2 40 Börslrok en Pantalon en hoog er SCHEi K é zooi C M MüLLER Co te Berlijn 8 Prijsmedallles Uitvinders en Fafirlekanten der alleen echte SCHOEN en TVIG APPRETUVS ter vervanging van het schoensmeer en zonder te borstelen het beste doelmatigste en onschadelijkste middel om vooral Kinderen Damesschoenwerk Toigwerk Rijtuigkappen enz enz in een oogecblik keurig in orde en zwart en glimmend te maken Verkrijgbaar in de meeste soliede Schoenwinkels bij H H Lederhandelaren Drogisten Winkeliers in Galanteriën enz enz Men wachte zich voor het leder zeer schadeljke namaaksels en lette er op dat ieder flesch voorzien is met eene in t HoUandach gedrukte etikette het fabrieksmerk van den Uitvinder en de naam van den Generaalagent W SARDEMAN te Arnhem aan wien alle aanvragen van Wederverkoopers te richten zyn uitsluitend engros geen detailverkoop 1884 Woensdag 5 JVovember N 3153 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Notaris C A van BLARICUM te Ouciewaler is voornemens om op WOENSDAG 12 NOVEMBER 18o4 bij imet en op WOENSDAG 19 NOVEMBER daaraanvolgende bij toeslag beide dagen des voormiddags ten 11 ttre in het Koffijhuis van A OKHÜIZEN te Aoonhoven in het openbaarte veilen en te verkoppen Eene kapitale iiSBDl bestaande in goed onderhouden BOUWMANSWDNING n 93 met ACHTERHUIS groote en kleine SCHUUR SCHUURmet KAPBERG ERF TUIN en BOOMGAARD benevens aanhöorige UITMUNTENDE BOUW WEI en HOOILANDEN te zamen groot 17 HECTAREN 75 AREN 81 CENTIAREN staande en gelegen in de geraee te FoUbroek aan de Noordzijde Te aanvaarden de Landerijen met 1 JANUARI en de Gebouwen met 1 MEI 1885 Betaaldag der kooppenningen 25 FEBRUARI 1885 Breeder b Bilietten en nadere inlichtingen bg genoemden Notaris aaMëstëdTuï DER BENOODIGDE Li¥l en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICpTING te Gouda gedurende het jaar 1884 op WOENSDAG 5 NOVEMBER 1884 s avonds ten acht ure in het Lokaal der Inrichting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd Lokaal Namens het Bestuur L P HOOOENVIJK Secretaris V De benondigde Steenkolen tot 1 Mei 1885 AAKit srËDi G derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuia te Gourfa gedurende het jaar 1885 op DINSDAG 4 NOVEMBER e k desavonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht d voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 4 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN STEENKOLEN Steeds voorradig PUIKE GROVE RHUR Kachel ilaard en Smeckolen benevens GAS COKES een en ander te leveren tot de MEEST CONCÜRREBRENDE PRIJZEN Bestellingen worden ook aangenomen bjj de Wed P HAZEBROEK Raam 222 A DERCKSEN Korte Groenendaal 199 J L TAMINEAU Hoek Korte en Laijge Tiendeweg en H H DERCKSEN Lange Groenendaal 108 Karnemelksloot brpede z de 482 Uw Dw Dienaar A TIITGEIILIITG firma S LAFEBEB De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDERDAG 6 NOVEMBER a g Gouda met zjjne Artikelen zal bezoeken en alsdan t spreken of te ontbieden zal zfln bg den Heer F X HARDIJ ZER Café Vredebest op de Markt Opticien s Hagb Fabrieksnietk Medicinal Tokayer Door directen inkoop oit de kelders van den Wjjnbergeigenaar Ern Stein te Erdö Benye bjj Tokay Hongarije ben ik in staat den door ds grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billjjke prijzen te verkoopen ï De ontledingen van de eerste g autoriteiten alsmede proeven zjjn bij mg te ontbieden Gouda M PEETERS Jz Een Onderwijzer gediplomeerd FRANSCH die eenigen tjjd in t Buitenland heeft doorgebracht heeft eenige uren disponibel tot het geven van Lessen Brieven onder No 1045 bureau van dit blad Snelpersdruk van A Bkinkman te Gouda T Goedewaagen en Zonen GOU 3D A MARKT naast DM WAAO verstrekken gelden op efiecten voor bedragen onder ƒ 1000 £ i 4 J a daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 o s jaars voor bedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3 J belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van 7 voor fondsen boven de 30 onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder byberekeoing van provisie als pr frslOO 0 20 rnss roebel 0 01 am dollar O ül pr Oostenr coup O 05 pond sterling 11 80 0 36 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam SLOTEMAKEU en Co Gewone COGNAC p L ƒ 1 50 p fl y 1 25 VIEUX COGNAC p L 1 80 p fl 1 50 VIEUX COGNAC Fine CHAMP p fl 2 00 DIH St Uicolaasgelak en andere soorten te bekomen bij L M de Goedeben Korte Tiendeweg ü 18 Pliotograpliie Instantane van J H KIEBÊRT Markt A 156 Specialiteit tot het OOgenblikkelIjk opnemen van PORTRETTEN bijzonder geschikt voor kinderen en groepen met alle weersgesteldheid Portretten in Zilverdruk en onveranderlgke Kooldruk zeer fijne levensgroote Cragon vergrootingen naar Albumportretten Lasten in alle formate n WIHTEmNDSCnÖËNEN in alle soorten Kleiweg A VAN os AZ Go id i Uit de hand TE KOOP eene zoo goed als Nieuwe Adres franco aan G BEIJEN Cz te Stein by Gouda EeiM Depol van THKÊ Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT KET Magazijn van M UAVENSWAAY ZOX EN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee K een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BKEEBAART LZ Botermarkt te Gouda BINNENLAND GOUDA 4 November 1884 Z M heeft benoemd tot ridder in de orde d den Kederltodioben Leeair dea beet i ven der Breggeo At te Waddingtveen Id de Igil rao de tot 1 Sept jt toegeUtea depots rtu landboowzoot lie SlaaU CMrimt No 258 komt voor Zaid HolUod o a voor te Ooudi de hh Graaf en Co e Nienwerked a d UtA de heer H Stolk De beroepingsquaettie te Berkeniroade ie door bet besluit der Synode geëindigd De candidsat Laarman hoopt oog in Nor in genoemde gemeente als predikant zyu dieuatirerk aan te vangen In de vergadering ran de leden ran het If O 6 afd Ondeirater gehouden op Zatenlag l Nor te Ondewater werd door den heer Visser ran Uoctfoort de Parts Galin Cheré methode ingeleid Na veelsydige bespreking dier methode concludeerde de rergadering tol het rolgeude Het ungonderw s laat op de lagere school nog tc wensohen orer of de Cberé methode in deie de gewensohte rerbetering zal brengen mag met recht irorden betwyfeld Door den heer Bynenberg mede te Mootfoort werktaam werd de vraag Is splitsing der rakken roor bet Uoofdonderiryteraexamen aan te berelenP behandeld Ook op dit onderirerp rolgde eene drukke discussie en het oordeel der rergadering vas De rergadering ziet eeii heil in tptiUing ras de vakken voor bet hoofdauderiryiefs ex am wtl in hit liok mter bepaald houdtn aan de blllyke eischen door het programma roar Ust examen gesield Door het Ntiirl Aardryiit iulig Qenoohekap is e nnttig erk rerrioht door de uilgare rau een IToordenlyil mar de ipelling der Aardrijkik dye tumm in Nederland Eenheid ren spelling kan door een algemeen gebriik daarran teer berorderd en bet behoeft geen beloog hoereel die nog te euschen oterlaat Het is een net handig boekje dat gebooden ƒ 0 66 kost In de Parijsohe oorrespondeatie aan de HaarlemKit Courant leest men bet rolgende Op de eerste verdieping ran bet Palais de l Induatric is de tweede serie ran de teotoouatelliugeu des arts d oratib nijverheid toegepast op kunsi Ie bniobtigen Dergelyke aitsisllingeu te besch ijrett ligt niet in ons bestek en het is tronwent onmogelijk den leter telfs een opperrlakkig denkbeeld ran tulk eeu geheel te geven Deteu keer is er eabler iets bytooders eu iets dal naar ik meen riSór deien nooit te zien geweest is In de afdeellng voor historische mouumeaten il eene taal afgezonderd waarin uitsinilend de gistsobilderkuiiil in hare gewrochten eu orerblyfselen ait de verschillende roorafgaande eeuwen is tentoongesteld De ruimie ii geheel door gekleurde gUsreutters rerlichl eu hoogst merkwaardig is al hetgeen wy aldaar te zien krijgen Van de twaalfde eeuw af die m al hunne onbegrypelyke kleurenpracht de werken barer kunstenaars aan ons oog rertoout tot den reuaisiauce lijd toe die ons o a een gewrocht ran den beroemden Bngrand Ie Prince uit 1534 te bewonderen geeft zien wij hier naast elkander de fraaiste roortbrengtelen op het gebied der glasschilderkunst uit de rerscbillende franiohe scholen b ién die hoofdzakelijk uit de hoofdkerken ran Ch lons Poitiers Ie Mans Bourges Beauraia euz afkomstig zijn Voor den kunstkenner is het merkwaardig na te gaan welke ontwikkeling zich langzamerhand in de werken ran de rersohilleude glasbrsoders uit vroegere tyden geopenbaard heeft Hel zoeken naar meer waarheid en meer natuur treedt roofal scherp op den roorgrond en de eerste pogingen ter rerknjging ran perapeclief evennis de uiteeuloopende middelen aangewend om door zamenroeging ran rersohilleude j kleuren en linten de juiste uitwerking Ie erlangen moeten den meeal onroorbereidc in bet oog springen Het gebruik ran gekleurde glasramen begint bier in Frankrijk weder meer io zwang te komen en het is dus natnarlyk dat de glssacdiilders eene krachtige poging doen om rorderingeu ig dit hun sinds langen ty d verwaarloosd vak t mkea Deze tentoonstelling kan niet anders dan aan het publiek een groot kunstgenot rerschaSen maar zal terens ook voor den kunstenaar ran onbirekenaar nut kunnen tyo Van een en ander mag b t vaderland van de gebroeders CraieÜ niet onbcl d blijren In de eerste dagen is ai dit schoons weinig gewaardeerd geworden daar de bezoekers door hunne afwezigheid schitterden maar io de afgeloopen week is de opkomst zeer rermeerdeid ondanks de flaauwe stemming die hier in de zaku heenchl en waaraan reien de aanrankelyke schaarsekeid ran het bezoek wyleii Een landgenoot die hfair rele zaken doel meldde mij dat te dezer steda in dea handel de toestand ran spanning nog tieomaal erger is dan ten nwent en dat algemeen de grootste moeite onderronden wordt om ook niur den kleinsten post geïnd te krijgen Vele faailien rerlaten Parijs metterwoon om zich in de prorincie Ie resligen en zij die genoodzaakt zyn te blijren rigten in afwachting van betere lijden hanne lerenswyte op de zuinigste wijze in Het is dan ook niet te rer wonderen dat de tchouwbargoa tltehte zaken maken Vreemdelingen tqn er miDdei dan wel in andere jaren en alt dit niet gelijk in den afgeloopcn zomer het geral wat het gevolg van rreet roor cholerabesmelting moge tjjn het is wellicht ook te wyien aan aebieruiigang in velraart die immers oreral lieh doet geroele De naireleil is de wereld nog niet uit Een wijnhandelaaar adrerteert dat tiju tpaanscbe wyoen tegen fabrieksprijzen ran de hand zullen worden gedaan Naar de Jlkm Ct meldt heefl de heer J Sneeboer Ie Sybekarspel dezer dagen een zijoer in het Nederl Bundree slamboek iogeschreren koeien aan Amerikanen rcrkocht roor 675 Ie Dordrecht loopt het gerucht dat een der grootste firma s in steenkolen eu olie aldaar zon zyn gefailleerd Men spreekt ran een passief ran 4 0 000 Men schrijft aan de Jmi Ct Ten bewijze dat de bedelarij n ons land bier en daar meoscheo op gemakkelijke wijie aan een ruim beslaan helpt kan hel rolgende dienen Eene vrouw uil Tiel begeeft zich gewoonlijk Dinsdags roortien ran eeu mand met wat twarelstokken lucifers garen eu band doch met geen ander doel lan om Ie bedelen naar l land ran Maas eu Waal Den linker Waaloerer rolgeod gaat zij tot in nabijheid ran Nymegen Van laar gaat te terug orer Wychen lanirs den rechter Maasoerer brengt een bezoek aan de NoordBrabanlsohe tgde en keert Zaterdag namiddags orer bel Alphensche reer naar Tiel terug Behalre oude kleeren de uoodige boterhammen rrij logies brengt deze lochl die rrouw ongereer SO a ƒ 30 op Toen zy de laatste maal lu een herberg Ie Oyen de opgehaalde centen tegen zi rer wilde iowiaaelen bleek niet alleen dat zy ruim ƒ 30 aan centen bad opgehaald maar terens dat zy die week eeu bytsnder goede ontrangsi had gehad Onder de centen ontdekte de herbergier een gouden tientje baar eker in rergissing gegeren en duor de vrouw roür een nieuwen ceni aangezien Op het tooiieel ran eeu der schouwburgen te Weeneu bad onlangs een voorval plaats waarren bet publiek niets bemerkte maar by beu die er getuigen ran waren hel diepste medelijden opwekte Bene zeer bekende eu zeer bemionenswaardige actrice die in het op te roeren blyspel een der rermakelykste rollen had te rervullen kwam op den gewonen tyd in het gebouw maakte toilet eu blankette zich en hoorde gednidig naar al hetgeen regisseur en inspioieut zeiden terwijl roortdurend tranen langs bare wangen vloeiden Zij had dan ook wei oorzaak om treurig te zyn want terwijl zy zich gereed maakte om bet pnbliek door haar optreden rerraaak te verschaffen lag haar vader doodziek te huis toen de dokter eene kleine rerbetering in den toestand had geconstateerd had zy baren raJer rerlaten om haar beroepsplicht Ie gaan vervullen Alvorens zij ten tooneele verscheen barstte zij in snikken uit maar tij speelde wellicht tengevolge ran de zenuwachtige spanning waarin zy rrrkeerde en die goed by haar rol paste de Charge tot bet laatste woord toe op eene wyze af die darerende bijrals betuigingen tengerolge had Onder het pnbliek werd gezegd méjoffrouw A is bijzonder goed op dreef en tegeiijkertyd leefde en handelde de arme actrice alt in een droom Toen zy de laatste woorden ran haar rol had uit gesproken en bat gordyo daalde riel ty in ommacht en toen zij eindclyk te huia kwam waS haar rader gestorven Omtrent Pieters arrestatie te Athene rernam bet N r d D de rolgende bijsonderheden Zoodra beïfeud waa dat Pieurs zijn land rerlaten had beeft de Uollaodscbe politie oreral in Enropa zijn portret rerspreid en na roondarend onderzoek kwam men ten laatste uit de brieren aan zqne echtgenoote geadreaseerd tot de orertuiging lat hij zieh waarschijnlijk te Athene moest bevinden Van dit rermoeden werd kennis gegeren aan den heer r Lennep consulgeneraal der Ne lerlanden te Piraeus die er de politie van verwittigde onder orerleggiog ran rider s photogfophie Al zeer spoedig rernam de politie dat betloelde persoon eenigen lijd ouder den naam ran Johannes Meyer in hel hotel d Athène verblijf bad gehouden eu nu aan de Plata woonde doch nog geregeld in bet hotel kwam dineeren Tegen 12 ure s middags rerzochi men den heer Van Lennep mede te gaan en gelukte het dezen den beruchten oplichter te arresleereu juist op het oogenbliek dat by het hotel rerliet By hem werd slechts 600 s 700 frank ge vond u doch bij de daarop gevolgde buiszoekiUK beeft men ook ontdekt aan welk bankiershuis een Hollandscb hy de gestolen gelden toerertroowd bad OogelukkiK schijnt er geen uillererini straclaat te bestaau en zal hij naar men zegt eerstdaags rolgens de wel buiten de peripheric der Atheensche politie itebrachl worden om dan te kunnen gaan waar hü wil Nederlandsche Nijverlieid Chmgenomm uit iet HandeUUtd GOVOSCUE PIJPEK en GOUDSCUE KAAitülEflI III Eene wezenlijk goede beschrijring der Goudsche Kaarsenmakerij zou heel leerzaam kunnen zyn Maar daarroor zou ook heel wat worden gprorderd Natuurlijk weiensobap en daarbij de zeldzame kunst om wat de wetenschap heeft geleerd vooreen ieder duidelijk te maken Maar meer nog de toewijding en het geduld noodig om eene nog onbeschreven geschiedenis te vernemen van mannen wier bescheidenheid deokelyk niet weet dal tij in betrekkelijk kleinen kring firoote dingen hebben gedaan De nijverheid is veelal als de wind men weet niet van waar ze komt noch waarheen zjj gaal Half onbewust geboren uil de praotijk wordt zy door baar in het leven gehouden Koepl men de wetenschap ter hulp het is doorgaans als de dienstmaagd meer of min gewaardeerd naar gelang de werkman meer of min van zich kou rerkry gen te erkenuen dat de geleerden noch wel sommige nuttige dingen weten De kaarsenmnkery echter looals ze Ie Gouda wordt gedreven en later ook in de beide fabrieken te Amsterdam en Ie Schiedam is geheel eene vrucht der wetenschap lu 1833 werd door den Pranschen scheikundige Chevreul de uitkomst bekend gemaakt ran een zeer tVSlM i Hf l O