Goudsche Courant, woensdag 5 november 1884

eteiiiehippelük ondntoek omtrent de MmeniteUiog der letten en twee jaar later nam hy met Oa Lasaac in Frankryk en Epgeland patent op het verraardigen fan kaarten rolgens de door hem geTonden methode Niet dadelijk kreeg men den geweoachten uitalag De behandeling kon niet in hel groot worden toegepaat en de eerste kaaraen wilden borendien niet goed branden Cambacèrës verhielp dit door eene verbetering der pit en twee doctoren in de geneeekande De Milly en Motard Tonden eene wijte van behandeling die ook iu het groot kon worden toegepast Wat Cherrenl en i jne helpers hadden gevonden was de kunst om van vet stearine te maken In 1831 werd door Be Milly en Motard in Parijs oy de Barrière de TËtojle de eerste stearineknaraenfabriek opgericht en men lal uu welen waarom deze kaarsen het eerst bekend werden onder den naam van iaugiti de VétmU Hoe deze nijverheid te Gouda kwam is ons maar half bekend Trouwens wy hebben geen weten schap slechts eeu klein weigigje kunst en voor het overige alleen de indrukken van een vluchtig bezoek Is leek schryven wij voor leeken maar nieta zou ons meer verheugen dan dat onze oppervlakkige mededeelingen den lust wekten om er meer van te weten Als de geschiedenis van den loudschen apotheker A A G van Iterson en van zyne wakkere medestanders eens goed wierd verhaald dan zou men weer een nieuw aanmoedigend 4 voorbeeld hebben v4u t9 t door wetenschap qver geestkracht en overleg uit zeer kleine beginselen kan worden gewrocht De drie N ederlaudsche kaarsenfabrieken verwerken thans jaarluks voor meer dan 20 millioen kilogrammen vel en met een paar Belgische zijn zij de Toornaamsie die voor export werken zoodat het ineerendeel der kaarsen in ver verwyderde oorden der wereld gebruikt door ons land wordt geleverd De Goudsche fabriek verwerkt jaarlijks nagen eg lO miUioen kilogrammen v t of dagelijks 25 000 kilogram Die de fabriek gaat zien evenals wy deden met als deskundige maar als belangstellende in een gewich igen lak van Nederlandsehe ny verheid zal van hetgeen t voorvalt niet dan een zeer verwarden indruk krygeii tenzy hij bij het bezoek der onderufdeeliugeö een leiddradl in het hoofd houdt dien wij zoo goed mogelyk zullen geven en dan nog er op let dat hij nfet alleen kaarsen gaat zien ipaked maar ook de groudsiof waaruit de kaarsen worden vervaardigd £ er men aan de eigenlyke kaarsettmakery komt is er eeu gekook en gewas jh van vet en smeer waarvan raeii niet veel zal navertellen indien men met denkt aan het eenvoudige recept voor het maken van hazeupeper Men moet eerst de stearine hebben als mei daaruit kaarsen wil gieten De stearine wordt gemaakt uil vet namelijk talk van runderen of schapen lal vijn heinde en verre wordt aangevoerd en palmolie het groote artikel van de westkust van Afrika maar dat ook uit de Vrrcemgde Staten en van elders komt Allereerst moeien deze vetten worden geamoUen en ten ruwste gezuiverd of gewasacten en zoo is de imeltery her eerste ondc raeel der fabriek Dan moet hel vet worden ontlfed door behandeling met warm zwavelzuur eu gekookt met water In deze tweede onderafdeeling krygt men al dadelijk Iwee producten de ruwe donkerkleiirige vetzuren en glycprme Glyceripe heeft raet de kaarsen verder niets te maken Het is eeu belangryk bij prcduct omdat het op zich ztlf wordt verkücht en aanzienlijk bydraagt in het goedmaken van onkosten en winst Een lijd lang zelfs beheersohte dit by produol de geheele kaaraenmakerij wjegens buitengewone vraag en hoogen prys In i i nerd door de Goudsche fabriek nagenoeg 700 000 kilogram lycerine geleverd Ze gaat naaf de chemische fabrieken om nog eens ie worden gezuiverd en Van daar meerei f deels naar de fabrieken van nitro glyoerine Kf 18 echter een groot aantal andere toepassingen waarmede WIJ ons nu niet hebben op te honden Om leverbaar te iiju aan de chemische fabrieken moet de glycerine in een derde onderdeel der ttearinefabriek nog eens worden behandeld met kalk gefiUreeri en ngedavpt Het maken der stearine wordt voortgezet lu eene vierde onderafdeeling door distiUatie der ruwe veizuien Du geschiedt met overrerhitten sloom en het product il zuiver wil vetzuur wat intusschen ffg een mengsel ia van vloeibare en vaste stof oMne üc itearine en dus eerst na de verwijdering der vloeibare deelen de eigenlyke grondstof voor kaarsen geven kan Het was deze vierde afdeeling der fabriek die p 23 Januari vaA dit jaar in brand geraakle en by ons bezoek pas jveer was opgebouwd Thans is ze nagenoeg brandvry althans zoo ingeiioht dat hel vuur zich uiel gemakkei k kan venpreiden Indien ook tl eeu het vet in aanraking komen mocht met vnnr at door de oordeelkundige plaatsing der werktuigen moeielyk gebeuren kan dan zou het op den ateeneo vloer tussohen opzettelijk daartoe gelegde steeneu dammen besloten blyven en de vlam niet lioht naar andere lokalen kennen overslaan Stippen wq hier tevens aan dat de werklieden door dit onheil uiet hebben geleden Toen de fabriek in 1883 haar 2S jarig feest vierde werd eene Foorzorgka gesticht ten behoeve der maunelyke werklieden By besluit der aandeelhouders werd nit het reservefonds onmid elyk 60000 in die kas gestort Ieder werkman heeft hierin aandeel géevenredigd naar zyn loon en dieosttyd en het bewys in een boekje Jaarlyks wordt dit aandeel vermeerderd met een evenredig gedeelte van 10 pot der netto winst door de vennootschap behaald en 1 pet rente over het bedrag van ieders boekje De werkman zelf contribueert niet rechtstreeks tot dit fdndi Het wordt beheerd door de directeuren der vennootschap Op zestigjarigen leeftijd krygt de werkman het geheele bedrag maar in buitengewone gevallen ziekte enz kan iets worden ter beschikking gesteld Tydeps den herbouw van bovenbedoeld gedeelteder fabriek kregeu degenen die door den brandbuiten werk waren uit de voorsohotkas een gedeeltpvan het loon Niemand leed gebrek en by hel hervatten der werkzaamheden werden allen weder geplaatst Kene tweede eigenaardigheid der Goudsche fabriek is dat ze niet door nare luchten den gebeeleu omtrek verpest Wy welen dat naar deze eigenaardigheid door lïevoegde belanghebbenden een onderzoek werd ingesteld en behoeven dus de reden niét nauwkenrig mede te deelen Waar dit noodig ia werd ze bekend en wij hoorden daarvan maar ter loops Voor zooveel wij begrepen laat men te Gouda sommige gasvormige bij pradncten niet boren het dak ontsnappen msar houdt ze in het gebouw Diti heeft een betrekkelijk nadeel roor de werklieden omdat ze het aan hun oogen gevoeleu laar juist daardoor zijn ze in staat de overproductie te beletten of te temperen Dat zullen de geleerden nu wel verder nitmaken en zoo den overlast dien men elders heeft voorkomen gelyk ze te Gouda naar wy meenen voorkonlen werd Maar wij hebben nu nog de vaste itoffsu te scheiden van de vloeibare JTordt vervolgd Bultenlandscb Overzicht Aangaande de nederlaag der liberalen bij de verkiezingen voor den Duitseheu Byksdag schrijft men uit Berlyn Hoezeer hel iedereo liberaal ook moge spyten ieder moet erkennen dat de nederlaag der Duilschrry zinnigen partij volkomen ia geweest Van de 106 zetels die zij bezaten behielden zij er slechts 31 terwyl zij by niet meer dan 50 herstemmingen tn aanmerking iomeu Hoogstens kunnen zy daarvan de helft winnen zoodat bJat aantal leden der party in bet gunstigste geval ruim 50 zal bedragen Het blijkt nu evenveel dat niet de sociaal demoeralen het meeste hebben gewonnen Dit scheen aauvankelyk zoo omdat de uitslag der stemmingen in de groote fabrieksteden het ee ste bekend werd De sociaal democraten zijn wel vooruitgegaan maar daSrby moet men ook iu aanmerking nemen dat een groot aautnl wfrjtlieden in de laatste jaren van het plattelahd naar de groote steden verhuisden Tot dusver hebben de sociaal democraten 10 zetels veroverd terwijl zy nog deel moéten nemen aan 25 herstem mingen Daarvan kunnen zy hoogstens op een vierde rekenen zoodat zy in allen gevalle iu grooler getale in den Byksdag lerugkeereu Het grootste tuocei hadden de conservatieven die 50 leden sterk waren maar nu reeds 67 zetels hebben veroverd en nog bij 81 herstemmingen iu aanmerking kpmen De oationaaKlibéralen kunnen ook tevreden zijn Voorheen telde hun party 45 leden maar pa hebbeq zy reeds 40 zeiels en moeten nog in 46 plaatken aan de herstemming deelnemen De centrumparty blyfi ongeveer op haar oude getalsterkte van oipstreeks 100 leden evenals de Polen de Elzassers en de Denen De nitslag der verkiezingen is van dien aard dat prins Bispiarck nu met volkomen recht zyn handelsstaatkapde en arbeiders wetgeving kan voortzetten Daarbij is ile uitslag en votum van v erirouwen m zyn koloniale staatkuude Zonder twyfel heeft de oppositie der Duilsoh vryziunige pariy lencn de post boo ttvoordracht het meest tot haar nederlaag bygedragen daar duizenden kiezers deze oppositie als een soort van nallonaal verraad béschouwdep Van het meeste belang is nu ook dat de nieuwe samenstelling Iran den Rijksdag het den Kanselier zeer ge makkelgk mukt oni bet Septennaat te doen hernieawen d w i eene wet te doen aannemen waarby de begrooting van oorlog weer op denzelfden roet voor den tyd van zeven jaren wordt vastgesteld Omtrent de bepalingen in het ti tament van denherliig van Brnnswyk liepen TuajUen overledeneweinig vleiende geruchten Zoo jB betreurd dat hy niets aan zijn land had vermaaTMioch aan eentggeleerd genootschap of kunstinstelling zelfs zyn bedienden werden vergeten niettegenstaande de hertog gerekend werd onder de rijkste vorsten van Europate bebooren Er sohynt echter meer dan een uiterstewil te bestaan welke nu de laatste is wordt er niet by vermeld Zoo maakt o a een blad het volgende testament openbaar De ondergeteekende hertog van Brnnswijk testeert Ie aan den hertog van Cumberland zyn kasteelen in Brnnswyk en 2 te Hielzinggelegen benevens al zijn baar geld 2e aan Z M den Koning van Saxen zyn grondeigendommen iuSilezié 3e aan mevrouw Stodenberg een som van 50 000 thaler voor baar zoon 4e aan Haulelmann president der kamer 20 00U thaler en 5o aan debeide boden der kamer 10 000 thaler Verder zal de hertog van Cumberland mM de legaten kunnen vaststellen die hy meent dat aan de beambten enbedienden van bet buf toekomen Hieruit ziet men dus dat de geruchten hieromtrent weer wel wat overdreven zullen zyn Te Londen verkeert men steeds in ongernstheid over Khartoem men weet nog altyd niet of de atad zooals het gerucht liep door de adnhaugera van den Mahdi heroverd is Thans wordl uu Kaïfo getelegrapbeerd dat werkelijk een dorp by Khartoem werd aangetallen maar de aanval is afgeslagen Dit is echter een zaak van reeds onden datum en de herovering van Khartoem kan dus el zyn Er komt by dat de Engelschen met de Nylexpeditie veel tegenspoed hebben Gordons krachten wbrdeu steeds minder en vooral na den dood van Stewart zal hy het in elk geval zeer bard te rerantwoordcn hebben Volgens latere berichten is Khartoem werketyk gevallen en Gordon in de Elanden van den Mahdi Uit de bijzonderheden welke de correspondent te Cairo van de Central Nem Agenct mededeelt blijkt dat de zaak zich toegedragen heeft als volgt Tegen het einde van September werd de stad Khartoem plotseling door een onttagiyk grqot aantal opstandelipgen ingesloten Deze nieuwe insluitingen de toenemende schaarschte van levensmiddelen deden de bezetting en de bevolking der belegerde atad tot muiterij overslaan Zy beschuldigden generaalGordou hen bedrogen te hebben daar by hdndehoop had voorgespiegeld door eu Engelaoji leger geholpen te Worden enverlangden dat hy zich aan hnn hoofd zou stellen en een pogidg wagen om ben ongedeerd naar Uongola d i naa een bevriend land te brengen Generaal Gordon verklaard zich hiertoe bereid Alvioreos de poging gedaan kon worden verlieten 8000 man van het garnizoen de stad en liepen tot de belegeraars over Ér bleven dus nog 2000 De Nyl die de insluitingslinie verbrak bood hun een uitgang aan Gordon liet hen cich inschepen aan boord sn zyne sloomschepep en vertrok met hetf Kolobel Steviart Gordons adjudant vergezelde hen De boot waaroj Stewart lich bevond stoomde over den zesden watervol heen en roorby Shendy en Berber Toen zy den vyfden waterval had bereikt werd zij door de inboorlingen aangetast die zooals men weet kolonel Stewart en zyne toohtgenooten vermoordden De schepen die Gordon en het grootste getal vluchtelingen aan boord hadden konden om vooralsnog onbekende redenen hunneq tocht niet volbrengen Nog vóórdat zy Berber bereikt hadden waren zij gepo odzaekt terng te keeren Inmiddels waren de Opstandelinjfen ongetwijfeld gewaarscbuwd dat de belegerdeu gevluoht waren uitgetrokfceh om hen te vervolgen en bij Shendy versperden zy bun de doorvaart Daar waren Gordon en het overblyfsel der bezetting van Khartoem gedwongen zich over te geven Allen werdeK gevangen genomen en naar het kamp van den mahdi gevoerd De Belgische Minister van Binnenlandsche Zaken Thonissen maakt door tacivjl optreden een gunstigeu indruk Zoodra hy zijn ambt had aanvaard bracht hy eeu bezoek aan het Raadhuis der hoofdstad en de officieren der burgerwacht warden door hem meer dan beleefd ontvangen Heden i November a s wordt de nieuwe president er Vereenigde Staten van Noord Amerika gekozen en hiermede eeu eind gemaakt aan den strijd eenige maanden achtereen tussohen Blaine en Cleveland en tussohen de republikeinen en de democraten gevoerd Naar bet zich laat aanzien zol de democratische oandidaat de zege behalen Wel heeft Blaine op zijne rondreis Ohio roor zich gewonnen maar WestVirginia kon hg aan Cleveland niet ontrukken Deze kan ook op dCu staat Ncw York rekenen en yolgens een beoyfering in de lantstverloopen dagen gemaakt tal hij nog 204 etemmen erlangen en filaine het tot niet meer dan 182 stemmen kunnen brengen BItine heeft persoonlijk al de oorden bezocht waar hy steOi men heeft kunnen verwerven Cleveland bepaalde zich tot slechts enkele pUatsen en liet overal elders zyne vrienilen voor hem werken Hendribks de candidaat vicepresidaot had zich met Indiana belast ds Beeehere de lievelingsdominé der dames verschafte hem Brooklyn en New Jersey Kail Schnrz bepleitte zyne laak in Wisconsin en maakte al de Unitschers aldaar tot zyne voorstanders Ook waren twee senatoren de voorzitter van het hnis van afgevaardigden en vele anderen yverig aan den arbeid in het belang van den demooratiscben oandidaat De drie niet ernslige caudidaten zijn zooals men weet Butler Saint John en Belva Lockwood Generaal Butler die zich opwerpt ala candidaat der werklieden der greenbacker voorstanders van het papieren geld en der auti monopolisien heeft eigeulyk geen ander doel dan aan Cleveland stemmen te ontnemen ten voordeele van Blaine die natuurlyk meer kans heeft wanneer zijn mededinger minder stemmen krygt al worden e j aan een ander gegeven Hy hoopt bovendien door Blaine als deze president wordt met den post van gouverneur tan Massachusetts te worden begiftigd Saiut John oad gou erneur van Kansas verklaart te zyn een prohiiitionnUt want b verbiedt het gebrnik van sterken drank en is een der gposieIrin van de waterdrinkers Mevrouw Beivo Lookwood eene wedtiwe neemt eene eereplaate in onder de advocaten der balie van New York Hare reis door de distrieten waar zy stemmen hoopt te ver werven heeft ly per velocipede afgelegd en bovenaan op baar programma slaat gelyksteliibg van de vrouw met den man in de nitotfeniog der burgeren burgerfchapsrechfeo By het tegenwoordige vaak ruwe en ongedode weer waar verkoudheden aan de orde zyn van den dog maken wy er vooral zorgvuldige moeders opiherkzaam op hoe gemakkelyk by kinderen nit een aanvankelijk onbeduidende ho t de ftnartelijke kinkboeii of de gevaarlyke kroep kan ootilaan en van hoe veel belitog het Is voor deze en dergelyke gevatte kouden of tot voorkoming daarvan steeds een goed middel by de baud te hebben Wij mr uen daarom de aandacht te mogen vestigen op een preparaat waarvan het buitengewone nut ala voorbehoed en huismiddel sohitterud gebleken i Dit is de BfjHlandêcie DrHiven Borit niff een sedert 14 jaren door S Ziekenheimer te Maioz git een sfkaoks vao wyndruiveii en aiterst fijne rietsniker toebereid zeer smakelyk sap dat de kinderen gaarne ippeipeo én dat ben telkens zeer veel goed doel Daar er aamaakscis bestaan lette men by den aankoop op het etiquet en d sluiting der flesscben met den oasm van bovengenoem4 n Uitvinder Zie de advertentie in t numme van heden Pe £ fecten1 eiirs XXXIX Amsterdam 3 November 8$4 Iu de afgeloopen week was voor de mewte Slaatsfondsen de stemming iets gnnstiger doch waren Amerikaanache aporen en onie Indische waarden weder zeer ontstemi Binnenlandsche waasdbn Staali provinciale en gemeentefondten Onze werkelyke schuld hield ijch ferm drieën zelfs hooger obl 78 en 83 If aren echter eeu paar fracties ilanwer Van de overige soorten zyn 4 pCt Ansl en obl s Oravenb V gestegen do Kolt 82 Vs i 0 1 p ov Utrecht lyn Vi Isger FreinieUeni gen De eenige meldenswaardige wyzigiug is dat Kanaallaten van 99 op 98Vs vielen Spooruegleeninge Slechts weinig bijzonders is hier te vermelden Obl centraal verbeidden 4 pCt en staan daardoor pan aand Bokstel zijn i flauwer doch gesl obl do l t beter Tramwegleeningett Aand Bytnigmy zijn 4 do Oooische en Bolt tr 1 pCt flauwer Westl Stoomtram kon zich Vs verheffen Induttrieele en Jinantteele Kaarden De daling der Indische waarden blyft aanhouden Kol Bk verloor 11 N I Ifandelsbk pCl 58 72 Handelmy noteerde 107 en op tyd 105 dus l g i 2 lager Hv Arast verloor 4V 70 en int 01 en hv Rolt 3i 951 Annd Weal Suikkerraff kon 1 Hirvenst 2 pCt Paleis v Volkavl 1 pCl stijgen Annd Sioomw Intulinde leden Mei niet verhandeld en steeds legen 50 pCt genoteerd konden slechts üB i maken nit er een partijtje an de markt kwam EuBOPEEscBE AAEDEN Stattttfondien De Belgische eert run 2 j pCl zyn een pnar fracties hooger vfcrhoudeld 67Vi Hongaren waren flauwer voor 67 l s Oor papierr O ilfItalianen en papieren metallicken Mei Nov ver beterden Va i laatste wegens de Novembercoupon die Zaterdag verviel Portogetzen blijven ontstemd en weer 1 1 lager 46 84 Bnsien werden aanvankelijk flanw verhandeld in verband met de lagere noteeringen te Berlijn later verbeterden zij weer roor 73 en 84 is eeu avans van 1 pCt te vermelden Spanjaarden hielden zich ferm Turken bleven zeer willig 5 pCt gereg zijn Vs 6 p t Vit en voor gereg hooger 16V llVis 16 5 pCt gepriv Turken 73 a V4 4 pCt Egypte 1 pCl hooger Premieleeningen In de afd zyn de veranderingen onbeduidend Brusselsche loten 79 zijn na de loling P j gevallen Spoortcegleeningen Aand Theiss sp zyn 1 obl Fr Oostenr l hooger Aand gr Buss spwgmij zijn S pCt gestegen 123V8 Br Graj 1 Obl Orel Vit w n Ook Morsoh Sysr enBias Wiasma kouden zich eindeiyk uit de malaise opheffen zij zyn circa 1 verbeterd ennoteeren 541 4 Daarentegen zy n lager BoltiacheVs Moak Smol V Tranao Vs en Z W V Finantieele en IndutrieeU waarde Aand DuitaChe Bijkabk verbeterden V Jo Oost Hong Bk welk laatste bedrag pandbr Ruis Hyp bk prijs garen Amebikaanscue waakdek Blaai fmdun Behalre Peruanen die V stegen zijn de speculatiere soorten flauwer Mexicanen V Venezuela s Vs i meer belang is de daling ia Brazilianen 65 daalde 3 76 IV 63 1 83 3 Spoortcegleeningen Hoewel over t algemeen deze afd volstrekt niet willig en althans de obligatiesoorten gedrukt waren tyn er toch enkele soorten dje een niet onaanzienlyk avans maakten Zoo stegen Akron s 4 pCt op een gerucht van een dividend nagenoeg gelyktijdig met een nieuwe obligatieleeniog openbaar gemaakt Voorts verbeterden Chic All 1 Miss ün Pao 8 B 1 en Obl Ün Pao hoofdl IV4 All Pfc verloor 3 Centr Pao l j Msdison 2 Bio oert 1 Florida B P Illinois 3 Nflishv 1 81 Louis 8 Fr hyp 2Vs Mieh oentr 1 Mtliraukee a goud 6 Miss obl iVi do alg hyp en inc bpds I South Pac 2 Gert Ie Serie Vereeij Am spwf verbeterdei j dto hyp gof ï pCt prijs Indiatritele waarde Cert Louis Cit bk zijn V lager Maxwell s konden weer V IVs erbeteren Deze verbetering staal lu verband met de opdraoht van o n onderzwk aan de bh A 0 Werlheim en Mr Aog Philips PftoLOMOATlE SEMTB Ue ld wordt iets duurder Het werd bagenoeg de geheele week a 4 pCt genoteerd T P8 Heden t was de stemming der Am sporen nog onguhsliger Aanleiding gaf bet bericht dat de Norembercoupoè der Obl Chic Atl niet is betaald Het bericht was niet zooals nog onlangs bij de Bio conpon door gernchten voorafgegadn zoodat bet een soort van paniek veroorzaakte waaronder ook de andere soorten leden De genoemde obligatieo sloten inol coupon 65JI tegen 83 by de vorige noleeriug Missourri hyp viel van 53Vs op 6OV4 N IJ Pensylv obl van 98V op 91 Dit zijn de belangrijkste verliezen de aand verloren minder doch waren ook flauw gestemd Slaatsfondsen verkeeriien met uitzondering van PortugeeZen in gunstige stemming Aand Gr Buss spoorwegmij 1 Morsch Sysr 2 Ëios Wiasm IV9 pCi hooger 124V 56V4 66V4 Binnenl waarden met weinig verandering N en Z Holl ir 27 pCt lager Ind C r en hv Bott 96 Kol Bk 67 Handelmy 107 104V N I Handelibk 70V Gevonden sn aan het Bureau van Politie gedeponeerd een Bozenkrana een goud Oorbellelje en een zwart Schortje BURGEMEESTEB en WETHOUDERS ran Gouda brengen ter openbare keunis dat Ier roldoeniug aan art 69 der Wet ran den 4 Juli 1850 Staatsblad No 37 afschriften van het Processenverbaal betreffende de benoeming van twee leden van de Tweede Kamer der Stateu Generaal bedoeld bij de artikelen 5 en 67 dier Wet zyu aangeplakt aan den ingang van de St Anthoniestraat alsmede dm gelijke afaohriflen op de Secretarie der Gemeente zyn iiedergelegd alwaar daiirvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien lot dis namiddags een ure Güudfl den 1 November 1884 Burgemeestir en W etbouders voornoeiud VAN BERGEN IJZENDODBN De Secretaris BROUWER üarKorlijke Stand GEBOREN 1 Nov Maria oodera B 1 de Wit en I i Verboom 2 Pieter Johaonei ouden T Bevel en D C van Oara 3 Iids ouden Dougelmani en C van der Wolf Dirk Pieter ouders D van Reede ea M Bakker Arie ouden A van LeeiJ en I Kooien Gerrit oudera H W van der Laao en J Vergeer Pierre Joseph ouden H B de la Haye eu M 8 C Kagie OVERLEDEN 2 Nor A Bioueudijli 58 j J van den Hondel wed O vao Hooft 85 j Stolwijk GEBOREN Gerrit ouden K Burger en N Bloak OVERLEDEN T Koolitaae 82 j B van der Vlist 12 Haastrecht OVERLEDEN WilhelraiDa Ijitteobogaard 5 m ONDERTROUWD O van Breukelen en A Homburg H Vergeer en A van Beek J van Geeleo eo L er Booler ADVERTENTIÉN Voorspoedig bevallen van een Zoon M S C KAGIE geliefde Echtgenoote van H B DE LA HAIJE Gouda 3 November 1884 Heden overleed na een langdurig en geduldig Ijjden na voorzien te zgn van de HH Sacramenten der Kerk mijne geliefde Echtgenoote ANNA MARIA tan VUUREN in den onderdom van raim 43 jaren M PEETERS Jï Gouda 31 Oct 1884 Heden overleed ona geliefd Zoontje slechts dertien dagen mochten wg oBa in zgn bezit verhengen D J P ONSTENK F A ONSTENKGóuda 4 Nov 1884 Zieleman Voor de vele bewjzen vau deelneming bg het overladen van hunne Dochter ontvangen betuigen ondergeteekenden ook namens hunne Kinderen en Bi hnwdkindereu bonnen bartelgken dank D TERPSTRA A E TEBPSTRAGouda 1 Nov 1884 Groitbh Bols nblJKGBAAFën llÖÖGHÊËMRAüËN RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1885 van den 4d November tot en met den ISdeo November aanstaande van des njorg ns tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrggbaar is tegen betaling vön 50 cents voor elk exemplèv 2 dat de ingelanden volgens artikel 165 van heli reglement van 6 Juli 1857 Staatsblad No 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór den 26 en November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 30 dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag den 263 en November des morgens ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaantot behandeling van de bovenbedoelde begrooting wmHiiSDHOEra in alle soorten Kleiweg A VAN os AZ Gouda Een Onderwijzer gediplomeerd FBANSCM die eenigen tijd in t Buitenland heeft doorgebracht heeft eenige uren disponibel tot het geven van Lessen Brieven onder No 1045 bureau van dit blad