Goudsche Courant, woensdag 12 november 1884

1884 Woensdag 12 November H4GAZMN ill TAPIJTEN GOEDUWSTOFFEIT en BEHANGEESAETIEELEU B de JONG Behanger N 3156 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken Gouwe C No 200 ZUIVERE FftANSCHE WIJNEN D § bekende BORDEAOX a ƒ 27 per 48 Plesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres VVIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elixter SocieteitT ONrÖËNOEGEN 2e Abonnement Voorstelling Donderdag 13 November 1884 Kon Nederlandsch ïoonecl Afd Amsterdam DE INDUSTRIEEL van Poiit Avesnes Tooneelspel in 4 bedrflven of 5 Tafereelen van G Ohnet Aanvang 7Vs uur BV Gewone bepalingen en prrjzen A VAiv os Md Tailleur Een ruime keas in zeer fljne DASSEN ep DASSPELDEN Gouda Kleiweg E 73 stëMrölM Depot Rhijnspooi De Ondergeteekende levert tegen de meest concureerende Prijzen beste MACHINEen KACHELKOLEN BRUINKOOL BBIQÜETTEN tot heden een der zindelijkste brandstoffen Per 100 stnka ƒ 0 60 1000 5 40 S D BO ON AANBESTEDIITG REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op Maandag den 17 November a s des avonds ten 8 j ure ter kamer van Regenten AANBESTEDEN De Levering van ERÜIDENIERS WAREN en eenige LEVEMSSIID DELEN voor het jaar 1885 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 12 November af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschr vings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwyl belanghebbenden bg de opening daarvan op dag nur en plaats bovengenoemd kannen tegenwoordig zgn Regenten voornoemd C C KNAAP Pres J M NOOTHOVEN van GOOR l Secret Snelpersdruk van A Beinkman te Goada Gebr MULLER Handelaren m SPIEGEL en VENSTERGLAS STOOM GLASSLIJPERIJ VAN KRISTALLEN DEÜRPLATEN RIJTUIGen LANTAARNGLAZEN met schuin geslepen kanten GEGRAVEERD GEËTST en GESLEPEN GLAS versierd met BouquettenVazen Bloemen Landschappen enz Prijs couranten worden op aanvraag franco toegezonden § Voor ƒ 100 TE KOOP eene nog zeer goed zynde PIANINO Brieven franco onder No 1052 Bureau dezer Courant In eene ENGRO ZAAK hier ter stede wordt verlangd iemand die na eenigen tijd de ADAIli lSiUAriE geheel op zich kan nemen Eenige kennis van vreemde talen strekt tot aanbeveling Roflecteerenden geheven hunne eigenhandig geschreven brieven met opgaaf van vroegere of tegenwoordige betrekking en verlangd Salaris in te zenden onder No 1049 aan het Bureau dezer Courant Pliotograpilie Instantane van J H KIEBÊBT Markt A 156 Specialiteit tot het OOgenbiikkeiyk opnemen van PORTRETTEN bijzonder geschikt voor kinderen en groepen met alle weersgesteldheid Portretten in Zilverdruk en onveranderlyke Kooldruk zeer fijne levensgroote Cragon vergrootingen naar Albumportretten Lijsten in alle formaten i De Nieuwe $ l mmi siippiffliii van W HULLEMAN te Gouda Beveelt zich voor de leveeing vatfalle soorten KOEKSNIPPERS ten zeerste aan alè kunnende niet alleen in Prijs maar ook voofiil in Kwaliteit flink concureeren ADVEKTE TIEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda T Qoedewaagen en Zonen MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder 1000 a 4 o f jaara daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 o sjaars voor bedragen onder 1000 voor minstens 2 dagen daarboven t 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a S j j belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vi 7o onder 30 7 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bgberekening van provisie als pr frslOO 0 20 pond sterling russ roebel 0 01 11 80 0 34 am dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam Op DONDERDAG 20 NOVEMBER 1884 des namiddags ten 12 ure zal door den Majoor toezienden Chef over het nachtleger in het openbaar worden AANBESTEED Het WASSCHEN der Wollen en Linnen Voorwerpen van het Nachtleger in bet Garnizoen te Oöuda gedurende het tijdvak van I Januari tot en met 31 December 188S De inschrijving geschiedt bg gesloten op gezegeld papier geschreven billetten en moeten bevatten eene nauwkeurige opgave van den prijs in cgfers en letters voluit gesteld waarvoor de gegadigden aanbieden de Linnen en Wollen Goederen van het Nachtleger ieder per stuk uitgedrukt te wasschen enz Zoowel de billetten als de omslagen waarin zg worden gesloten moeten ten opschrift hebben Aan den toezienden Chef over het Garni zoens Nachtleger te Gouda Wasschen v n Nachtleger Go eren De billetten moeten door de inschrijvers en hunne l orgen worden geteekend en kunnen vóór of uiterlijk des middags ten 12 ure van den dag der Aanbesteding worden bezorgd op het Bureau van den Garnizoens Kom nandant alwaar de voorwaarden ter inzage leggen alle dage van 12 tot 2 uren De toeziende Chef P J STRAATMAN ONTVANGEN ïfene party geurige SIGAREN van Z en 2 et per stuk onovertreffetgk in geur en smaak r G H SCUUTTEIiAAR H den ONTVANGEN fijne ÉAM PERBOTER i 80 Ct de S ONS v ï = = j Er Ijiedt zich aan een fatsoenlijke DIE ÏSTflOüE zo6 spoedijif mogetI c Voot TWEEDE ilEïP of MEID ALLEEN een flink burgerp6t Jtunij6n e koken en van goede getiiigen voo zien AdröS oiider N © 1050 aan het Bureau dezer Courant BINNENLAND GOUDA 11 November 1884 De gemeenteraad stelde heden vast het tnppletoir kohier der pi dir belaatiug op de iDkomaten dienst 1884 eu beaobiicte guoalig op een verzoek fan dea heer H J Nederhorit om verkoop van eea itok grood aan de Crabethstraai by bet hem onlangs afgealane terrein ten einde daar een derde woonhois te kunnen boniren l ot liid der openbare Oezondheida Commisaie werd benoemd de beer H Jager Tot Ooderwijieres aan de la Bargerachool voor meiijea mej P Schouten te Zaandam By den raad kwamen de volgende stukken in 1 Erne miisire van Oedepateerde Staten kennis gerende van het plan tol herziening der jaarwedden van de burgemeeaters wethouders secretarissen en oatrangers en verzoekende dat de raad daarover zyn gooclen mededeele Ter viaie 2 Ëen toordraebt ter benoeming van eeu ondierwyzer aan de openb tnssohinschoal Daarop komen voor de hh 1 K üosterling te Beeuwyk S J Nuyens te Leimoiden 3 E r d Hoog te Leiden Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 1 Een adres van bet B stunr van het SSsIe Xeileri Landhuishoudknndig Congrea in 1886 te Oouda te honden roededeelende dat bet voorpemea bestaat by gelegenheid van dat Pongrea eene tentoonstelling te organiseeren van voorwer ten betr de tui rei bereiding en vertoekende eene subsidie In handen v u B en W om bericht en raad 4 Ben adres van bewoners der Se Kade en Oude Gouvar VcnMknnie dat voonien wordt in J behoefte aan verliobting op bedoelde plaalsen beslaande too mogelyk met gaa of anderi met pttrolenm In jbanden van B en W om daarop te beschikken 5 Een adres van A Kuis en 19 andere Oondsche ingezrtanen klagende over de last van de stationnrerende fuiluisschuit aan het Verlorenkosl In handen van B en W om daarop te beschikken De Voorzitter eelt mede dat beden of morgen un het verzoek tot verplaataiag dier aebnit zal orden voldaan daar deze wordt vervoerd naar een onliebonwd gedeelte van de Veat De heer H Pol leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool en het Progymnasium alhier is benoemd tot hd der Commissie in 1884 belast met bet af nemen der examens in de Hoogduilsohe taal Tot onderwyzeres te Krimpen aan den IJsel IS benoemd mej A J K Terueden te Brakel Erenmin als in andere gemeenten in dfn Krimpenerwaard schynt te Krimpen a d IJsel de belangstelling in t berbalings onderwys grpot Ie s n i allhans tot heden heeft zich nog niemand voor dat onderwys aangemeld Gelyk men weet heeft de algemrene vergadering der Maatsohappy tot nut van algemeen onlangs en behoere van de Jan Nieuwenhuizensobool te Monnikendam eene subsidie van ƒ 4 00 toegestaan onder itdrukkelyke Voorwaarde dat aan het hoofd dezer bewaarschool sta eene geëxamineerde onderwyzeres n de looalilett voldoe aan alle eisohi n Het flsparlement verklaart zich onmachtig om aan de gestelde voorwaarden zonder hulp van elders te voU doen en richt daarom tot andere departementen een beroep op di offervaardigheid hunner leden Ofschoon er oor iet beoogde doel een kapitaal van ƒ 14 000 benoodigd is vertrouwt het departements beetuur Monnikendam dat er genpegzame belangstelling in f verlichte Nederland zal bestaan om deze stichting 1 helpen vestigen f Een der onderofficieren die dezer dagen met goed gevolg hVt examen voor luitenant aflegden kwam olgelis itArnK Cl vyf jaar geleden uit Duitiohland Jiier aèn Hy bezat niet het minste vermogen en Hende niet lens onze taal naar hy verklaarde lui tenant bij het ludiache leger la willen worden Men vond dit nog ui aanmatigend maar de toenmalige luitenant J die terstond ontdekte wat er in den jongen man school nam hem onder z ne hoede en raadde hem aan allereerst Hollandscb té leeren In weinige maanden sprak de jeugdige Ouitscber onze laai vloeiend hy kweet zich nitnemebd van zyne plichten volgde met den meeaten yver den cursus voor onderofficier en daarna dien voor officier en dank zij zyn volharding en zyne vlyl gepaard aan zyn grooten aanleg zal bij nu weldra de epaoletteu dragen Na vyf jaren werd de jeugdig vreemdeling die niets bezat officier Hr J P Amersfoort heeft etn adres gericht aan de Prov Staten van Noord Holland waarin hij in de eerste plaata betoogt dat de opriehliog van een Zuivelschool in die provincie wenaehelyk is Het adres eindigt aldus Ondergeteekende is door ouderdom en ziekte buiten staat zgn Bafton verder nlf te bchceren zyn huwelyk is kinderloos het is te voorzien dat na zyn dood zijn eohtgenoote niet gasiegeu zal bevonden worden zulk een groote zaak Un te houden en dus de landeryen stuksgewijze zulle worden geveild en toegeslagen bet personentl verspreid In deze omstandigheden is ondergeteekende te rade gewordeo zich tot Uw college te wenden met de vrsag Cf dat college wdlicbt de BttHoeve belzij geheel betty gedeelletyk ioa willen overnemen ten einde jaarvan op koatea der Provincie een Zuivelschool te maken of wel het opnehten viu zulk ren school te bevorderen door aanmoedigiag deV tegenwoordige industrieschool voor vrouwelijke jeugd met ondersteuning van de Uaatschappg tot ffut va t Algenuen die van Ny verheid de LindbouwMaatacbappij en andere belangstellenden waarby opmerfctng verdient dat de landbouwonderneming zelve rentegevende is en al leen de soboaiinricbting waarsobgnlyk der Euivincie jaarlijks geld zou kosten Moeht dit het geval sijn zon het hem aangenaam zyn daaromtrent uw voornemens te mogen vernemen ten einde daarover met U of andere belanghebbenden in nailere onderhandelingen te kunnen komen Woensdag middag vond men tegen den Ringdyk een timmermanskneoht liggen zonder brood en zonder dak uitgeput van den honger hy was ruim zes weken zonder werk Hy behoorde te Eist tnsschen Arnhem en Ngmegen te huis en medelijdende meiiscben voorzagen den ongelukkige van voedsel kleeding en geld zoodat hy naar de plaata zijner inwoning kon vertrekken Is dit q n staaltje van welgeplaatst medelyden zoö vermelden we dat een andere ttmmermansknecht by zyn patroon gedaan kreeg wegens gebrek aan werk t geen hem niet belette een voorgenomen huwelijk door te zetten Daartoe werd de liefiiadigheid ingeroepen en op den trouwdag zag men den hulpbehoevende op t Prinsen eiland te Amsterdam een kerk binnengaan slappende tot tent met zyn bruid ail een totti die door zeven andere ryluigen gevolgd werd Bil bet uitreiken van liefdegaven mag men wel toezien in welke handen deze komen Zulke voorbeelden van bespottelijke overdaad vermanen tot groote voorzichtigheid anders worden de wezenlyk beboefiigen de slachtoffers van dergelijke lieden Ieder weldenkende ergerde zich over t voorval Amt Ct Ter waarschuwing van handelaars eu leveranciers deeltde 4r h Ct het volgende gelukkig niet alleda scbe middel mede om de betaling van schuld te ontduiken waarvan Woensdag op de publieke terechtzitting voor burgerlyke en handelszaken van het kantongerecht te Arnhem werd gebruik gemaakt Zekere firma in de Oeverslraat te Arnhem welke handelt in sigaren en deze aan den man zoekt te brengen door de belofte vaq bons van ƒ 25 en minder was gedagvaard tot betaling eener som van ƒ 60 wegen geleverde sigaren De gedaagde firma verscheen in den persoon van ern lang jongmensqh sohynbaar ouder dan 28 jaren en erkende volmondig de schuld maar verklaarde zich te beroepen op yne minderjarigheid onder overlegging van een geboorteextract waaruit bleek dat de groóte jongeling eerst in December a s 23 jaar oud werd Onder hoonend gelach van bet publiek verklaarde de eischer dat hy had gemeend geleverd te hebben aan een man welke hem nu bleek slechts een kind te zijn geweest en vroeg royement van de rol Intusschen moest hy nu in plaats van geld te ontvangen nog de kosten van dairvaarding en het proces betalen daar het zeer moeilijk is om op hel oog op enkele maanden na iemanda leeftijd te bepalen Wanneer Blucher die een aarts rooker was te velde trok had hij steeds een pypen meester in zijn gevolg en nam hy een kist Hollandscbe pypen mede Toen de veldheer op het slagveld van Belle Alliance verscheen had de pijpen meesler Christian Hennemann zynen meester juist eene brandende pijp toegereiki toen een kanons kogel naast Blucher in den grond sloeg waardoor i es vorsten paard aan het steigeren geraakte en de pyp brak vStop een nieuwe pijp Christian zeide Blucher houd die brandende en wacht een oogeublikje ik zal even die Franscbe schobbejakkrn verjagen Zoo sprekende stormde de maarschalk mei zyne dapperen voorwaarts en uur op uur verliep da stry d werd steeds heviger en Blucher kwam niet terug De duisternis was reeds gevallen toen hij eindelijk in gezelichap van Wellington weder op de plek terogkeentv Donoerwetter riep de vorst daar staat Christian Hennemann kerel wal zie je er uit en wat doe je hier eigenluk Ik heb dé eene pijp na de andere opgestoken antwoordde de aangesprokene lachend maar die vervloekte Frauscheu hebben ze allen kapot geseboten en myn eene poot zal er wel aan moeten gelooven bier if de laatste pyp die ik heb overgehouden Ja ik heb je lang laten wachten Hennemann zeide Blucher maar de drommelschekerels wilden msar niet zoo dadetyk weglooper en daarbij trok hy met welbehagen aan zyn pypje De wonden van den trouwen dienaar waren zeer belangryk en de eene hand was totaal verbryzelii toch bad hy op bet bevel van zyn heer wakker stand welen te houden Mr J D Veegens levert in het Novembernommer van de Vragen dei Ttjdi eene beschouwing van s lands financieelen toestand gelgk die zich voor het dienstjaar 1885 laat aanzien Hy komt daarin tol de slotsom dat ook indien de Kamer met yzeren consequentie alle ramingen tot het laagst mogelyke cyfer verminderde alle posten van niet volstrekt noodige tractementaverhoogiogen en nieuwe ambtenaren schrapt en alle verdere weelde van het Btaatsbestaur voor zoover die zich in de oyfers der begrootingen moest openbaren met vaste hand te keer ging dan nog hel tekort op den gewonen dienst niet geheel zou verdwijnen Bezuiniging door vereenvoudiging kan alleen van de regeering uitgaan eu alleen vereenvoudiging kan tot afdoende bezuiniging leiden De kamer is echter buiten machie om der regeering eene eenvoudiger inrichting van bepaalde takken van bestuur op te dringen Zy kan aangevran de gelden weigeren maar geen bestaande organisalien veranderen Dit is d e ew q aardige taak der regeering eene taak di J l i grondige keunis van zaken eene booge £ moed en energie vereischt De scbr hmM echter overtuigii dat ook zonder inkrimpii den werkkring van den staat zooals de behóeff van den nieuweren tyd dien hebben afgebakend het niet oumogplijk is door vereenvoudiging van sommige orderdeelen van het staatsbestuur en door matiging van de uitgaven voor defensie en voor openbare werken de gewone uitgaven weder tot het peil der gewone middelen lerug te brengen terwijl nieuwe middelen dan alleen Ier zakr van nieuw uit te geven vlottende of gevestigde slaatsschuld vereisirtil worden Daaruit volgt niet dat men op financieel gebied zou behooren stil te zitten k K y m 1