Goudsche Courant, woensdag 12 november 1884

1883 3 Nov 4Nov 5 Nov 6N0V 7Nov 8 Nov 88 8 70 68 68 68 62 60 116 s 96 96 94 941 4 93 89 97 67 61 48 60 45 83 108 is 107 107 107 106 106 106 106 k 104 103 8 104 104 104 103 113 70 67 68 68 67 49 102 99 99 99 99 99 99 90 90 90 90 9U 86 dat lijn rol rojdoet icd het eniemble tot zgn recht lomt Nu de heer Bonwtpeeiter in A m terdain blijft uitrukten zal t genot f rg wat niiD ler tga Waarom dan liever aiel een ander luk opgeteerd als b Richard III dat in A p terdani looveei uceei heeft of il de beer Boawmenter alleen in de hoofd tad daarin opjredeu Een aboDDé op de toooeeUoorsteUingen Wy helreuren het met den abónné dat de heer B Donderdag nietzal optreden mqar ook zond kern helofft ie moriletling nog ceel genot Mej de Grootb it behaalde in Ohntt t itulp ee i grpot aifccet ff ilmen eengetuige Mr J N vanHaU alom beie d all een man n tnaai en kennit verklaart in dè Gills tan November iüi dat de rol van Claire de Seaiilieu tot de ortrefFelijkate creaties behoort vèit Hej de Oroöt v roort kitniien ij mededeelen dat de heer vanSchoonhoven de rol hier niet vooi hel eent iptelt in Haag treedt bij daarin nog hedenavond op en watjen ilotte Richard lil betreft nel het oog opde miseenuène en decoratie kan dal ttuk hier niet If orden opgevoerd Zeljt in den Haag tóat er eerit quaestie van dat dit niet zou tcorden gegeven dpeh daar zijn de beiKare opgeloit Hier it dit ten eenenfnale onmogelijk De Kkdactie Do lffectenteur XL Arailerdam 10 Norember 1884 De bean iraa iu de afgeloopen eelt uogal geagiteerd Oaie IiKlitobe ivaarden onderronden ideu inrlóed van het uit Batavia geseinde faitlis edient tta eeu groote firma Amerikaaiiache sporen roonil aandeelen daalden pp het bericbi dat tie presIdeutsIféuEC ten voordeele Taa den dcmocratischen Cleveland was nitgevallen Europeesche waarden speciaal die welke bun stemming aan de Fransche beura ontleeueu verloren op het bericht dat te Parijs cholera as geconstateerd Hoe gewichtig deze gebeurtenissen in het algemeen ook sijn haar invloed op de beurs lou in betere tgdcn vau Taotbggaauden aard lyn geweest Vrees blyft uog steeds deii toestand beheerschcn De verBobging van het disconto Ie Londen tot 5 pC t braoht in de geldkoers hier te lande uog geeae tveraoderiog Ous bankdisconto is nog steeds 3 pCt en prolougatie renie varieert tusschen 8 eu 4 BiNNKNLANoacuE WAARDEN Stoati provinciale en gemeente ondtpi De eerstg UM teR z JD bijzonder willig drieën stegen weer buveu 80 78 steeg de overigen oageooeg onveranderd Iu de andere soorten io Noordieek i o lager prov Utr hooger Prtmieleeningen De noteeriugeu zijn voor Arast 1 lü Vs l04 4 Kanaall 98 Eott lOO j gera gein or 96 Paleisl 106 Spooricegleeningen De 4 i pCt obl der Qel derschOrerijselsche lükaal spoorweg die in de noteeriug ziju opgenomen staan 102 de do obl der Ned VVestf sp werden 2 hóoger verhandeld i03 Van de centraal waarden stegen aaod Vs en gesl obl I pCt doch verloor Jitg sch i j aangenamer doch 2 4 Oest Bokslel s waren 2e Hyp 1 flauwer Tranucegleeniugen N en Z Holl gaven 2 Indische 2 Samarang 3 pCt prgs Botl 1 pCt hooger Induttrieele en fnantieele Kaarden De daling in Indische waarden ueenii grooter proportiën aan £ eu overzicht der gemiddelde ootetringen in 1883 en op de verschillende dagen der vorige week stiekke ten bewgze in welk een treurige stemming deze foudien verkeeren Hv Amst Int er en hv Kott Kol Bk N H Mg contant tijd N t I Handelsbk aand II 5 pCl obl 4 Voltooieu we het beeld door te vermelden dat alleen Zaterdag in onze gewoonlgk zoo kalme toch het verschil tusschen laagste en hoogile noteeriog bedroeg voor Hv Amst 12 voor Kol Bk 7 en Tooraand Ind Handelsbk 10 pCt Oonrent de overige oorten valt te vermelden dat Feienoord en Ned Bit1 pCl daalden dat Inmlinde V en West Suikerraff 2 pCi steeg en dat de pandbrieven onzer verschillende hypolheckbanken steeds wilüg bleven KUBOPEESCHE WAARDEN St aatifondsen Hongaren en Oostenrijkers verkeerden in willige stemming Hong papierr 5 pCt goudr l i hooger Ilaliauen voor orig Vs Toor Nolth l U flauw f3 pCt Portugeezen zijn oiroa 1 pCi aangena mer 47V doch 5 pCt geigk bedrag flauwer 831 9 Kassen waren tamelgk willig de mee4 verschillen zgn onbeduidend Spaansobe perp tueelen waren 1 pCt flauwer ook Turken minder willig gepriv 7SV 4 pCi Egypte steeg 2 pCl Premieleeningen De voornaamste veranderingen zgn dat Antw l Brnssel 1 Pruiss 9 en Bussen 66 2 pOt stegen Spoormgleeningen Theies obli verbeterden 1 Viel Em do Warsohau Bromb 1 pCt Obl Pr Oostenr verloren l i aand Warschau Weeuen Bussen bleven meereudeels in aangename stemming Morsch Sysr en Bias Wiasni 64 a 55 fUtantieele en Induttrieele aarden Aand Ooit Houg Bk zgn l pCt lager De overige veianderingen zijn onbelatïgrgk AHEElKAANacuË WAABDEN Slaatt ondten Mexicanen blijien in flauwe sleraming erkeeren de uoteeiing was Zaterdag 217 g 8 ook Pernanen waren ougeanimeerd 8 6 Culnmbianen Ecuador en Veaezurla s iets aangenamer Brazilianen waren flink 65 herstelden zich 2 76 l j 83 21 SpooTKegleeningen Al naar gehing de kansen om president te wcirden voor Cleveland of Blaine spraken daalden of rezen de koersen en bet veldwinnend gerucht van dc zege des eerelen ontstemde de beurs grooteudeels De yerkieilug van den candidaat der democraten zoude een verandering in den spoorwegpolitiek te weeg brengen die de tegenwoordige houders zonde ontstemmen docli aan het algemeen ten goede komen Wat hiervan zij zal de tgd leeren De beweging door hel niet betalen van de Nov coupon der Chic Atl obl er schijui slechts sprake van eenig uitstel reeds Maandag ontstaan hield vol Het verschil met 1 dezer bedraagt 18 pCt Voorts komen in aanmeiking obl 2e hyp gr Tr die IU Ie hyp Cfaesap Ohio South eu obl N York Pensylv die 6 Pittsb die 5 Miss inc buds pref Erie s N Miss Ie hyp die 4 a 6 pCi verloren Williger zgn Atl Pac die 2 pCi monteerden Induttrieele aarden Maxwell s 6V 9 i T PS De markt bleef in geagiteerde stemming Allerooguustigste geruchten deden de rondte omtrent de Indische maatschappgen Eenige verbetering ontstond toen men vernam dal de Ned Bk de Hatfüelmaatscbappg e a pogingen beproeven om de bedreigde ondernemingen te redden Uv Amst sloot 3 pCl hooger 63 int er eu hv Kott 3 lager e i Kol Bk noteerde 2e i 83 en sloot 31 ai dus met een verlies van l g pCl Handelmg onveranderd N I Handelsbk varieerde tusschen 39 en 47 en sloot 44 dus 4 i lager 6 pCt obl onveranderd 4 pCt vielen van 8 op 70 Binn Slaatsfoodseu ferm Uit soh oeutnal I Sam tr l pCt lager Europeesche Staaisfoudsen flauwei Mexicanen iets beter Amerik sporen aanzienlijk lager Centr Pac sh 34V8 Chic All obl 68 obl Gr Tr 64 Un Pao oen 48 n Blo obl teer willig 76 en gecoiis 40 Prolongatie 3 a 3 pCt UargerlijJce Stand GËHOKEN 6 Nov Jobinnes Pieter Adrianaa oaders 7vso den Berg eu N Nieuwlaad 7 Maria eoders 6 Cvan Mogen eo M van PgleD 8 Looiae Maria ouders 1 W P lan Ede van der Pais en A M F Kramer Johaoua ondera H J Raboow en J vao £ ck Baatiaan ouders 8 van Rooo en K vaa der Lanzden 10 Baatiaan öudera P Blommendaal én O Derckseu OVEELBDENi 8 Nov C H Boa 11 ra A Straver 2 m E Ooweneel 28 j 9 I L Nobel Ij 7 a 10 M Peek 8 i 8 m Moordrecht GEBOREN Dirkje ooiirra F Verwaal ea t Verdugn Oouderak GEBOREN Tauuia onders I Ooatrum en D de Jong Stolwijk GEBOREN Cornelia ouders L Baa eo H ThieleD Jan oadera i Mole Daar eu 6 Auterafoort Arie ouder A Boogaerot en C Bijkaart Leenard Johaunea Clemen oudere J Kelder en M E Kelder Adriana oudere H Noorlander en D Boom Ingje oudere L Anker G Oskam Haastrecht GEBOBEN Theodoras Adrianua ouders 1 van DgW en H de Wit Matje ouders C van der Groef en M Sljjk Anthonis Adriana ouders J de Keijzer eo M Mastwijk Marias Johanna ondera J Groen en J van Dam Vlist OVERLEDEN C J Nobel 4 ONüEKTROUWD A Huisman on I an den Berg I Both en A Verkaik A Vergeer eo H van den Barg Reeuwijk GEROBEN Klaaina Hermina ouders H Verweij en J do Jong Barbers ouders J Vorweij en J Jongeneel Piet ouders D vau Dam en E J Slappendel OVEBLEDEN J dea HoDdtjker 3 n M vai de Ssegt 5 m Zevenhuizen GEBOREN JobiDDL Coraelia oaderi J Sloof en B Bipke Anoa Maris ourderi 6 Bos eo J Griinigt OVEBLEDEN C A fsn RrsÜDgen 9 w J vsa Bgi 64 j ONDERTROUWD A Leain en C Vergeer ADVERTENTIÊN hopen de Heer Behnaedus Laubens van Es en Mejuffrouw Johanna Hofland Viune50 JABIGM ECHTVEB EENIGINO te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behnwd Klein en Achterkleinkinderen Uit aller naam L B TAN ES Bevallen van een Dochter A M F VAN EDE TAN DBE PALS Ootula 9 Novenlber 1884 Keameh Tot diepe droefheid van ons en onze Kinderen ontsliep heden zacht én kalm onze geliefde Zoon EVERT in den ouderdom Tan 28 jaren D OUWENEEL J OUWENEELKboijt Gouda 8 November 1884 Voor de Tele bewijzen Tan belangstelling bfl onze 50 JARIGE HÜWELIJKSVEflEENIGING onderTonden betuigen wg ook namens onze Kinderen hartelgken dank JOH HERFST Jz Gouda N J HERFST 11 November 1884 tan dkk Beeggen Voor een nette affaire wordt TE HUUR GEVRAAGD een WINZELHÏÏIS liefst TIENDEWEG of MARKT Franco bricTen worden ingewacht onder No 1111 Bureau dezeir Courant Op DINSDAG 25 NOV 1384 Toorm elf unr zullen in het Logement BLOMMESTEIJN op de OTertocbt nabg Bodegraven worden VERKOCHT SS lEFEN mm waaronder Tan 2 M omtrek staande te groeien op den berm Tan den Straatweg Gouda Bodegraven nabg de Ond Reeuwijksche brug BADIKALE GENEZING deaverkieiend wordt overeengekomea voor een bepaalde pr s betaalbaar 08 genezing Daartoe eiJR 20 kamers ter beschikking der patiënten geattld WAEKSEGERS Heelmeester van breuken Gbobhplaats 35 te Antwebpen Sociëteit OnsGenoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gbnobgbk brengen ter kennisse Tan HH Leden ingCTolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid Taa de 2de Abonnements TooneelToorstelling op DONDERDAG den 13 NOVEMBER 1884 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUR af al GESLOTEN xijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTUN Secretans Gouda 11 NoTember 1884