Goudsche Courant, woensdag 12 november 1884

Tf r JB f S V Y 3 ï ï rvï w l iï i V¥ T= i 1884 Vrijdag 14 November N 3157 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken laèz looA pn xt9S aS Bm iooa e susip ua xfanroiiaaxvM aspnoqjepno pso8 nag doOH ax Mm UÊ Door dexe heb ik de eer ÜEd kennis te gereo ik na Terschillende aaorragen ran voorname familiën dezer stad Tolgaarne besloten heb ook in Gouda m n alom gnnstig bekende Chocolaad verkrggbaar te stellen en heb het genoegen UEd te kannen mededeelen ik den Heer W N RAAIJMAAEERS met de verkoop belast heb en dat ran af heden J P BADEMAKEB 8 CHOCOLAT L AIOLE alleen bfl W N BAAIJMAAKEKS Patissier Oostharen alhier verkrggbaar zgn zal tegen dezelfde prgzen als in mgne Magazijnen Iloogstraat Kettingttraat en SchooUtraat in Den Haao het geral is De zoo gunstige beoordeeling van Heeren Doktoren en Scbeikuudigen over het ensemble myner Chocolaadartikelen het groote debiet waardoor ik in staat ben nitmantende Chocolaad te leveren gevoegd bjj nette verpakking dit alles doet mg vertrouwen met mime begunstiging vereerd te worden Waartoe zich ten sterkste aanbeveelt UEd Dw Dienaar J P RADEMAKER Den Haag Nov 1884 So cieteit S QËNÖËGËn7 2e Abonnement Vooretelling Donderdag 13 November 1884 Kon Nederlandsoh Tooneel Afd Jmtterdat DE lOUSTEIEEL van Pont Avesnes Tooneekpel in 4 bedrgveu of 5 Tafereelen van G Ohnït Aanvang 7 uur 8 Gewone bepalingen en prgzen De Nieuwe van W HULLEMAN te Gouda Beveelt zich voor de levering van alle soorten KOEKSNIPPERS ten zeerste aan als kunnende niet alleen in Prgs maar ook vooral in Kwaliteit flink concureeren Earneroelksloot R 506 A VAN OS Md Tailleur Ben ruime keus in zeer fijne DASSEN en DASSPELDEN Gouda Kleiweg E 73 Voor 100 TE KOOP eene nog zeer goed zgnde P IA NINO Brieven franco onder No 1052 Bureau dezer Courant JALOUSIEN AËDUNS en DOLK Merste Lombardstraat 22 ROTTERDAM Fab r i k an ten leveren xeer licht werkende JALOUSIES met Bol en Treklatsysteem Steeds uiterst soliede constructie en nette bewerking HotUen BOLGOBDIJyEN De Cioudsclie Hachinefabiek te Gouda Herstelt en heeft in voorraad Horizontale en Verticale mmmmi eetels en locouobilen Drijfwerken naar stukprijzen berekend Leveren compleete inrichtiugen voor STOOM BLEEKERIJEN STEEN en TEGELVÜRM MACHINES KLEIMOLENS enz Direct werkende CENTRIFÜGAAL POMPEN voor polderbemaling fl iH IVon plus ultra ƒ 1 23 Na ontvangst van 1 25 per postwissel of Zegels verzendt ondergeteekende zeer net verpakt en franco door geheel Nederland 100 vel best geruit Postpapier en 100 beste vierkante Enveloppen 1 Nickel doosje met beste Stalen Pennen 1 zeer nette Penhouder 1 Potlood met Pnntbewaarder 1 heel mooi Zakboekje 1 stuk Lak 1 flacon Schakellgm met Kwastje 1 flacon beste blauwe of zwarte Inkt en om eens vlug een massa Pakketten op te mimen ontvangt men geheel Cadeau 1 doos met 3 stuks prachtige beste Zeep Dit Pakket wordt ook verzonden op Rembonrs met 10 Cent verhooging JL EL V A IsT IDJLlsJS Boekhandel CulemborK lAiWii iim m mmiiGi Opgfericht indenJare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN NLUOEN 6E0EN voigerourneerd Directeur Jhr Mr C IIARTSEiV Jbsz j Tweede Directeur Mr J P POBTIEUR Kantoor Reguliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIBN OF STORTINGEN DADBLUK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN OENERML AGËVT DE BËËR T DR4IJERJË S GRÜVGPJHAGK BILLITOETRAAT 2 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortugn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter Veegens Delft Heeren van Rgn van Veen en Co Dordrecht Heer H Vrieseudorp Oorinchem Heeren C de Ggselaar Co e Gravenhage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezwgn Eigeman Rotterdam Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopujjt Co Vlaardingen Heer Paulas Kikkert Woerden G Groeaeveld dooiftog 9H jastBidnaioi ftq naSsJAaq aj sfUj nsufliiiq De ondergeteekende heeft de eer zgnen geachten Stadgenooten te berichten dat hg eene LADING PUIKE Euhr Hadielkolen in lossing heeft tegen 58 ets per mud zoolang de lossing duurt en beveelt zich tot levering beleefdelgk aan E HEIJ Bogen O No 129 GHËM FABRIEK VAN H VO GIMttORN te Empurik aid lth jn drie INSTMEKHAABDEN in goeden toestand Adres L B van ES Veerstal Te Koop voor een billgken prgs op een der beste standen te Gouda een jff 17 JS uitnemend geschikt voor eene nette AFFAIRE Franco brieven letter A ter Boekdrukkerij van B A Vebzhl alhier Tweeroudi bekroon Amsterdam 1S83 Haarbalsem ot Eau philooome lu flacoiii i 46 en 90 ocntt Eau capillaire de quinine In flttcoiis a 60 ets ea 1 Anatberin mondwater per fliicon 75 cenii Eau de Botot In flacon a 75 01 en ƒ 1 26 Salicylzuur tandpoeder per dooa 60 ceni Engelsohe Tandpoeder AÜVEKTE TIEI iuv alle Binnen en Buitenlnndsche Couranten worden dadetgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda In eleganie iloji n ii 25 rn 45 cents J C ZELDENRIJK Gouda h SCHE VK Oouda Wed WOLFF Zoon Sckooniown Snelpersdruk van A Beikkhan te Gouda BINNENLAND GOUDA 18 Novembe 1884 Ëreiial by de verkiezing roor de 2e Kamer op 26 October II hebbeu wy ook gi tereD den uil Ug der berstemmingeu door afiauderly k bulletin aan OD abonuét in de itad bekend gemaakt Alleen wat den nitflsK te ntfen betreft moettrn wy ons terreden telleD den naam van den rerkotene mede te deelen daar het telegram met de cyfer te lang wegbleef I it werd te Zuifen aangeboden ten 4 uur 1 miu en bier eerst ontvangen ten 6 uur 21 min I Wy laten alzoo den uitslag van de rerkiezing te Zalfen hier volgen en voorts die ran Middelburg en Alkmaar welke eerst heden bekend werden Zttfen Geldige steramen 3251 Gekoien mr S M S de Kauiti met 16SS slemmeu Prof De Oeer hsd 1697 stemmen dlkmaar Uitgebracht 3014 geldige temmen Oekoien de Brayo Kops met 1917 st W Bas bad 1099 St Uiddelbiirg Uitgebracht 2504 Gekoten Mr L W C Keacheuius met 1340 Mr san Eek had 1164 atemmC D D Didagarond bad alMer d tweede Algemeene Vergadering plaats der Kamek van Navbaao naar BEHOirriGIN TEN DIENSTE DÏE BIZONDERE UBFDABIOHEID waarvan ouie Burgemeester Eererooriitter il De Vergadering werd geleid door haren Voortater H P Schim san der Loeff Uit het verslag na den Secretaris bleek dat de Kamer 831 leden telt een oyfer dat vry aantienlyk is te noemen echter met bel oog op de vele kosten van oprichting in rerbaud met de geringe contributie van 50 oents toch nog te klein voor eene gemeente als de ocu De fioancieele toestand der kamar ia oiet agaoMig t Doemen Ia plaats van de aftredende leden S F W Grebe Dr C H van Rhijn en A J Bieienaar die herkiesbaar en C A Harderwyk P S van der Staal en G S Cats die niet herkiesbaar waren werden berkoteo de 3 eerstgenoemde heeren en gekozen de bh A K fan der Garden L M Rood en C de Wilde V iu de kamer werd door de leden nog niet dat gebruik gemaakt l geen verwacht werd zoodat de veronderstelling gegrond blijft dat er nog Ie veel zonder roorafgaand onderzoek gegeren wordt Want er wordt hier verl gegesen De kamer had echter een massa aanvragen van behcrfiigen zelve gekregen die in de meeniog verkeerden uiettegenataande de raenigmalen herhaalde tegenspraak dat de kamer toch onderstand verleende Dit denkbeeld kan niet genoeg weersproken worden daar zelfs meer ontwikkelden dit zgn toegedaan De kamer is geen diaconie of armseizorging en msg dit volgens hare statuten ook niet zjju zy msg zelfs geen fonds hebben Daar echter het BeBtnar der kamer door dre laatstbedoelde aanvragen meer in aanraking kwam met de armen zeUen werd op zyne laatst vergadering besloten aan de leden det kamer eene circulaire te richten waarin hun vertoohtviWordt te willen mededeelen of zy genegen zyn van het Bestuur nu en dan ene opgave te ontvangen van een gezin dat hulp verdient I e kamer breidt dus bare werkzaamheden uit tot nu toe gaf zy alleen inliolilingen het aan de aanvragers zeUen overlatende te beslissen of hulp noodig was nu gaat zy verder en bereelt zelfs voor hulp aan Nadat de Eere Voorzitter nog een aanbeselend woord had gesproken om zooveel mogelyk deze goede zaak te steunen en het Bestuur te helpen in diens moeielyke taak werd de vergadering door den Voorzitter gesloten SCHAAK C0RRE8P0NDENTIE Den Haag 6de zet A 4 B 8 Gouda 6de F 8 C 6 Benoemd tot Ie onderwijzer aan eene byz school oor m u l o te Rotterdam de heer M N Uiigt alhier Twee arbeiders die door het kantongerecht alhier egens orertreding van de Zondagswet waren ver oordeeld ieder tot eene boete vaaiien cent hebben deze geringe boete niet willen betalen en hebben de daarvoor in de plaats gestelde gerangenisatraf van één dag in het huis van bewaring ondergaan Sinds eenigen tyd is ook ii Gouda verkrygbaar gesteld de Kaiser Bmnnea Akensoh Thermaal bronwater met toesoeging van foolzunr dat zooals uit de analyse blykt uitstekende bestanddeelen bevat om het tegen verschillende kwalen te gebruiken Het IS aangenaam van smaak n weldadig in zijn uitwerking zoodat de aandacht van het publiek daarop voorzeker mag worden gevestigd Voor Gouda en omstreken is het verkrijgbaar by den heer A Nortier die prijscouranten en brochures gaarne ter beschikking stelt van belanghebbenden In de zitting der Rotterdamsehe Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld H E arbeider te Reenwyk bekl van diefstal van turf en aardappelen ten nadeele van zijn buurvrouw tot 2 maanden gev eell A V d H kaasknecht te Haastrecht en J O veebouderskneckt te Reenwijk bekl ran mishandeling van den arbeider A Knyf tot 15 dagen gev cell en ƒ 8 boete voor ieder der beklaagden Vervolgens standen terecht P v D scheepmaker te Krimpen a d IJssel bekl ran poging lot diefstal van fruit uit den tuin van den heer Hoevelaken aldaar Eisch 4 maanden ger cell L S arbeider J A v d H spekslager en D V d 8 timmerman te Scboonhoren bekl van zich in den nacht van 5 op O October te Scboonhoren verzet te hebben tegen verschillende beambtao der politie elke den la J kl ia arreit uiden brengen Eisch 1 maand gev ëA roor ieder Uitspraak over 8 dagen IV Nederlandsche Maatschnppy tot bevordering van nyrerbeid heeft aan hare directeuren opgedragen om die stappen te doen welke zy meenen dat het bett kunnen leiden tot het rerkrqgen ran eene hervorming van het herbalingsonderwys en de burgerarondscholen opdat die meer dan thans zullen dienen ter opleiding van den arobaohlsman en terens om te geraken tot het opnemen ran het onderwijs in het leekenen onder de verplichte vakken van de lagere school Uireoieuren hebben deze tweeledige opdracht in orerweging gesteld ran eene Commissie bestaande uit de heeren A C Kruseman te Haarlem dr D de Loos te Leiden mr A van Delden te Deventer en mr J C Meyer te Leeuwarden in orerleg roet de Commissie van hel Museum ran Kunstnyrerheid Deze gecombineerde Commissie heeft den 10 Norember onder de leiding ran den heer A C Kruseman eene byeenkomst gehouden en tot rapporfeur benoemd den heer mr J C Meyer De kashouder ran de firma Raphael Co te Amsterdam is met 80 000 op de loop gegaan Er is gebleken dat ralschheid in de boeking gepleegd is en er rsische wissels enz door den roortrinchtige zijn afgegfren zoodat men het juiste bedrag van het rermiste vooralsnog moeilijk kan bepalen Het wordt echter op ongeveer ƒ 200 000 begroot Omtrent den moord te Amsterdam gepleegd meldt het Handehilad De soldaat der vesting artillerie Hendricus Marinns Pape oud 22 jaren te Amsterdam in garnizoen beeft gisteren arond omstreeks 6 uren ra t roorbedaohten rade eene poging tot moord gepleegd op den koffiehuisbediende Willem Kerkbovec oud 23 jaren op diens woning in de Dolle Bagynensteeg in de SintJansstraat aldaar Voor de nog zeer jonge vrouw ran Kerkhoren schijnt Pape sedert lang eene meer dan gewone genegenheid opgerat te hebben Of die door haar werd beantwoord is niet bekend doch zeker is t dat Kerkhoren hem zijne woning ontzegd heeft Eergisteren nacht hebben zg elkander in eene tapperij ontmoet en zyn toen handgemeen gerankt Sedert zou Pape op wrank Gisteren mor gen kocht hy eene rerolrer en daarmee heiraelyk gewapend en rergezeld ran een jeugdig zeeman die een oogje zon houden op den wraakgierigen Pape trad hij ongenood de woning ren Kerkhoren binnen Toen deze hem de deur wees schoot hij Kerkhoren twee kogels in de borst en loste daarna een revulrertchot op zich z lf Schynbaar zwaarder getroffen dan Kerkhoren riel hy ruggelings op den grond Pspe werd door de torgen der spoedig gewaarschuwde politie naar het militaire hospitaal en Kerkhoren naar het gasthuis verroerd De toestand van beiden is zeer zorgwekkend Uit Winschoten wordt gemeld In twee gezinnen alhier is ellende in bet eene orerleed een zerentienjarig jongeling in het andere legde de justitie weinige rainnteB later de hand op een zoon ran gelijken leeftyd die onmiddelijk daarna de ouderlijke woning met het buis ran arrest rerwisselde Beiden waren kameraden en op Zondag 2 Nov jl in i vroege middaguur in een kroegje aan l kaartspel geweest om twee centen ontstond ruzie en na den klap ran den eenen volgde zoo wordt beweerd een onwillige stoot van den anderen met een afgebroken steel van eene Goudsche pyp eren boven het eene oog het harde moet zijn doorgedrongen tol in de hersenen De chirurgische hnlp toen ingeroepen heeft niet mogen baten een bersenontsteking had naar men zegt den dood tengevolge Toen het melkvee vao den heer M d O te Gorinobem uit het Monnikeoland werd gehaald en langs den Dalemschen dyk ging was een der koeien zoo dartel dai zy boven op bet rieten dak sprong ran het huis bewoond door zekeren V d 6 Zy vervolgde baren weg orar dat dak eo wilde zich aan het inde daarran omkeeren toen het dak den laat niet kon toften en de ongerrasgde gast beneden in den stal terecht kwam by bare natuurgenooten en rolstrekt geen letsel had bekomen De eigenaar ran het kuis rraagt aan dien ran de koe schadevergoeding voor de geleden schade De andere zegt dat hij zijn dak hoogsr had moeten maken Te Amsterdam werd Maandag een buitengewone alg vergadering gehouden van de Ned Jachtrereeniging Nimrod Verschillende wetswijzigingen werden vastgesteld o a werd hel doel der Vereeniging omschreven als volgt lo bet tegengaan van wildstrooperij door het uitloven ran belooningen voor bekeuringen wegens jachlorertredingen nit een daartoe bestemd fonds Jachtfonds 2o het houden ran hondententoonstellingen 3o het houden van wedstrijden roor jachthonden 4o bet houden van schietwedstrjjden So het rerkrygen van goede honden roor de leden zoo mogelyk te vergemakkelijken door den aankoop van fokhouden en nitkeering van bijzondere premien 6o het uitgeren en ondersteunen van een Nederlandsch Jachtorgaan De jaarl bydrage werd bepaald op ƒ 20 voor de gewone leden terens leden ran het Jachtfonds ƒ 15 roor niet Ieden van dat fonds en roorls roor leden uitsluitend van dat fond ren bedrag door het beatuur daarran te bepalen Eindelyk werd op aanrraag ran de afdeeling NoordHolland besloten een aandeel ran ƒ 190 te nemen in de by Amsterdam op te richten schiettent Orer de uitkomst der kustrisschery had men de afgeloopen week te Nieuwediep geen reden lot klagen Het weer werkte den risschers roortdurend zeer in de hnnd waardoor de markt dagelyks ran rersohe zeerisch werd roorzien Ook van de groote Noordzeerissoherij was de aanroer reeds belangrijker i de voorjraande week De te Zwartewaal thuis behoorende sloepen No 11 12 en 15 kwamen met bevredigende vangst sclielrisch binnen waarvoor een goede besomming werd gemaakt terwyl eenige Zantroorder bommen hun rangst tong en schol ter afslag brachten De aanroer bestond uit 27 600 sohel 7240 gr tonnen 7640 kl en middelb id 290 roggen 60 kabelj 19 tarbotten 214 mandjes kl chol 135 manden