Goudsche Courant, zondag 16 november 1884

Ji TS Y V l f 1884 N Sh58 Zondag IG IVovember Eere DIploma FranHort d M 1880 Souden Medaille Amsterdam 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adiiertenliehlad voor Gouda en Omatreken Kaiser Brunnen ttgld ndtr loiii i M Slidtlijk Baitiir Akenscb Tliemaalwater met EoolzasrvnUlttg varfriaohend amakelljk an ïenseskraohtlg Tafelwatar Aacheaer Badeverwaltung Abtheilang fiir Wasseirertrieb Generaal jemagtii dpn oorNedeiland en Kolomen De Heeien J Rose Co Amsterdam Depot ta fionda by da Haar A Wortlar PWEKKENO viÜSTERKEflD KOORTtVgllllHUVEHD de Directie der Goudsche Machinale Garenpinperij en hare rechtverkrijgenden tot het plaatsenvan een nieuwen stoomketel om de bestaande stoomwerktuigen meer werkvermogen te geven in het perceel gelegen aan de Turfsingelgracht geleekend P no 97 kadaster sectie E no 1009 den heer Johannes den Edel en zgne rechtverkrijgenden lot het oprichten eener slachterg inhet perceel gelegen in de Rojendaal gete kend M no Jï kadaster seciie C no 2473 Gouda den 11 iVov 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemdVAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN OOUda 13 November 1884 Tarwe flauwer Voor de beste eeuwsche werd ƒ 8 20 a ƒ 8 60 beiaald doch mindere en polder tarwe was a ƒ 7 60 gemakkelgk te bekomen Rogge in een doen ƒ 6 20 a 6 60 Gerst vrij vast ƒ 6 50 it ƒ 6 25 en chevalier tot ƒ 7 50 Haver ƒ 3 80 a ƒ 4 60 naar kleur en gewicht Maïs 6 a 6 26 Duiveboonen ƒ 7 50 a 7 75 Hennipsand nominaal ƒ 11 De veemarkt met goeden aanvoer handel in alle soorten traag vette varkens 23 a 25 ot varkens voor Londen 19 a 21 ot per half Kilo r magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a 1 20 per week schapen Iraag verkocht Aangevoerd 66 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 27 a ƒ 29 tweede kwaliteit ƒ 23 a ƒ 26 Noordhollandsohe ƒ 23 a 34 Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Uurgerlijke Stand GEBOREN 10 No Johanna Panlin oodera J van fioereu ea 1 Schollen 11 Sitnon ondera J van der Winden en C Loef Johanoea oodera J van Leenwen en A H Dirka OVERLEDEN U Nov W N de Gidta 7 w M van de Water 3 w A Sc initeiiia 49 j GEHUWD 12 A J Ooalerling en W A Willemaen W G van Kersbergen en M de Braga ADVERTENTIËN Op den 15 November aanstaande hopen onze geliefde Ouders BEENARDÜS LAURENS tan ES en JOHANNA HOFLAND hanne50JABIOE ECHTVEBE ENIG ING te herdenken L B TAN ES J J VAN ES Hobbel BeTallen van een Zoon M FAN DEE LAAR Gouda 12 Not 884 Strateb Aan allen die mg biy mgn zoo treurig verlies hunne deelneming hebbeu betuigd breng ik mgn oprechten dank Wed C BEEKMANBegeer ♦ Voor de bewgzen van belangstelling ondervonden hg de geboorte en overiyden van ons Zoontje betuigen wij onzen hartelijken dank D J P ONSTENK F A ONSTENK Gouda 13 Nov 1884 Zieleman De ondergeteekende betuigt door deze zgnen hartelgken dank zoowel aan bnren als verdere inwoners dezer Gemeente voor de hulp hem bewezen bg het uitbreken der brand 11 Dinsdag zonder die hulp had zeker zgn perceel een prooi der vlammen geworden D HORNEMAN Gouda 13 Nov 1884 Mevhouw simons VRAAGT met 1 FEBRUARI a s een EIBLIOTHEEZ tol i ut van t A g emeen COMMISSARISSEN over deze BIBLIOTHEEK zullen aanstaanden ZATERDAG 15 NOVEMBER des middags om 12 uur fitting hoiiden ter inschrijving van lezers in het nieuwe lokaal achter de Werkinrichting personen beneden 15 jaar worden niet toegelaten terwijl men tegen betaling van 5 Ct verplicht is zich eene nieuwe Catalogus aan te schaffen Dr D TERPSTRA Openbare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 28 NOVEMBER 1884 des voormiddags te elf uren in bet hotel deZalm aan de Markt aldaar van een WMELEUIS EN E F aan de Oostzijde van de Wijdstraat aan de Markt te Gouda Wgk A N 61 waarin de BEHANGERS en STOFFEERDERSZAAAK sedert vele jaren met goed gevolg ia uitgeoefend Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantoren van de iNotarissen PORTUIJN DBOOGLEEVER en KIST te Gouda ê Voor ƒ 100 TE KOOP eene nog zeer goed zgnde PIANINO Brieven franco onder No 1052 Bureau dezer Courant Op DINSDAG 25 NOV 1884 voorm elf uur zullen in het Logement BLOMMESTEIJN op de Overtocht nabü Bodegraven worden VERKOCHT SS IEPEN EOOUEN waaronder van 2 M omtrek staande te groeien op den berm van den Straatweg Gouda Bodegraven nabg de Ond Reenwgksche brug Abshaabbins of Anti Rhumatische De Rhamatische lijders worden op de krachtige dezer bereide Watten attent gemaakt Prga 30 Ct per pakje Höofddepot bg A BREETVELD Az te Delff die deze Watten o a verkrggbaar heeft gesteld bg r A G vau Detll C B Verheul Oudewaler Hej de Wed Bosniau A Bos Berkel Goada W F J denUijl Schoonh i A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendy k Cappelle S V d Kraats Bleiswijk J var Dorp Zoeterraeer A Kauling Alphen J B E C Schlattinan Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden BUKS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRli KMAi De ondergeteekende bericht door deze dat hij zich van af 10 Nov 1884 heeft gevestigd als in de TIMMERMANS AFFAIRE Tan wglen den Heer C van EEUWEN Hopende CTenals Toornoemde Heer het vertrouwen heeft genoten zulks het mg ook waardig te maken zoo teeken ik mg onder minzame aanbeveling Hoogachtend ÜEd Dw Dienaar C GROENENDIJK Turfmarkt A VAN OS Md Tailleur Een ruime keus in zeer fijne DASSEN enDASSPELDEN Gouda Kleiweg E 73 VOLAPÜK De bovenzaal van het KofBehuis cde HakMOME zal as VRIJDAG lé NOVEMBER des avonds ten hnlf negen ure beschikbaar zgn voor hen die belangstellen io de oprichting eener Vvlapükaklub alhier De Firma cTnEDÊRVEEN BoekhandelarenBoekbinders te e Bosch beveelt hare gunstig bekende BU BLUEDARMOEOC BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen in flessohen f 180 en f 1 00 TAMARIlNDK BOi BONS aaiibevolen tegen verstopping en daarmede in verband staande ougesteldhedeu DE TAMARINDE BONBONS au KRAEPELIEN HOLM i jo een ïuiver plantaardig zaohtwerkend spjjsrerteriiig en eetlust niet storend Purgatlef i confimurform aangenaam frisoh van smaak en teker werkend In doozen van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA rie inademing van den rook dezer Cigaretten geeft Hen lyder aan Asthma lerstond verlichting In Etui vaa 80 cd 00 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verïsohiend middel bij Boest en Verkoudheid in fleschjea a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Ajiolkekert U Zeist Depól voor Oouda bij den heer C THIM Apotheker Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda f BINNENLAND GOUDA 16 November 1884 Pe Provinciale Staten van Zuid Holland hebben gisteren tonder discussie aangenomen het voorstel vnn Gedeputeerde Stilen tot het verleenen van eene subsidie van 1000 voor het 38e Landhuishoudknndig Congres te Gouda op voorwaarde dal daaraan eene tentoonslelljnir van voorwerpen op de tuivelbereiding betrekking hebbende zal worden verbonden Naar aanleiding van de bekende Oudcwaterscbe quaestie bracht de heer K W Haenljens Dekker burgemeester van Oudewaler ons heden een lietoek en gaf ons de vroeger toegezegde inlichtingen Daar de lijd ons voor heden ontbreekt om de laak in dit nr te bespreken tullen wij daarmede lot een volgend nr moeten wachten doch meenden reeds nn te moeten verklaren dat de mondelinge inlichtingen waarvan in ont nr van Woensdag IS November sprake Was ons gewerden In Ie eriehe alhier werden gedurende het laatste jaar ongeveer 3000 kinderen verpleegd De iiikoroalen bedroagen 1120 04 De uilgaven 1041 36 üemo nuttig werkende inrichting is uu haar 8 jaar ii elreden met 234 contribceerende leden welk getal u ig veel te klein is in aanmerking genomen de velen die daarvan nog lid kondeji egii Voorzeker de inrichting ia niet volranakl maar zf is lóS heilzaam en werkt zóq goed dal zij inderdaad alle aanbeveling verdient BÉIangslellenden me in bel gebouw eens een kykje willen gaan nemen tullen daaruit teker voldaan leragkeereu en naar wij hopen tich als lid opgeven De itaefft door ons aaugikoiidigde tttitlijke etrfaderittff van het Depl Gouda der Maalscha py tot Nul van i Algemeen Ier herdenking van het 100jarig beslaan der Maatschappij heell Dinsdagavond a a plaats Dr 1 erpstra zal de feestrede houden en door eenige dileltanleu tal een feestlied len geboore warden gebracht Naar wg vernemen is in den nacht van Woensdag op Donderdag ten huite van Faniiebnkker herbergier in het Buurtje ingebroken Ei n kisije met eenig geld is vermist De politie doel oudcrtoik Naar wy vernemen is eeu der hoofdpryten van de Internationale Tentoonatelliugsloierq iil het tilveren servies in dete gemeente getrokken Hét door M J Wessels te Gouda ingestelil beroep legen eene beschikking van B en W van Mourdrechl houdende afwijting van een vertoek om een lokaal in die gemeeple ook des Zondags Ie mogen gebruiken tut het houden lan godsdiehstoefeiiingeu is bij beslissing van 21 October jl door Ged Slaten van Zuid Holland ongegrond verklaard met handhaving der bedoelde beslissing vau B en W Den heer J va der Breggen Atn werd Dinsdag jl bij gelegenheid van zijne benoeming lot Lid van de Eerste Kamer en tol Ridder van den Nederlandsohen Leeuw door de inwoners van Waddiuxveeu een welgemeende hulde gebracht beslaande uil eene serenade door hel nuniekcorps der Goudsche Schutterij vuurwerk enz Da heer Lultenberg mankte tich tol tolk van de gevoelens die men jegens den heer van der Breggeu koesterde in een hartelijke toespraak die door laatstgenoemden werd beantwoord De Provinciale Staten van Drente hebben gisteren gekozen tol lid der Eerste Kamer mr O W baron de Vos van Steenwgk Dr D J Karssen pred te Steenwijk is beroepen tot pred te Bcrg Ambacht Op de 3e of laatste vrge najaarsveemarkt die op Vrijdag 14 Nov te Berg Arabacht gehouden werd besteedde men voor kallkoeien ƒ 170 vaarkoeien 140 a 200 kalfvaarzcn ƒ 130 a ƒ 160 gulste vaarzen ƒ 110 ü 130 kalvera ƒ BO i ƒ 60 Naar wg vernemen zal het departement Oudewaler bet 1 00 jarig beslaan der Maatschappij tol Nut van t Algemeen op Donderdag 20 November e k feestelgk herdenken De feestrede zal worden uil gesproken door den vooteitter den heer J Boer terwgl enkele dames en heeren ouder leiding vanden heer J Kiewlet de Jonje eene gelegeubeidscanlate zullen uitvoeren f Het Ier Beurze Ie Amst rdaro verspreid gerucht door het JiU vermeld alt zouden de Ministers van Financien en Koloniën Amsterdam hebben bezocht om een conferentie te kouden over de mocielijkhedea waarin de Koloniala en de Ned Ind Handelsbank zich bevinden is volgers het D v iV geheel uit de lueht gegreWn Eventoo een ander gerucht volgens hetwelk b $ de Regeering een verontrustend telegram aangaande deze aangelegenheid van den Gonverneur Genemal van Ned lndiè zou ontvangen zijn Juist alleeo is dat het bestuur der Ned Ind Handelsbank Dïnadag nvond een audiëntie bij den Minister van K iiiên heeft aangevraagd voor Woensdagmiddag w lke ook is toegestaan In hel bekende lasterpro sa van professor Masoln Ie Leuven tegen den heer Tf B van Ditmar uitgever der vourraalige Stielttscie Couranl is beden do r de arr reohtbüiik Ie Vtricbt oiltpraak gedaan De heer van Ditmar is vrijgesproken en prof Masoin veroordeeld in de kosleu Hel Udkl sohrgfl Mei genoegen vernemen ij dat de taak van den Trantvaaltclien spoorweg nog niet voorgoed is 0 gegeven Nadat de Commissie besloten had de inschtijvingen niet aan te nemen eu de oqncessie niet ie aanvaarden hebben de beide deakundige leden der Commissie de heeren 1 Groll eu D Maarschalk bij wie tich de heer v d Wall Bake heeft aaiigesluten het plan opgevat om pogingen in bet wcik te stellen om den spoorweg nog lot stand te brengen Zij hebben bereids van hun voornemen kennis gegeven uu d l Jttgotiiig éitt 2iBii A rikaansche Republiek Uit Utrecht schrgft m ons Laalsileden Dinsdag op het midden van den dog toen de kieters bg stroomen naar hel stembureau liepeu had bier eene koddige verlooniog plaats Een vijf of zestal studenten reden te zamen de stad door Een in jesuitencostuum stelde Schaepman voor kenbaar aan de twee borrels die hij lu de hand hield naast hem stond Dr Abraham Kuiper met steek eu bef en korte broek en eene persoonlijkheid die hem volmaakt geleek Achter ben tvee die het Kamerlid en oud Kamerlid Zie linci eii ifoeni moestm verbeelden Aan beide tijde van den wagen hing een groot bord op het eene was g schreven Èiest SchmmeiptHninck op het andere Ktelt Bastert Jammer was I dat de politie geen vergunning had gegeven voor het bespelen van hel draaiorgel dal als ik mij met bedrieg loch miê werd gevoerd als Kuiper s klavier der volktroHicientu Vóór op den bok tal het levend evenbeeld van Heemtkerk met een bord in de hand waarop stond Leve de Neutraltleil Het rijtuig is mei zgn hoogst gewichligeii Inst bchoudeu thuis gekomen dank tg den guedeii stuurman die de iieutraliteit in zgn devies had Hel was een aardige vertooning die jg de mcesten een harlelgken lach bij enkelen een afkeurend hoofdschudden te weig bracht Bij de Hervormde gemeente te Boskoop wordt in zake de vervulling der predikantsvacature onlsiaao door hel vertrek van den heer Ham op 22 Sept II van de zgde der oonfessiooeelen het stelsel van obstruclionisnie toegepast Bg eene op 6 Aug gehouden stemming waren in plaats van de aftredende confessiooeele gemachtigden liberale gekozen toodut het kiescollege van 1 October af zou zgn samenKCttetd uit 12 liberaliu eu 8 coniessloneelen van welke acht 4 kerkeraadskden en i gemachtigden waren De uilslag vsn bedoelde stemming o as met het oog op de nanstaan if vacature van groole betcekenis dewgl daaruit len dnideIgksle immers met etne meerderheid van 30 0 de 100 stemmen openboar werd dat de gemeente de voorlzeltiiig wei schtc van eeue evaugelieprediking in vrgzinnigen geest De 12 liberale leden besloten vooraf eenparig en verbonden zich schriftelgk om tot opvolger van dtn heer Hara te benoemen den heer Jenting van Oostzaan De vergadering van bet kiescollege bestemd om met het bieroepiligswerk een aanvang Ie maken nl een zestal te forroeereu ton wierd de desbetieffeude bepaling vau bet kiescollege reglement luivcr toegepast niet eerder kunnen gehouden worden dan in October Maar door den consulent den heer J van Wnisem te Alfen werd die vergadering nog in September nl legen den 20en uitgessbreven en daor bet kiescollegie op dien dag nog uit 10 liberalen en 10 confessioneelen was samengesteld en alzoo voor de benoeming der 6 leden van het zestal telkenmale de beslissing van het lot moest worden ingeroepen bestond dus de kaus dat ds Jenlink geen plaals op het zestal zou bekomen Maar schoon bet lot vijfmaal naar der oonfetsioiieelen zin besliste was het toch eenmaal den liberalen gunstig en dus werd ds Jentiug op het zestal geplaatst Dewijl uit dat zeslnl volgens het reglement 14 dagen later een drietol moest warden opgemaakt en daaruit na 8 dagen de benoeming van een predikant moest geschieden scheen het volkomen zeker dat na 3 weken de beroeping van ds J zou plaats hebben Maar zie uu dient een van de 4 confesaioneele gemachtigden zgn ontslag in en de consulent is mei de conlessioneele meerderheid van den kerkeraad van oorde el dat eerst het kiescollege moet aangevuld worden Daartoe had op 31 Oet een stemming plaats met het gevolg dat wederom een candidaat der liberalen werd gekozen Zoo was nu hel getal der gemachtigden weder compleet en zon dus de opmaking vau hel drietal kunnen plaats hebben Maar ibans diende eeu tweede van de coufessionecle gemachtigden zijn ontslag in en wederom meende de oousu cnt en besloot de meerderheid des kerkeraads dat eerst aanvulling van het kiescollege moest geschieden en werd dus weer eene stemming tot benoeming van eeu gemachtigde uitgeschreven en wellegen 14 Nov a s Dallelfde onwaardige spelkan nu nog lweema il herhaald n orden eu wel kande Im roeping van den heer Jentink niet worden gekeerd maar op die wijze wordt lij weken lang vertraagd en dit wel door een kerkeraad die ticb tiet voorgeschreven de predikauisvacstare too spoedig mogelijk te doen eindigen en met medewerking isueen consulent die telf lid van het classicaal bestuur IS en dus als zoodanig geroepen is om de spoedige vervulling der vacature zooveel doenlijk in de hand te werken ff R Aan een mededeeling uit Buenos Ayres ontleent het DagU v Ned hel volgende De gebroeders Tobias htb ik wel gezien en evenzoo een ander uitgeweken Amsterdammer maar ik heb die heeren niet gesproken en dan ook niet willen spreken niettegenstaande zij er moeite voor deden om met mij in aanraking te komen Wg zijn thans weder van de reizigers ontslagen en bet heeft weinig gescheeld of de Amttelslad bad ben teruggezien want de Regeering had toestemming gegeven om ze te arresleeren men neemt het hier met die zaken zoo nauw niet Er wordt verondersteld dat de vluchtelingen van iemand die op de hoogte der toeslandea was een wenk hebben ontvangen zij waren althans op zekeren morgen spoorloos verdwenen en men vermoedt dat zg naar Paraguay zgn getrokken Is dit laatste hel geval dan zulten wij hen zeker nimmer lerugzieii want in Paraguay worden zij zeker onmiddellgk opgepikt Een goed ingelicht persoon liet mij de portretten der voortvluchtigeo zjen die met het ArastcVdamsche wapen versierd waren en deelde mg ook mede dat de president verlof tot iiiheehtenisneming gegeven had Dergelgke gevangenneming is hier volstrekt niet nirtuw meer eenigen Igd geleden werd hier een Dullscher op hel midden van den dng eu zonder vorm van proces door de argentgnsche politie opgepakt en aan boord van een bamburgsch stoomschip gebracht Mochten er meerderen zgn die het voorbeeld outer laatste bezoekers willen volger dan mogen tg wel zeer voorzichtig zgn want wanneer de Nederlandsche Regeering aanvraag om uitlevering zou doen wordt er hier volstrekt geen been in gevonden om te zeggen Arresteer maar het is hier een zeer vreemd laad en over kleinigheden maakt meo tich hel leven niet moeielgk TOOISTEEL Dis Indhstk l tNi T ATE8NES werd Donderdagavond voor eene al mpvolle zaal opgevoerd Er was geen plaalÉje oiïbRet en blijkbaar schonk bet allerwege zoo M natig bekende stuk ook hier veel genot Diegfj en onder de toeschouwers welke Obnet s roman niet gelezen hadden moeten dunkt ons wel eens reden gehad hebben tich te