Goudsche Courant, zondag 16 november 1884

Bpellezing voor Israëlieten en Christenen DONDERDAGAVOND 20 NOVEMBER 1884 ten 7 ure zal D V Ie WelEerw Heer A C ADLER Predikant te Amsterdam in d L u t h e r s e h e Kerk alhier eene BIJBEIuLEZIl ken komt mag alzoo wel op hoogen prijs gesteld worden het testament van den overleden hertog wegens vrrbatan over plotielinge ia t stuk fry oogemotiveerde ovei ageii maar dank tij het zoo algemeen gelezen Nienirn v d Dag dat het werk lijnen lezers te genieten gaf waceu ftliu bekend met den inhoud en vnlileu bij zichzelf enkele gapiugen en leegten aan De eerste bedryvea maken het meesl indruk Het laatste voldoet weinig De daarin vertoonde vry sterke toer dat twee duèlleerende heeren ongedeerd uit het sirgjperk te voorschgn treden en een dame als t offer vult maakt zeker een geheel anderen indruk dau door den schrijver bedoeld was Overigens bevat het stuk meer dau ne boeiende scène die goeJ gespeeld den loe ohouwer aangrijpt en meesleept Nu goed gespeeld werd er Vau hen die optraden verdient roej de Groot voorzeker het eerst Ie worden genoemd Zij is bier meermalen opgetreden maar zelden of nooit voldeed zy zoonis thans Tot nug toe kon men by allen eerbied voor hare begaafdheilen niet ontkennen dal haar spel te veel deed leuken aan hel vertolken van een rol Zy leefde Ie weiuig in de persoon die zy moest voorstellen en declameerde meer dan zij sprak Ditmaal was het anders Thans was bel uiet mrj de Groot die wg zagen maar Claire de Beanlieu de fiere dochter der Markiezin die uit spyt dat de heer de Bligny een auder boven haar de voorkeur schonk zonder eenige liefde haar band reikt ann den industrieel Werd haar trolsoh karakter good weergegeven niet minder haar diepe droefheid bij de slagen die haar IrofiPcn Het spel van mej de Groot was hier en daar werkelijk aangrypcnd 1 Op het oogenblik waarop de halelyk Athénai haar de wreede tjjding brengt dat de Hertog voortaan aun kare zijde zal wandelen wist zij uitstekend de tweeerlei gevoelens te teekenen die zich meester maakten van haar gemoed de verpletterende smart eu de zucht om die niet Ie tooiieu aan hare onbarmhartige medeilingster Ook het schoune looneel waar zij Athénai de deur wijst werd op laleutvolle wijze gespeeld Stellen vele tooneelspelers zich tevreden met te blyven staan op de eenmaal bereikte hoogte mej de Groo bewees in deze rol dat voonitgaHg hanr streven is dat het erxil is met hare studie Daarom vooral verdient zij een woord van weigemeenden lof Wat de rol van Pkilippe Derblay betreft de hier van Schoonhnven had zeer goede oogenblikken Zijn kolossale figuur en eigenaardige wgze v in zich te bewegen waren voor deze rol niet hiuJeilgk Daar waar hy koet en afgemeten moest zgn kwam zij wel het meest tot haar recht Doch in het tweede be lryf waar hg lucht moest geven aau de ttedere gevoelens die er leefden in zgn hart voldeed hij ons minder Dat was geen taal die uit het hart kwam Eu toen in het eerste bedrgf hem de raad werd gegeven zich wal kalm te houden en zich niet zoo op Ie winden muet hij wel verbaasd hebben opgekeken want hg was zoo bedaard als mogelgk wns en van opwinding was geen sprake Mevr Kösaing was als Aliénaiê goed op haar plaats eu in de hatelijke uitvjilen tegen Claire wist zy gelukkig alle uverdrijviug Ie vermijden waaitoe deze allicht aanleiding konden geven De dames van Biene en Lorjé en de hh Morin 3cliultzr Clous en Tauruiaire kweten zich eveneeus zeer verdienslelgk van huu taak Het laatst een woord over Mevr Kleine Het was ons een waor genoegen haar te zien optreden al is het uiet te ontkennen dat hare krachten als actrice afnemen en haar stem zwak wordt Het is bekend dat zij in hel vervolg uiet dikwerf meer zal optreden allerminst in plaatsen als Gouda De enkele maal dat zg alzoo nog hier op de plan Zij die ruim 43 jaar hare kunst beoefende heeft zekïr alle aanspraak op rust die wij der bgna 66 jarige vrouw van harte gunnen I Het is voor ieder die werkelijk belang stelt in het vaderlandsch looneel een aandoenlijke gedachte dat zij het looneel welhaast gaat verlaten Zoo Iemand dan hield zy steeds de banier der ware kunst omhoog eu in een tijd toen bijna allerwege op het tooneel wansmaak gehuldigd werd toonde zy door woord en daad te begrijpen dal er voor een artiste iels edelers en hoogers te doen is dan bet applaus der groote menigte in ontvangst te nemen Laat ons hope dal zg als actrice afgetreden nog vele jaren ia t leven gespaard moge blijven om op de looneelschool nog werkzaam te zijn en op die wyze te blyvcp arbeiden ten bate van het looneel dat haar zoo lief i Ituitenlandsch Overzicht Nb de re ormbill door het Engelsohe Lagerhuis it aangenomen zie ons vorig overzicht zal het Hoogerhuis Ie beslissen hebben of het zooder zijn eigen bestaan in gevaar te brengen dien maatrr el welke algemeen noodig wordt geacht nog verder lal kunnen tegenhouden Indien de lords hardnekkig bij hun verzet vjlharden tal het kabinet of zooveel nieuwe pairs moeien beuocmen dat de aanneming van bet wetsontwerp verzekerd wordt of zijn omslag moeten nemen Dun zou een conservatief kabiiirt mei de ontbinding van het Lagerhuis moeten beginnen en by de verkiezingeu de vraag op ilen voorgrond treden moet het Hoogerhuis al dau uiet langer blijven beslaan Volgens Vaily New zouden de lords niet aarzeitu dien storm uit te lukken eu zich legen de goedkeuring van hel ontwerp bigven verklaren Het blad meldt dat de hoofden der conservalieve partij dezer dagen bgeenkwamen om den uitslag der verkiezingen iu Zuid Warwickshirc te bespiekeu De m irkii S van Salisbury deed toen uitkomen dal de daar verkregen groule conservalieve meerderheid tol bewijs strekte van de juistheid zijner meening betreffende de goede kansen zgner purtg indien de algemeene verkiezingen onder de werking der thans bestaande wel geschiedden Vandaar het besluit der der vergadering om zich legen de aanneming van hel ontwerp op dn kieshervorming Ie bly cu verzetten In het Hoogerhuis zal Dinsd ig a s de tweede lezing van de kieswet plaats hebben de behandeling der artikelen zou 20 dezer aanvangen Zoowel de Time als de üaili Ntaa beweren dut Gladstone op het stuk der dislricis iudeeling den couservatieven hun zin zal geven wanneer zg iu het Hoogerhuis de kieswet ongehinderd laten passceren Het kan wel zijn want de moeilijkheden met E ypte en met de Kaap stemmen Gladstone toegeeflijker De Engelacbe Hegeering houdt blijkens gistereu in het Lagerhuis verstrekte mecdcelingen uog ullyd vol dat de bewijzen ontbreken voor de gevangenneming of den dood vau Gordon zij hou tt ook het laatste bericht voor een gewyzigde herhaliug van de vroegere geruchten gebrek aan proviand beweert zy verder kan Gordon uiet hebben want op het laatst van Augustus schreef hij dal hij voor vyf maanden genoeg had Hel Engelsche geloof wordt ondersteund door een bericht den Mudir au Dongolii geworden door middel vun ecu bjde uu Khurtuum de stad zou nog altijd ingesloten zgn door de volgelingen van den Mahdi De cholera blijft Ie Purijs nu weer stationair zg heerscht voornumelyk in dé ongezonde wyken en lust als naar gewoonte voornamelijk die personen aan die uit een hygiënisch oogpunt het minste weerstandskracht hebben Opmerking verdient dal ook te Toulon waar in den laatsleu tijd geen gevallen voorkwamen de epidemie plotseling weer is opgetreden Men schrijft dit toe aan het ongezonde weer de nevelachtige vochtige luchten en het ontbreken van wind Uit de houding van de Morddeutscbe maakt men Ie Burlijii op dat de Uegeering iu den Rijksdag zal beproeven met de conservalieveu en nationaalliberalen Ie werken eu de ultramoninueu geheel in ongenade ziju gevallen Deze week loopcn de herstemmiugeit af eu zhV men over de purtgverhoudingen ren juister oordeel kunnen vellen De volgende week Donderdag wordt zouals men weet de Rgksdag geopend De pogingen van de republikeinen in de Vereeiiigde Stalen om door uveriellen de aanstaande verkiezing van den deiuooratischcn cauilidaal Cleveland ongedaan te maken zullen niet slagen zy stnileu af op verzet van den kant der openbare meeuiiig De handelsmannen te Kew York hebbeu een verg idering gehouden waarin een motie is aungenotnen verklarend dal aan alle pogingen om door een nadere telling der uitgebrachte stemmen ultnog de overwinning vaij Cleveland te niet te doen weerstand moet worden geboden Verschillende invloedrijke personen a a de pas Herkozen burgemeester van de stad New York Grace hieldei redevoeringen in dien geest De democraten geven overal op uitbundige wyze aan hun vreugde lucht vooral in het Zuiden Volgens hel Berliner Tagehlalt ontkent hel gerechtshof van Brui swijk de reclitsgeldigheid vau gebrek in den vorm en zal het een curator benoemen Hel schijnt zeker dut de hertog in 1877 een uitersleu wil heeft vernietigd welke gunstig voor de bevolking van hit hertogdom luidde toen hij vernam dut Pruisen Weigerde de troonopvolging van den hertoif van Curaberlönd te verzekeren Verschillende bladen metden dat de hertog van Cambridge den keizer van Duilschland heeft voorgesteld zich met de voogdij van den zoon des hertogen van Cumberland te belasten en in zijn naam het bestuur te aanvaarden rails de rechten van dien zoon bij zijne meerderjarigheid erkend worden De Duitsohe rijksregeering zou dit voorstel verworpen hebben Over de scheuring der Deeiisolie linkerzijde worden reuige bjzonderheden meegedeeld De heer Berg voorzitter der Kamer zag in don luatsieii tijd zyn invloed in de party sterk be slredeu door den heer Hórup die hel grootste deel der party wist mede Ie sleepen Vanilaar dal Berg zich heeft afgescheiden met 22 leden terwgl 26 leden bg Horup gebleven zijn Bg de dezer dagen geopende Kamerzitting heeft Berg op de iioodzakelijkheiil gewezen om te trachten een einde te maken aan den toestand dal al wat de Regeering voorstelt door de Kamer verworpen wordt terwijl de Koning ongezind blijft om een Ministerie uil de meerderheid der Kamer Ie benoemen Toch wordt het nog laug niet zeker geacht dut de 22 leden die Berg volgen ihahs bereid zullen zijn het ministerie te sleuuen af allhans niet alles af Ie keuren wat van het ministerie Estrup komt Velen meeueii dal de scheuring niets beteekent dan oneenigheid lusscheu de aanvoerders der tinkerzijile en voor het afdoen van taken niets baten zal Kantongerecbt te Gouda Terechlzitling vnn Woensdag 12 November 1S8 + Kautonrcchler Mr J H van MIEROP Ambtenaar vun het Openbuar Miuisierie Mr W C A SCHOLÏEN Ie Rotlcrdum VEROORDEELD Wegens in kennelijken stunt van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg Ie Gouda Bartholomeus Stevens 41 jaar sjouwerman Ie Gouda lot 4 boeten van 12 gulden of 16 dageu Dezelfde is daarenboven veroordeeld lot 1 gulden of I dag wegens loopeii in ren buomperk van het Plantsoen Tennis Nicoluas Reebeen 34 jaar vleeschhuuwer te Gouda tot 3 boelen vun 12 guldeu of 12 dagen J in Stevens 37 jaar sjouwerman te Gouda lot 12 gulden of 4 dagen Michiel Janssen 57 j iar sjouwerman te Gouda lot 12 gulden of 4 dagen I ezidfile is daarenboven veroordeald tot l gulden of I dag Wegens liggen ttt een boomperk van tiet Ptan soen Matlheus Johannes Truijen 31 jaar sjouwerman te Gouda tot 12 gulden of 4 dageu Albert Brandt 33 j iur sigarenmaker te Gouda lot 6 gulden of 3 dagen Johannes den Os 49 jaar koopman te Gouda tot l j gulden of 2 dagen Johannes Niecwenhulzen 33 jaar schepeiijager te Qoudn tot 1 gulden of 2 dugeii Teunla Leeflang 39 jaar sj mwermju te Oouila tot l j gulden of 2 dagen Abraham Puit 21 jaar touwslager te Gouda tot P j gulden of 2 dagen Johannes vnn der Wiuden 35 jaar smid Ie Gouda lol 1 gulden of 2 dage l rederik Kiniié 44 jaar sjouwerman te Gouda tot l s gulden of 2 dagen Ailrianus Rietveld 56 junr timmerman te Gouda lol 1 s gulden of 2 dagen Frans van der lleij 27 jaar sjouwerman le Gouda tot gulden of 2 dagen Gerrit Hoefiiaget 44 jaar koopmau Ie Gouda lot 1 gulden of 1 dag Bartholomeus de Ronde 65 jiuir koopman te Gouda tol l i gulden of 2 dagen Oornelis B JUS 42 jaar touvslagcr te Gouda lot I Vs guldeu of 2 dagen Christiuan Damen 43 jaar reizend scharenslijper lot IVi gulden of 2 dagen Melis Bosch 41 jaar sigarenmaker te Oouila tot 1 s guldeu of 2 dagen Johannes Blom 4S jaar pijpmaker te Gouda tot I gulden of I dag Dezelfde is daarenboven veroordeeld tul 1 gulden of I dag Wegens wateren op den openbareu weg buiten eeuen waterbak Niooluus de Jong 29 jaar touwslager te Gouda lol 2 boetcir van 1 gulden of 2 dagen Dezelfde is daarenboven veroordeeld tot I guldeu of 1 dag wegens uitjouueu vun een persoon Gerrit Wiezer 30 jiar sjouwerman te Gouda lot 1 gulden of I dag I ezelfde is daarenboven veroordeeld tut 1 gniileu of 1 dag wegens loapen in een boomperk van het Plantsoen Jacobus Johannes van der Hooft 21 jaar arbeider Ie Gouda lot 1 guldeu of 1 dag Jan Donk 62 jaar tuinman te Gouda lol 1 gulden of I dag Jucobus de Jong 59 jaar schepeiijager te Gouda tot l gulden of 1 dag Hendrik Nicoluas Kooi 31 jaar voerman te Gouda lot 1 gulden of 1 dag Wegens dronkenschap te Moordrecht Gerrit de Bruin 20 jaar baanspinner te Gou lerak tol 1 guldeu of 1 dag Wegens dronkenschap te Nieuwerkerk Achilles Borginaiis 21 j inr arbeider te Zevenhuizen tot I gulden of 1 dag Pieler Jongeneel 22 jaar arbeider Ie Zevenhuizen tol 1 gulden of 1 dag Wegens dronkenschap te Mnercapelle Gerril Kroon 53 jaar arbeider te Moercappelle tot l i gulden of 2 dagen Voorts werd veroordeeld H v B hoof lopzichter bij de IJssel sioomlram maatschappy te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens wateren buiten eeuen openbaren wuterbuk op den openbaren weg op den Moordreohtsoiien Dijk te Gouila öargorltjlte Stand GRBORBN 12 No Maris Adriuna Johanna onJen T Verhoef en N Lauwericr Gerril Daniel onder D C W vrfn der Lnar en M StrSver 13 Pranoiscas ouders W Pastoors en I Heerkens OVERLEDEN U Nov II J C Iloogaodoorn 3 w 13 A Kok 1 J 1 m J an drr kviiist vird t KItare 77 J 11 m 14 M Marre 1 j 6 ra ONDKRTlfOUWD UNov Karreinan 26 j en fi Sijlie 21 j J VOD Tellingen 30 j en H Uroekbuilen 29 j ADVERTENTIËN ♦ Oe ondergeteekeude betuigt bij deze mede natneus zijne Kinderen zijnen hurtelijken dank voor de vele blijken van belangstelling en deelneming die hg mocht ondei vinden tijdens de ziekte en het overlijden zijner geliefde Echtgenoote Mejuffrouw ANNA MAKIA VAN VÖÜKEN Inzonderheid daukt hij den WelEd Zeergel Heer Dr KÜHNE voor de liefderijke en zorgzame behandeling die zijne Echtgenoote tijdens haar langdurig ziekbed van genoemden Heer mocht ondervinden M PEETEltS Jz Gouda 15 Nov 1884 Mevrouw JONKER be Lanok Tnrfsingel vraagt met 1 FETIiRUARI eene flinke Door huwelijk van de tegenwoordige vraagt Mevrouw de JOJVG Schothman tegen 1 FEBRUARI eene goed kunnende Koken Loon ƒ 100 Wordt GEVRAAGD om met 1 December ol eerder in dienst te treden eèn Meid Huishoudster Adres franco brieven onder No 1054 aan het Bureau dezer Courant Mejuffrouw WELTER Westhaven I93 VRAAGT een Opeisbare Vcrkooping Op DINSDAG den 18 NOVKMBER 1384 I des voorniiddags ten 10 ure zal ten overstaan van den Deurwaarder B H van dk WERVB te Ooitda op het Veerstal te Gouda worden verkocht eene aanzienlijke partij Battings en Platen RIBBEN en RIGGEUS geschaafd en geploegdDKELEN SCHROTEN SCHOTTEN DEU RBN RAMEN GOOTSTEEN Marmeren VLOERB AKKEN en B RAND HOUT I Beddenmagazijn Witte Goederen Wollen Dekens Fantasie Dekens Katoenen Dekens Molton Dekens eis Dekens Paarden Dekens N W lalllcU D Wollen Bovenrokken Wollen Onderrokken Wollen Diimes Pantalona V ollen Fantasie Kousen Wollen Corsetlijljes Wol Tricot Ondergoed Villi Fiaiicl cii aai i HOOG EN BOOM Sociëteit OnsGenoegen Aan belanghebbenden wordt bjj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATEJRDAG G DEO a s en de Ballotage Ljist aanstaanden ZATERDAG 22 NOV gesloten wordt Namens het Bestuur J 0 IJSSELSTLIN Secelarie Gouda 15 November 1884 0 TVAI IGE uit de EAU DE COLOGNE FABRIEK No 4711 a Coin eene Collectie fljne EAU DE COLOGITE zoowel Zak als gewone Flacons Verder prachtige FANTAISIE FLACONS geschikt voor S yicolaa Louis P WELTER Er wordt gevraagd te lage in een klein gezin Koffiehuis een flink als MEID ALLEEN liefst van deP G Loon 10 per maand Adres per brief ofin persoon Smidsplefu No 10 te a Gravenhage Door deze bericht ik mijne geachte clientèle dat MAANDAG 17 NOV e k mijne gereed zal zjjn Wed A QUANT Kleiweg 99 Verschenen bg A KOK Cohp Italiaansch Boekhouden een Schets van de Theorie dezer Wetenschap door F J BOER Prijs 60 ceat St Nicolaas 1884 Door dezen bericht ik mijn geachten Begunstigers dat ik gereed ben met de SI MCOLAAS ETALAGE Door persoonlijke inkoopen in t Buitenland ben ik in de gelegenheid UKd eene ruime keuze Nouveautés zoowel in Porselein Hout Pluche Lederwaren enz aan te bieden Beleefd noodig ik U mjj met een spoedig bezoek te vereeren Hoogachtend UEd DiB Dienaar Th SCHMIDT voorheen Wed B0EL8UMS Hoogstraat De Ondergeteekende maakt bekend dat de WINTEEDIENST begint Afvaart VRUDAGS 10 45 uur Ligplaats Turfmarkt A H KABEL Gouda 16 Nov 1884 iSQ @ @§ De ondergeteekende bij hare DAMES HOEDENZAAK nog steeds voortgaande met het MAKEN vaH Dames en Kinder Costuines beveelt zich by vernieuwing voor een en ander aan K K KOM HOUT Kleiweg E 65a AMBESTEDmG REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op Maandna den 17 November a s des avonds ten 8 j ure ter kamer va i Regenten AANBESTEDEN De Leverin van KRUIDENIERSWAREN ea eenige LEVENSMIDDELEN voor het jaar 1885 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 12 Noveniber af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De inschrijviiigs biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwijl belanghebbenden bjj de opening daarvan op dag uur en plaats boVengenoemd knnnen tegenwoordig a n Regenten voornoemd V U KNAAP Pre i M NOOTHOVEN van GOOR Secret Prijs Courant J P HADEMAKEU S Chocolat a l Ai le Hofleverancier te t Hage Fabriek en Magazijnen Schoolstraat Hoogstraat eu Kettingstraiit DRINK CHOCOLA AD in Pakk n van Kilo 0 85 0 95 1 05 1 25 1 50 1 75 2 2 50 POEDER CHOCOLA AD in Bussen van 7 Kilo 1 50 I 75 2 20 per Kilo f 1 10 0 87 0 62 POEDER CHOCOLAAD bij het gewicht per i j Kilo 1 25 1 50 1 75 CHOCOLAAD PRALINES per Kilo U nr 0 30 Oerfe 0 30 Nougo Batons 0 30 Mokka 0 50 xModerne 0 50 Framboise 0 50 Annanas 0 50 Abricots 0 50 Nouga doiix O 50 Blokjes Chocolaad Napolitaines 0 30 per Kilo Chocolaad Tabletten de Santé per Tabl 0 20 Crème 0 Vanille 0 25 0 40 0 70 f 0 85 per Tablette Chocolaad Bourgeois per Tablette 0 50 de Santé 0 60 Meiicain per Tabl 0 62i j ƒ 1 25 Chocolaad Flikjes per Kilo 0 20 0 30 0 50 Nouga d Espagne 0 15 per stuk Uitsluitend verkrijgbaar bij W N RAALTMAAKERS Confisenr en Patissier Oosthaven 17 te Gouda op Huizen en Landeryen met of zonder aflossing Rente 4 4 4 of 5 pCt naar gelang van den aard van bet onderpand Zich te vervoegen bij den ondergeteekende G OVEREINDER Jr te Gouda Winkeljuirrouw Om dadelijk in dienst te treden wordt gevraagd eene WINKELJUFFROUW van goede getuigen voorzien Adres onder No 1053 aan het Bureau dezer Courant Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wijnbergeigenaar JSrn Sfein te Erdö Benye bj Tokay Hongarije ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten ToknijerWO n tegen billijkeprjjzen te verkoopen I De ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven zyn bij mij te ontbieden Gouda M PEETERS Jz Cliem fabriek van H 7on Giniborn te Emmetik a d Rhijn Tweevoudig bekroond Anisterdtim 1883 BORSTPASTILLEN Iu ziikjes a 16 ets en m dousjes a 30 eu 50 ceul SLIJ M M A AGPILLEN In ciüusje niPt BO nillcii ifi cciils TEER CAPSOLËS 1 1 lliicou met fiO cnp ule iO cenis i C ZELDENRUK Gouda L SCHENK GoKrfo Wtd WOLFP Zoon Sikoonhin