Goudsche Courant, zondag 16 november 1884

T G0EDEWA4r EN en ZONEN GOUDA naast dè Waag nemen gelden a Deposito ibedrag en van f 50 tot ƒ 600 femfond opvraag baar i 3159 1884 Woensdag 19 November GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda ën Omstreken è 4 s jaarsj 3V ƒ 500 f 1000 met 2 1ag en opzeg g ing boven 1000 8 teg en onderpand in Russische fondsen BOESTEOKKEN PANTALONS SOZKEN Shetl WOLLEIM 0NDE11PAKKE1 in alle grootten voor Hêeren en Jongens Donker Bruine ONDERPAKKEN voor Heeren van extra zwaar halfwol Tricot ƒ 2 40 Borslrok ii Pantalon en hoog er SC HËI iK ZOOK BOBI KCO er D E OiT Practisch onderricht in GEWOON en ITALIAANSCH BOBKHÜUIJEN teveiTs achets van WIS8KL EFFECTENHANDEL Cursus 2 ü S f 45 Privnntles f 60 in termijnen Goowe C 13 A C J FAURE Geexam M O Photographie Instantane van J 11 KIEBÊRT Markt A 156 Specialiteit tot het OO OljblikkjeiÜk opnemen van PORTRETTEN bijzonder geschiktvoor kinderen en groepen met alje weersgesteldheid Portretten in Zilverdruk en onveranderlyké JKooldrflk zeer fijne levensgroote Crftijon vergrootjngen naar Albnniportrett n Lijsten tn alle formaten ONTVAN EN zeer fijne alle geschikt ST MCOIAAS CÜDEAIX Gebr SSTEL Msterdam Torkrijghaar te Gouda ibij Wed p € PI KSE Kleiweg C vaji VLIET Markt f Probeer s v p de SOUCHON THEE No 3 i 1Ö péi f kilo D AMES OverWigt W an het prattüehe en het nuttige van de Arm Knfpmethode en gij zbtt géén berouw hebben van de t eringe kosten te hebben gedaan om dat systefim fl te schaffen en teleeren Openbare Vprkoopin bjj veïling en aftlag tei overstaan an de Notsri en SOHAÜENjrANLEEOWEN en VE liSCHOOK te Del lt l op MAANDAG 24joVElV lBBR en 1 DECEM r BER 1884 beide d en dss avonds 6 nnr precies in het gebou w dfer Openbare Vérkoopingeu a n e Voorstraat te Delft vftn IJ 1 Een Heeni tihuiH en Ji taA Tui aad de O Z vart 4e V oorstraj t te l et t n 68 groot 7 Aren 30 Centiaren N en Dubbel ïlèerpiihii l en Jirfi met ï aan de Hooikade te Delft n 10 ot 3 Sftu 25 C¥ntiare N 3 lEêne Kleedevbleekeriptaei Woón hiUs WASCH en SPÖELHÜIÖ met PEU8 i DROOGLOOPS en ZOMERHUIS c n bene Tens TOINGROND fwn de A Z van de Pn laan nabij den Weütjingel van DelJt indege meente Hof van Delft n 40 groot 42 Ai én 9 Centiaren Véj haürd tot l Mei 1885 voor ƒ 470 i a jaars N 4 Eene Kleeflei bfee eriJ genaamd € 0 atiZüNüEZoN met WOONHUIS WaSCII eoSPOELHOIS en ERVEfï benevensÖCHUüR gelegen als voren n 53 gfoot 24 Aren 73 Centiaren Vei huurd tot 1 Mei 1885 voor ƒ 400 Vjaara N 5 Een WooH mis en Krf gelegen als voren n 38 N 6 Een Winkdhuls en JBr gelegen ajs Toren n 39 t T Een blok van 6 Woonhnixen en Erven gelegen als voren no 41 46 N 8 Een blok van 6 Woonfifii ew en Erven gelegen als voren n 47 52 Te bezichtigen Donderd Visjidag en Zatpr d g vóór de veiling van 12 tot B nur wat de perceelen onder n K n 2 betreft op vertoon v n een toegangbewgs verkrijgbaar ten kantore der Notarissen Aawrmatding bg de betaling der koopgisn ningen op 2 Jannsci 1885 J WELTER Hoogstraat 130 li tcot KLEEDJES en PAKJES Wollen en Gewatteerde MANTELS MUTSEN HOEDEN Wollen KOBSEN ROKKEN HANDSCHOENEN en en De Notaris MOLENAAR gevestigd te Waddinxveen zal ten verzoeke zijner principale in het openbaar verkoopen Bij veiling op Vrijdag 5 December 1884 Bij verhooging en afslag op Vrijdag 12 December 1884 beide dagen des voormiddags ten 11 are in het Koffiehuis van W van dkh MASJ te jWo r i kapelle De Kapitale g enaamd MORRDUK met AANHOORIGHEDEN en een perceel nitinuntend benevens eene partg best BOUWLAND zijnde Kavels 5 6 en 7 van den polder de Honderd Morgen of WUde Veenen alles gelegen binnen de gemeeilte Bioerhapulle en te zamen groot 35 Heot 02 Aren 12 Centiaren Dp verkooping geschiedt in 4 perceelen Cowbinatiën en Massa Aanvaarding direct bjj de to jwjjzing in eig ngebruik Betaling der kooppenningen vóór of op den 15 Januau 1885 Breeder in billetten Nadere informatjën geeft de Notaris MOLENAAR genoemtl ten wiens kantore intj ds de v eilconditiën het bewjjs van eigendom benevens de Kadastrale Ettr cten en Kaarten zullenter inzage liggen in zeer fijne DAS EN en Kfeiweg E 73 A Wan OSTSd fallieuiiv Een ruime keus DAöSPELDEN Qoud t Belangrijko Hontveiling TB KOTTEKDAÜI Woensiing deii 19 November J8H4 des namiddags ten 12Vs i re in het Cfifé Jh ilH fhl r a n de Ovjerzöde van i e Maas van Pet rs burger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel W h nrger Vuren en Grenen t DELEN jar PUTEII Amerikaansche Ol eH u Delen en Plat RJ Narva éij Croonstadscjie Boomsparreh eh Spai houten en Ca 14 000 stuks keurig mooie ÜEIEËN RIBBEN 4 Coulant zul leri f erkociit wivrden Cft 6Ö0 stuki vierkante EIZEITBALEFIT Alle genum merd en liggende in deLoodsei op de Werf Rusland Oostpunt Noordereilftnd te Rotterdam Notitiën zijn te bekomen ten kantore vanden Heer J C ÏjACÜ Geldersche Kade N W Rotterdam Uit de h rÏE KOOP NieKwe Amerikaanse ie BALKEN Biga Vuren BALKEN I Riga en Windau Groneö BAL KEN Snelpersdrnk van A BalNk lA te Gonda t De politieke toestand Hetgeen sedert eenige jaren door ons voor zien werd is thans een feit geworden de liberale party in de 2e Kamer is in de minderheid Reeds gedurende geraimen tgd wezen de verkiezingen op eene langzaam maar zeker in kracht aangroeiende kentering D het getjj bg elke algemeene verkiezing vielen enkelen der onzen en hunne plaatsen werden steeds door clericalen ingenomen Voor de meesten onzer is de afloop der gehouden verkiezingen dan ook geene verrassing geweest Het was te zien dat het er te eeniger tgd toe moest komen wel bestond de mogelijkheid dat nu nog eene kleine meerderheid behouden werd maar dan zou het slechts geweest zijn uitstel van executie Deze nitkomst is voor een groot deel te wgten aan de jammerlijke rol die de liberalen in de laatste jaren in de kamer gespeeld hebben waardoor zij veel van hsn invloed verbeurd en tal van kiezers vau zich vervreemd hebber maar ook en misschien in Bog grootere mate aan de discipline in bet clericale kamp aan de meesterlgke wijze waarop Dr Kuyper den aanval leidt en bet klavier der volksconscientie weet te bespelen De vraag wat zal van deze verplaatsing der meerderheid het gevolg zgn dringt zich nu onwillekeurig aan ieder op Wg willen in dit artikel trachten daarop een antwoord te geven Veel zal er dunkt on in de eerste tgden niet in den algemeenen gang van zaken ver anderd worden üe eeuige die büb dezm aflopp det verkiezingen werkelgli gewo nen heeft is de heer Heemskerk Hg zit vaster dan ooit in den zadjbl De liberalen geen meerderheid hebbende waarop een Kabinet van hunne richting zon kunnen steunen zgn wel gedwongen hem met rn§t te laten de clericalen in twee nagenoeg gelgke helften verdeeld en alleen over de meerderheid beschikkende bg de gratie der drie conservatieve leden zgn evenmin in staat de teugels ifan het bewind in handen te nemen terwijl daarenboven de Eerste Kamer nog libe raal is Indien de heer Heemskerk het in de hand gebad had om een kamer samen te stellennaar zgn iiart hg had geen beter kunnen uit zoeken Alle partgen met onmacht geslagen en hg meer iJan ooit dë man van t oogenblik Naar hartelu8 t Hal hg kunnen laveeren tussphende Jclippen van het politieke vaarwater of om een ander beel4 te gebruiken hg kan voortgaanproeven te geven van zgnè virtuositeit in hel nanteerefa van den balanceerstok b zjjne toeren iVop li t slappe koord der binnenlandsche staatkunde Oe clericale pjirtgen kunnea eif vooreerst niet aan denken hun priiJgra mma omtrent de openbare sichool in uitvoering te brengen Be halVe daf zjj ook bg dé meeste eensf ezindheid tusschen Dcjrt p Rome ttiet over d meerdet heid bfechiklcen daar het kleine kuddefee d p Éousepvatieveil den doodslag geeft is nog Steeds de Eerste Kamei op hsmt post als hö dster deP liberale yeroveringen uit den gQeden tgd Erf vooreerst zal het nog niet zoo vlot aan ook deze om te zetten Althans het Is Dr Kuyper nog niet gelukt bjj d verkiezingen Voor prov Staten enkel te doen letten opi de politiekekleut der candidaten de kiezers kunnen totdus v r nog Biet vergBtenl dat de leden der staten nog andere belangetL tè behartigen hebben d het kiezen van de leden der Eerst Kamer Dat zal nog Vrêl eenigen tgM zoo Woven hoewel het te voorzien is dat op den duur bet kiez prskorps hetwelk hetzelfde is ah 4at voor de e Kamer niet bestand zal zgu tegen liet drgVen der kerkelljken Tö yal als deze m de 2e Kamer onbetwist de meerderheid zullen hebben en dus onverdeeld zich zullen kunnen wijden aan de zuiverii van de próv Staten Voorloopig zgn de zaken nog niet zoo ver en daarom gelooren wjj dst de tegenwoordige meerderheid der 2e Kamer zich zal bepalen tot datgene wat bg de bertitemmingen vooral de leijze geweest is bezuiniging in het staatsbestuur beknibbeling der UHgaven om te ontkomen aan nienwe belastingen die men als de specialiteit der liberalen den volke heeft afgeschilderd Zg zal dus miaschien door veel tegen te werken wat niet in haar geest is zich wreken over de tijdelgke onmacht waartoe zg even als de minderheid der kuuer gedpemd is Den vooruitgang tegenhouden dat kan ze maar het bestaande afbreken om er in baar geest wat anders voor in de plaats te zetten daarvoor is zg nog te zwak Omtrent de grondwetiherzieping is uit de gehouden stemming niets op te maken Daarvan is in den strgd nauwel s gewaagd Er is meestal zuiver gestreden over de vraag clericaal of anticlericaal zonder dat naar de meening der candidaten over bgzondere punten die bg de grondwetsherziening ter sprake zullen komen gevraagd is Het schgnt evenwel in de bedoell g der nieuwe ipeerderheid te liggen om eerst herziening der kieswet te eischen alvorens in die der grondwet toe te stemmen Waarschgnlgk stellen de leiders zich voor dat dan de clericale strooming nog sterker worden zal Misschien hebbfen zg daarin geen ongebjk hoewel het nog zoo zeker niet is daar erkigmg van denfiensus niet alleen ten platten lande maar voornamelijk in de steden vele niéuwe kiezers scheppMi zou in die districten nu waar het platteland den boventoon voert worden toch reeds meestal clericalen gekozen terwgl in vele steden de partijen nagenoeg tegen elkander opwegen en dus de mogelgkheid bestaat dat de meerderheid der nieuwe kiezers tot de anticléricalen behooren zou Weibcht dat thans de liberaleil minder ongeneigd bevonden worden om in census verlaging toe te stemmen Velen vreesden door een sprong in het duister de meerderheid der liberalen in de 2e Kamer in gevaar te brengen daar nu toch onze partij in de minderheid is vervalt dit bezwaar van zelf en kan men eerder de kans wagen Voor de naaste toekomst wachten frij dus van de nieuwe kamermeerderheid geen bgzondere heldenfeiten de macht daaftoe ontbreekt baar nog vopral nu de liberale minderheid innerlgk gelouterd en gesterkt uit den strgd te Voorschijn getreden is Maar dit kan in bet vervolg anders worden De gver der clericalen zal niet verslappen daarvah kan ttien zeker zgn en als men de geschiedenis der laatste jlaren nagaat is de voorspelling niet gewaagd dat bg de eerstvolgende verkiezingen de liberalen weder terrein zullen verjiezen Uit niet laat zich nn nog opmaken dat de wassende acht der kerkelgken tot een keerpunt zou glikomen ijn Integendeel Arnhem en Zutpben leeren Ji e hoe iet verplaatsen vah enkele tientallen van stemmen aan drie der onzen in de kamer hel leven zoi kunnen kosftn Daarljij kon t nog fct de Eerste Kamer op den duur niet in str jd kan blijv eh met de Tweede Bg een g erfegeldên gang van het parlementaire raderwerk behoort de Eerste Kamer ten Slotte te wijken voor de uit 4jrecte lieuze voortgesproten kameMer volksvertegenwoordigers Het ware strifisv ogélpolitiek zich i die schaduwzjjdeU van den tegenwoordigen toestand te verbloemen en hoe onaangenaam dat ook vooi ons mogezgO wg moeten ons ia tijds gemeenzaan makeii met het deiikbeelè dat Volledige ofperraajht der clericalen in den staat na korter of langer tgdsverloop ons te wachten staat Op zich zelf is daarin niets vreemds of verontrustends Het geheele parlementaire stelsel berust op de veronderstelling dat uiteenloopende staatkundige partgen elkander bet gezag betwisten en beurtelings het roer in banden kebben Tot dus ver is dit bg ons te lande nooit zniver het geval geweest bg gebrek aan twee partijen die principieel tegenover elkander stonden Veelal gold het bg ons persooonlijke sympathiën of veeten die bij het verdeelen der ministerieele portefeuilles de hoofdrol speelden Vroeger was het voorname verschil tusschen liberaal en conservatief langen tgd de meer of mindere ingenomenheid met Tborbecke later koos men in eigen boezem partij voor fianssen v d Putten of Kappeyne tegen Tborbecke weder later voor of tegen Kappeyne en Tak bjj gebrek aan verschil overgroote beginselen maakte men zich warm over onbeduidende bjjzonderIieden of persoortlijke eigenaardigheden Wellicht is deze ongezonde toestand de eerste oorzaak geweest vhn den onmiskenbaren achter uitgang der liberale partij De veranderde omstandigheden zullen thans een meer gezonden toestand doen geboren worden A oorgoed schijnen twee prartijen die scherp te onderscheiden zgn door verschil van beginsel ten onzent gevestigd en het is niet onnatuurlijk en misschien gewenscht dat eindelijk de liberalen eens in de minderheid komen Hoelang dat duren zal is moeielgk te voorspellen Natnnrlglt Miei mi tx im tet dea dag tfot de min of meer onverschillige middenmannen die f hans zich gaandeweg bij de kerkeljjke partgen gevoegd hebben tot de ontdekking komen dat al dat geroep van bezuiniging en kleine lasten niets was dan marktgeschreeuw om onnoozele boeren en burgers te vangen en dat de scholen die eventueel onze openbare zullen vervangen bg slot van rekening den Staat oneindig meer kosten dan thans Dan loopen deze heginsellooze kiezers weder uit baloongheid naar onze zijde over e d het zal weder de beurt der liberalen worden om het roer te vatten ten einde het scbiip van Staat vooruit te brengen Zoo laveerende gaan wg niet zoo snel als wanneer wg steeds in rechte lijn voortstevenden maar wg komen toch vooruit op den langen weg der ontwikkeling en hebben tevens het voordeel dat trHgen van geest en benepen harten niet duizelig worden BUNT NENtAND GOIJDA 18 November 1884 Bg Zr Ms besluit is met ingang vau 1 Dec a s nenoetnd lot notaris binnen hel arrond Bott rdam ter standplaats Goilda de heer G C ortuijn l roogleever caiid not aldaar Wy ektigen de aandacht van onze stadgenooten op ren iügezcuiileu slukje in dit nr vaorkpraeode vau den h er SteeusZgneu ile inlichtingen vraagt naar hetgeen er iii deze genfe nte geschiedt in het belang van de werkWedeB Wij hopen dat leder die in staat is inlichtiugeü te geren ze zal verstrekken opdat bet antwoord zoo volledig mogelyk zy De heer Keucltenius beeft volgeBs b lpflc vpor Midiielburg geopteerd waardoor eene nieuwe verkiezing v r de 3e khmeOi ppodzakelijk is Ie Gorkura 2S Nov berStemmin 12 Deo Kaar men zegt zal Mr Van Berqktl voor Delftzittirtft netnen foodat Ie yiuiloo e ne pleuire verkiezfng moet volgen Volgens Ie Standaard zullen de atili revolqijon iren ie Gormobem irachieu prof DeGeetvan Jutphaas t Ji i tii fMh II WW iii