Goudsche Courant, vrijdag 21 november 1884

mMsm 1884 N 3160 Vrijdag 21 NovetDber GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatstvan 1 5 regels a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GROOTE LETTERSworden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN des namiddags van den dag der uitgave De Inzendlag van adverteatiën kan gesctileden tot UIT DE HMD TEM 32 IEPEN BOOMEN staande rondom de Kerk der Ned Herv Gemeente te Zevfnhuizen Te bevragen bij den Heer J DOGTEROM President Kerkvoogd 11 Staats Loterij De Trekking der eerste Klasse beg int Maandag1 December e k Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 bij de Vischmarkt In een stil gezin wordt GEVRAAGD een DIENSTBODE om spoedig in dienst te gaan Franco brieven of in persoon by BRAAT Onder de Boompjes N I Bank te redden schyceu met rerirouoeu te rordcB begroet en ook io endere fdeelin en ertrouwen le wekken De noleerin ran aand eu 5 pCt obi is dan ook onveranderd doch 4 pCt do erioren S pCt Kol Bk outeraoderd Handelmy tgd 99 Ani t Bk H Amsi 3 Intulinde 3 s hoaner Int cr en br Bolt 1 pCt flauwer Van oni Siaaiifondien tijn drieen flauwer N I ap 2 pCt uitg sch ceutr I pCt loger Uuaaen warea ferm eu de meesle andere soorten TMt Warscbau Weenen 60 j Amerik sp waren weer flauwer Prplongatierente 4 pCi Kieiobaodel in Sterken Drank BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van OoiISA brengm ingerolge art 5 der Wet Tan 38 Anguatua 1881 Siaatsblad No 97 ter openbare kennis dat by hen zijn ingekornsn ran de navolgende persouen rerzoekschrifteu waarby vergunning wordt gevraagd om in de b j ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopeu als Naim vtfn den Verzovker AauduldiDfc cler localiteit Ggsberius Johannes Heetman Haven B 159 Willem Ferdinand Moody Vogflensaiig M 74 Reinier Massaar Walesleeg F 59 Gouda den 17 November 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROtWEU Uurgerlijke Stau i GEBOREN U Nov JohunnM onders D Gerritsen en M de Vnnd WilheliDlua Hentrika Johanna ouders H Verbeek en W J Begeer Gesina Siisanna ouders A BooDStra en O Coopniana Jan Jansen ouders J Blom en P Meger Jan ouders D Hogendoorn eu A J l eeuweastf in Johannes ouders A de Jong en M Jongeling Jean Christian Gerard onders J C G Dutllh en R Sjerps 16 Maria Johanna ouders C Laugeraar eu M Zoeleman O ERIEDEN C Borst 17 J J au Miet 2 m 16 J van der Heg 21 j ADVERTENTIEN BeTallen van eene Dochter D B00N8TRA COOPMAKS Voor de blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van onzen gelietden Vader en Behuwdvader betuigen wij onzen hartel jken dank Uit aller naam H COSIJN Zal Oivs Genoegen nu weer verhuurd en I IET verpacht worden WAAESGHUWm a De ondergeteekende waarschuwt ieder aan zone huisvrouw WILHELMINA DANENS geene goederen zonder betaling af te geven ïuUende door hem daarvan geene betaling geschieden 6 H DE PEER dtVa van OS Az M Tailleur Fyne Nouveautés zeergeschikt voorSt Nicolaas Cadeaux Kleiweg E 73 Gouda Iemand biedt zich aan als IToodliTilp of Werkster Adres met fr br onder Letter N aan de Boekhandelaren A KOK Cohf te Gouda De Boekhandelaren A KOK Comp berichten de ontvangst der SCHEÏÏBZALEITDEBS voor 1885 Voor Bestellingen houden zg zich beleefdelgk aanbevolen Heeft de eer zgn geachte clientèle te berichten de ONTVANGST eener zeer uitgebreide sorteering Galanteriën Byouteriën Lederwerken Speelgoed waarby uitmunten een rijke keus in DAMES WERKTASCHJES en DOOSJES Heeren en Dames PORTEMONKAIES SIGARENKOKERS PORTEFEUILLES en ALBUMS in Pluche en Leder alsmede een fraaie collectie gekleede en ongekleede POPPEN en houd zich ten zeerste aanbevolen voor UEd bezoek Voorheen Wed A C SCHOUTEN GOL DA LTRECHT HH Bakkers en Banketbakkers VOORHANDEN in het MAGAZIJN van Galanterten Kinderspeelgoeileren Glas en Aardewerk uitmuntende St NICOLA AS MESSEN uit de bekende Fabrieken van PRIEDR HERDER AbRjSohn Solingen en uit de Messenmakery de Vergulde Klok firma F BUINCK J Hz Utrecht Elk stuk wordt met garantie geleverd door J H C HUIXCK F Hz firma L SCHENK Vrij entree Vrij entree Oosthaven o 37 Groote St NICOLAAS ETALAGE Tan ITOUVEAUTÉS in Speelgfoederen Galanleriën Parfumerie Lederwerk Mandewerk en huishoudelijke Artikelen i H B DE La HAIJE De Firma 0 NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Botch beveelt hare gunstig bekende JfflJ beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heerea A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bjj wie Modellen ter bezichtiging zijn gesteld en nadere informatien in te winnen j Voor Hoesten Verkoudheid Asthma Borstaaridoeningen enz is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende Kijnlandsche Druivea BorstHonig van W H ZICKENHEIMER te Mainz R e d b u r g Rjjnprov Mjjne vrouw die aan Asthma Ijjdt heeft eene proef met Uwen Borsthonig genomen en vindt zich na het gebruik zeer verLcht J Brünnagel keizerl Post Directeur alleen echt Een WEDUV E uit den netten Burgerstand beveelt zich beleefd aan tot het met nevenstaand fabriekstempel in flesschen van fl 2 ifl J enC5 Ceüt te en in order brengen van BBVIDSVITZETTEN LUIERMANDEN e Informatien ter Boekdrukkerij van B A VERZIJL Korte Tiendeweg alhier Snelpersdruk van A BniNKMAS te Gouda Te Gouda bij T H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bij F Jouker Idenburg Bodegraven bjj P Versloot Stnlwijk bij C G v d Berg I De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prflg per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 f GOUDA Za November 1884 Op Dinsdag 16 December a s zal in het Hotel ie Zalm alhier de 11e alfcemeeoe vergadering worden gehouden der Nederlandsche Vereeniging voor LocaaUpoorwegen en Tramiregen in Nederland Voor de giateren door de Ned Egaspoorwegmaatachappy gehouden ferpacbting van de restaurants op de stations Gocda en Den Haag werd het hoogst ingrsclyeren foor Gouda door den heer 6 Tjeepel te Scbeveningen ad ƒ 3620 voor Den Haag door den beer D Wesselink te Booseudaal voor 4400 Z M heeft den heer W van Limbo gb ontv der dir belast en ace te Knüpe c a benoemd tot ontr der dir bel invoerr en ace te Grave o a Vryda 21 November e k j 1 e ue vergadering worden gehouden van de afd Gouda en Omstrfdtep van den Nederl Froteslantenbond waarin als spreker lal optreden de heer Charannes uit Leiden Dinsdagavond werd in het Depart Gouda der Maatsehapp tot a ai van t Algemeen het honderdjarig bestaan der Maalscbappy feestelijk herdacht Ia de zaal waar dete büeeokomst plaats had was een pprtret opgehangen van den stichter der Maatschappg Nieuwenhuizen De avond werd geopend door het zingen van het volgende feestlied waartoe zich eenige dilettanten welwillend hadden vereenigd dat vervaardigd werd door den beer D Ilugter 84 Straal heerlijk Zonnelieht Op Neêrlands bodem neder I Als t wolkenflcers zoo dicht Straks voor uw luister zwicht Wekt ge echte vrijheidsliefde weder Toen lag ze in t stof ter neder Partyzucht heerschte en woedde alom Doch s meuBchen adeldom Blijft NIEUWENHUIZEN achten Die met de onwetendheid den sirgd aanvaardt De schbol hervormt van haar het heil wil wachten Dat vrome zin bij geestvered ling baart 1884 HEM onze hulde I HUN ook die na een eeuw nog heden Trouw met hem gaan als geestverwant I Ze reiken eerst wie straks de schoot betreden Dan wie ze ontwassen zgn de hand Beu veld zoo ruim blijft nog voor d arbeid open I De zaaiers wiss len af hun leus houdt stand Laat op den rijksten oogst ons hopem Tot aller nut iir t Vaderland f Vervolgens sprak Dr D Terpstra een feestrede uil waarin bij allereerst den maatschappelijken toestand schelste van ons land i ooala die was vóór 100 jaren om vervolgens de behoefte aan te toonen aan een fereeniging als deze en eindelijk de goede vruchten P te sommen die de Maatschappij tot fNut van t Algemeen had voortgebracht In het tweede deel zijner rede sloeg spr een blik op de geschiedenis van hef Departement Gouda Hij herdacht daarbij de vele mannen die zich rroeger en latef verdienstelgk hadden gemaakt j en8 de Maatschappijen drukte ten slotte de hoo uit dat zg ook inhet vervolg op veler steun n medewerking zoumoi en rekenen Na deze feestelijke toesprtik die loide door het talrijke publiek werd ioeg JBicht werd opnieuw een lied ten gehoore gebracht waarna de heer H P Schim van der Loeff de vergadering sloot met een woord van dank lot de zangers en zangeressen die zoo bereidwillig hadden medegewerkt om dezen avond door hun sehoon gezang op te luisteren De door den Min van Watenwat aan de directie der IJuhtoomiram Maatachapp den Bden November 1883 verleende vergnuning voor het gebruik van den rijksweg ten behoeve van et stoomtram van Gouda naar Utrecht is door geaOeBtden minister bg beschikking van 10 Nov II ingetrokken SCHAAK COREïi PÖNOENTIE Den Haag 7de zet Rokeert Gouda 7de H 7 H 6 Men schrijft uit den Haag aan de Midd Crl Het grrucht loopt hier dat er reeds een antirevolutionair kabinet gereed zou zijn met d n heer De Savornin Lohman aan het hoofd Al de namen warden reeds genoemd voor de ultramontaansche bondgeuooten zgn de portefeuilles van oorlog waterslaat en koloniën bestemd doch voor de overige departementen zonden aoii revolutionairen uitsluitend van de droite optreden Men zou eohter niet dadelijk de portefeuilles opeischen omdat men de meest dringende parlementaire werkzaamheden wil laten voorafgaan Inmiddels zullen ook de beide nanvullingsverkiezingen zijn afgeloopen en dus de rechterzijde compleet zyn Of men echter voor dit plan wel volkomen zeker is van de instemming der ultramontaansche bondgeuooten mag betwijfeld worden Het plan schijntvoorloopig alleen maar in het anii revolutionaire hoofdkwartier vast te staan Wijziging der kiesweten voorloopige wijziging der schoolwet zou iii deeerste plaats tot de taak behooreP van het nieuwekabinet In afwaohiing mag men bij de begrooting eene reeks ingrijpende amendementen tegemoetzien tot verlaging van de uitgaven voor alle takkenvan onderwijs Naar de residentie briefschrijver van het Z i meldt is de gezondheidstoestand van Z M den Koning thans ïoortreffelgk Hij heeft nu sedert maanden geen nieuwen aanval van pijn gehad zoodat de geneesheeren de stellige hoop koesteren dat de nieraandoening als geweken kan worden beschouwd Omtrent de zending waarmede graaf van Lijndenbelast is geweejt naar den hertog van Nassau deeltdeze correspondent mede dat zij volstrekt niet tendoel had om een wgz ing te brengen in de erfopvolging hetgeen trouwens ook niet zoü kunnen geschieden dan met medewerking van de groote mogendheden omdat de positie van Luxemburn met haar goedkeuring werd geregeld Graaf van Lgoden moet hebben onderhandeld met den eventueelen nieuwen groothertog over de goederen welke het particulier eigendom de Oranjes zijn Staten Generaal ëehste Kameb zittingen van Dinsdag 18 en Woensdag 19 Nov De geloofsbrieven van alle leden zg n onderzocht en tot hun tuelaling is besloten De voorzitter de heer an Eysinga heeft het voprzitterschap aanvaard Ook nu evenals 2 maanden geleden wees hij op de noodzakelijkheid tot versterking van het financieel evenwicht en tot veraiidTing van grondwettelijke bepalingen Thans voegde hg er bij dat het kiesrecht dringend wijziging behoeft ten einde uit een toestand te geraken die hoe langer zoo meer onhoudbaar wordt Het Nederlandsche volk heeft recht op een eu ander De taak der Rrgeering is dat tot stand te brengen en het is de plicht der Vertegenwoordiging haar daarin te steunen Ook wees hü op de ervaring in de laatste dagen op staatkundig gebied op de groote belangstelling bij de verkiezingen op bet voeren van den strgd hoe krachtig en fel ook zotider rbBtverstoriug Of de politieke atmosfeer er zuiverder door is geworden moet de toekomst uitwijzen Ten slotte deed hij een beroep op de samenwerking Gewichtig werkzaamheden wachten ons en wellicht moeielijke en bewogen tijden Moge de eendrachtige samenwerking strekken in het welbegrepen belang van Koning en Vaderland De Kamer besloot de Troonrede met een Adres te beantwoorden In de zitting van gisteren werd ter tafel gebracht het outwerpadres van antwoord op de Troonrede Daarna werd vastgesteld de rooster van aftreding der leden In 1887 treden af de heeren Hengst Verheijen Coenen van Pallandt Merkes Muller Insinger van Tienhoven Moolenburgh Breuning van Naameu van Boijen Maguee In 1890 De Bruijo Smits van Oijen Schimmelpenninck van der Oye van Vollenhoven Viruly van der Bregsen van Akrrlaken Pijnappel van Lijnden van Swinderen Blijdenstein de Vos Pgls in 1893 de overigen Heden te 11 uur werd het adres behaifdeld Staten Generaal Tweeoe Kamer aitting van Dinsdag 18 Nov Alle leden zijn toegelaten De heer de Bruyu Kops alleen zond zijn geloofsbrieven nog met in en de heer Dirks is nog niet beeedigd Gekozen lot candidaten voor het voorzitterschap Jlerstecandidaat De heer E Mackay met 41 tegen 38 stemmen op den heer Cremers De heeren Van Wassenaer en Wybenga hadden ieder 1 blanco 1 Tot tweeden candidaat generaal Reujther met 41 tegen 39 steramen op den heer Cremers en 2 in blanco Tpt derden candidaat de heer Cremers met 43 tegen 33 stemmen op den heer Van der Kaaij 5 op den heer Boell en blanco 1 Volgens de Haarl Ct loopt te Alkmnar het gerucht dat de heer De Bruyn Kops zijne benoeming lot lid der Tweede Kamer niet aanneemt Over den Gorkumschei zetel wordt nu al onder de antirevolutionairen zelr gekibbeld Het a fCkbl zon het hoe hoog het prof de Geer waar deert een moord achten als mpn nu in Uorkurahem op den voorgrond stelde en Schimraelpenninnk van der w e voorbijging De poging van Z e Standaard om voor prof de Geer propaganda le maken keurt het If ir ii sterk af Als dat olad zegt le verne 1 i ïj n i I ia H