Goudsche Courant, zondag 23 november 1884

Woenadftgochtend vervoegde tioh een net gekleed heer aan het logement van de Wed P van Zijll te Haastrecht Hy gaf voor koopman in machioenen te tijn en het roorneaien te hebbeu aldaar S a 4 dagen te verbigven Hy bestelde een flink middagmaal doch ging vóór het gebruiken daarvan beproeven of hg ook kooporders kon krijgen Na het diner ging hij weer uit en kwam tegen den avond terug Hg liet lioh uu een boterham met vl eaoh brengen die hem tao goed beviel dat hij er nog één bestelde Na eeu weinig gerust en een paar glaien Beiersoh genuttigd te hebben stond hg op en teide tegen de herbergierster een bezoek te aac brengen aan den bleeker die in haar nabijheid woonde Hg bestelde nu reeds tgn avondmaal doch waarschuwde het nief te vroeg gereed te maken daar hij bg dien bleeker een uurtje ton bigven praten Dien avond wachtte de eigenares eenigea tgd op haar logé doch toen het laat werd informeerde g of hij werkelgk bg den bleeker was Toen vernam tg dat de reiziger daar niet geweest waa De hongerige koopman in machinerieën is te Haastrecht niet teruggekomen Met opgewekten lin werd Donderdag te Oudewater het 100 jarig bestaan der Maatschappg tot Nut van t Algemeen herdacht Als sprekers traden achtereenvolgens op de heeren J Boer P A A Molenaar H P van Praag en A C van Aelst De eerste met eene feestrede de overigen met toepasselgke bgdragen Na de feestrede voerden eenige nfuziekliefhebbers onder leiding van den heer J Kiewiet de Jonge de schoone gelegenheidscanlate uit van Dan de Lange Tussohen de bijdragen piauo muziek van de heeren H T Verhoef en P J Muutendam Een en ander liep best van stapel en met eer nanut zoo aangenaam als men er in lang geen had werd diyfeest besloten De heer F P Stuurman te Atnmerstol is gekozen tol hoofdingelandplantdvervanger iu het Ie district van de Krimpeuerwaard De vereeniging Algemeen belang te Goriuchem heeft met algemeeue stemmen tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gekozen den heer C A Jeekel burgemeester te Leerdam Omtrent de arrestatie van Leon den kashouder vaa de firma Raphael en Co te Arasterdam die ruim ƒ 200 000 aan zijn patroons ontstolen heeft vernemen wg dat de Minister van Justitie des avonds te 6 uren het telegram ontving dat Leon zich tè H vre bevond Oon iddellgk begaf zich de Minister naar zijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken en stelde met dezen het telegram op waarin Leons uitlevering gevraagd werd Dat telegram werd door den Minister daarop direct persooolgk bezorgd eu de spoed waarmede de Minister gehandeld heeft had ten gevolge dat Leon gearresteerd werd éen uur voordat de boot naar Buenos Ayres vertrok Leon was in het bezit van weinig contanten hetgrootste gedeelte van de ontvreemde som moet in de laatste jaren door hed verteerd zijn Ken dame wachtte te Liverpqpl de komst der boot met Leon af en wacht daar nog arf De Regeering heeft opnieuw bij de Vertegenwoordiging ingediend het wetsontwerp tot wgziging van de artikelen 240 242 en 247 Gemeentewet terugneming van der peraoneele belasting zoodat aan de gemeente slechts Vi verblijft maar zijde bevoegdheid verkrijgen tol verhooging van tetmaximum der opcenten op de grondbelasting Zg had dit ontwerp ingetrokken in de verwachting der aanneming van het voorstel ta vermindering van de uitkeeringen voor lager onderwgs aan de gemeenten Nu echter de wet van 11 Juli 1834 in die tiitkceringen veel minder verandering heeft gebrachtdan de Regeering gewenscht had en o a gehandhaafd bleef de uitkeering van 30 pCt voor schoolbonw ziet de Regeering zich wegens het blijvend tekort genoodzaakt het ingetrokken ontwerp opnieuw in te dienen Do vroegere voor dit ontwerp aangevoerde grondeD wegen nu te zwaarder na verwerping der klas afibelaaiing Daar het volstrekt onraogelgk is de Ktgaven van den Staat en vffli vele der gemeenten ftp den duur te bestrgden zonder belasting op de iakomateo der gegoeden zoo ia het logisch gevolg Tan dè genoemde beslissing dat het Ry k zija onmisbare opbrengsten put oit belastingen naar vaste grondslagen en aan de gemeente overlaat de heffing van plaatselgke lasten naar de inkomsten der ingezetenen H t wetsontwerp is geheel gelijkluidend aan het vori alleen is de inwerkingtreding op 1 Mei 1885 gesteld Staten Oeneraal Eekste Kameb Zitting VMi Donderdag 20 November Het ontwerp adres in aptwoord op de Troonrede is ODgevgtigd goedgekeurd Alleeit de voorlaatste paragraaf kwam op voorstel van den beer vftu Naamen in stemming en werd met 21 tegen 7 atemnen goedgekeurd Bj die gelegeabeid lokte de heer Fransen v d Putte een politieke gedachtenwisseling uit Sedert September is de politieke t iestand veranderd De Regeering had op hel resultaat der verkieziiigen hare aandacht moeten vestigen Door de innige eu trouwe samenwerking vair de anti liberale groepen zonder welke deze niet zouden hebbeu gezegevierd is de parlementaire meerderheid v rplaalst en heeft de antiliberale partg zich reeds kunnen a leekenen door de voordracht van het Presidium Achtte de regeering zich nu niet verplicht om op dit verschgusel te letten en de partg die de meerderheid heeft verkregen in staat te stellen de verantwoordelgkheid in het giezag te aanvaarden De Min van Binnenl Zaken antwoordde ontkennend Het spreekt van zelf dat wat er bg de verkiezingen is gebeurd ouk de aandacht der Reg heeft getrokken Maar aan de uitingen voor de stembus mag men niet al te groot gewicht hechten Wa het resultaat betreft de Regeering als zoodanig heeft zich daarover niet uit te laten Dit resultaat heeft zich echter afgeleekend in de voordracht voor het praesidium Maar van een aan de Regeering of haar programma vijandige meerderheid is nog niets gebleken Wat de toekomst zal geven moet mtn nog afwachten De heer v d Putte was door dit antwoord niet bevredigd Hij vreesde nu dat de Voorzitter terecht heeft getwijfeld of de politieke atmosfeer wel zuiverder is geworden De Regeering toch zal blijven voortsukkelen tusscheii de partgen door Zij had echter even als bg haar optreden constiiutioneel moeten uitlokken de aanbiedingen van de verantwoordelijke regeering aan hen die leiders waren in den strijd Thans zal het blijven eeu dobberen tussohen de partijen dat niet kan wezen iu s Lands belang De heer van Naamen begreep de houding der Eegeering zeer goed kleurenblindheid is tegenwoordig zpo algemeËu dat zij uatuurlgk ook op de Regeering Is overgeslagen Hiermede liep deze discussie af Het adres zal den Koning worden overhandigd door den Voorzitter de Commissie van Redactie en de heeren de Bruyn en Insiuger De Eerste Kamer is tot verdere bgeenroepiog gescheiden Statan Oeaeraal Tweede KAUtR fittingen van Donderdag 20 en Vrijriag 21 Npv De heer Wybenga heeft het voorzitterschap dat hij tijdelijk waarnam overgedragen nan ileii nieuwbenoemden voorzitter den heer Mackay Hg deed dat in een lede waarin hij hulde brengende aan de kunde en ervaring van den heer Mackay en hem het beleid en de onpartijdigheid van zijn voorganger aanbevelende overigens weer uitwijdde over kerkelijke partijen en de onmogelijkheid harer heersohoppij in Nederland zóó dat de reile herhaaldelijk door protesten en gelach werd afgebroken en de tgdelijke voorzitter zelf tut stilte moest aanmanen De heer Mackay aanvaardde daarop het Voorzitterschap met een korte rede waarin hij deed opmerken dat het van zijn plaats hem niet voegde de rede van den tgdelijken voorzitter te beantwoorden hij bepaalde zich derhalve tot het inroepen van den steun en de medewerking der Kamer in de uitvoering van zijn moegelijke taak wees op de verantwoordelijkheid die op de Kiliuer rust en op de wensohelijkheid van onderlinge samenwerking voer zoover dit zonder opoffering fun beginselen kan geschieden Moge onder s Heeren zegen zei de Voorzitter onze werkzaamheden leiden tot welzijn des Vaderlands Deze rede werd met toejuiching begroet Ue Kamer heeft zich geconstitueerd De afdeelingen hebben benoemd tot leden der centrale sectie de heeren Keuchenius van der Schrieck Wybenga Viruly en Cremers en tot leden der commissie van redactie voor het adres van ifnlwooril de heeren Schaepman v d Hoeven de Beaufort de Vos en Veruiers van der LoeiT In de zitting van gisteren is ingekomen het ont werpadres van antwoord op de Troonrede dit zal Maandag ten 1 ure worden vastgesteld Een groote Londensche bankinstelling de London and Promncial Bank heeft besloten die leden van haar bureaupersoneel die op een salaris van beueden de £ 160 huwen te ontslaan Buitenlandsch Ovei icht De commissie door de Prnnsohe Kamer van afgevaardigden benoemd tol onderzoek van Let door den Senaat aangenomen ontwerp van wet regelende de wgze van samenstelling van den Senaat heeft verworpen het amendement van twee harer leden dat ten doel Ijad de senatoren rechtstreeks te doen verkiezen met toepassing van het algemeen stel eclil Aan eea ander amendement algemeen stemrecht en één trap viel hetselfde lot ten deel ei t en werd bepaald dat de Senaat gekozen inl worden door de gedelegeerden der gemeenteraden Ore de vaststelling van het getal van die gedelegeerden in evenredigheid tot h l getal leden van den gemeenteraad is de csmmisaie het op vele punten niet eens met den Senaat o a wat Parijs betreft acht 4 de Senaat 25 gedelegeerden voldoende de oommissie meent dat er 40 moeten zijn Met 7 tegen 3 stemmen benoemde de commissie den heer Léou Benauli tot haren rapporteur Ken Havas telegtam Londen 18 November luidt als volgt N ar men verzekert zgn door lord Granville onderhandelingen geopend om het FranachChiueesch conflict in der minne op te lossen Die onderhandelingen zullen waarschijnlijk binnen eenige dagen tot een goeden uitslag leiden Markies Tseng beeft heden tweenjaal lord Granville bezocht en is lang bij hem gebleven Ook de heer Waddiogton it naar het ministerie van buitenlandsche zaken gegaan Iu eeu veelbewogen zitting van de Belgische kamer heeft Frère Orban gisteren zijn interpellatie voortgezet Zyu voornaamste grief was dat de ministers Jacobs eu Woeste waren afgetreden eu vervangen door leden van eene zelfde kleur In zijne beantwoording dier vrogen gaf Jacobs een oversicht van de staatkundige geschiedenis der laatste rasanden Dit ministerie huldigde dezelfde beginselen als het vorige eu was louter een verwisseling van personen Minister Beernaert had geweigerd hieromtrent duidelijke aanwijzingen te geven hoewel hg voor dezedaad verantwoordelijk moest gesteld worden De exminister Jacobs aarzelde niet een dergelijke handelwijze te wraken hij noemde het een concessie aan de oprocrmakers Zeer ironisch sprak Jacobs over het huidige kabinet Hij wenschie het geluk me zijne gehechtheid aan de schoolwet en noemde deze een echt liberale wet I was het ministerie Woeste Jocobs gematigd het kabiuet Beernaert zou liog gematigder zgn I De premier voegt de InMpendance erbg was met deze lufiuigingen blijkbaar nift weinig verlegen De Duitsche Bondsraad heeft zooals wij meldden het parlementsbesluit vernietigd waarbg in overeeustemining met het voorstel Wiodthorst de wensch wordt uitgesproken naar intrekking van de wet houdende trafbepalingen tegen de geestelijken die huune functieii uitoefenen zonder daartoe gemachtigd te zijn Naar aanleiding van deze beslissing vau den Bondsraad hebben zoo meld de Qermauia de leden van het Centrum zich onderling verbonden tegen de nieuwe belastingwetten te stemmen De Duitsche Keizer was er opgesteld zelf den nieuwen Rijksdag te openen hg geniét dau ook een goede gezondheid eu was den vorigen avond van de jacht te Letzlingen teruggekeerd De troonrede is zooals gewoonlgk zeer zakelgk De uijlbreidiug van de ongelukverzekeringswet heeft Ifetrekking op Het landbouw en transport bedrijf Ü daaraan verbonden raoeielijkhed u zgn feer groot Het tekort op de begroeting ten gevolge van de voortdurende ontwikkeling van de iuriohtingen des Rijks vereischt nieuwe bronnen van inkomsten m a w belastingen welke wordt echter niet gezegd alleen woadt opgemerkt dat de belasting op de bcelwortelsuiker met kan worden verhoogd wegens den lijdeuden toestand van dese industrie Woensdag hield de Cougo oonferenlie haar eerste zitting Bismarck ras niet verschenen en liet het voorzitterschap waarnemen door den staatssecretaris HotzfcHlt Deze formuleerde de voorstellen waarbij de grenzen van de verschillende bezittingen werden aangewezen Deze zgn nu tu handen gesteld van een commissie welke ongeveer acht dagen voor haar onderzoek zal nopdig hebben daar de belanghebbenden en de specisliteite n moeten worden gehoord Dit is wel het lastigste punt van de conferentie Het tweede belangrgka punt de vrge handel zal gemakkelijker worden beslist Portugal handhaaft wel zgn souvereiniteitsrecht op dan Beneden Congo maar wil vrijheid van handel en scheepvaart toeslaan Engeland eveneens wat den Nifier aangaat het eischt de uitoefening van het politierecht op den Niger maar heeft niets tegen de vrgheid van handel Aan de eischen van Portugal en Engeland wil men te Berlgn toegeven mits men er praclisoh geen last van heeft Meer dan de Congooonfe reotie zelf is echter de stoute onderzoeker Stanley te Berlg n de held an den dag Hg zal tot de zittingeti der conferentie worden toegelaten als technisch gedelegeerde der Vereenigde Stalen Stanley heeft gehoor gegevelt aan het verzoeV om in een buitengewone vergadering van de Berlijneohe afdeeling van de Duitsche Koloniale Vereeniging op te treden en zijn gevoelen mee te deelen over de zaken die op de conferentie worden behandeld Dat Stanley overal met de meeste voorkomendheid wordt behandeld spreekt wel vanzelf Hg sprak op de Koloniale Vereeniging inderdaad voor een uitgelezen publiek dat hem met warmte ontving De voorzitter dr H ammacher zeide dat het Duitsche ï lk in Stanley den moed en do vastberadenheid Vereerde waarmee hij onvergankelijke verdiensten had verworven ten opzichte der beschaving Stanley sprak een half uur over zgn reizen in 76 eu 77 to hg zich in het hart van Afrika bevond 1400 Km van de Oost en 1450 Km van de Westkust op zgn tweede reis welke hg van 79 tot 84 deed op verzoek van de Belgische Interunlionale Vereeniging richtte hij op een weg van 17000 Km 45 stations op Van de nieuwe oijldekkingen moesten volgeps Stanley nlle natiën voordeel trekken en daarom de hhndel geheel vrij zijn dat was het doel van de Association intfrualionak onder bescherming van Belgic s Koning Portugal was daartegen Portugal dat een recht van 60 pCt wilde heffen van de uitgevoerde waren en op welken grond Omdat een Portugees ongeveer 4 Ö0 jaren geleden met een linkeroog bijna den mond vau den Congo had gezien eu als beloouing dat Portugal daar de dronkenschap welke voor de Europeauen in het warme klimaat roet den dood gelgkstaat op de meest egoïstische wijze verbreid en bevorderd heeft Behalve Startley voerde op deze vergadering ook nog hel woord de Duitsche Afrikareiziger dr Plegel die twee jaren reisde in bet gebied van den Niger eu de Beone Ook hij leverde een warm pleidooi voor de vrijheid van handel hij hoopte dat het den Eugelschen die zich aan den Beneden Niger hadden gevestigd niet zou gelukken de andere volken te weren Eindelijk voeide nog het woord dr Mereusky lie twintig joren lang in Afrika leefde als zendeling hij beweerde dat eeu jtroot deel van Afrika voor Duitsche kolonisatie geschikt is vooral die streken welke van 1500 tot 1800 m boven de oppervlakte der zee liggen Omtrent de expeditie naar BechUanalaud heeft de Engelsche regeering de instructie openbaar gemaakt die tij aan sir Warren heeft medegegaven Ër is volstrekt order gegeven om niets vg andigs tegeu de Boers te verrichten integendeel de Transvaal en de Oranje Vrijstaat zgn beide uitgenoodigd om in vereeniging met Engeland handelend op te treden tegen de stroopers in Bechuanalaud De iuboorlingeu in die streken moeten allereerst in het bezit gesteld worden van hun door de Trekboereu ontnomen landerijen vervolgens zullen de Bechuanen van wapenen worden voorzien om zich tegen toekomstige invallen te kunnen verdedigen en dun volgt nog een bijzonder vreemde bepaling dat de Eugelschen tot nader order daar zullen blgren INGEZONDEN De Oudewatersche Gemeenteraad Mijnheer de Redachur I De aandacht van het publiek is io de laatste weken meer dan ooit gevestigd geweest op de gemeente onzer inwoning eu openbare personen autoriteiten in deze plaats zgn handelend opgetreden en hebbeo zich voor de openbare meeniug verantwoord omtrent hunne handelingen daden en woorden Opnieuw is gebleken de groote zegen der publiciteit doch tevens is opnieuw duidelijk aan het licht gekomen hoe wensohelgk het is dat de openbare zaak niet afgedaan wordt i geheimzinnige onder onsjes en ijinnen vier niuren waar geen vreemd oog eu oor binnen driuji t De vraag is hier bg menigeen opgekomen naar aanleiding van de laatste gebeurtenissen en onthullingen of het niet zeer wensohelgk zou zijn dat er geregeld verslagen werden gegeven van de zittingen van den Ondewaterschen gemienteraad Iu den boezem van dal Collegie wordt uiet zeldeu oppositie gevoerd en onze geachte Burgemeester is in het laatste spiegelgevecht niet zóó schitterend uit het strijdperk getreden of hel mag noodig w orden geacht dat Z E A eens wat meer dun tot heden op de vingers worde gekeken Hoe is zgne houding in den gemeenteraad Hoe worden de voorateUpn van B en W gearg menleerd f Hoe is de leWing der roadsvergaderiugen Wordt hel debat op waardige wgie gevoerd Ziedaor vragen die voorzeker eene beantwoording verdienen eii het noodig maken dat er verslag wordt gegeven van bedoelde zittingen Zou de Redactieder Ooudtlhe Courant er niet toe kunnen besluiten geregeld een verslaggever te zenden naar den Oudewalenchen ruadP Zeer zeker zou zg da irdoor vele inwoners dezer gemeente aan zich verplichten enook voor de lezers tuiten Oudewater zouden ver slagen vaak een interessante onderhoudende lectuur kunnen opleveren T l pogaohtend Oudewater Uw Dw Dr 2 jEjCov 1884 H en J 0ë groote iladefl in om laad mogen er vericheidene reporten op no houden die zij recht en links kunnen uitzenden tol het maken van Ferilagen een blad ali de Goubsciie Coubant mag reedi tevreden 2yn als het een vertrouwbaar Verslaggever heeft voor de raadsvergaderingen in de genêente waar het gevestigd ia M y kunnen dus onmogelijk aan het verzoek der Oudewatersche heeren voldoen de Redactie Eeuigen tgd geleden lazen wg in het Nieuws va den Dag een bericht van t t Hamel Roos omtrent het voorkomen vau zink iu de bekende Evaporated appelen Amerik prodnci Ëeun waarschuwing dus voor winkeliers en verbruikers Hier ter stede waar dat ortikel wordt verkocht en o a ook bg den heer P Sauerbier Westhaven alhier heeft die heer naar aanleiding van bovenstaande gemeend een monster ter onderzoek aan de openbare gezoudheidtf Commissie te moeten zenden Dit onderzoek moet naar wg van vertrouwbare zgde vernemen tot resultaat gehad hebben er in dat monster geeiie schadelijke bestanddeelen zgn gevonden KEIXMSGEl lXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de iugezetenisn dat het Suppletoir Kohier der plaatselgke directe belasting op de iukomslen in deze Gemeente voor hel dienstjaar 1 884 door Gedeputeerde Statenvan Zuidholland goedgekeurd iu abchrift gedurende vgf maanden voor een ieder ter lezing is uedergelegd op de Secretai ie der Gemeente en dal voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda den 20 Nov 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ï De Secretaris BROUWER KENNISOEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER eutVErilOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet Vau den 2n Juni 1875 Staatsblad no 96 Doen te weten Dat zij vergunningen hebben verleend aan den heer C J van de Pavoordt en zijne reohtverkrijgeudeii lof het oprichten eener Bakkerij inhel perceel gelegen aan de Nieuwe Haven geteekeud N no 22 kadaster sfclie B no 521 den heer Nj A van der Kee eu zgne rechtverkrijgenden lol het oprichten eener Blikslagerij inhet perceel gelegen in de Kuipcrsiraat geleekend K no 234 kadaster sectie D no 1254 den heer W HuUemau en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener Snipperfabriek in hel perceel gelegen aan de KarneiULlksloot getfeekend Il 110 513 kadaster sectie A no 2572 Gouda den 18 November 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BKOUWEH Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 November 1884 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambteuaar van het Openbaar Mmisieric Mr W C A SCUOLTEN te Rütterdara VEROORDEELD Th V d B vissoher te Zevenhuizen lot t20 gulden of 3 dagen wegens herstellen vau een wildsirik in een perceel houtgewas nabij den spoorweg in den Zuidplaspolder onder Zereuhuizeo W V R arbeider te Zevenhuizen tot 60 cents of 1 dag wegens met eeu geladen pistool zich bevinden op ei n jachtveld onder Bleiswijk A U i A U en K U allen drie arbeid rs te Zevenhuizen ieder tot i boeten van 6 gulden of 4 dagen wegens in den Tweeinanspolder onder Zevenhuizen visschen met een zegeu in eens anders vischwBler zonder vergunning en halen van de kuil van dy zegen uit heu w ter alvorens die kuil IU het water te hebben omgekeerd A W visscher te Gouda tot 2 boelen van 3 gulden of 2 dagen wegens lu den Polder Bloemeudaal onder Gouda visschen met een zegen iu eens anders vischwater zonder acte en zonder vergunning en op zoodanige wgze plaatsen van eeu schakel voor de zegen dat aan den visch de doortocht wns belet G V D visscher te Reeuwgk tot 2 boeten van 60 cents of 2 dagen wegens in den Polder Grauwkoop onder fieeuwgk visschen met stekken in eens anders vischwater zonder acte eu zonder vergunning E H pottenbakker te Gouda tol 2 boeten van 50 cents of 2 dagen wegens visschen met schakels in eens anders vischwater in den Oostpolder onder Gouda zonder vergunning terwijl de mazen van twee schakels te klem waren M K vissoher te Gouda tot eene boete van 6 gulden en eene boete van 2 gulden of 3 dsgen wegens in den Polder Bloemendaal onder Waddiuxveen visschen met schakels iu eens anders vischwater zonder vergunning en niet vertoonen van zgito vischacle op vordering van een Rijksveldwachter J V R en P V d S visschers te Gouda iedfer tot 6 guldefl of 2 dagen wegens in de rivier de Gouwe onder Reeuwgk visschen in eens anders vischwater zonder vergunning J W koopman te Bergsebeiihoek tot 3 gulden of 1 dag wegens in de Dorpstraat te Moercapelle los en zonder toezfcl laten staan zijn kar bespannen m et drie honden üurKorlijke Stand Ik GEBOREN 20 Noi Johanoes Heiidrika Gerardos ouder JW de Hraljn en N fsn Leeuwen Cornelia Wilhelmus ouders H I Blok en H Kooliiioes OVEKLEUËN 19 Nov C M Nieuweuhuizeo 10 m 20 D van Gaaien Cl j ADVERTENTIÊN De AmbactitstaDdvereenigfng levert geurige fijne Rookworst a 42 cent het Joni f Heden overleed in den ouderdom van 64 jaar onze geliefde Echtgenoot Vader eaBehuwdvader de Heer DIRK van GALEN D V GALEN V Vl t A ABEGG V Galen M SCHIEDON v Galen B KNUPKER v Galen J J v GALEI Gouda 20 November 1884 Heden overleed te Utrecht onze geliefde Stiefmoeder Mevrouw de Wed J JULtüS VAN ÏAAHLINO Gouda C D JULIUS 21 Nov 1884 Dr w JULIUS Eenige kennisgeving COMMISS ARISSEN voor de bMetóiii n uitdeeling van SOEP te Oouda Lokaal Proveniershujs hebben de eer hunne stadgenooten kennis te geven dat zij voornemens zijn eerstdaags rond te gaan met de lijsten ter Inteekening van SOEPKAARTEN voor den aanstaanden Winterï Zij nemen de vryheid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde bij te dragen tot de instandhouding van een der nuttigste inrichtingen alhier Namens Commissarissen W J FORTUIJN DROOGLÈEVER Voorzitter H G HOEPHAMER Gouda 22 Nov 1884 Secretaria Een Jongmensch eenige aren dagel ijks disponibel hebbende zagdie gaarne te besteden met het bijiioaden van Boeken of Schrijfwerk N Franco brieven onder motto Boekhouden bureau dezer Courant Wol en Katoe i tricot ONDER GOED in alle grootten D HOO EHBOOM J WELTER HOOGSTRAAt 130 Glacé llandscboeiieo 4 Knoopen Weg ens verg evorderd seizoen tegen veel vermiaderde prijzen van de nog voorradige gegarneerde Ons tevens steeds minzaam aa nbevelende voor het maken van COSTUMES en MANTELS A en B v HAASBERGEN Hoogstraat 119 In een klein gezin te Rotterdam wordt ver langd met FEBR of vroeger eene fatsoenlijke nette Men vervoege zich iu persoon des morgens tusschen 10 en 12 uur by Mevr HEMSING Westhaven B 149 alhier Men biedt TE HUUR aan eene flinke CfemouMleerde I AHEH met of zonder Kost Adres on er No 1008 aan het Bureau dezer Courant ÜIT DE MS TE KOOF 32 IJËPEN BOOUEN staande rondom de Kerk der Ned Herv Gemeente te Zevenhuizen Te bevragen bj den Heer J DOGTEROM PresidentKerkvoogd