Goudsche Courant, vrijdag 28 november 1884

N 3163 1884 Gouda C VAN y LIET arkU54 Banketoakker Bericht dat z ne ETALAGE gereed is ruim voorzien van fijne ARTIKELEN Beveelt zich tevens minzaam aan tot LEVERING van en andere GEBAKKEN De Firma C NEDEEVEEN BoekhandelarenBoekbinders te tSoich beveelt hare gunstig bekende VriJflag 28 lovefober GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken beleefdelflk aan Agenten voor Gouda en Omatreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bjj wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Oe inzending van adverteutiön kan gesebieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave SlT e Staats Loterij De Trekking der eerste Klasse begint Maandag1 December e k Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 bg de Vischmarkt G KABEL Lange Tiendeweg D 24 bericht aan zgn geëerde Stadgenooten en Begunstigers dat zijn St NICOLAAS ETALAGB MAANDAG 1 DECEMBER gereed zal zgu en van af dien tijd dagelgks verkrggbaar zgn versche Boterletters BankeÜetters SUIKERGOED CHOCOLAAD Surprises en best St Nicolaas Hopende even als vorige jaren met een druk bezoek vereerd te worden A van OS Az W Tailleur F ne Nouveautés zeer geschikt I voor St Nicolans Cadeaux Kleiweg E 73 Gouda Gouda Utrecht De grootste fijnste en de goedkoopste Sorteering EINBEBSFEELOOEBEÜEN vindt men in het Magazfln van GALANTERIËN MESSEN en SCHAREN Hoog straat 122 123 J H C HÜIXCR F Hz firma L SCHENK Een ieder wordt beleefd verzocht zich te komen overtuigen stèeMoleC In LOSSING een lading Grove RUHR KACHELKOLEN waaruit wij weder ad 5772 et per Heet mud afleveren mits bij 2 of meer Hectol gelgk genomen Contant zonder korting en vrij aan huis bezorgd JAM PRINCE C Gouda 21 Nov 1884 Openbare Verkoopingen ten overstaan van Notaris Mr KIST te GOUDA 1 Op DINSDAG 2 DECEMBER 1884 voorm ten negen ure een INBOEDEL BOERENWAGEN enz in en vóór het huis aan de Karnemelksloot w k R no 471 aldaar 2 Op MAANDAG 8 DECEMBER 1884 voorm ten elf ure in het hotel de Pauw aan de Markt aldaar een modern ingericht goed onderhouden WOONHUIS met TUIN SCHUUR en verder GETIMMERTE gelegen aan de Karnemelksloot wi k R no 471 aldaar Dadeljjk te aanvaarden K te BERKEJX§¥OÏ DE 3 Op WOENSDAG 10 DECEMBER 1884 voorm ten Elf ure in de herberg van P Baas aldaar a eene partij uitstekend WEILAND enWATERING gelegen in de gemeente Berkenwoude kad bekend in Sectie B nos 495 496 497 526 1098 1100 samen groot 1 Hectare 88 Ares 60 Centiares b eene dito HOOILAND WEG en WATERING gelegen in de gemeente Ouderkerk aanden IJsel in den Polder Kromme Geer enZijde kad bekend in Sectie A nos 964 965 966 samen groot 1 Hectare 76 Ares 8 Centiares c drie perceelen BOSCHHAK of ELSHOÜT gelegen als voren en ten Oostendaarvan kad bekend in Sectie B nos 948 949 en 950 samen grbot 13 Ares 22 Centiares De perceelen i en c ook gecombineerd met I elkander en daarna met perceel a I d het recht op een BRPPACHTÖUITGANG groot 20 per jaar jaarlijks 1 Mei en waarvan de eerste volle 20 voor den kooper komt 1 Mei 1885 gevestigd op een perceel Bouwland of Hennepakker onder Berkenwoude toebehoorende aan Joh van ERK aldaar Al het Sijb o b c en d beboorende tot de nalatenschap van den Heer PAULUS van dee GRAAF De perceelen sub a 2 en c te aanvaarden vrij 8 huur den 22 Februari 1885 te STOLtVlJH i Op WOENSDAG 17 DECEMBER 1884 voorm ten Tien ure in het koffiehuis van G Stoppblbnbdrg aldaar een gemakkelijk ingericht goed gebouwd WOONHUIS met KOE en PAARDENSTAL SCHUUR verdere GETIMMERTEN TUINTJE en ERF gelegen in het Hofland aan den Goudschen Weg onder de gemeente Stolwijk gemerkt wjjk G no 10 kad bekend in Sectie A nommer 1938 gtoot 9 Ares Alles ook ingericht voor BOERDERIJ Verhuurd bg de week ad 2 aan JAN van WIJNGAARDEN Heden in Lossing JEEIf LADING PRIMA OBOVE Ruhr Kachelkolen welke tegen de meest concurreerende prjjzen zal gelost worden Bestellingen worden ook aangenomen hg de Wed P HAZEBROEK Raam 222 A DERCK EN Korte Groenendaal 199 J L TAMINEAÜ Hoek Korte en Lange Tiendeweg en H M DERCKSEN Lange Groenendaal 108 Karnemelksloot breede zgde 482 Uw Dw Dienaar A vutgerlihg firma S LAPBBBB Eene zeer beschaafde jongo DAME P G 23 jaren oud zag zich gaarne geplaatet tegen half DECEMBER of later als EIOTEE JÏÏFFEOÜW óf wel ter assistentie in de huishouding Nadere inlichtingen kunnen verstrekt worden door Mevrouw dk KONING MUNTING te Gouda nnniir nil SADIKALK OhNEZING dnverkieuDd wordt DIlLLKuil overeengekomPD voor een bfpaaldti pnji belaalbaar na geueztofï Da rto lijn 20 kamiri ter bêflcblkkinK der pilieDten grsleld WAEK8K0ERS Heelmeeiter fan breuken fi üolMFLAtT 35 Ie An TWMftll 17 Haven 17 1 eveeit zich be eefd aan voor het aanstaand Garnizoens Voedings Commissie te GOUDA HEEBESTEDIITG en van LEVENSMIDDELEN BRANDSTOFFEN Ingevolge beschikking van den M v O zal op 8 DECEMBER 1884 eene Herbesteding plaats hebben voor de levering van SPEK en STEENKOLEN ten dienste van de menages der troepen ii garnizoen te Gouda voor het tijdvak van 1 Jannari 1885 tot en met den 31 December 1885 De voorwaarden van levering liggen dagelijks van 10 12 uur sm ter lezing op bet bureau van den Garnizoens Commandant alwaar ook de Herbfisteding op bovengenoemden datum des middags ten 12 uur zal plaats hebben De Majoor STRAATMAN Snelpersdmk van A Bbinkmam te öouda De uitgave dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gei hiedt d uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per pögt 1 50 BINNENLAND GOUDA 27 Norember 1884 Giitereo bad ten Btuulboiie de rerkieiing plaata voor 5 ledea d r Kamer vao Koophandel eu Fabrieken Uitgebracht werden 30 atemmen De 4 aftredende edea vrerdeo berkouD de heer H Jager met 30 J H Nouthoreo van Goor roet 29 A van Veeu mei 28 en C J C Prince mei 27 atemroeo In de rscatnre ontslaac door het vertrek van den beer S A Boeat v n Limburg werd gekoien de beer U Slrarer met 26 atemmeo terwyl nog 4 personen ieder 1 item biddeo De Openbare Qeiondbelda Commiaaie albier heeft de lolgende oironlaire rerapieid die zeker alle bebartlgiug verdient A i d I gatatcn D o Geads Stadgenooten I Het ie U bekend dat Europa op dit oogenblilc geteliterd wordt door eene der meeat beametteUjke ziekten de Cholera Gedurende den laataten tgd beeraoht tg reeds in vry alerke mate te Parga Het ia zeer waariofagulijk dat ig ook ooa land lal be toeken Wg kunnen echter reel teer veel doen om hare komat te beletten Zoowel door de Eegeering vau on Land ala door bel Bninur van onte Stad worden aljerlei maatregelen genomen en nog meerdere voorbereid om b j hare nadering te trachten de Cholera buiten onie grenten te houden Wg juichen deze mitatregeleo toe maar niet alleen diirvan neen ook van om telvtn tal het afhangen of de Cholera mocht tg bg ona reracbgnen veel of weinig elaohtoffert tal maken Ala Land en Stadgenooten lijn wü Terplicht voor elkander en voor ona telven al het mognijte te doen om te verhoeden dat once Stad door die vreeielijke tiekte verandere in een plaats van jammer en ellende Daarom heeft de Openbare GeiondheidaCofflmiiaie het tich haren laak geacht U op het gevaar te wgien dat ona dreigt en U tevens toorael mogelgk voorloopig die middelen aan de band te doen welke door ons allen knnnen worden aangewend om de Cholera met Gods hulp van ons te weren In de allereerste plaats dan roept tü U toe Ifeeit linitlyk weetlreinl spoort Uwe Kinderen Uwe dienstboden daartoe aan Houdt uw lichaam rein Draagt tooteel mogelyk torg voor lindelgke reine boren enonderlileeding HuisTrouwen zorgt voor ten zindelijke woning reinigt Uwe kamers dikwijls en ilnit deuren en vensters niet te reel opdat er versahe lucht in uwe woning kope Draagt zorg dat de straal voor Uwe 1woning zindelijk is en werpt geen afval van welken aard ook daarop In één woord nogmaals weesl lindelgk Alle geleerden zijn het daaromtrent eens en de ondervinding heeft hel geleerd dat de Cholera het eerst en bet meest optreedt daar waar de grootste onreinheid heerscht Zorg dos in nw eigen belang er voor dal gij a hieraan niet schuldig maakt In de tweede plaata wee matig volgt zooveel mogelgk uwe gewone levenswgze doch maakt vooral geen misbruik van sterke dranken Maakt geen gebrnik van onrgpe vruchten of rauwe ongekookte groenten Vervolgens raden wij U aan neemt voor uw dagelijkscb huiselgk gebruik en vooral om te drinken geen water uit 3t grachten sloten of tijlen maar water uit de drinkwaterleiding dat U kosteloos of overigens tegen tea zeer geriugen prijs verstrekt wordt Ook het troedig inroepen van geneeskundige hulp bij oogenacngolgk lichte diarrhea wordt door ona teer aanbevolen De Openbare Geiondbeidt Coramitsie beeft gemeend U voorloopig dete enken onder de aandacht te moeten brengen overtuigd als zif is dat gjj met haar het nut daarvan zult iaiien en met haar zult willen medewerken tot het goede doel dat tg beoogt De Openbare Oetoodheidi commisaie Gisterenavond tastehen 9 en Iff ure is er eenbegin van brand ontstaan in hst magazijn van denbeer C van Berkel aan den Kleiweg alhier Doorwelke oortaak de brand itoMitaan is tot op bedenonbekend By de ete namevt te V Hage vooi Bliddetbaar onderwys in de gytniiaatiek tgn geëxamineerd 5 candidateui 1 was niet opgekomen Toegelaten is de heer H Ouderkerk fan Gouda SCHAAK C0KEE8P0NDENTIE 8ste tet den Haag wit B 3 D 6 8sle ir Gouda zwart C 5 D 6 In de titling der Botterdamsche Arr Kechtbank van Dinsdagmorgen stond o a terecbt A H landbouwer bekl van het zonder vefgnnning loopeu oicr den spoorweg te Gouda Eiscb ƒ 1 boete Over 8 dagen uitspraak Hel welaontwerp tot regeling van de Staatt loterij is bg de Staten Generaal ingekomen Na een overzicht van de gescfaiedenis dezer in 1726 opgerichte loterij te hebben gegeven en te hebben opgemerkt dat haar afschaffing hel maatscbappehjk kwaad van het spelen niet ton ophetfen daar men dati in vreemde loterijen tou gaan spelen terwgl de schatkist er een belangrgk verlies door Igdea zou geelt de Minister de grondslagen aan waarop volgens dit wetsontwerp na 1 Jan 1886 de Loterg zal berusten te herzien vóór 1890 Nadat hel scbadelgksie de hnurloten was vervallen dacht men nu ernstig over afschaffing van de classioale loten de ingewonnen informaiicn noemen dal echter onmogelgk nis overgang wordt nu voorgesteld dat iet Ryk slechts doorgefourneerde loten zal uitgeven die de coUecteur eohier ook elaseicaal tullen kunnen splitsen maar zonder daarvoor de tol dusver betaalde premie van ƒ 2 voor de laatste klasse te mogen rekenen Daardoor zal eigen belang renteverlics de colleotenrs nopen totlangiame ontwenning aan de olassicale loten mede te werken Algeheele afschaffing van den tussehenhandel is niet raadzaam j nltg zullen er lieden ziju die van den loterijhandel bestaan en raornliteil en volkswelvaart wierden er niet door bevorderd als dit een vrg beroep werd Maar de Regeering wensoht wel de klasse der splitters te doen vervallen en voortaan slecötste behouden een 70 tal coUecteurs de 33 bestaande en ongeveer 36 gedeleg 1 kl en voorts debiianten Tot dusver genoot de tussehenhandel ƒ 9 per lot dit schgnt thans te boog en die winst wordt gebracht op ƒ 6 hetgeen zegt de Minister een ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis qpgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN niet te ruime winst is met bet oog op de niet gering debietkosten Hel voordeel voor de schatkist wordt berekend op ƒ 188400 s jaars Alle faveor loten vervallen De prgs der loten wordt met f 1 verhoogd Het voornemen is het crediet voor de coUecteun te handhaven Na bet evenwicht op de Begrooling door bezuiniging te tgn genaderd meent de Begeering verder het hare te moeten doen tot tijdige aanvulling van bet nog resteerend tekort In de eerste plaata diende ijj daartoe weder het voorstel in om Vi der Pers belasting van de gemeenten terng te nemen daar b i een goed deel van het benoodigde in directe belasting moet getocht worden maar een nieuwe belaating op de inkomsten uit bel roerend vermogen een pnncipieelen strgd zou uitlokken waartoe tbffis de tijd ontbreekt Verbooging der Rijksopcenten ton groote bezwaren io hebben de kwijnende toestand van handel en ng verbeid maakt verhooging der patentbelasting niet raadzaam en bovendien zou men op die wijzen vele nieuwe kiezers scheppen wat de Begeering meent dal in de gegeveu omstandigheden moet worden vermeden Het recht van overgang 0 effecten thans in de zglioie 1 38 en in de rechte lijn 0 34 9 ten 100 bedragende kan meent zij zonder betwaar worden gebracht op de ronde gelallen vau 2 en 0 60 ten 100 Tevens worden rentegeveude schuldvorderingen sinds de wet van Juli 1882 vrij van registratierecht nu daartoe met effecten gelgk gesteld Het ontwerp eener nieuwe Zegelwet is gereed maar o a de Kamers van Koophandel moeten daarop nog worden gehoord De Begeering stelt daarom afzonderlgke regeling van een onderdeel het zegelrecht op effecten voor Het lecht an 7Vs cl per ƒ 100 wordt verhoogd tot B et van elke f 60 nominaal en uitgestrekt tot alle binnenlandscfae fondsen en al die buitenlandsobe welke hier te lande op eenige wgze iu omloop worden gebracht met het lecht ora binnen 6 en 9 maanden de thans in omloop zynde Ie laten zegelen voor resp 20 en 60 pCt van het recht Van de verhoogiug van het successierecht verwacht de Begeering ƒ 800 000 s jaars meer van de effecten ƒ 400 000 of met pers bel en loterg samen de ontbrekende 3 s niillioen Het effeotenrechl blgft lager dan iu de ons omringende landen Hel tegenwoordig voorstel is guifstiger dan het vorige voor de kleine aandeelen van aandeeten van ƒ 50 toch zal nu slechts 5 et verschuldigd zyn Dete wet treedt slell de Begeering voor 1 Jan a s in werking De Haagsche kroniekachryver van de A Gron Ct rekent het feitelyk onmogelijk met de Indische en siaatsbegrootingen voor Januari gereed te komen Men kan derhalve sohrgft hij een voorstel verwachten oln alle begrootingen in balfjaarlyksche credielwetlen Ie veranderen die dan ongeveer zonder slag of stoot zullen worden aangenomen In de Meizitting van bet volzend jaar krygen we dau het eigenlijk begrootingsdebat eu de toepassing van de beginseleit der nieuwe meerderheid op den siaatsdienst Tot zoolang kan men er byna zeker van I zijn dat alles vry wel by het oude zal blijven