Goudsche Courant, zondag 30 november 1884

reeda tegea de wet geregeld i en omdat tij ilrijdt wel Opnieuw Ontvanren eene groote PARTIJ vK Eie m idb Wordt in deu tegenwoordigen tijd wel eeus over de minder goede eigenschappen der dienstboden geklaagd een geval als deter dagen op de correctioneele terechttittlng der Rechtbank te Arnhem werd behandeld behoort nog tot de zeldtaamheden M M oud 22 jaar dienstbode by mevroaw K te Zevenaar in den BOEKHANDEL van ontstak toen mevrouw haar over iets een aanmerking maakte dermate in drift dat wat met wensohelgk was en de zitliugeu nog langer BRIIMRMAIM Lange Tiendeweg mi immiii HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne ETALAGE voor het Openbare afslag en toewijzing op MAANDAG 1 DECEMBER 1884 des avonds O uur precies in bet gebouw der openbare verkoopingen aan de Voorstraat te Deltt van N 1 Het HËERENHUIS en ERF met TUIN aan de o z van de Voorstraat te n 68 by de veiling in bod 7100 verhoogd met 900 ƒ 8000 N 2 Het HBERENHÜIS en ERF met TUIN aan de Hooikade te Deljt n 10 in bod ƒ 5500 verhoogd met 500 ƒ 6000 N 3 DeKLEEDERBLEEKEHUcaaan de z z van de Paxlaan te Hof van Delft n 40 in bod ƒ 4850 verhoogd met 200 5050 N 4 De KLEEDERBLEEKERIJ c a genaamd cDK RuzENDK ZoN gelegen als vorenn 53 in bod ƒ 2600 verhoogd raet 200 200 200 3200 N 5 Het WOONHUIS met PLAATSJE gelegen als voren n 38 in bod ƒ 570 N 0 Het WINKEL4ÜIS n 39 met hetvorige in bod ƒ 1110 N 7 Het blok van 6 WOONHUIZEN enERVEN met TUINTJES Nos 41 a 4ö gelegen als voren in bod ƒ 2550 verhoogd mot 200 ƒ 2750 N 8 Het blok van 6 WOONHUIZEN eWT ERVEN met TUINTJES naast de vnrigen Nos 47 a 52 in bod 2550 verhoogd met 200 72750 Nadere Inlichtingen te bekomen ten kantore van de Notarissen SCHAGEN van LEEUWEN VERSCHOOR te Delft tg mevroDw R aangreep in het gezicht krabde en eloeg en daarna haar meesteres di op dat oogenblik alleen met de dienstbode thuis was en naar het raam was gegaan om hulp te roepen opnieuw aanviel bij de keel greep en hevige slagen op het hoofd toebraeht die niet eerder een einde Dameii voordat een twettal oorbijgangen op het bulpi eroep van mevroaw R waren toegeschoten en baar hadden ontzet Ter take van het moedwillig aan iemand toebrengen van kwetsuren en slagen waardoor eenziekte van meer dan 20 dagen is outstaau requireerde het O M een celstraf voor den tijd van twee maanden Jrni Crl Uit Rotterdam wordt aan de Midd Cl geschreven Uwe lezers kennen het zoogenaamde jockty biljait dat dezen tomer voor velen een der aantrekkelijk heden was van het badseizoen te Scheveniiigen of althans tg hebben er over hooren spreken of ervan geleten Het jockey biljart nu is thans hier geplaatst in een onzer kofitehuizen en daaivan wordt een druk gebruik gemaakt Daar valt mg opeens in dat de geleerden het er niet over eens zijn of het jockey biljart wel een hatardspel is en dat de Haagsche Ciemeenleraad zich heeft neergelegd bij de beslissing van den bur emetster der residentie dat dit spel met als hazardspel moet worden beschouwd Volgens deze interpretatie tou ik dus hierboven niet van hazardspel hebben mogeu spreken Maar als het waar is dat bet jockey biljart geen hazardspel is dan is hel toch iets dat er hiedriegelijk veel op lijkt en in elk geval heeft het met hazardspel dit gemeen dat men er veel geld mee verliezen kan zonder dat men veel macht over het spel heeft en bovendien heeft het nog deze eigenschap dat het 8chijub iar een aardig spel is too iets van een kinderspel maar op onbai hariige wijze spelers maakt Ue luzet is hier maar ééa kwartje inaur die kwartjes vliegen letterlgk weg Acht spelers spelen het spel en van hun acht kwartjes steekt de chef van het biljart er één in zijn zak terwgl de teven andere voor den winner zgn die in weinige minuten tijds zijn 6 kwartjes winst kan opstrijken Het dobbelaarsbiljart der Haagsche autoriteiten ten spijt weosch ik het ding zóó en niet anders te noemen vindt bier veel aftrek Jongelieden en grijsaards tiet men er aan deelnemen met een animo alsof het geld dat zg er aan verdoen op de straat gevonden was Ma dan klnagt hier iedereen over slappe zaken en slechte lijden I Van hoofdambtenareu die er portefeuille met aanteekeniugen bij kwijt raken heeft men hier gelukkig nog niet vernomen Ten slotte nog één bgznnderlieid Bij hi t jockeybiljart behoort een reglement dat o a de bepaling bevat dat wanneer de spelers ruae met elkander krij gea terstond het licht wordt uitgedraaid Ook hieruit blgkt dat het spel niet zoo onschuldig is of het wekt de hartstochten op Onlangs werd er gewag gemaakt van een acteur of actrice te Parijs die in kennelijkeu slaat op hit looncel verscheen Daarbij werden anderg staaltjes van dien aard opgehaald o a het geval van den acteur die voor Faust speelde maar in de 4e acte in plaats van met Valentgn te duelleeren verklaarde dan maar liever met Marguerite te willen trouwen I enz Hel oudste geval van dronkenschap op het tooaeel waarvan melding wordt gemaakt zal wel hel Tolgende tgc Ongeveer 2000 jaren geleden werd te Rome een treurspel van Pacurius gegeven waarin de schim van deu vermoorden Prins Dciphilus voor zijne slapende moeder Iliana verschgnt en haar oproept en smeekt tgn lg t te begraveu en niet aan wilde dieren en rooffogela ten prooi Ie laten liggen Cicero Tusc li 44 De acteur nu die voor Illona speelde een zekere Fufius wat zoo dronken dat bij toen zijn collega Caiiënua die de schim van Deiphilus voorstelde de woorden mater ie appello had uitgesproken in plaats van op te slaan en tgn rol te spelen rustig bleef dooriilapen uatuurlgk lot groote hilariteit der talrijke toeschouwer die weldra begrepen hoe laat hel was en luidkeels begonnen mee te schreeuwen mater te appello hetgeen zulk een lawaai moet gegeven hebben dat Horatiud er in iljne satiren II 3 60 nog melding van maakt Men tiet dus dat dergelgke scènes niet alleen in ons koude Noorden maar ook in meer tuidelgk gelegen landen kunnen plaats hebben Bultenlandscti Overzicht Eergisteren heeft de Fransche Kamer gestemd over de kolossale kredietaanvrage ran 43 millioen voor het eerste halijaar van 13S5 De premier behaalde een schitterende uverwiuuing want Let krediet werd aangenomen met 361 tegen 166 stemmen Woensdag verscheen Ëismarck in deu Rgksdag om zgn trouwens reeds bekende opinie mee tedeelen over het toekennen van tractement aan de afgevaardigden waarvoor de Dutt ch vrgziunigeu weer etu voorstel hadden ingediend lig vond dit niet uoodig ook omdat men dan afgevaardigden van beroep zou krggeu zouden duren ook moest er rekening worden gehouden met deu Bondsraad die tegen deze traciementeii was Verder waarschuwde de Rgkskanselier tegen het parlemeutair regime ook onuitvoerbaar wegeu s de verdeeldheid vau het parietneut waar de minderheid conservatieven en nationaal liberalen voor Keizer en Rgk was 100 leden de ultCïmonlauen voor de heerschappy der Roomsche kerk 3tre ieu terwijl de rest bestond uit republikeinen Bismarck kan door niets de Duitschvrgztnnigen zoo ergeren als door hen republikeinen te noemen Dat hg met het centrum op een slechten voet staat kan men eveneens uit zijn woorden opmaken fin de verhouding zal ej niet beter op woideu uu de talentvolle leider Wiidthorsl uamens den Hertog van Cumberland bij de rechtbank te Brunswgk de erfenis heeft opgevraagd Natuurtgk werdenookde gpoorwegkaarten besprqken Bismatck zeidc dat het vrg reizen was verleend in de veroudersteUing dat er geen misbruik van zou worden gemaakt een der afgevaardigden legde met zijn kaart gemiddeld 37000 Km af een ander 40000 km Het toenemen van de sociaal democraten vond de Rgkskanselier verklaarbaar de uorzaak moest worden gezocht m het steeds ontbreken van de sociale hervormingen In scherpte heeft Bismarck zeker niet verloren U boizemtde meerderheid van den Bondsraad geen ontzag in sprak hij o a tegen de linkerzijde welnu mij met de meerderheid van deu Rgksdag Zij i laatste woord tot de linkerzijde was Tot heerschappij geraakt ge nooit Zoo keerde hg zich om en ging na ir huis üit deze redevoering verdient nog uitvoeriger vermelding wat hy zvide over de toeneming van de sooiaaldcmocrateu in den Rijksdag Ik beu ziide hij over die vermeerdering niet ontstemd hoe grooier hel aantal socialistische afgevaardigden is des te meer zal hun partij gedvioiigpn zijn spoedig met positieve voorstellen te komen en te zeggen hoe zij zich eigenlijk de toekomst der wereld en onzer coustilutie voorstelt daaimedc bltcfzijtotdusver altijd ochterwege Hetgeen bestaat is alles slecht volgens bun criliek en wordt verworpen Die criliek is ook zeer gemakkelijk maar moeilgk is het te verbeteren Had ik maar eens een constitutie een wetgeving voor mij gelijk de heeren aanvoerders der sociaal democraten het verlangen I Hun afgevaardigden hebben het nu tot twee dozijn gebracht ik wil hun nug het derde geven en verwaclit dan met zekerheid dut zij bun operatieplan voorleggen anders geloof ik dat zij het uiet kunnen Ik beu overtuigd dat zij gedwongen hun plu inen nun de kiezers bloot te leggen bespeuren zullen dat met alle lieden die sociaal democraten gekozen hebben daarom de plannen der aanvoerders ook ouderschrgvcn De lieden ilie thans voor hen stemmen zgn de som van hen die oi er iets ontevreden zijn die de behoefte gevoelen hun toestand te verbeteren en die van de tockumst politicl welker plannen zij nu nog niet overzien kunnen de verbetering van alle ellende verwachten Hel liberalisme de Forlschriltsparlij hebben zg reeds doorzien daarvan verwachten zij mets meer Maur de sociaal democraten hebben nog altijd den stralenkrans van tlea profeet de hoop bestaat dat die een geheim middel kon hebben Al die ontevredenen echter hebben geen VjOorstellIng van de plannen der socianl democraten Ik eg dat tot geruststelling tevens van allen waartoe ik zelf niet behoor die de sociaal democratie als den grootsten sclirik der toekomst beschouwen Als de sociaal democraten eerst met bun pionnen voor den dag gekomen zgn zullen zg veel lammer ivorden ook met hun criliek Niettemin is het beslaan der sociaal democratie een belangrijk teekeii des igds een mene tekel voor de bezittende klassen ddt uiet alles is gelijk hel behoort en waar de hand ter verbetering aan het werk geslagen moet worden Was er geen sociaal democratie en woren niet zeer vele lieden voor baar bevreesd dan zouden de weinige sociale hervormingen die nu tot stand kwamen nog niet verkregen tgn De vrees voor de sociaal democratie is voor hen die anders geen hart voor hun arme roedeburgers hebben een zeer nuttig element lu de Belgische Kamer van Vertegenwoordigers is eergisteren na cene discussie welke verscheidene dagen had geduurd de beraadslaging over de politiek der Regeering afgeloopen De Kamer vcreenigde tiob met eene motie waarbg zij zich voldaan verklaart met de inlicltlingen van het kabinet Over den nitslag der jongste verkiezingen voor de gemeenteraden in België heeft ren Qentscb advocaat eeu uitroeiige statistiek bijeengebracht ten betooge dat op 29 October volstrekt niet door het Belgische volk is teruggekomen op de uitspraken der stembus bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten de Kamer en den Senaat en dat derhalve de Kuning op een dwaalspoor is gebracht Volgens die statistiek hebben vau de 2586 gemeenten waaruit België bestaat slechts 642 liberale gemeenteraden behouden en zijn in 244 de kalholieken thans aan het bewind gekomen terwgl in slechts 49 de katholieken door liberalen zgn vervangen De gemeenten waar de raden voor de meerderheid uit katholieken bestaan hebben te camen 2 872 459 inwoners tegen 2 437 960 in de gemeenten Waar de liberalen de meerderheid hebben daarenboven zijn er 261 gemeenten 50 792 inwoners tellende met beslureu die met tot een der twee parlgen kunnen gerekend warden Bij die cgfers heeft de statisticus tich de vrgheid veroorloofd de geieeU bevotHng eener gemeente onder dezelfde richting te rangschikken waartoe de meerderheid di r kiezers behoorde die op 19 October stemden Hel spreekt vanzelf dal de waarde tijner becylering daardoor van twgfelachtig allooi wordt In het lagerhuis verklaarde Engeland s premier dal bet niet in hel plan der regeering lag om een nieuwe touferenlie over de Egyptische aangelegenheden te beleggen In letterlijken ziu kan mogelijk Oladstone de waarheid hebben gesproken maar op de meest stellige wijze wordt door enkele bladen medegedeeld dat wel degelijk Engeland aan de mogendheden een regeling der Egyptische financiën heeft overgelegd Zoo verzekert de Time dat naar alle waarschijnlijkheid eene reutevermiudering der Egyptische schuld van een half procent zal worden voorgeslagen en daarentegen zou Engeland op zgn aandeelen Suez kaunal zich ook eenig lenteverlies laten welgevallen Het schynt dat er in de Gricksche financiën een kceriug ten goede is gekomen Minister Tricoupis heeft aan de kamer de brgrooling van 1886 overgelegd sloot die van het vorig jaar met eeu tekort van 2 millioen thans is er een klein batig saldo In zgne rede deed Triconpi de voordeden uilkoraen van het truclaat met Egypte voornamelijk wat betreft den uitvoer van Gricktohe tabak Buveudien kondigde hij een reorganisatie der fiuancicu aan waarbij het parlement een werkdadig deel aun de controle werd toegewezen en repte nog van een mogclgke conversie der cerite drie leeningen wi neer de geldmarkt wat gunstig gestemd was Kortom de premier sprak zooveel moed in vuor de toekomst dat zgn rede met luide toejuichingen werd begroet Schuttersraad te ïoüda Bg vonnissen van 26 November jl tgn veroordeeld wegens tich uiet tgdig voor de schutterij doen iuschrgven i V F G P V r T V II V B fl v U W Th C J B ieder in een boele van U 25 en F B en J V ieder lu eeu boete vau ƒ 1 en bovendien alle in de kasten C0BBE8P0NDENTIK Wigcns Plaatagtbak ktin hut v rila i der titling van hft KKDiüiigerecht cent in een volgend inr wortleii opgenonieii üargerlJjko Stand GËBOKKN 26 Nor Jacuba JohnDiio ouden T Strifi r ca C 13 van VVijk Arie Willem ouden C G Spit en J IIüfiiiBbtrgtn 27 Aldert Curuehs ODdcn J M Scbuu ten en A Koppendragcr Anns Khabetb ouden 0 H ZieUchot un M J van de Favoordt Johaunes ouden N van der Pou en M van Heek OVEllI BDhN 27 lïo M C ürokaar 12 w A van der Sloot 12 w 28 H van den Hork 78 J van Kepiien 1 j 5 m ONDKUTROUWDt 28 Nor J van Es te Hardiniveld 23 j en O Kwiukeleubertï 28 j A Nietiwcrr te BuBkoop 59 j eu G Alevüct 66 j agöagtB oTcj Ito Mj ADVÉRTÏSNTIEN Ifll V Ondertrouwd k GEURT VEENENDAAL Weduwnaar van C db Heku Voor de vele bewijzen van belangstelling op den 10e dezer ondervonden betuigen wj ook namens onze kinderen onzen oprechten dank C VAX EIJK M VAN EIJK VAN Dl TOOH Gouda 29 November 84i Mevrouw BËELABRTö van EMMICHOVBN Koninginnegracht 28 te allage vraagt eene nette die goed met de Wasch kan omgaan NIËSJE DB WIT Gouda 27 November 1884 Reciipcie Zondag 30 Nov Lange Gro nenitttal I 99 Ruime keuze in ZAKDOEKEN fantasie Kouaen dames Onder en Bovenrokken Corsetlij es enz 1 Hoofi enbooin Mevrouw MOLENAAR CRABEÏHSTBAAT vraagt tegen FEBRUARI eene fliuke wsÊVkiMM m w esfwi F iBV invia tgoed kunnende koken en werken ïelieve zich te vervoegen bij Mevronj SPARNAAIJ MoLKNAAK Gouwe van Arbvidsloüiieii verkrijgbaar bfl J W KNIPSCHEER Jr Westhaven KA VIEËBEËGEU Gouwe No 59 Voorradig ruime keuze fit NIC OLAASCAOHAVX van RIETEN MEUBELENeo FIJN MAN DEN WERK alles tegen zeer lage Prjjzen Een NOTARIS heeft voor Ie Hypotheek op Lnwl met goede overwaarde Kapitaal bescMkl aar tegen zeer billijke rente Brieven franco onder letters B Z bij den Boekhandelaar AÜR KÜLLER Hoofdsteeg Rotterdam Een Jongmensch eenige uren dageiyks dispouibel hebbende zag die gaarne te besteden tuet bet bijhouden van Boeken of Schrjjfwerk Franco brieven onder fflotto Boekhonden bureau dezer Coarant B W van de Pavoordt KORTE TIEN DEW EG Bericht de ontvangst van eene prachtige keuze alon Kamer en Kadielkleedjes zeer ges chikt voor St N ICOLA AS Ü ADKAÜX SLOTËMAKEU en Co PUrVICH per Fl fl per L 1 20 SYROOP Jl 1 20 150 CITROEN 1 30 l ÜO COGi AC I iS 150 VIEUX 150 1 80 VIEUX fi ne Champ per Fl 2 A L W E ID BK fijne DASSEN en HANDSCHOENEN ontvangen St Nicolaas Etalage met Surprises Kleiweg E 73 van OS A Md TaUleur E W E STEEVENS BANKETBAKKER Heeft de eer te berichten dat bjj gelegenheid van het St NKJOLAASFEEST hij weder ruim voorzien zal zjjn van Goed g evulde Bolciicllcrs Fijne Chocolaad en Siiikervvcrken alsmede alles wat verder tot het vak behoort en beve elt zich tpt levering d aarvan minzaam aan ÜLP pülp7 Door het bedanken van den Agent G HOUDIJK beveelt zich ondergeteekende beleefd voor ORDERS aan W DEN HERTOG a PEESOFEII uit alle standen kunnen zich zeer ruime verdienste verzekeren door den verkoop van WINST MBEELEN FroDco offatiAB onder letter G 2 NIJGH VAN DITMAB Amsterdam DAMES Er bestaat gelegenheid om in zeer korten tiJd het TEEKENEN en KNIPPEN van Dames COSTUMES en MANTELS te leeren Zonder Patronen Te bespreken Dinsdag a s van 3 tot O uur Crabethstraat Q No 142 a De ondergeteekende bericht zijne geëerde begunstigers en stadgenooten dal hjj met 1 DEO e k verhuist van de CRABETHSTRAAT naar de MARKT i o 145 naast den heer WOLFF Drogist en maakt tevens opmerkzaam op den prachtigen voorraad WINTEESTOFFEN welke tegen de meest concurreerende prijzen zeer net gemaakt geleverd worden Zich minzaamst aanbevelend Uw Dw Dienaar B C VERWEIJ Taillenr Markt 145 Bij bestelling op Maat worden deKleediugstukken soo noodlg binnen drie dagen gemaakt geleverd J H SCHMIDT Dubbele Buurt B 4 Verkoopt PARAPLUIES en MANDJES geschikt voor St NicolaasCadeaux Reparatie wordt spoedig vervaardigd Gouda tltrecbt Sor De grootste fijnste en de goedkoopste teering EINBESSFEELSOEMEN vindt men in het Magazyn van GALANTERIËN MESSEN en SCHAREN Hoog stiaat 122 123 J n C ÜUIt CR F Bz firma L SCHENK Een ieder wordt beleefd verzocht zich te komen overtuigen ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Opsnlsare AanTDesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 10 DECEMBER 1884 des namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bjj iascbrgving AAN TE BESTEDEN a Percoel De levering van 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 1 Houtwaren IJzersirerk Spijkers en liohte ijzerwaren Lood Zink en Soldeer Verfwaren en glas Teer Kalk Grind Zand 1000 M Pyne puin 44 500 Ben Abin ke en 50 000 Blauwe UselBtraatklinkers 25 000 IJselmetselplavij 30 000 Vechtsche Straatklinkers Veohtsche vorm 40 000 Vechtsche Straatklinkers Waalvorm 25 000 vlakke grnze Vechtsche klinkers Vechtsche vorm Plantsoen en booOigewas h Perceel liet luakeii vai 19 20 21 22 18 41 Meter Bazaltmuur langs het Jaagpad 90 Rdeter Scboevjing langs de Bteekerskade De rioleering der zijlen tusschen de Nieuwe Haven Vn het plantsoen lan s den Kattensingel met bjjbehoorende dempingDen bot enbouw eener ijzeren Ophaalbrug over het water van de Raam bij de Lange Willemsteeg Een vaste houten brug over de Wetermg langs den ToegangS of Stationsweg 23 De noodige bestrating met het onderhoud daarvan gedurende het jaar 1885 T e monsters van de perceelen 8 9 10 II 12 13 14 15 ea 16 zijn aan de StadsTiiunierwerf te bezichtigen De bestekken en voorwaarden liggen dagelijks de Zondt eu uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure Ier Secretarie der Gemeente en aan de StadsTimmerwerf ter inzage Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschrjjvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en zijne borgen geteekend en den 9 December 1884 uiterlijk des namiddags ten 5 ufe op gezegile Secretarie ingeleverd worden Dè aanwijzing der perceelen 18 19 20 21 en 22 zal den 4 eu 6 December 1884 des morgens ten elf ure plaats hebben en aanvangen bjj perceel 20