Goudsche Courant, woensdag 3 december 1884

ViH4 Woensdag 3 Dec nil er IN 3165 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentiehlad boor Gouda en Omstreken De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 4 DECEMBER a 8 Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HARDIJZBR Café Vredebest op de Markt 317de Staats Loterij De Trekking der eerste Klasse w Ondergeteekende neemt de vrijheid zijne SB Stadgenooten en begunstigers beleefd uit te noodigen tot § een bezoek in zijn Magazijn daar hij met het oog op het O aanstaand y 3 S NICOLAASFEEST ê verschillende zeer net verpakte bstjes SIGARENm g heeft welke uitstekend geschikt zijn voor g M Door mijn Etalage te bezichtigen kan men zich over sfi tuigen dat mijn Artikelen NIEUW en zeer BILLIJK zijn J VAN SONSBEEK aven B 36 H J KABKL oosi H beveelt zich bg het aanstaand St IsTioola a sfeest beleefd aan voor het Leveren van För cftc BOTMRLHTTMR8 Banketlettera best St SICOLAA8 CHOCÓLAADWEBKEN SVlKEBWBRKEJien Recommandeert tevens zjjn St Nieolaas Xltalage ruim voorzien van fijne CARTONNAGSS ten zeerste aan en hoopt evenals vorige jaren met een drnk bezoek vereerd te worden VERKÖÖPHUia Markt A l o 140 De ondergeteekende heeft de eer zjjne geëerde Clientèle te berichten dat hij dit jaar voor het a s öt NICOLAASFEEST wederom eene buitengewone prachtige collectie heeft geëxposeerd In onderstaand Magazijn zijn zeer ne te Kistjes te krijgen van SO eirx 2S STTXISS in veracSllende prijzen J van SON SBEEK Hoek Turfmarkt T GOEDËWAAfii en MM GOUDA naast de Waag nemen gelden a Deposito bedragen van ƒ 50 tot ƒ ROO terstond opvraagbaar ƒ 500 ƒ 1000 met 2 dagen opzegging boven 1000 8 tegen onderpand in Russi j sche fondsen BOElK iïO CriDB3 T Practisch onderricht in GEWOON en ITALIAANSCH BOEKHOUDEN tevens schets van WISSEL EFFECTENHANDEL Cursus 2 d 3 t 45 Prlvaatles f 60 in termijnen Gouwe C 13 C J FAURE Geexam M O Medicinal Tokayer wbi m a R Optici BN s Hagk Door directen inkoop nit de kelders van den Wgnbergeigenaar JBm Stein te E rdö Benye bij Tokay Hongarge ben ik in staat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprözen te verkoopen I begint Maandag1 December e k Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C bg de Vischmarkt De ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven zgn bg mg te ontbieden Sneipersdruk van A Bbinkman te Gouda Gouda M PEETERS Jz Openbare Vrij Uige Verkooping De Notaris J P MAHL8TEDE ie Bergambacht is voornemens op VKIJ DAGden 5 DECEMBER 1884 des morgens ten 10 ure ten faerberge van F BAAS op het dorp te Berkemeoude in het Openbaar te Verkoopen DE £ 0ÜWMSW0NINI geteekend nummer 103 met ruim 8 HECTAREN Wei en Hooiland staande en gelegen onder de gemeente BERKEXtrOiJDE in den ACBTERBROEK en 3 HECTAREN lïOoiLj nsriD gelegen onder de gemeente STOLWUK Te aanvaarden de Landerijen 1 Januari en de Woning met Getimmerten 1 Mei 1886 Breeder bg biljetten en inlichtingen hg den Notaris De Notaris MOLENAAR jSéJ m gevestigd te Waddinxveen zal ten verzoeke zgner principale in het openbaar verkoopen Bg veiling op Vrgdag 5 December 1884 Bg verhooging en afslag op Vrgdag 12 December 1884 beide dagen des voormiddags ten 11 ure in bet Koffiehais van W van dek MAST te i otr kapelU Oe Kapitale EOUWUMSWONINS genaamd MOERDIJK met AANBOORIGHEDEN en een perceel oitmuntend benevens eene partg best BOUWLAND zgnde Kavels 5 6 en 7 van den polder de Honderd Morgen of Wilde Veenen alles gelegen binnen de gemeente MÊoerkapeUe en te zamen groot 35 Heet 02 Aren 12 Centiaren De verkooping geschiedt in 4 perceelen Combinatiën en Massa Aanvaarding direct bg de toi wgzing in eigen gebruik Betaling der kooppenningen vóór of op den 15 Januari 1885 Breeder in billetten Nadere informatiën geeft de Notaris MOLENAAR genoemd ten wiens kantore intgds de veilconditiën het bevrgs van eigendom benevens de Kadastrale Extracten en Kaarten zullen ter inzage liggen Wie nog St Nicolaas eadeaux voor Heeren Dames en Kinderen wil geven koopt ze hg Van OS op de Kleiweg E 73 Die heeft ftjne zaakjes voor weinig geld Een Water en Vuurnering met WINKEL0P8TAND ter overname aangeboden j adres de Wed SLINGERLAND op het Verlore n Kost vitn Gelr SITEL Amsteidam verkrggbaar te Oouda bg Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegaven bg H MOL Probeer s p de SOTJCTIOIN TUBE No 3 ƒ 1 25 per Wlo SLECHTE TUDEir Men kan tegenwoordig geen dagblad ter hand nemen of nit alle hoeken der aarde grimmen n jobstgdingen tegen klachten over stilstand in de zaken slapte en lage prgzen daling van fondsen en paniek in den eflectenhoek en wat dies meer zg Allen zgn hel er over eens dat wjj slechte tgden beleven waarvan het eind nog niet te voorzien is Hoort gg mannen van zaken spreken dan gaat het o soms alsdenjon D Ue Genestet in 1848 Uw haren rgzeu te lerge of ge krggt kippevel als gg hoort van Gedaalde metallieken Failliete repablieken d EfTectenhoek vol vrees De kooplui in perikel Heel d aard op een karikel De wereld op de sjees Heel t meoschdom op zgn eindje Veel kindren en geen centje Verdiensten op t kantoor Den heelen boel in t hundeiil En half Euroop geplonderd In al dat conrantengeschrijf heerscht zeker niet weinig overdrgving Het is echter niet te ontkennen dat de overproductie in de suikerfabrieken en de daardoor veroorzaakte dsliug in dit artikel aan vele suikerlords belaugrgke verliezen heeft berokkend en dat de concurrentie van Amerika in de granen een moeilgken tgd heett geschapen voor den Ënropeeschen laodfaMMv naar iurnr t t tegenover een zeer gezegende zomer en goedkoopte van de eerste levensbehoeften voor den gemeenen man inzonderheid van bet brood terwgl een reeks voordeelige en voorspoedige jaren den voorzichtige meer draagkracht gegeven heeft om eene crisis te doorstaan En dat wg op het gebied van handel en ngverheid lalk een moeilgken tgd beleven ja dat wg nog slechts de eerste kenteekenen daarvan hebben ezien mag als zeker worden aangenomen Iet is een bekende zaak dat dergelgke handelscrisissen om de jaar of 10 geregeld terügkeeren en volgens de vroegere verschgnselen van dien aard is nu ongeveer de tgd freer daar Dit nu is een geruststellend feit Voor angstige lieden en alarmisten waartegen De Genestet te velde trok Men behoort niet te vergeten dat deze nood van voorbggaanden aard zal zgn en dat zware tgden als deze dienen moeten om de atmosfeer te zuiveren evenals onweeren dit doen in den dampkring waarin wg leven Handelscriaissen zgn het gevolg van de fouten die gedurende een zeker aantal jaren begaan zgn en die geboet moeten worden Wg kortzichtige stervelingen leven meestal voor den dog van heden en ieder jaagt zgn eigen belang na zonder de wetten in t oog te houdeu die het geheele samenstel der maatschappg beheerschen Dit gaat een tjjd lang goed maar dan is de toestand zoo ongezond en zoo onhoudbaar geworden dat de oom losbreekt en handel en ngverheid een tijdlang gebukt gaan onder de naweeën hunner dwalingen na verioop van eenigen tgd komt nien tot het bewnstzgn van den verkeerden weg dien men ingeslagen is men kiest andere paden en Weldra kan het verkeer weer zgn gewonen loop volgen Volgens een bekend staathuishoudkundige prof N G Piersou te Amsterdam liggen de oorzaken van de tegenwoordige gedruktheid in de eenzgdige opvoering van sommige producten Er is te vee suiker gemaakt er zijn te veel spoorwegen aangelegd en te veel stoombooten gebouwd er is te veel granu geteeld Of liever want te veel van die ie zaken kan er nooit zgn er is daarvan te veel geproduceerd in verhouding tot het kapitaal dat daarin is vastgelegd Het gevolg nu dier zoogenoemde overproductie is dat brood en suiker steeds goédkouper worden en dat de vrachtprgzen voortdurend dalen en nu is het zoover gekomen dat de menschen die daaraan hun kapitaal en hun arbsid besteden geen winst nleer maken knitnen Nu houden zg natuurlgk op met produceeren maar intnsschen is een groot deel van hun kapitaal weg en men weet maar niet zoo dadelgk welke richting men uit moet gp n om met meer succes te werken Een gnikerfabrikant kan zoo niet in eens wat anders in zjjn fabriek vervaardigen men kan de vervoermiddelen die op t oogenblik renteloos zijn niet voor afbraak verkoopen en de Europeesche landbouwer die van ouder tot ouder gewoon is geweest koren te verbouwen weet maar niet ïoo dadelgk welk artikel hem meer van zgn akkers zal doen trekken Vandaar een tgdperk van tasten in het duister van stilstand en radeloosheid dat zgn verliimmenden mvloed op alle takken van handel en ngverheid doet gevoelen Want zoodanig is de maatschappg ingericht dat alles uauw in elkander sluit en in goede als in kwade tgden elkeen gevoelt dat wg onderling van elkander af hankelgk zgn Bg bovengenoemde ooradeen voegt men nog iets anders ter verklaring van bet aanzienlijk getal handwerkslieden die in de sroote steden zonder werK fla gewwatiOp t aWf anders nog werk vinden kou De voorspoed der laatste jaren heeft gemaakt dat overal veel gebouwd werd de uitbreiding der meeste groote steden is er het bewgs voor Er kwamen handen te kort en van lUle kanten zgn de arbeiders naar de groote centra der bevolking gestroomd want voor allen die zich aanmeldden was werk De verminderde welvaart of het heerscbeude wantrouwen maakt dat men zgn kapitalen er nu niet aan waagt het bouwen houdt op doch de werklieden zgn er nu eenmaal en kunnen elders ook geen werk vinden vandaar honderden huisvaders die broodeloos zgn om werk vragen en het niet vinden kunnen Dit alles gaat dus heel natnurlgk in zgn werk en wie eenigszins doordenkt zal zich niet al te bezorgd maken voor de toekomst daar men overtuigd kan zgn dat eerlang de toestand door den drang der omstandigheden zelven verbeteren zal Voor al te zwartgalligen heeft onze dichter den goeden raad Maar handen uit de mouwen Couragie en vertrouwen En wat gezond verstand De mensch leeft om te hopen En t zal zoo n vaart niet loopen t Licht immers op zgn kant Maar misschien zeggen sommigen onzer lezers dat is nu allemaal goed en wel zoo n handelscrisis moge nu nog zoo natuurlijk zgn en zoo voorbggaande als u zegt maar ondertusschen Igden wg er voorloopig zeer door en vooral die arme werklieden die aan de crisissen geen schuld hebben en toch in de knel raken tusschen de domheid der groothandelaars en de eeuwige wetten der maatschappij Juist gezien daarom schrgven wg dit artikel Onze bedoeling was alleen te waarschuwen voor overdrgving en den moedeloozen een hart ond jr den riem te steken ongevoelig voor de slachtoffers van den druk der tijden zijn wij geenszins Wg voelen iets voor die Haagsche suikerlords die bezig zgn hun koffers te pakken om weer naar Insulinde terug te keeren met het doel om de bres die in hun kapitalen geschoten is te gaan herstellen wg gevoe en veel voor de handelaars en indastiëelen wier boeken met geen voordeelig saldo sluiten zullen wg gevoelen meer voor neringdoenden en boereu die moeten interen en zich bekrimpen om hnn lasten en landhnur te betalen en alle moeite zullen hebben om bet hoofd boven water te honden maar het allermeest zgn wg begaan in een tgd als deze inet de arbeiders die werken willen en niet knnnen en voor wie werkeloosheid gelgkstaat met broodelposheid Deze hebben de minste schuld aan Ae gepleegde fouten en Igden er het zwaarst onder Menschen die eenig kapitaal bezitten knnnen zich redden door tgdelgke bezuinigingsmaatregelen of door de overgelegde winst der goede jaren aan te spreken onder hen rekent men in vette jaren meest op de msgere die komen knnnen Maar menschen voor wie hun arbeidskracht het eenig kapitaal is zijn daartoe niW of zeer weinig in staat Wat wij boven schreven geefl ons aanleiding om den meergegoeden en vooral den patroons toe te roepen Helpt zooveel in uw macht is de werklieden dezen moeiijjken tgd door te komen Zegt niet eik kan toch niet ipenschen aan t werk houden met verhes of ik kan toch al die armen niet onderbonden Bedenkt dat de crisis van voorbjjgaanden aard is en gg dus zeer goed gedurende eenigen tüd menschen werk knnt verschaffen zonder dadeIgke winst dat if de beste vorm der liefdadigheid die andenewgzen van weldoen niet ulfeMiuH Seder dlvlMuli hmi i An nM KiA pljui heeft zal zeker in die richting doen wat hg kan Voor den werkman zelven zijn tijden als deze een les hoe hg in dagen van overvloedig werk door spaarzaamheid zich behoort te wapenen tegen de booze dagen die van tgd tot tgd komen Zich zelf te helpen moet deze leeren in zulk een harde schoo Ieder die tot de opvoeding der arbeidende klasse in dezen geest kan medewerken die het onnadenkend verteren der geheele verdiensten onberaden hnwelgken onmatigheid vooral in het drankgebruik kan bestrgden hg doe het maar hg vergete niet dat deze middelen eerst verbetering knnnen aanbrengen in de toekomst en dat in het tegenwoordig oogenblik dadelgke steun en hulp op breeder schaal dan gewoonlijk onvermijdelijk is BmNENLAJNTD GOUDA 2 December 1884 De hier Keveitigde Kamer van Koophandel heeft het requeat der Zaanlandsche Kamer over de uitbreiding lan den poslpaklceilen dieoit waarrao irg in ona vorig nr melding maakten ouderateuod Oedarenda het seizoen 1884 86 tollen ia het hier gevestigde Deparlement Tan de Maatschappij tot Nut van t Algemeen de volgende heeren een preekbeurt vervullen De heer H T Chappuis op 9 December I A Bohriiiger op 27 Januari A A Befiman op 24 Pebru iri Laatstgenoemde datum i nog slechts voorloopig vastgesteld Mr C J Sickeae loorïllter der Geld Orerys Maatschappg an Landbouw heeft aan de Commissie oor de a s teutoonstelling te Wageniogen in overweging gegeven ann de beiironingen een andere riihtiug te geven omdat men op de gewone manier handelende geen practi90h nut en weinig voordeel voor den landbouw verkrg it In plaats vnn prijzen uit te loven zou men kunneu bijdragen in de kosten van vervoer naar de lenlooustelling voor het vee