Goudsche Courant, woensdag 3 december 1884

Ittwelk iuIIes aardig wordt gekear f en verder dg ftmotitttrdê oitspraak der Jur publiek te maken Die wetensohappelgk gemotiveerde uitspraak heeft vaarde voor de iuienders Te Munchen heeft men op deielfde ry gehandeld en geen prgzeu uitgeloofd maar bygedragen in de kotten van transport Uit Zetenhttiteu sehrjjft men ons De Bedergkerskamer Thalia alhier gaf Donderdag avond aan de leden van de Sociëteit Bendrachf in het Hof van Holland een voorstelling Opgevoerd iverdeu de 3 bigspelen De t ee dooven Dirk nergens thuis en Joost Uilenspiegel Het nog leer kortstondig bestaan der kamer in aanmerking genomen was het spet der leden niet onver diecstelgk Benoemd tot Ouderivgzer met hoofdacte aan de schooi No 1 te Zevenhuizen de heer A Kugslen te Bezoien In de Yrgdag gehouden 2e wiuter vergadering van het Leesgezelschap te Zevenhuizen trad als spreker op Ds W 1 de Ridder van Doesburgh die als altgd door zunr geestige voordracht zgnen hoorder een genoegelgkeu avoud verschafte De volgende open brief zag gisteren het licht Arnhem 80 November 1884 Den Heere J Kuiper Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Jmtterdam Mijnteer de Profestor I Thans nu de teerling geworpen is en het den welgeziuden en vaderlandslievenden kiezers in de dsarbg belrokken districten niet heeft mogen gelukken om na den diep betreurden val van onzen waardigen Schimmelpenninck en zgne onverdiende verwijdering uit de thans vernieuwde Tweede Kamer alwaar hij had hehooren te ölyven hem in een der twee vacant blijvende districten benoemd te zien gevoel ik eeue wezenlijke behoefte om mgu opgewonden gemoed en mijne wel verklaarbare en niet te bedwingen verontwaardiging lucht te geven door deze regelen in hei openbaar tot U Ie richten daarbg verklarende U te beschouwen als de eenige oorzaak dat jé harun Schimnttlpenninck van der Oye o a niet als kandidaat in Gorinchem is gesteld geworden Bg zoo vele vroegere gelegenheden wanneer andere richtingen met knappe kundige en bezadigde kandidaten die daarop alle aampraai hadden door de kandidaLfijU didaLfijUTaa auli rtvnluLion mAm Tt Uwgeld en deze laatslen benoemd dan volgde daarop gewoonlgk de algeroeeoe kreet hierin heeft Koyper weder de hand gel gd I I De verschillende oppositiebladen zonden wel daarop af hunne veroordeelende artikelen maar geen enkel onpartijdig beoordeelaar durfde het oprecht en in volle waarhrid U onder de oogen brengen üwe aanhangers voor wie gij zoo iets bijzonder aantreklieIgks schgnl te hebben leggen hun boofd geheel en al geruslelgk daarbij neder en gehoorzamen ten voLe aan hun hoofd Abraham Kuyper Moet deze rampzalige stand van zaken aUoo steeds blijven voortduren dun vind ik het thans meer dan ooit tgd dat iemand eindelgk opsta en die wezenlijke ramp alomme verkondige Zoo voor ons vaderland dat ik in oprechtheid lief heb als voor onzen geëerbiedigden Koning aan Wien ik mg altijd door trouw en eerbied eibonden heb gevoeld reken ik het dan ook ten volle van mijnen plicht openlyk daar tegen op te komen en ernstig te protesteereu tegen alle onverschoonigke en strafbare inmengingen door U ten allen tgd op alle gebied en dezer dagen wederom zoo ruimschoots uitgeoefend om Vw doel te bereiken en Uwe heerschzucht te bevredigen hetgeen ik altijd als kaokreus en rampzalig voor Nederland bigf beschouwen Wordt de ridderlijke Jiouding van onzen waardigen Schimmelpenninck in deze zoo treurige zaak door eeu ieder door alle bladen zelfs door Uw Standaard erkend en geprezen de houding en de handelingen zgner antagonisten bij dezen aan den dag gelegd zijn op lyn zachtet uitgedrukt verre van ridderlgk te noemen hiervan liggen de duideIgke bewgzen onder mgne berusting üp ragnen 79 jarigen leeflgd gevoel ik deze openlijke verklaring aan gnnsch Nederland en aan mgzelven verschuldigd Ie zijn Die ooren heeft oin te hooren die hoore Mattheut Xlll x 9 Eeu irder wachte zich voor schade jet C J Van Tdïll tan Sbrooskeeken De Standaard geeft een kroniek van de ontwikkeling der anii revolutionnaire partg van 187S af het jaar toen dit blad zgu loop begon In 1872 bestond de Anti revolulionaire pang in de Tweede Kamer uil 3 lellen namelijk de hh J W V Loon voor Amersfoort P H Sanymaus Vader voor Goes en O bar von Wassenaer van Catwijok voor Leiden In 1873 werden 4 zetels gewonnen te Deventer Gorinchem Leiden en Utrecht 1874 3 zetels Gouda twee en Amersfoort 1875 2 Haarlemmermeer en Middelburg 1878 geen vermeerdering IR77 3 zetels verloren Ueventer Gouda en Utrecht 1373 1 zetel verloren te Haarlemmermeer en 1 geKonnen Hilversum 1879 3 gewonnen Gorinchem Steenbergen en Zwolle 1880 stabiel 1881 3 gewonnen Delft Goes en Zwolle 1882 2 Gouda en Zutphen 1883 2 Arnhem en Tiel i 1884 gewonnen 6 en verloren 1 De heer H C Stork mgn ingenieur te Almeloo tgdelgk te Delft nordt sedert Vrijdag jl toen hg van dai r via Botterdam naar Almeloo zou sporen vermist De Begeering heeft beslaten kredietwetten in te dienen eu wel naar aanleiding van een brief tan den Voorzitter der Tweede Kamer van den volgenden inhoud Ik heb de eer Ier kennis van U E te brengen dat de voorzitters der afdeelingen het gevoelen van de leden der Tweede Kamer hebben ingewonnen over de vraag in hoeverre het mogelgk zou zijn de ontwerpen der algemeene begrootingswetlen nog vóór den aanvang van het volgend jaar te behandelen Olschooo men in elk geval zoo spoedig mogelgk die ontwerpen in de nfdeelingen wenschie te onderzoeken en de verdere voorbereidende werkzaamheden daarover wensch te te zien volbrengen was de meerderheid der leden van oordeel dat nu onder anderen de begrooting v N I voor bet dienstjaar 1886 nog moet worden vastgesteld het ook bij de grootst mogelijke krachtsinspanning bezwaarlgk gelukken zou die ontwerpen der staaisbegrooting binnen den bepaalden tgd af te doen Van verschillende zijden werd iutusschen de raeening geuit dat al zou men er ook in kuunen berusten dat de dienst van 1885 voorloopig door kredietwetlen verzekerd werd bet niet op den weg der Kamer lag de Brgeering uit te noodigen om van dat hulpmiddel gebruik te maken Ik achtte mij verplicht door medederling van het bovenstaande aan U £ de aandacht der Regeering op het gerezen bezwaar te vestigen het aan baar beter inzicht overlatende te beslissen wat ts doen ig om daaraan tegemoet te komen Het Dbl V Z H bespreekt den toestóiid van het oogenblik ineen artikel getiteld Honger en Koude en noemt het raadselachtig dat vooral bg het naderen van den winter met als het ware een wedstrgd aanschouwd wordt naar t Koloniaal Werfdepot Ue Minister van Koloniën vraagt thans weder 2000 man troepen voor het Indische leger gedurende bet jaar 1888 Hij vraagt er niet meer omdat zich in den regel slechts 1100 a 1200 Nederlanders s jaars tot Jieostnemiug te Harderwijk aanmelden De overigen moeten uit den vreemde komen Wie echter beter weet in welke betrekkelijk voordeelige oondiliëu de oppassende onderofficier en soldaat iu ludié leeft gemakkelgker en met veel minder zorg dan tal van ambnehtslieden in Nederland van hem s het voor hel D v Z H een raadsel waarom ouder de tegenwoordige minder goede sociale verhoudingen Harderwgk niet aauzieulgk meer vrijwilligers tot zich trekt Inhoudsopgave van No 5 van het Maanditad tegen de vervaltching van Levensmiddelen en Uandeltartikelen iiOaa dagelijksch brood en zgne vervaUohiugen Sterke Drank Een kleursiof vervalsching Iets over Bouillon vltesch extraoi Saffraat vervalschiiig Zwavelzuur koper in meel Vergiftige Anilinekleurstoffen Onderzoek van levensin en haudelsart gedurende de maand November Herhaalde overtreding in zake levensmiddelrn vervnlsching Korte berichten Hygiene en Induetrie Een uitmuntende driukwatersoort De inwerkingvan wgiisoorlen op flisscbenglas Tiuhoudeudegroenten in blikjes Vergiftiging door brood Invloed van koude op bacteriën Lijst van personen tegen welke gewaarschuwd wprdt Practisch Allerlei Luchi vervalscbiug Ingezonden Correspondentie Vraagbord Eeu nuttig adres aande Tweede Kamer Advertentien Buiteniantfsch Overzicht De Tonking dtbatten in de Fransohe kamer hodden nog een staartje In de zitting van Vrijdag stelden Carnot en SpuUer een motie voor betrekkelijk de Cbineesohe quaestie van den volgenden inhoud He kamer volhardende bg haar rslnit om het traciaat van Tien Tsio in zijn geheel ten uitvoer te brengen neernt acte van de verjilaringen der regeering rekent op hnre doortastende handelingen om de rechten van Fraiikrgk te doen eerbiedigen en gaat over tot de orde van den dag Deze motie lokte geenerlei bestrgding eu werd zeer kalm opgenomen Met een meerderheid Van 302 tegen 185 stemmen werd de motie aangenomen en ging de kamer tot hare dagtaak d w z tot de behandeling der begrooting over Omtrent de Tonking aangelegenfaeden weet nog de National mede te deelea dat de ouderhaudeliugen met China zijn gestaakt tot dat de toegezegde versterking in Tanking zal zijn aangekomen en dat evenmin voor dien tgd militaire operation zullen ondernomen worden Het door de Kamer aangenomen ontwerp van wet waarbij aan de regeering de kredieten voor Tonkin verleend worden is bq den Senaat ingekomen eu deze heeft op voorstel van den heer Mareére besloten het tot onderzoek in handen eener bijzondere commissie te stellen daar hei hier een politieke aangelegenheid grldt Dit besluit viel met 123 tegen 116 stemmen Onder de tegenstemmers bevinden zich de voorstanders van het kabinet Ferry Iutusschen wordt het geduld van het Fransche volk op een zware proef gesteld De natie wil dat aan de Tonkinexpeditie hoe eerder hoe liever een einde kome en hoewel de jongste besluiten van het parlement het vooruitzicht hierop vooralsnog niet spenen mag men aannemen dat Ferry van de eerste de beste gelegenheid gebruik zal makeu om een eervolle vrede te sluiten welke aan Fmukrgk het bezit van Tonkin verzekert De hoofden der oppositie in het Britsofae Hoogerhnis hebben jl Donderdag weder een conferentie gehad met Gladstone lord Harlingtoo en air Ch Dilke over het verschil van meeuing betreffende de franehiee iiil Als zeker wordt gemeld dal die bgeenkomst tot overeenstemming geleid heeft en ilat dientengevolge gisteren Maandag de reditlribution bill ontwerp van wet tot eene nieuwe verdreling van het land in kiesdistricten bg het Lagerhuis ingediend zou worden Het is voorzeker onnoodig in herinnering te brengen de verdienstelijke daad van koning Humbert toen hg tijdens de cholera epidemie te Napels persoonlgk de gasthuizen eu hospitalen bezocht om niet alleen de arme lijders te helpen en te troosten maar daardoor een paniek onder de domme fanatieke menigte wist te bezweren De gansche beschaafde wereld juichte den moedigen vorst toe en bet is zeker een verbigdend verschijnsel te noemen dat al dejeden der volksvertegenwoordiging daar te lande van welke kleur of partg ook eenstemmig een welverdiende hulde aan hunnen koning voor zijn edelmoedige opoffering hebben gebracht In d laatste zitting van bet parlement hadden Sau Donato en Onvaletto ea motie in dien geest voorgesteld en onder leveudiite toejuiching werd eenstemmig een adres vastgesteld waarbg de kamer haren dank en bewondering brengt aan de edelmoedige bandelwgze van den hertog van Aosta een afzouderlinge commissie werd benoemd die dit adres den koning zul aanbieden In dezelfde zitting werd door den minister Depretis een welsonlwerp ler tafel gebracht waarbg het nemen van uitgebreide gezoudbeidsmaatregelen io Napels werd voorgesteld De knmer van bet dringende van dit wetsontwerp overtuigd besloot bet vooptel zoo spoedig mogelgk iu behandeling te nemen Het voorsiel van Duitschland om bet Congogebied neutraal te verklaren is van ofBoieuse zijde openbaar gemaakt In hoofdzaak komt daarin het volgende voor Het 1 eginael van vrgheid voor handel en scheepvaart in het bassin eu de mondingen der Congo is in de conferenlie met algemeene stemmen vastgeateld Hierdoor vervalt een der machtigste hinderpalen tegen eeue volledige en blijvende opening van dat gebied Het is echter niet voldoende in theorie die vrgheid te proolameeren Het met haar beoogde doel kan eerst d ïu orden bereikt wanneer aan het stelsel van vrgen handel de noodige politieke waarborgen worden gegeven om de praciische uitvoering er van te veizekereu Philanihropisohe geestdrift is een krachtige prikkel voor de baanbrekers der beschaving maar onvoldoende wanneer het er op aankomt den internationalen wedstrgd in het nieuw geopend gebied op algemeene geldige volkenrechtelgke grondslagen te regelen Het Europeesche staatsrecht kent ten dien opzichte het volkenrechtelijke middel ueutraalverkiaring en er bestaat geen reden ora dit proefhoudeud bevonden middel voor hel Conga gebied ondienstig te achten Niemand tuch zal het betwisten dat bij de volkenrechtelgke beslissing over de toekomst van het Congogenied alle raogelgke voorzorg moet worden genomen omdat men in staat zg de krachtigste belemmeringen op Ie werpen tegen het uitbreken van gewapende conAicien in die landstreken dus ook legen pogingen om die gewesten tot een basis van oorlügsoperatiëu te maken De juistheid van dit oogpunt eenmaal erkend zgnde volgt daaruit van zelf de eisch tot neutraalverklaring van het Congobassin en zijne mondingen De oppervlakte van het Congobasstii zooals zg in de Conferenlie is vastgesteld bedraagt ongeveer 1 300 000 vierkante mglen Volgens het voorstel VBO Affleriks hetwelk niet in zgu geheel is sangeuomen zou het 3 millioeu zgu geworden StauUy heeft in eene breedvoeiige rede betoogd dat al siniien de mogendhedeu eene overeenkomst ter uitroeiing van den slavenhandel iu het Congogebied het toch oudoenlgk zal zgu om aan de slaverng zelve een einde te maken daar zg bg de Afrikaansche bevolkingen vtel te diep vastgeworteld is om bare geherie afschaffing met eeuig vooruitzicht op volledig succes te ondernemen De koning van Bumenié heeft eergisteren de parlemeniszitiing geopend met een troonrede waarin hg gewag inaaliie van de nieuwe kieswet en eonslaleerde dat de verkiezingen overal in de beste orde zijn afgcloopeo Met alle mogendheden voornamelijk met de uabnurstalen onderhoudt Bumenié de vriendscbappelgkste belrekkingen Gesteund door den thans heerschendeu vrede kan het land zich inwendig versterken en tot moreele en materieele ontwikkeling geraken De Koning verklaart voorts dat bet noodig is de moderne middelen van bestaan voor het volk toegankelgk te maken het staaisbesiuur Ie verbeteren en aan de rechtspleging meer zekerheid te geven opdal bet volk er meer vertrouwen in krijge Voor hel onderwijs en de opleiding van het volk moeten alle mogelglie offers gebracht worden maar ook de Kerk mag men niet vergeten en de toestand er priesters eischt verbetering Vervolgens wordt iii de troonrede melding gemaakt van bet leger en van de middelen van gemeenschap Met veel nadruk sprak de Koning over het oeconomiscbe vraagstuk vooral over de landbou crisis aardoor Europa geteisterd ordt en die iu Eumenié zich dubbel doet gevoelen dewijl zg daar pok een geldcrisis veroorzaakt heeft Wel werd dit land door de crisis getroffen toen zijne financiën in orde waren maar toch zal zg maatregelen noodig maken welke moeten dienen om den landbouw en de ugverheid op te beuren INGEZONDEN Mijnheer de Redaettut Werd er iu nw bloid onlangs volkomen terecht geklaagd over bet zander voorafgaande kennisgeving afsluiten der waterleiding thans is daaraan eenigermate tegemoet gekomen De waterleiding is deze eek eenige nachten achtereen afgesloten en daarvan werd vooraf hier en daar kennis gegeven Met erkeulelgkheid moet dil worden geconstateerd Doch kon de Directie nog óén stap verder gaan en dezen maatregel algemeen maken en de afsluiting bg alle aboou doen aankaudigen er as afdoende tegemoet gekomen aan een algemeeuen wensch van het publiek A De Effectenl eurs XLII Amsterdam 1 December 1884 De algemeene toestand is in de jongst verloopen veertien dageu weinig veranderd Binnenlandsche en koloniale aarden bleven gedrukt in weerwil van het volteekenen der ƒ 9 000 000 voor de Indische Bank Ëuropeesche waarden bleven roeereudecls in voste stemming Mexicanen daarentegen brokkelden af wegens de verwerping van de regeliiigsvoorstelleu Amerik sporen dobberden als naar gewooiite doch sloten vrg gunstig BiNNïKLANDScuE wAAEDiN Staat provinciale en gemeentefoidten Onze Staalsfondsen zijn iets flauwer behalve integralen die hooger sluiten ee s Van de andere soorten verbeterde 8 i pCt Amst leening en verloor 4 pCt do n Noordzeek 1 pCt Premieleeningen Amst loten stegen R V f gemeente or doch Kanaall flauwer Spoaraegleeningen Aand Hall sp sloten 2 do Staatssp l i do Bgnsp Vi liger de laatsten kwamen weer iets op daar het verlies in den loop der week l i bedroeg Obl Geld Ov sp aren U aand oeuir l j l Ind sp 2 obl do 79 1 pCt hooger Gtsi obl ceulr l i flauwer Bokstels zwakker Tramwegleeniiigen Gooische tr 3 Ind 3 ii N en Z Holl i Samarang 1 pCt flauwer Fittantieele en Induttrieele aarden Aand Kol Bk sluiten Zaterdag 22 d i SVj pOt lager dan voor 14 dogen De indruk door de mededeelingen op eeue voorloopige vergadering verkregen wns niet guostia Het plan der Directie is wel goed bedacht maar er zgu redenen in overvloed om het niet te doen slagen Het voorstel is om 6 raillioen aan 6 pCt obl a pari uit te geven de helft zou door de aandeelhouders moeten genomen worden terwijl men hoopt de andere helft bg de crediteuren te plaatsen Ue oondeelhonders die morgen inschrijven hebben tevens het rechl tol gelijk bedrag als hunne insohrgving anndcelen te converteeren in pref 5 pCt oaiidetltn Tol uog toe bestaat weinig kans dat deze plannen zullen doorgaan De inolieven die machtige handelslichamen als de Nederl Bk en de Handclmg hadden om de Indische Bank Ie steunen blgken voor deze instelling niet te bestaan en als geldbelegging is zg in de eerste jaren althans weinig aaubeveleniwaard De aand der Indische Handelsbk noleeren 31 d i 5 s en de 4 pGl obl noteereo 63 d i 5 pCt lager dau voor 14 dageu de 6 pCt obU avanceerden 2 741 4 de 5 pCt obl der Ncd Ind Lsndb mg werden voor 88 h t verhandeld Waarlgk geen gunstige verschgnselen I Groote belanghebbenden crediteuren hebbeu van de nood een deugd gemaakt en hun kwade posten verbeterd door belangrijke inschrijvingen a pari niet met de bedoeling om de obl te houden maar om die spoedig Ie realiseeren ten einde het dreigende verlies zooveel mogelijk te beperken Zoo beweert men dat met deze daling der obl Landu mg in verband zou staan die in Ned Bk welke 2 die iu Handelraü welke ea die in Int er en hv Bolt die 14I 4 bedraagt Andere waarden die door de paniek werden medegesleept herstelden zich flink Zoo verbeterden Afr Hv 11 Amst Bk S a Hv Amst 61 Kasv 2 Ontv en Belaalk ook 2 pCt Twentsche Bk sluit voor aand 1 pCt lager evenzoo Nederl en Java Innlinde daarentegen verbeterde 3 s pOt EvBOPEESCHE vtAABDEN Stoati ondien Hong 5 pCt goudl steeg d pCt l s Portugeezen zgu voor 3 pCi Vs our 5 pCl 6 hooger 48 sp 87 Vi Bussen onderscheidden zich door hun flinke houding die een avans van u l i tengevolge had Öosterleeningen noteerden 58 o9 it 80 it 73 94 Vi5 84 9 76 SS g SO 75 a CU 83 goad 103 Turken waren ook willig giepriv 78V8 6 pCt gereg 17 8 pCl do Id j Egypte voor 4 pOi l g Rauwer voor spoorwegl 1 pCl aangenamer Premieleeningen De voornaamste wijzigingen in deze afd zijn een avans van voor Weeneo van l i voor Köln Minden van 1 pCt voor Boss 66 een verlies van 1 roor Antw vau l i voor Oostenr 64 Spooncegleeninge Aand Warschan Weenen zgn 3 pCt aangenamer 62 g Van de Bussen verbelerden 1 pOi Iwaug Dombr Poli Tifl en Z W Morsch Sysr 55Vs Bias Wiasm 66V Jndnitrieele en finantieele waarden In deze afd zgn alle varialiëii onbeduidend Amehikaanscbe waabden Slaat ondten Louisiana s stegen 2 van Brazilianeu 65 l i 83 1 83 l s Daareuiegen waren lager Mexicanen enl i Braz 75 37 Venezuela s i Pe zeer vast 9 7 1 Spooneegleeningen Wanneer men alleen let op de DOteeriogeu van Zaterdag eu geen rekening houdt met de groote vencbillen die iu deze soorten den eeneu dag met den anderen opleveren dan zou ineu over de stemming dezer waarden zeer tevreden kunnen zijn voor de meeste soorten toch is een avans van 1 a 3 pCt te constaleeren doch afgescheiden van deze misschien door de koersen van heden weder te loor gegane verbetering meeut men toch dat de stemming vaster wordt De dwaze larievenstrgd heeft nog wel niet uiigewoed maar de pogingen die beproefd worden om t algemeen belang Ie dienen door tegenstrgdige particuliere belangen te verzoenen schgneu meer kans op succes Ie hebben Induttrieele waarden Colorado s zgu is Vs aangenamer doch Maxwell s verflauwden eer i en 1 pCt Peomngatie bente 3 i pCt T PS Heden was de toestand gunstiger In de eerste plaats waren Indische aarden williger Kol Bk 2b U aand Ind Handelsbk 32V8 34 5 pCt obl do 72 i pCi dito 81 Ned Bk verbeterde 1 en Handelrog contant 2 g pCt De kansen voor de leeuing der Kol Bk staan gunstiger Afr Hv 41 lager Ouie Staalsfondsen ferm drieën 79 4 Van binneul sporen zgn aand Staaltap J i gedaald do Ceulrual eu Uijn s gestegen Ëuropeesche aarden wireu mede zeer flink vooral Russen bleven bun siggen volhouden 83 lOS Gr Buss Spwgmg 125 Amerik waarden bleven voor Staalsfondsen ferm en du sporen onderscheidden zich door hun flink verloop ener ging veel om K antongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 28 November 1884 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambteuaor van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Botterdora VEROORDEELD A V koopman ie Zevenhuizen tot 2 boeten van 10 gulden of 4 dagen wegens jagen op een anders jncbiveld in den Zuidplnspolder onder Zeveuhuizefi zonder jaohlncie en zonder schriftelgke vergunning vnn den eigenoar of rechlhebbende J V d L arbeider te Bleiswgk tot 3 gulden of 1 dag wegens op den grindweg onder Bleiswgk als voerman van een wagen beladen met stroo bg het tegenkomen van het rijtuig van den Burgemeester van Bleiswgk niet voldoende naar de rechterhand nithalen voor de helft van den weg tengevolge aarvan het rgluig van den Burgemeester zeer moeielgk heeft kunnen passeeren H B voerman te Moercapelle is deswege vrggesproken H G veedrijver te Nieuwerkerk lot 2 boelen van 3 gulden ai 2 dagen wegens laten loopen van kalveren op eens anders grasgewas onder Moordrecht en drgven van kalveren op een voetpad aldaar D K en C K veedrgvers te Nieuwerkerk ieder tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens laten loopen van schapen op eens anders grasgewaa onder Moordrecht en drijven van schapen op een voetpad aldaar C B koopman te Waddinxveen tol 3 galden of 1 dag egcns rijden harder dan in een matigen draf met een kar bespannen met twee honden op den Kerk eg ie Waddinxveen C V d W oud roestverkooper in de Keizerstraat te Gouda tot 3 boelen van 3 galden of 3 dagen wegens koopen van een onbekend man van een schop een riek eu een hooivork tonder dat bg die koop twee getuigen tegenwoordig waren en niet tentoonstellen vau die gekochte gereedschappen in zijn winkel gedurende drie dagen na den dag van inkoop en geen aanleekening van den inkoop houden in zgu register A N uildrager in de Houtensteeg te Gouda tot 2 boelen von 3 gulden of 2 dogen wegens koopen van een onbekend man van een stoel zonder dat bg die koop twee getuigen tegenwoordig waren en niet lenloonstellen van die gekochte stoel in ziju winkel gedorende drie dagen na deu dag van inkoop S K pakbuiskuecht te Gouda tot 3 guldeu of l dag wegens met zgn wagen bespannen met een paard rijden harder dan stapvoets over de beweegbare brug op den Kleiweg te Gouda J J schipper op het ijalksohip Zwaantine tot 3 gulden of 1 dag wegens niet voldoen aan het bevel van een agent van politie te Gouda om zgu schip dat in de Turfsingelgracht nabij de Mallegutsluis de voori belemmerde te verbalen H V S koffiehuisbouder op de Markt te Gouds tot 5 gulden of 1 dag wegens na 12 uur s nachts aanwezig hebben von bezoekers in zgn koffiehuis Gevonden en oau het bureau van Politie gedeponeerd Een stuk bruin Fluweel eeu onderstuk van een goud Oorbclletje eeu dit goud met bloedkoraal eeu Kruilonw een Portemoonaie met 321 eat een zwarte wollen Doek een gouden Oorbellelje een Onderstuk van een gouden Oorbellelje een dito met bloedkoraal en een geele Koraal mei goud dienende tot Oorbel CORBB8PONDENTIE H beklugt zich er over dat met voldoeade aa oterheidswege wordt gezorgd voor het atrooiea aii xiad op sommige punten lO de gemeente b de tegenvroordige gladde straten Vooral bij cd op bruggen is dit zeer noodzakelijk daar het loopen op deze wijze getaarlijk wordt Zondag jl is er iu de avoaduren menig loetganger oitgegledcn en heeft zich gedacht bezeerd tfargerlUice Stand GEBOREN 29 Not Oerrit Johacaes oaders G van X eer en O H C van Nestelrode 28 Jacobus Alexander ooilcri S Mikkers en A Bloot SQ Anna Maria ouders C A Looyaard en R de JoDg SO Leoaardus ouders L ran Duoreu en F Dunkaarts 1 Dec Abraham Johannes ouders D N Sas en M J Tak 1 Balthazar oaders G bibbes en E de loog OVERLBDfcN 28 Nor A T Str r 7 m 26 G C Visser O j II m 80 W G Blok 1 j 6 n M C Herngreea 12 j 1 Dec M van Deth 4j W ZwaaDeveld 63 j Moordrecht GEBOREN Aana Maria ouders H Koops eoM Streog Haastrecht GEBOREN Johannes Leonardos ouders C Hoogeveen en G Verkleij OVERLEDEN K van Egk 6 m Vliet GEBOREN Gerrit ouders T Vermeg en A Ileükoop ADVERTENTIEN Heden ontsliep zacht en kalm in haren Heer en Heiland mjjne dierbare Echtgenoote PIETERNELLA ROEPERS in den ouderdom van ruim 25 jaren GoaJa A J VERSCHOT 2 Dec 1884 en verdere Familie