Goudsche Courant, woensdag 3 december 1884

De St Nicolaas Etalage is gereed Aanbevelend Haven B 17 RAAIJMAAKERS Banketbakker 1884 VrUdag 5 December J 1 3166 GOUDSCHE COURANT Piieuws en Adnerlentiehlad voor Gouda en Omstreken oor d e G eKCLoeDn te O o CLd su De Jaargang 1885 gaat ter perse Belanghebbenden gelieven VERANDERINGEN zoo spoedig mogelijk op te geven ten Kantore van de Uitgevers G B van Goor Zonen treedt op mr mr Thorbecke Beranen van een Zoon B SIBBES M Jow Oouda 1 Dec 1884 By het nederleggen tbd zgn ambt als Notaris betnigt de ondeigeteekende zgnen dank aan allen die hem gedurende byna 50 jaren welke hg in die betrekking werkzaam was hnn vertrouwen hebben geschonken ep ook voor de bewgzen van belangstelling die hg bg de benoeming van zgnen Zoon G O FOBTUIJN DROOGLEEVER tot zgn Opvolger mocht ontvangen Gouda den 1 December 1884 W J FORTUIJN DROOGLEEVER De ondergeteekende betuigt zgn hatteIjken dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bg gelegenheid van zijne BENOEMING tot NOTARIS alhier G C FORTUIJN DROOGLEEVER Gouda 1 December 1884 De Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda bericht dat hij de minuten registers en repertoiren zijns Vaders den Oud Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER heeft overgenomen en dai zijn Kantoor voorloopig gevestigd blgft in de Peperstraat en geopend zal zijn van des morgens 8 tot des avonds 8 uren en hg na dien tgd aan zgne Woning Turfmarkt H 66 te spreken is 1 December 1884 De ondergeteekende kan niet nalaten zgnen openigken dank te brengen aan den Heer W DEN HERTOG voor zijne trouwe werkzaamheden als PulpAgent aan mij bewezen G HOUDIJK Om last en moeite te voorkomen worden H H Gasverbruikers beleefd verzocht dtór waar dat noodig is hunne Gasmeters tegen de vorst te vrgwaren DE DIRECTIE Mevrouw MOLEN AA ft CRABETHSTRAAT vraagt tegen FEBRUARI eene flinke I goed kunnende koken en werken Gelieve zich te vervoegen bg Mevrouw SPARNAAIJ Molenaar Gouwe Mejuffrouw E VERHOEF Achter de Vischmarkt verlangt tegen 5 Januari 1885 TWEE mmm boven de 12 jaar Loon ƒ 0 75 per week Wie nog St Nicolaas cadeaux voor Heeren Dames en Kinderen wil geven koopt ze bij Van OS op de Kleiweg E 73 Die heeft fijne zaakjes voor weinig geld Nieuwe stukjes APPELEN zure 20 et de 5 ons Nieuwe PRUIMEN 16 et de 5 ons I ledere week versche EIEREN en prima KAMPER BOTER G H SCHUTTELAAR MARKT A 90 Gouda November 1884 KVVa N3SiVVH3S KVA DNiivinudo Opnieuw Ontvangen eene groote PARTIJ in den BOEKHANDEL van A BRIIMRMAM l Lange Tiendeweg van Arbeidsloonen verkrijgbaar bg J W KNIPSCHEER Ja Westhaven Garnizoeiis Voedings Conimlssie te GOUDA HEEBESTEDIITG van LEVENSMIDDELEN en BRANDSTOFFEN Ingevolge beschikking van den M v O zal op 8 DECEMBER 1384 eene Harbesteding plaats hebben voor de levering van SPEK en STEENKOLEN ten dienste van de menages der troepen in garnizoen te Oouda voor het tjjdvak van 1 Januari 1885 tot en met den 31 December 1885 De voorwaarden van levering liggen dageIgks van 10 12 uur sm ter lezing op het bureau van den Garnizoens Commandant alwaar ook de Herbesteding op bovengenoemden datum des middags ten 12 uur zal plaats hebben De Majoor STRAATMAN Boerenhofstede Men veriangtTE HUREN eene BOEBENB OF8XEDE met minstens 30 Hectare OUD WEILAND en ruime GEBOUWEN in de Provincie Zuid Holland Brieven franco Hulppostkantoor Looiduinen onder letter M KLEIWEG iB W van de Pavoordt KORTE TIENDEWEG Bericht de ontvangst van eene prachtige keuze Salon Kamer en Kachelkleedjes zeer geschikt voor St NlCOLAAS CADEAUX A L W E 3D E K ÜÜII fijne DASSEN en HANDSCHOENENontvangen St Nicolaas Etalage metSurprise Kleiweg E 73 van O 8 A M Tailleur M VAF DEE BÏÏE BANKETBAKKER Wgdstraat Heeft de eer te berichten dat bg gelegenheid van het St NICOLAASFEEST hg weder ruim voorzien zal zgn van Goed gfcvulde Boterletters Fijne Chocolaad en Suikerwerkt o alsmede alles wat verder tot het vak behoort on beveelt zich tot legering daarvan minzaam aan Uitnemend sedert 17 jaren beproefd l e Itijulaiidsche Druiveii Borstliuniji tedert jaren met sUeds klnornen snccts iii fïebruik bereid uu hel ixtrnci mr Erlezene Rijulaudicbedraiven en drievoud nrzuiverde riettuiker Indenrorm au vloeibaren honig wordt hij alleen echtbereid door W H ZICKENHEIMEB ie Mmm Het is het efjelstr anngeiiaamate en krachtdadif tle Halsmiddii bij hoest heesohheld versiyming keel e borstkwalen Klnderhoest enz Door tnl van nanberelingen en geiuigeoissen vordl du gettnafd Alleen echt vrrkrugbaar in Urgohen fl 3 met geele 4 fl L met roode en a 65 Crnt met ffltte capBulen welke uerenstaand fabriek fltempel dragen te Te onda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg V Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwijk bij 0 G V d Berg DnÜTITl V GhNEZING anverkieiend wordt DilLlJnllliii ovL reeiigekomcn 1 oor een bepanide prgs be taalbaar na Ki nezia t Daartoe rijn 20 kamers ttr beschikkinj dsr pahentpn fffsleld u ARHSI GEllS heflmeester van breuken Ghoknplaats 35 te ANTwtKPKN Snelpersdruk van A Brinkman te flnuda BINNENLAND GOUDA 4 December 1881 De pleidooien in het geding betr de Gastbuiakerk op de Ooalbaven alhier aovankelyk bepaald op Vrijdag 5 December cdIIcd op dien dag niet worden gehouden daar zij door de fiecbtback zgn gilgedeld Jan Stetena en Frans ran der Heü beide jonwera wanende albier lyu door de Politic aangehooden wegeni diefalal ran een teil nit eeif Schip liggende in de Zeugeatraat alhier eu bedeu morgen naar Kotterdam orergebraoht Hen deelt ons mede dat Dinadagavond iu een der talen ran het Koffiehnia Harmonie de tweede rergadering plaala heeft gehad ran dia heeren welke aan de vroeger gedane oproeping tot oprichting eener rolapukaclnb gevolg garen Het reglement door hel roorloopig Comité opgemaakt werd door de aanwezigen railgiaield waarna men orerging tot het kiezen ran het Beatour dat HO beataat nit de heeren H J Wennekea A Willen A Geitel en 8 D Boon De coniribotie bedraagt f 2 50 per jaar waarroor men bet rolapnkablad gratis outrangt Zg die róór uit Oeoeraber lieh aaomeldea worden nog tonder ballotage aangenomea schaak cokeespondeïÏtie den Haag 9de zet C 2 C 3 Oonda 9de zet F 6 n D 5 indien den Haag 10de zet E 4 n d 6 dau Gouda 10de zet C 6 E 7 In de zitting der Rotterdamiche Arr Bechtbaok ran Dinidagmorgen werd o a reroordeeid A H landbouwer bekl ran het zonder rergnnning loopen orer den spoorweg te Oouda tot 1 boete Verrolgens slond terecht M B pottenbakker en P d H touwslager te Gouda bekl ran de tapster Zelteorgcker welke een hnnner familieleden roor dief uitgemaakt had te hebben geslagen en de eerale beklaagde borendien een ruit in de tapperg te hebben rerbroken Eisoh rodr den In bekl 8 dagen ger cell en roor den 2n bekl S dagen ger cell Hierna werd behandeld het rerzet ran L v D Jzn schcpsbonwmeester te Ouderkerk a d IJsel door de Rechtbank den 28 October II bg verstek reroordeeid tot 15 dagen ger cell wegens beleediging ran den reldwachter Schippera De reldwacbler constateerde ter zitting dat deze beklaagde heel reel drinkt en het bem dan roortdurend lastig maakt Verschillende verbalen waren mitsdien tegen hem opgemaakt en reroordeeliogeo gerolgd Twee gstuigen a décharge rerklaarden dat de beklaagde door den reldwachter gezocht werd en dat zij getuige geweest zgn dat eens toen hy mets deed de reldwachter op hem afkwam slompen op de borst gaf en de woorden toevoegde ik zal je wel krggen met je dronken amoelo Het O M bleef vragen in i jn reijuisitoir berealiging ran hel gewezen ronnls Mr Haantjes trad roor den beklaagde als rerdediger op In borenst zaken orer 8 dagen uitspraak Voor de Beohtbank te s Grarenhage zijn Dinsdag de pleidooien geroerd in het proces ran de directie ran het NederUndtch Tooneel contra drn heer A VoituB r Hamme directeur ran de Fransobe Opéra Het geldt de rraag of het indertijd tosschen beide direotleu gesloten coniract orer het bespelen van den Stads Schouwburg te Amsterdam geacht moet worden gecontinueerd te zgn door de herbenoeming rnn den heer r Hararoe tot Directeur dan wel of de orereenkomst moet geacht worden rerrallen te zgn door de optreding ran den heer t H als directeur generaal van den Vennootschap tof exploitatie ran den Franschen Schouirburg De heer r H beweert hel laatste de directie ran het Ned Tooneel houdt de eerste stelling rol Voor de laatste Ejrssell voor den heer r H De heer J F M te Ha e schreef onder den titel KWerkverKléttffing zonder liefdtgnen de volgende regelen in de iV Sott Ct die wij op rerzoek ran een geacht stadgenoot overnemen Veleu zullen met mij belangstellend kennis nemen van de pogingen die aangewend worden om in de behoefte aan arbeid voor den werkman te roorzien Op de liefdadigheid ran land n stadgenooten wordt een beroep gedaan om hulp ia den nood aan te brengen de een vraagt geld m nit te deelen de ander vraagt arbeid om geM te laten verdienen Thaas gebrek aan werk es in het rooijaar als de schoonmaak begint komen er roor de gewone ambachten handen te kort B n is dan zeer boos en onterredeii als men niet dadel k kan geholpen worden behangers rerrers stukadoors en timmerbazen hooren gedurende een paar maanden niet dan klachten dat men niet op den erlangden tgd wordt bediend dat men den knecht dien men wenaoht te heBben niet krijgen kan Gedurende dian tijd worden door s morgens rroeger of s avonds later te laten werken de werklieden afgebeuld terwgl aan reien de Zondagsrust wordt ontnomen dan worden adrertentiet geplaatst werklieden gerraagd dikwerf tegen hoog loon rele werklieden ran het platteland worden daardoor rerleid om naar de groote steden te trekken blijven daar om later het gebiek aan werk te sterker te doen gevoelen Met het oog op dien toestand reroorloof ik mg eene rraag zou niet een groot deel ran het werk dat nu door onze huismoeders tot san den schoonmaakitijd wordt uitgesteld in dezen tijd kunnen nitgeroetd worden Ik rraag dit naar aanleiding van een voorlieeld door een k ner vrienden gegeren deze moest eene kamer geheel laten rerlimmereu waaraan ruim twee honderd rgflig ü drie honderd gulden werkloon besteed is Met het oog op de behoefie aan werk op dit oogeublik besloot hg niet tot den achoonmaaktgd te wachten maar dit werk nu te laten uitvoeren hg werd behoorlijk op tijd bediend verkreeg uitstekend werk terwgl de werklieden bg herhaling hunne erkentelgkheid daarroor betoonden Hoereel dni nden kamers kunnen thans gererld en iiehangen worden hoerrlen willen bij roorbceld in het roorjsar eene andere trap of nieuwe ramen laten maken eene waranda in den tuin en honderden andere dingen dat alles kan nu gereed gemaakt worden ja ook geplaatst worden Ik hoor echter reeds eene afkeurende stem spreken die er roor bedankt om des winters zulk een boel in huis te hebben Ja zeker het is niet aangenaam maar ziet eens nit uw huis m het huis neen dikwerf in de eenige kamer van den werkman daar zult gg een anderen boel zien dan in uw eigen huis rerbleekte wangen rermagerde kinderen bibberende ondjes Al wat gemist kan worden is ran den wand of uit de kast genomen en alleen cii ngpenden nood naar de lombard gebracht Zg kennen helaas I het spreekwoord er is geen goed zoo groot of het gaat roor zgn meester om brood Wat zegt gij ran zulk een boel merrouw Hier rail door wat inscbikkelgkheid roor u wat op te ruimen gg hebt het in uw macht honger té stillen den werkman niet te noodzaken tol het aannemen ran eene aalmoes maar hem de gelegeijheid te schenken om door eigen arbeid in het onderhoud ran zich en de zgnen te roorzien Mg dunkt als zulk een heerlgk doel door zu eene eeoroudige schikking te bereiken IS dat er wel een heel klein beelje boel in eigen huis gedragen kan worden Ondanks de herhaalde waarschuwingen om geene petroleumlampen in gesloten vertrekken te laten branden blgft men daarmede roekeloos voortgaan Toen Maandag ochtend de stoomboot Jolan de ff il II ran Dordreoht naar Qoriuehem zou rertrekken miste men de keukenmeid Bij nader onderzoek bleek dat zg nog in hare hut op het dek lag te slapen De kleine ruimte was echler geheel roet den dikken wnlm eener nog brandenden lomp geruid en de dienstbode was geheel bewusteloos Onroiddelgk werden grerige pogingen lo het werk gesteld om haar het bewustzgn w er tegeren terwijl naar Oorincfaem geseind werd omhaar daar by aankomst der boot zoo noodig geneeskundige hulp te rerleenen Gelukkig was dieniet meer noodig de rronw was loo goed als hersteld Bovenstaande moge reien opnieuw tot waarschuwing strekken D C De heer J H Krelage uit Haarlem geeft in Semperrircns een uitvoerig verslag ran een reis naar Antwerpen en ran de conferentie die hg daar met de heeren Belpaire rooraitter van t technische Comité en Fnchs arohiteit der tuinen ran de wereldtentoonstelling beeft gehad met opzicht tot de inrichting ran de afdeeling Tuinbouw De tuinen zgn omstreeks 7 hectaren groot dat i grooler dan aanrankelgk was bepaald door hel rerf vallen ran den uitbouw oorspronkelijk roor t hoofd4 gebouw ontworpen De aanleg der tuinen is begonnen en een aantal perken zgn reeds gereed erentneele inl zendingen ran boomen en heesters te outrangen De tuinen liggen gunstig aan éen stuk Er bestaat roor den tninbonw een afzonderlgke commissie van roorlicbting Volgeus haar conceptprogramma tullen de tninbouw inzendingen van tweeerlei aard kunnen zgn of geheel of grootendeela blijvend gedurende den duur der tentoonstelling door aauplanting in den open grond van den tuin op het tentoonstellingsterrein of door deel te nemen aan de bgzondere wedstrgden tijdelgke tentoonstellingen rac enkele onderdeden ran den tuinbouw Voor beide soorten ran intendingen zullen ongetwijfeld prijzen worden uitgeloofd bestaande in diploma s roor gouden zilveren bronzen medailjea enz Voor de aanplantingen in den open grond wordt het terrein gereed gemaakt Voor de tijdelijke tentoonstellingen wil meu een sfzonderlgk gebouw oprichten dat lérens voor andere doeleinden kan orden gebeiigd wat de heer K echter afkeurt evenals een ander denkbeeld om nl de omgering ran een in het Nijrerheidsgebonw op te richten orkeat roor tijdelgke luinbonw tentoonstellingen te bestemmen Men moet echter op dit punt de nadere beschikkingen afwachten Maar niet omtrent de aanplantingen in den open grond Daaromtrent raadt de heer K hrt nemen ran een roorloopig besluit aan de inzenders aan opdat men gereed tij als t programma vereohgnt dat terens de voor dit onderdeel te bepalen termijnen ran inzending nog zal moeten meedeelen Het uilroerend comité is róor de opening ran de tentoonstelling rerplicht de tuinen een behoorlek aanzien Ie geren en zal daarroor zonder twgfel roor eigen rekening beplantingen moeten doen Hiertoe zal het comité echter eerst zoo laai mogelgk orergaan ten deele omdat naluurlijk de voorkeur gegeren wordt aan beplantingen van inzenders en ten anderen omdat de meeste dier beplantingen welke terens rooral lot dekking zullen moeten dienen eerst dan zullen kunnen worden uitgeroerd als de rerscfaillende gebouwtjes die in de uine een piaata zullen rerkrggen zijn opgertcnt Zoowel in het eigen belang ran hetXuitroerend comité als in dat der inzenders is duL zeer rerklaarbaar onlangs het besluit genomen dafsroor de plaatsruimte in de tuinen roor aanplanlingenXaldaar niels in rekening zal worden gebracht diKis een afwijking ran de algemeene bepalingen diefde inzender roor tuinbouw niet uit het oog raogeiK erliezen De heer J dringt derhalre op rooi4oopiW aanmelding en roorbereiding aan omdat wm ruim kunnen inzenden wat rxior den handel en des aiivoer onzer boomen heesters planten enz zeer nuttig zal kunnen zgn Persoonlijk is hg gaarne bereid zooveel ogeiyk ter bereiking van dit doel mede te werken en by biedt daarom zg n lusechenkomst aan aan de aanstaande inzenders die reeds nu wenschen te onderhandelen omtrent de beplanting ran voortbrengselen op het tenloonslellingsterrein Het A F d D oi tleent aan een particulier schrgren uit Nederlandsoh Indie het volgende slanltje ran goedkoop recht aldaar Willende hrt recht toegankelgk maken en gelgk