Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1884

erkend vordt bepaald Voor de geheele Molukkeo preekt recht de Baad ran justitie te Makassar M nheer Anoe heeft een joogeu Ali geheeten Ali il i jn heer een koopje geren Ali doet niets M nheer port hem aan om wel iets te doen üie por is io Ali s oog een klap Getuigen kokki en baboe De Baad tal het uitmaken Anoe iroout op Amboe de Baad tit te Makassar Heer Ali kokki baboe opgeroepen De Baad is rerleederd de advocaat heeft de indulgentie der reohtbspk voor Anoe ingeroepen Vertschlende omstandigheden drift provooatie Uitspraak 1 boete en in de kosten Anoe komt er goedkoop af t is om te lachen één pop Juist ééa pop maar tie de rekening Boete ƒ 1 Griffierskosten en vonnis 22 Beis naar Makassar Anoe 400 Ali kokki baboe 300 Verblyf aldaar Anoe een maand 200 Alie kokki baboe 100 Terugreis Anoe 400 Ali kokki baboe 300 Totaal ƒ 1723 Zegge Eén duizend zevenhonderd Iwee en twintig gttldeu kosten en één gulden boete under den titel Ous daxeljjkscli brood en zijne vervalsohiugen A sohryft het Maandblad tegen venahching va Levensmiddelen e Handeliarlikelen Goed tarwebrood moet bigkeos het gemiddelde Tan een groot aantal onderzoekingen in hoofdzaak ongeveer 38 pCt water 6 pCt eiivitsloffeo 40 pCl zetmeel en 1 a l s P t asch bevatten roggebrood 44 pCt water en 45 pCt zetmeel by overigens ongeveer gelgke cgfers voor de andere bestanddeelen Teneinde een eigen oordeel te kunnen vellen over het geen moet zgn en hetgeen is nameu wij op verschillende plaatsen monsters en onderwierpen die aan een onderz Wy willen onze lezers niet vervelen met lange becyferingcn van analyses doch slechts het resultaat vau versohilleade onderzoekingen in sprekende getallen vermelden Den gewoon 2 cents Hollandsch of Duitsch broodje kadetje alhier gekocht in verschen toestand weegt 75 gram eu houdt 42 gram of ca 56 pCt water bij een zetmeelgehalte van ongeveer 31 pCt Aannemende dat 38pCt water geoorloofd zgn en zelfs Doodzakelgk om goed brood te bakken krijgt men een verschil van ISpCt water aarvoor onge eer een halve cent betaald wordt zoadat dus het dninwater Tolgens deze berekening gerealiseerd wordt tegen ongeveer 40 oenten per liter d w z dut geheel afgetckeiden van de niet meegerekende eu alt noodiakelyk betchouwde 38pCt water Wanneer wg on behalve deze beschouwing welke op de Kaarde van hel brood betrekking heeft oog letten op het feit dat brood met een zoo hoog watergehalte zeer licht schimmelig wordi en soms een oranjekleurige schimmelplant Oidium auraniiacvm doet ootstuau welke volgens het oordeel van zaakknndigen nadeelige gevolgen voor de gezondheid kan hebben dau is de bewering zeker niet ongegrond dat door dergelgke vermenging met water wel degelijk bet gebied der vervaUcbing betreden wordt We willen hier volstrekt niet de in den laatsten tgd 100 zeer besproken i broodzettiog op het tapijt brengen ja zelfs als vrucht der ervaring gaarne aannemen dat zg ongunstig werkt doch zonder aan iemandswinsten in hel miust tekort te willen doen wenschenir j als onze besliste meening te kenneu te geven dat waar onrechtmatige winsten door vervalsching in casu vermeerdering van een waardeloos bestanddeel verkregen worden de autoriteit tussohenbeide behoortte treden eu hetzij slechts een zeker percentage aan water moet loe laten hetzij de verkoopets noodzaken moet hun waren te verkoopeu onder aangifte van deze percentage Bg het onlangs door de afd Tessel der Maataohappg tot N v t Alg gevierde eeuwfeest der stichting tVad een der Uden op om een schitterende improvisatie te houden Hg wist niet dat de opening waar gewoonlgk het soufilMirsbok slaat slechts met eeu mat bedekt was Toen hg nu midden io zgne oratie op die mat stapte verdween hij plotseling voor de oogeu van bet publiek In zgn val sleepte hg een paar petroleumlampen mede waardoor brand ontstond Gelukkig schoot men ijlings toe en slaagde er in de vlammen te blusschen Te Pest is in het hospitaal eeu der zieken door een verpleegster vermoord De zieke een voddenraper van beroep Karl Halusku geheeten leed aan een begin van lon ontsteking Tegen den avond werd kij onrustig begon leven te maken kroop op handen en voeten in de zaal rond en verbergde zich ten slotte onder tijne krib De verpleegster haalde en patient die een aanval van delirium tremens scheen te hebben uit tijne schuilplaats te voorschijn diende i hem een geduchte dracht stokslagen toe en bond hem aau tgn bed vast Toen de man eenige oogenblikken later opnieuw begon te schreeuwen nam de verpleegster een kussen eu drukte dit den onrustigen patient stgf op het gezicht met het gevolg dat hg binnen weinige oogenblikken gestikt was De verpleegster is onmiddellgk in hechtenis genomen Dezer dagen is eeu belangwekkende proef genomen met het noodróer uitgevonden door kapitein Lucas vroeger gezagvoerder van bet stoomschip Amtterdam Kapiteins in de Amerikaansche vaart weten bij ervaring hoe buitengewoou moeilyk het is om een stoomschip dat roer en roe steven verloren heeft want dit gaat meestal te zamen te besturen Het roer kan niet hersteld worden en de zoogenaamde dravende roeren vermogen weinig houden de vaan van het schip tegen en gerakeu licht in de schroef verward In plaats van een plank achteraan te slepen wenscht kapitein Lucas twee planken als zwaarden of vinnen aan elke zgde van het schip aan te brengen na eeu zwareo staaltroe gekielhaald te hebben en vaat te hebben gezet door een takel Ter weerstgdeu wordt aan dien tros onder water een stevig oog gemaakt waaraan de massieve zwaarden bevestigd worden Aan den onderkant van de plank wordt een Igu of staaldraad vastgemaakt De fokkera of ren spier wordt voor aan het schip dwars over de verschansing gesjord met katrollen aan de uiteinden waarover de lijnen loopen waarmede men de zwaarden dwars kan trekken Wil men het sóbip du doen wenden dau draait het om bet dwaragestokeu zwaard dat uitgetrokken wordt aan de zijde waarheen het schip wenden moet Het draait in een kring gelgk een roeischuitje om een riem die stgf in het water gehouden wordt De proef werd ditmaal genomen met een der sleepbooteu van deu heer Zurmühlen Een aantal vertegeuwoordigera van de koniukigke en handelsmarine de reedergen en assurantiemaatsohappijeu gingen mede op de sleepboot zelve en een andere boot die haar vergezelde Het roer van de sleepboot werd vastgezet en door de twee noodroeren gestuurd gehoorzaamde de boot volkomen aan deu wil van den kapitein De boot stoomde in bochten en cirkelt en luisterde naar elke wending van het roerspil waarom de twee Ignen gewikkel waren Deze voortreffelgk geslaagde proef op stil water genomen nadat de stalen tros van te voren om het schip geslagen was bewgst natuurlg k alleen dat onder guustige omstandigheden de theorie van kapitein Lucas zeer el loe te passen is Of de twee faulproeren zonden zgn aan te brengen bg hooge zee en zwaar weer op den Oceaan kan alleen de ervaring bewijzen Zijn ze eens aangebracht en diep onder water dan zou het schip er leker uitmuntend mede gestuurd knuoen worden Daarom verdieul het wellicht overweging om aan stoomschepeu reeds bg het bouwen ijzeren oogeo te bevestigen voor de noodroeren ter zgde Dan zou het bezviaarlgk onder de kiel doorbrengen van den slaalros overbodig worden De proef op eeu kleine boot is voortreffelijk geslaagden kapitein Lucas die zgn passagiers met zooveel tegenwoordigheid van geest moed en kalmte van het brandende schip in veiligheid bracht toont door lijn merkwaardige vinding scherpzinnigheid aan kloekheid te paren Bandeliil Bij de Ilaliaauache kust zwerft hoewel de mededeeling zeker eenigszins fanisstisch klinkt naar men bericht eeii schip de Maiteu Bruzto rond met 1200 passagiers aau boord waaronder de cholera is uitgebroken De Malteo Bruiio eu nog een ander schip de Nord America vertrokken ondanks het protest van di U consul van Uruguay met 3000 landverhuiters uit Genua naar Montevideo Men weigerde echter daar zoowel als te Baenos Ayres de landing der passagiers toe eu laten De Nord America bleef toen op eeu eiland in den Oceaan in quarantaine Toen brak de cholera uit op de Matteo Bruiio Hel schip beproefde nog een landing in Brntilië maar te vergeefs en het aanvaardde nu de terugreis naar Buropa Maar in geen der Iialiaansohe havens Genua Napel Spezzia waar het schip zgn zwarte vlag vertoont wil men het toelaten en de arme verstooteliugen z erven hulpeloos rond terwgl er slechts éeu geneesheer aan boord ia voor de 1200 personen De kantonrechter te Terborg heeft verleden week beslist dat doop en belgdenis als minderjarige deu meerderjarige wel voor het Algemeen Reglement der Ned Herv Kerk lidmaat van dal genootschap doen worden maar uiet voor de wet indien bij zich maar niet uitdrukkelijk hieromtrent verklaard heeft en dat hg alleen in dat laatste geval door den rechter kan genoodzaakt worden tot betaling van den aanslag in eeu kerk hoofd omslag Door doop en belijdenis ontslaat oor den minderjarige alleen een betrekking van zuiver kerkelgken of dogmatischen aard Men zou in strgd handelen met het gemeen recht speciaal met de artt 1269 1366 en 1366 B W zoo men hem na deze beide plechtigheden tot wettig lid der kerk verklaarde Het laten doopen van zgn kinderea in de Ned Herv Kerk is voor den meerderjarige geen verklaring dat hg de handeling door hem in zgn minderjarigheid verricht de toetreding tot de Kerk bekrachtigt Op grond van deze overwegingen heeft de kantonrechter aan kerkvoogden der Ned Herv gemeente te Doetinchem ontzegd bun eisch legen den heer H H Erdbrink te Doetinchem tol betaling van zgn aanslag in den hoofd omsUg of liever tot afteekeniag van zgn aanslagbiljet De heer E wilde nl het betaalde als gift beschouwd zien en uiet als een heffing voor een lidmaatschap dat hg niet erkende Kerkvoogden wenschen de zaak voor den Uoogen I aad te brengen In ferachillende dagbladen trof men dezer dagen eene bekendmaking aan van het vermissen van den heer H C Sterk die Vrijdag middag per trein 2 67 van Deft naar Botterdam zonde vertrekken om verder via Arnhem per Bgnspoor naar Almeloo te reizen Op iuformatien omtrent genoemden heer vernam de Delftiche Ct dat hg na in 1882 aan de Polytechuische School te Delft het diploma van Mgneningenieur Ie hebben verkregen onlangs door den Minister van Koloniën ter beschikking wss gesteld van den Gouverneur Generaal van Nederlandsoh Indié Binnen betrekkelgk korten tijd zoude hg dan ook de reis naar Java aanvaard hebben doch hield zich nog tijdeIgk te Delft op Gedurende zgn studententyd tich steeds als een jong raensch van solide levenswijze hebbende doen kennen is zgne verdwijning des te raadselachtiger nu ook tgne gezichttverraogeu dat niets te wenschen overliet niet de oorzaak kan geweest zijn van eenig hem overkomen ongeluk Zijne verdwgning is voor zijne familiebetrekkingen des te treuriger daar zgne ouders Zaterdag jl hun veertigjarig huwelgksfeest zouden vieren lot de bnwoning waarvan hg dan ook van bier zoude tgn op reis gegaan Allerwege zijn if Delft op de aanplakbordeu bekendmakingen vastgehecht waarb van de vermissing wordt mededeeling gedaan eu eene belooning van ƒ $ 0 toegezegd voor degenen die inlichtingen vertehaffen Omtrent den vermisten bericht de politie als hare veronderstelling dai hg door te late aankomst aan het station Delft niet naar Almeloo heeft kunnen reizen £ en oondncteur van de paardentram die het portret gezini heeft verklaart dat hg als passagier tot de herberg bg de Hoornbrng een heer had die na eeu kort oponthoud in de herberg den weg naar Voorburg insloeg In de herberg h dhg zich omtrent het stoppen der treinen te Voorburg en naar den weg daarheen geïnformeerd welken bg echter volgeus anderen zeer goed wist De Iramkoetsier had bg den bedoelden persoon een zonderlingen loop opgemerkt Hel station Voorburg kan geen inltohtingen geven De trein naar Almeloo stopte er niet Misschien was de heer Stork daarmede in de war De politie bigfl op lioht aandringen De Parijsche bladen zgu rol bgzondcrbeden over een moord die op den tronwens eenzamen boulevard de Grenelle op een alleen ivocende dame gepleegd is MeVrouw Aallerich moeder van den Commissaris vau politie te Saint Cuen keerde Donderdagavond ongeveer 7 aren in haar bovenwoning terug om hi eten klaar te maken toen zij door twee kereli bezig waren haar kasten na te snuffelen aangevsllfi en vermoord werd Een half ni r later werd het bli dig Igk gevonden doch van de moordenaars geen spool Ëindelgk kwam een 12jarige jongen opdagen dj verklaarde eenige individuen ontmoet te hebl waarvan hg den een hoorde zeggen 0 I de dame zal nu met meer danssn Hg herkende dezen voor een inwoner vau Grenelle en duidde hem uit evenals de anderen Terstond ging men het museum van pholografiën aan de prefectuur van politie raadplegen waarop spoedig twee individuen Bayou en Soulier met een vrouw in hechtenis genomen werden Beide mannen legden spoedig een volledige bekentenis af volgens welke twee anderen zekere Midy bijgenaamd de advocaat en zekere Compain den moord gepleegde zouden hebben terwgl zij op den uitkgk gestaan hadden Volgent hen had het plan om de oude vrouw Ie vermoorden in den beginne niet bestaan men wist dat zg steeds lusschen 6 en 7 uren afwezig was maar het noodlot had gewild dat zg te vroeg thuis gekomen was De advoc U had haar toen met en met dat op tafel lag kulk eeu geweldigen stoot gegeven dat de slagader afgesneden werd terwgl Cognpain haar met de vuist op het hoofd sloeg eu daarna haar de beenen vastbond met een doek die zg om den hals droeg De derde moordenaar Midy is naar gemeld wordt ook in handen der politie gevallen die hem knevelen moeit wilde zg hem overbrengen Door een Duitsch fabrikant is een trapladder in den handel gebracht die de aandacht verdient Deie ladder heeft namelijk aan beide zgde leuningen die hij bet lopzetten van de ladder vanzelf voor den dag komen en uatuurlgk bij het gebruik reu groot gemak opleveren en gevaren voorkomen Voorts is boven aan de trap een kaatje aangebracht waar men spons teemleeren lap borstel en ander deriielgk gerei bergen kan Slaat men het deksel van het kitlje op danheeft men een tamelijk ruim tafeltje voor tich waarop men een tgl met water plaatsen kan en al wal men verder bij het gebruik van de irapleer noodigbeeft De constructie is zeer eenvoudig en het uutder verbeterde inrichting voor huishoudelgk gebruiki zóó veelzijdig dat men wenschen mag dat er in het vervolg geen andere trapladders meer vervaardigdzullen worden Buiivrouio Boiteolandsch Overzicht In afwachting van het Senaatsbesluit waarbg ongetwgfeld de Tonkin kredieten zullen warden goedgekeurd gaat de regeering reeds aanzienlijke verilefkingen naar het expeditiecorps zendeu Met dst doel zal eeu derde brigade gevormd worden die generaal Begin tot commandant hebben zal Generaal Brière de l lsle wordt dan tot opperbevelhebber bevorderd Ook aau admiraal Courbet zal een tweede vlootvoogd toegevoegd worden In den loop dezer maand zullen zes schepen te Toulon troepen en materieel aan boord nemen met bestemming naar Tijnkiu en China De Kamer beraadslaagde Maandag over het ameude mentAchard op de Senaatswet Wij herinneren dat dit ten doel had aan de thans fnngeerende onafzetbare senatoren n I die welke voor hun leven benoemd zgn hun mandaat Ie ontnemen in tttgd alzoo met het besluit van den Senaat waarbg in overeenstemming met de Begeering bepaald is dat de tegenwoordige onafzetbare senatoren hunne zetels behouden De commissie van onderzoek adviseerde met 8 legen 3 stemmen tot verwerping van hel amendemeul Dit werd verworpen met 264 tegen 234 Hemmen Indien de Kamer legen het gevoelen van de meerderheid der comioissie beslist had dan sou de voorgenomen hervorming achterwege zgn gebleven want de Senaat die het gewgtigde ontwerp weder ton moeten behandelen zou nooit bewilligd hebben in de verwgderiug van 75 iguer leden die voor faun leren benoemd sgn en onder welke zich vele uitstekende mannen berinden Nadat deze klip ootttiU wu is bet omwerp Dinsdag op eene andere gestrand Met 260 legen 246 stemmen werd besloten dat locals de hr Floquet heeft voorgesteld de Senaatsverkiezingen zullen geschieden met toepassing van htt algemeen stemrecht en bg tcrutin de litte Het geheele stelsel waarop de nieuwe regeling is gebouwd ligt hierdoor in daigen De Ministerraad zal na overwegen wat er in deze ilengewone omstandigheden moet worden gedaan £ r tal niet veel anders op weten dan óf nog cent ts laten stemmen over het amsndement Flonquel onder hel stellen der Kabinetsquaeilie of het ontwerp in te trekken en den Senaat te laten tooala die was Men Ixgrgpt dat onder de voorstemmers bg het amende meniFloquet niet weinig personen waren die het er in beginsel niet mee eens waren maar het water gaarne troebel wilden maken Het Engcische Lagerhuis zal eerstdaags uiteengaan om een lange Kerstvacanlie te houden niet vóór 16 of 20 Febr zouden de heeren lerugkomen Dinsdag deelde Gladtlone mede dal hg niet in staal zal zgn de Egyptische finanoiëele regeliug mee te deelen vóór bet feces fevens wordt door de Engeltohe bladen meegedetJd dat het gerechtshof te Kairo uitspraak heeft gedaan in het bekende proces lusschen de Begrering en de tchuldkas commisiie De eerste werd in het ongelyk gesteld op grond dat de liquidatie wet als een internationale regeling ook alleen internationaal ktn worden gewgiigd De Egyptische ambtenaren tonden nu verplicht zgn het ten onrechte aan hun Begeering betaalde aan de schnidkas lerug te geven Ue Sedittribution HU door Gladstone ingediend ontneemi geene afgevaardigden aan Ierland en laat ook het prinsdom Wales onveranderd maar daarentegsD wordt het getal parlementsleden voor Engeland met zes en voor Schotland met twaalf vermeerderd om de onevenredigheid te doen ophouden Het lagerhuis tal dus niet 662 maar 670 leden telleu Ten gevolge van de nieuwe indeeling in kiesdistrioien verliezen de steden of vlekken die minder dan 15 000 inwoners hebben hel recht van zelfstandige vertegenwoordiging daar zg worden iugelgfd bg andere ditiricten die dus een grooter getal leden afvaardigen Vele groote steden wor len hierdoor bevoordeeld zoo b v kiest Londen 37 in plaats an 22 Liverpool 9 in plaats van 3 enz Naar hel schgnl lal het regeeringsontwerp niet op een heftige oppositie stuiten Door de vereeuiging van da kiezers der kleine vlekken met die der platte lands dislrioten wordt de conservatieve partg tevreden gesteld het behoud der lersche vertegenwoordiging ontwapent de parnellisten de vermeerdering van het getal afgevaardigden tier groole steden voldoet de liberalen Het beginsel van de vertegenwoordiging der minderheden is in het ontwerp niet opgenomen en aangezien de heer Courtney eerste secretaris bij het departement van financiën voorstander van dit beginsel is heeft hg zgne betrekking nedergelegd In den Duitschen Bgksdag was Maandag de veel besproken atoomvaarlsubsidie aan de orde De toelichting van het ontwerp geschiedde door den post meestergeneraal dr Stephen die o a wees op de toestemming van Beieren en Wurtemberg bij dit nieuwe ontwerp en op het opnemen van een Afrikaansche linie Van conservatieve en nationaatliberalr zijde werd het ontwerp krachtig ondersteund maar van Duitsch vrgzinnige zijde even sterk bestreden voor de laatsten voerde het woord de heer Stiller die op grond van ervaring op het gebied van den handel zulk een subsidie onnoodig achtte de Duitsohe reederg was telde hg ook zonder zulke middelen groot geworden eu kon overal concurreeren Bismarck verscheen om zelf het ontwerp te verdedigen en uit het slot van zgn rede zou men opmaken dat hij werkelijk aan een ontbinding van den Bijksdag denkt wanneer het ontwerp wordt verworpen De beslissing hangt zooals men weet af van het centmig en dit houdt zich voorloopig op een afstand Men gelooft echter uiet dat het centrum zal durven tegenstemmen eenvoudig omdat het verwerpen der snbsidie onpopulair maakt bij de kiezers Dat bet centrum slechts door den nood gedrongen zgn medewerking zal verleenen kan b V blijken uil het feit dat Frauckenstein in de begroolingscommissie voorstelde den post vau 150 000 M voor het onderzoek van centraal Afrika te verminderen met 5 0 000 M Het voorstel vau Frauckenstein werd aangeoomeu in weerwil van de warme verdediging door den regeeriogscommissaris De Congo conferentie hield ook zitting om de bepalingen van het zoogenaamde Congo bekken te bekrachtigen zooals deze door de commissie waren voorgesteld Daarna kwam aan de orde het tweede punt van het program de rrge schi epvaart op den Congo en Niger Dit is evenals punt 1 verzonden naar de commissie op dezelfde wgze samengesteld E E O L A M E Ook uit Kusland ontvangen wg van bevoegde zgde de meest gnstigs beoordeelingen over de Ztcitieriche Pillen van Apotheker E BBANDT Zoo schrgfl des Keizers Igfarta Professor Dr Zdekauer te St Petersburg Ëindelgk kan ik a ait eigen ondervinding bg mg zelve en bij eenige patiënten een beoordeeling van uwe voortreffelgke Pilulae Helvetiae Zwitsersche Pillen toetenden die ale volgt luidt De Pilalae Helvetiae van den heer Apotheker B Braudt te Zurich behaoren door haar gelukkige lamenstelling ootwgfelbaar tot de toniteh laxerende middelen die tonder onaangename gevolgen gemak kelgk en zeker werken Bg hardnekkige constipatie onltuau door atonie van den dikken darm herstelt zich de geregelde werking der darmen door een voort durend gebruik nalaat volgt er geen nievwe neiging tot constipatie wat toch bg de meeste laxeermiddelen wél bel geval is Alleen bg kourtsacbtign teestand gepaard met darmprikkeliug en bg vloeiende hemorrhoiden aam beien mogen de Zwitsenohe Pillen niet gebruikt wordt Verkrijgbaar i 70 Cis de doos te Gouda bg J C Zeldenrgk Droogist i=oöTBK icr£ i r LIJST van onbekende brieven welke door tnsschenkomst van het postkantoor kunnen worden terug bekomen D V d Voorn Gouda Johannes Vonk Leur C Visser Botterdam Van het Hulpkanloor ZEVENHUIZEN L Lakermau Westdgk BBIEFKAABTEN M r d Draay Gouda Huivenaar Woerden Venouden geweest naar AMEKiKA Dietiich N York De Directeur van het Postkantoor Gouda SIMONS KEIMMSGEniMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 eu 7 der Wet van deu 2 Juni 1875 Slaatsblad no 95 Brengen Ier algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagen van Jo hannes Cornelia Leer in t Veld om vergunning tot het oprichten eener Kuiperg in het perceel gelegen in de Zak wijk L no 300 kadaster sectie C no 1287 Dat op Woensdag den 17 December 1884 des namiddags ten 1 ure op het Baadhuia gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning io te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 3 Dec 1884 Burgemeester en Welhonders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWEB ROEPORLXENTlNa De BUBGEMEESTEB van Gouda brengt ter algeraeene kennis dat aanstaanden Zondag den 7 December 1884 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zieh daartoe aanmeldt gelegenheid zal beslaan om lioh koitelooi rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 4 December 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN EKNNISaBVINO De BüBGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 1 December 1884 zgn executoir verklaard de Kohieren no 6 en 7 voor de belasting op het personeel Dal voormelde Kohieren Ier invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bij de wat bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te warden ingediend Gouda den 4 December 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN MARKTBERICHTE M Ooada 4 December 1884 Granen flauw in een doen De puike Zeeawaohe tarwe moet nog flink 8 a ƒ 3 50 betaald worden goede en poldertarwe is voor ƒ 7 50 a 8 te koop afwijkende werkelgk lager Eogge 6 20 ü 6 60 Gerst ƒ 5 60 a 6 60 Chevaliergerst 7 25 i f 7 60 Haver i i f 4 60 naar kleur en gewicht Erwten en boenen alleen voor consumtién Mais ƒ 6 a ƒ 6 25 Bnitenlandsch hennepzaad 8 70 è 9 20 lulandscb 10 76 a 11 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorleu traag vette varkens 22 a 25 ot varkens voor Londen 19 a 21 ot magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 ƒ 1 10 per week schapen traag te verkoopeu Aangevoerd 53 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 25 a ƒ 27 tweede kwaliteit ƒ 27 a ƒ 25 Noordhollandsche ƒ 27 a 31 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Welbeter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 CORRESPONDENTIE Opnieoir worden wij genoopt in herioaeriDg te brengeo dat iDzeaders vid berichten cd aadero stokken han naam moeteo mededeeleu iaa de Redactie tiu dit blad Deze wordt oatoorlgk stipt gebeim gehoodeo Ds Redactie UurgeriijJce stand GEBOREN 1 Dec Johan Jarg Tbomai oadera J T Kerper ea J N Boot Gerarda oaders ü de Jong en G rao Leeawea 2 Adrtana coders J do Hoop en H tan GorseleD OVERLEDEN 2 Dec N t deo Bosch 8 m P Roepers boisTr van A J Tencho 25 B Vallet 74 J C H Wiezer 7 pi C Verby 1 m 3 J Oreodel 84 j GËHUWPi 3 Dec J TSD TelliagcD en H Broekhuizen ADVERTËNTIËN ♦ Ondertrouwd P S VAN EMBDEN 1 M FREDERIKA vax LEER Si Amsterdam on ooj S m Gouda i = SS Si 1 Strekkende deze tot eenige en algemeene 5 S kennisgeving fa Ijg Receptie 20 en 21 Dec 1