Goudsche Courant, zondag 7 december 1884

1884 N 3154 Vrijdag 7 November GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adiiertcnfiehlad ooor Gouda en Omstreken De Notaris MOLENAAR gevestigd te Waddinxveen zal ten verzoeke zgner principale in het openbaar verkoopen Bg veiling op Vrgdag 5 December 1884 Bjj verhooging en afslag op Vrödag 12 December 1884 beide dagen des voormiddaga ten 11 are in het KofiSehuis van W vas dek MAST te Moer kapelle De Kapitale BOÜWMNSWONIl g enaamd MOERDIJK met AANHOORIGHEDEN en een perceel uitmuntend benevens eene partg best BOUWLAND de Kavels 5 6 en 7 van den polder de Honderd Morgen of Wilde Veenen alles gelegen binnen de gemeente Moerkapelle en te zamen groot 35 Heet 02 Aren 12 Ceutiaren De verkooping geschiedt in 4 perceelen Combinatiën en Massa Aanvaarding direct bij de toew zing in eigen gebruik Betaling der kooppenningen vóór of op den 15 Januari 1885 Breder in billetten Nadere informatiën geeft de Notaris MOLE NAAR genoemd ten wiens kantore intyds de veilconditiën het bewys van eigendom benevens de Kadastrale Extracten en Kaarten zullen ter mzftge liggen STEENKOLEN Steeds voorradig PUIKE GROVE RHUR KAcbel Haard en Smeckolen benevens GAS COKEB een en ander te leveren tot de MEEST CONCÜRREERENDE PRIJlèlEN Bestellingen worden ook aangenomen b de Wed F ÉAZEBROEK Raam 222 A DERCKSEN Korte Groenendaal 199 J L TAMINEAU Hoek Korte en Lange Tiendeweg en H M DERCKSEN Lange Groenendaal 108 Kamemelksloot breede zgde 482 üw Dw Dienaar A VUiïGEHLIlTG firma S LAFEBEB AAÏ BESrEDl G DER BENOODIGDE LifiiSlIBOiJLIi en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1885 op WOENSDAG 5 NOVEMBER 1884 s avonds ten acht ure in het Lokaal der Innchting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd Lokaal Namens het Bestuur X P HOOGEyniJK Secretaris f g De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1885 SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 198 GOUDA BORDE OX WIJNEN vaa af ƒ 22 per anker en hooger MADERA per fl ff 75 0 90 ƒ 1 MADERA DRY per fl ƒ 1 40 2 PORT PORT perfl l 25 l J5 Fgne Roode en Witte PORT per fl 2 50 ROODE PORTWIJN per fl 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGnV WIJNEN enz enz PrUscouranten worden op aanvraag firanoo toegezonden ƒ 1 25 I ïon plus ultra ƒ 1 25 Na ontvangst van ƒ 1 25 per postwissel of Zegels verzendt ondergeteekende zeer net verpakt en franco door geheel Nederland 100 vel best geruit Postpapier en 100 beste vierkante Enveloppen 1 Nickel doosje met beste Stalen Pennen 1 zeer nette Penhouder 1 Potlood met Puntbewaarder 1 heel mooi Zakboekje 1 stuk Lak 1 flacon Schakellgm met Kwastje 1 flacon beste blauwe of zwarte Inkt en om eens vlug een teassa Pakketten op ta ruimen ontvangt men geheel Cadeau 1 doos met 3 stuks prachtig e beste Zeep Dit Pakket wordt ook verzonden op Rembours met 10 Cent verhooging Boekhandel Culemborg In het belang van alle hals en borstlijders acht ik het voor mgne plicht om zonder uitnoo pl Erkenning J digmg te verklaren dat de Rijnlandsche Druiven Borsthönlg van W H ZICKENHEIMER te Mainz zich in mgn huisgezin als een voortreffelgk middel tegen hoest bals en borstkwalen bewezen heeft De uitwerking van dit huismiddel was dikwgls eene werkelijk verrassende en zelf hg hardnekkige kwalen had reeds na kort gebruik een aanmerkaIflke verlichting plaats gevonden Ik kan dus dit aangename sap uit volste overtuiging dringend aanbevelen ErfuH 8 April 1883 dj Vorbrodl stadschoolraad De Rgnlandsohe Druiven Borsthonig sedert 17 jaren uit het exiract van uitgelezene r rgnlandsche wgndruiven en drievoudig gezuiverde rietsuiker in vorm van vloeibaren honig alleen echt bereidt door W H Zickenheimer te Maim is het edelste aangenaamste en krachtdadigste huismiddel bg hoest heeschheid verslflmmg halsen borstkwalen hoesten der kinderen enz en door ontelbare erkenningen gunstig bekend Elke flesch draagd het nevenstaande merk even f Slas als 1 op de etiket den naam van den uitvinder en tabriekant Alleen echt verkrggbaar in flesschen van 2 Gulden l Gulden en 65 Cent Te Gouda bg F H A Wolff te Boskoop bg J van Bergen te Haastrecht bg J D denHartog te Oudèwater bg P Jonker Idenburg te Bodegraven bg P Versloot te Stolwijkbg C G V d Berg o j a SPOED U SPOED U OPRUIMING van TUUPMAUDEN van 1 50 nu voor l Gulden bij M A VIERBERGEN GOUWE No 59 RRPIIK Wi GENEZING dnverkiezeod worai DUElIJnlllli oierecDgekoineD loor een bepaalile pry betaalbaar Da gcneziDg Daartoe zijo 20 kamers ter beacbikking der patiënten gesteld WAERSEGERS Heelmeester n breuken GaoEHPUtTS 36 te Antwebfik OPENBARE AANBESTEDING EENE FATSOENLIJKE 22 jaren oud biedt zich ten spoedigste aan zg is van goede getuigen voorzien Adres onder No 1047 aan het Bureau dezer Courant ONTVANGEN eene parlg geurige SHAKEN van 2 en 2 cl per stuk onovertreffelgk in geur en smèak G H SCHUTTELAAR Heden ONTVANGEN fijne KAMPEEBOTER a 80 Ct de 5 ONS De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te Bosch beveelt hare gunstig bekende I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op ZATURDAG den 8 NOVEMBER 1884 des namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bg mschrgving AAN TE BESTEDEN o Het maken leveren en aanbrengen vaiT een stel nieuwe Deuren by de IJselhavensluis en het opbergen der beslaande Deuren i Het rioleren en dempen van de Zijl langs de Gasfabriek door de Vest tot de Turfsingelgracht en het dempen van een gedeelte water langs de Vest De Bestekken zullen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot dea namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter visie liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omatreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatiën in te winnen De inschnjvingsbilletten zullen op zegel geschreven door den Inschrgver en zijne borgen geteekend en behoorlgk gesloten den 7 November 1884 vóór des namiddags 5 ure opgezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd Snelpersdmk van A Beinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 6 Noreraber 1884 De Provinciale Staten tnu Zuid Holland hebben gialereii tot lirl van de Eerste Kamer gekozen in Ie plaats Tau den heer mr de Beaufort die verleden ireelc tot lid van de it Kamer werd gekozen den beer J van der Breggen Atn Verder lyu als lid iller Kamer hirkozen de bh T P Viruly jhr F G E Merkes van Gendf mr A Blüssé I D fransen van de Potte H Muller Sz J van Vollenhcen De Pro Staten van Noord Holland hebben o a tot lid der Eerste Kamer verkozen den heer mr I P R Tak van Poortvliet die als lid der 2e kamer verleden week met werd herkoien in de plaats van itn heer Teding van Berkhout De buitenlandsche goederentrein van den Ehyutpoorweg die des morgens te 8 uur in Rotterdam aankomt zal voortaan des Dinsdags te Gouda worden voorzien van etu 3e klasse ryiuig ten dienste der veehandelaars die zich dan naar Botlerdam mochten illen begeven Tolg oi de luiste ofScieele opgave bedraagt het totaal der voor de Vergunningen betaalde pryzea lil de volgende gemeenten hei daarachter gevoegde cyfer Gouda ƒ 6 487 50 met IflO inrichtingen waar krachtens vergunning sterken drank in t klem wordt verkocht Ooudrrak 210 met 11 ioricbliugeu Alphen 660 25 Ammerstol 126 6 B ri ailMMilit 4 o i M8 7 U Berkenwoude 120 6 Bodegraven 600 19 Boskoop 440 16 Gtpelle a d IJsel 400 15 Groot Amraeri 160 6 Haastrecht 260 8 Hekendorp 93 75 4 Krimpen a d Lek 300 9 Krimpen a d Ijsel 218 75 8 Lange Ruige Weide 60 2 Moordrecht 475 15 Nieuwerkerk a d IJsel 300 9 Ouderkerk a d IJsel 306 25 13 Oudèwater 725 22 Eeeuwgk 265 12 Scfaoonfaovett S50 83 Stolw jk 450 14 VlUt 10 1 WaddiniTeeo 925 29 Zevenhuizen 825 11 Zwammerdara 237 60 9 Bg de Prov Staten van Zuid Holland ia Ingekomen een adres van het Bestuur van het 38 Ned Landhuishoudkundig Congres in 1885 te Gouda te houden om subsidie Door Oed Staten is voorgesteld een subsiilie van 1000 te verleenen mits aan dit Congres CU tentoonstelling morde verbonden van voorwerpen van zuivelbereiding Het adres is in handen gesteld eener Commissie Voor het Kantongerecht te Gouda ttonden II Woensdag 31 peraonen terecht wegens openbare dronkenschap Geen der beklaagden versoheen voor hel kantongerecht niettegenstaande met dikke drukletters in de dagvaarding was vermeld dat ingeval van nietverschgning van den beklaagde voor het kantongerecht de gerechtskosten aanmerkelijk hooger tijn zouden SCHAAK COEKESPONDENTIE den Haag 6de tet D 2 D 3 j Gouda 6de zet B 7 B 5 Vrijdag j 1 is het 6 jarig zoontje van den landbouwer G N te Vlist spelende in bet water gevallen en levenloos daaruit opgehaald Aan de Amtterdammer wordt het volgende geschreven dat inderdaad al vrij OBgeloofelgk klinkt In den tegenwoordigen tijd zou zoo iets kunnen voorkomen nogwel in het hartje van Zuid Hollond op een plaats als Oudèwater wier burgervader zelfs een plaats in de Prov Sta eo werd waardig gekeurd Een nadere bevestiging van het bericht is allesziui uoodig of anders een onomwonden verklaring van den heer Haenijes Dekker dat het geheele bericht onwaar is Wg hopen dit laatste reeds in ons volgend nr te kannen mededeelen Eenige dagen geleden atrafte de br C onderwijzer te Oudèwater het zoontje van den beer burgemeester dier plaats De straf bestond in hel maken van eeoig werk verdteld over twee dagen De burgemeester vervoegde J zich nadat bedoeld joi gmeusch het eeri gedeeU van zgn strafwerk had opgeleverd bij den hr K d J hoofd der school waaraan de hr C werkzaam is hem de verzekering gevende dat het laatite deel door zgn zoontje niet zou worden afgemaakt Hoewel de hr K d J de noodzakelijkheid hiervan bleef beweren met hei oog op het prestige van den onderwgzer C eu de rechtvaardigheid der straf aantoonde bleef de bttrgeni ester bij zgn gevoelen heengaande met de woorden J4 eet het nu vooruill De jongen kwam school en moest daar hij zgn werk mei gemaakt had naMgven om hel te voltooien De burgemeester daarop iu de school verschenen behandelde den daar aaaweiigea onderwgzer C op zeer ongepaste wgze en zond zgn zoon naar huis Het hoofd der sekoal wendde zich lot de schoolcommisiie met verzoek om roartiening in dusdanige gevallen tegenover welke kg machteloos stond De schoolcommissie besloot naar inleiding daarvan om onder goedkeoriug van ci J want dit collie heeft de eindbealisslag te bepalen dat m gevallen als het gepasseerde het betrokken kind voor goed it a de school zou worden verwgderd Ëeoige dagen nadat het schrijven van de schoolcommissie bg B en W was ingediend werd de hr K d J bg deu burgemeester op het raadhuis ontboden Daar werd hem door hel Hoofd der Gemeente aaugetrgd dal bg burgemeester verplicht was legen hem K d J proces verbaal op Ie maken De hr K d J toch had over bebouwden grond van anderen in dit geval van de gemeente Oudèwater geloopen dit had de burgemeester ie gezien Daardoor was natuurlgk whade aangebracht en de wet eischl legen zoiidanig misdrgf van tKte tot ry jaren gemngenititra De hr K d J zich tindelyk herinnerende dat hg op zgue dagelgksche wandeling ja wel honderd maal door een greppel had geloopen langs stadsgrond liggende verklaarde dat hij daarbg aan wetsovertreding zelfs niet had gedacht Hg betwistte dan ook ten stelligste daarbg ooit beiciutcden grond betreden Ie hebben waardoor het denkbeeld van schade aanbrengen al aanstonds verviel Volgens den burgemeester groeide £ r n dien greppel gras en werd dit dus beschadigd I Weer eenige dagen later moest de heer K d J nogmaals voor den burgemeester verschgnen uu evenwel om te vernemen dat Z E A alhoewel het pro cesverbaal geschreven lag het alsnog niet zou opzenden wgl Z E A te doen had mtt bet e ui van den beer K d J Wg geven enkel de feiten Uit Zevenhuizen schrijft men Te beginnen met 1 December zal ook van deze plaats des Zondags slechts één post vertrekken en één post aankomen lot groot ongerief van de ingezetenen want de eenige gelegenheid om des Zondags brieven te verzenden zal dan zgn met de post die s morgens Ie 7 uur van hier vertrekt Het proces tegen den gezagvoerder en den stuurman van het jacht Mignonette die in den alleruilersten nood den scheepsjongen vermoordden en zgn vleesch en bloed als voedsel gebruikten is Dinsdag aangevangen De rechter ging alle bgzonderheden van de zaak na en kwam tot de conclusie dat hier wel deaelgk van moord en niet van zelfverdediging sprake was He leven van den jongen bracht dat van de anderen niet lu gevaar want de boot kon hen allen bevatten eu het argument dat men juist hem had uitgekozen omdat niemand van hem afhankelgk was is evenmin te verdedigen Ofschoon de rechter diep medelijden gevoelde voor de ongelukkige beschuldigden en dit voorzeker op de uitspraak van invloed zal zgn vielen zg onder de termen der strafwet en moest hg hen verwijzen naar de jury die heden hun zaak zal bebandplen Dinsdag stond voor bet Hof te Amsterdam terecht Johannes Kohier logementhouder aldaar beschuldigd van opzettelyke brandstichting In den avond van 30 Jolt kwam C B een der getuigen bg beech en wilde naar zgne slaapkamer gaan op de 3e verdieping Bij het passeereii der 2e verdieping zag hg dat op de voorkamer het beddegoed in ledikant en bedstede in brand stond Hij deelde dit dadelgk mede aan beschuldigde die mets onthutst was De brandweer binschie de vlammen Men vond bij onderzoek In de voorkamer eene kruik met brandende spiritus terwgl er eene sterke spirituslucht in de kamer was en ook het bed naar spiritus rook Hel bleek nog dat de affaire zeer slecht ging en de meubelen enz voor eene te hooge som geassureerd waren Beschuldigde ontkende alles Nieuwe manier om ooft te verzenden Uit Sacramento Californie is in dit jaar zeer veel ooft verzonden naar het oosten van Amerika Voor een gedeelte werd hel ooft verzonden in Dietz sche verpakking eene nieuwe gepatenteerde methode Deze bestaat hierin dal het ooft wordt verpakt in verkoolde tuveaeme en Daarin bigfi bet ooft veel langer verscb men behoeft het dan met als gigoed te verzenden en zoo spoedig mogelijk te verkoopen uit vrees dal het anders door rotting wordt aangetast Eene waggonlading ging b r naar Philadelphia en bestond uit druiven pruimen perziken abrikozen enz Of zulk een waggon derwaarts wordt verzonden als ülgoed dan wel als gewoon vrachtgoed maakt een verschil van 500 dollars in den vrachtprijs I Thans is bg den uitgever Job Ykema rerscbeiien het eerste nommer van het Folapuiailed een maandschrill in eu over de wereldtaal Gelgk wg reeds mededeelden wordt het geredigeerd door de heeren E F L Haasten en J M Vos Mz De eerste proeve mag voor zoover wg uit den Nederlaadschen tekst kunnen oordeelen wel gealasgd worden genoenjd De inhoud is zeer gemengd en er bepaald op berekend om de belangstelling voor de wereldtaal bg velen te wekken Eukele bgzonderheden omtrent haar worden medegedeeld Ook komt in du nommer voor een metrische vertaling iu de Volapuk van de Loreley van Heyne Het geheel komt ons voor te beantwoorden aan de verwachting die men er van koesterde De uitgever deed eveneens zgn best Dagbl De Jmtt Ct deelt mede dal Z M de Koning aan de heeren Hojel en Begerman adjudaulen van wglen Pnna Alexander een jaargeld van ƒ 2000 ieder levenslang heeft toegekend De Igfarts van deu overleden Kroonprins de heer dr Vinkhuyzen Jr ontving geen jaargeld Hij verleende aan Zijn Hoogheid gedurende 9 jaren geneeskundige hulp Z M schonk èn aan dr Vinkhuyzen Jr èn aan dr van Wieringhen Borski die o a med de balseming van het vorstelgk Igk verrichtte de ridderorde van den Nederlandsohen Leeuw Dr Borski zond voor de door hem gedane kunstverrichtingen eene rekening in van dmiend gulden volgens het oordeel van deskundigen niet te veel voor het verzorgen onderzoeken en baltemen van hel vorstelgk Igk en dr Vinkhuyzen Jr diende voor de bezoeken aan Z K H gedurende 9 jaren gebracht eene rekening iu van ticee en twinttg duizend negenhonderd dertig gulden 22 930 Beide nota s werden door Zgner Majesteils thesaurier voldaan