Goudsche Courant, zondag 7 december 1884

De Amittrdamscke Courant aan wie dit bericht il ontleend oegt er by dat dr Vinkbuizen toch lyo ontslag heeft ge raagd als geneesheer au de kouinklyke boFhouding Kan hel ook mistchien wezen iiouden wg kunnen vt ffa dat de vorm der quilaotie op dit besluit ran dr Vinkbuyten ran invloed is geweest Jrnh a Omtrent het sneuvelen van luitenant Du Monceau chr jrt een oorrespondent van hel Soer Uil uit Aijeh Nauwelijks was in deii vroegen morgen ran den 5den de 2de luitenant der artillerie F F B graaf Du Monceau te Lampermej met ren kanon van 8 cM aangekomen en bezig dit op het nieuw gebouwde bastion in batlrrg te brengen waarbjj de Aijebers uil bnnue gedekte opstelling in de Linggabeck voortdurend vuurde toen een kogel hem achter eeue oor trof vervolgf ns de kleine hersens omliep om by het andere oor het hoofd te verlaten Onder den uitroep o God werd hy door den nabijzyudeii onderofSoier opgevangen en was oiimiddelgk dood Eerst sedert ern drietal maanden was hij op Atjeh In een zijner zakken werd een brief gevonden die als eene laatste wilsbeschikking bij zyu dood geopend moest worden Een ware déveiue soheeu hem dien dag te vervolgen Vooreerst had niet hij doch een zyuer kameraden den vuurmond moeten transporteereu na r Larapermej doch had hg moeten invallen voor den collega die op last van den officier van gezondheid niet mocht rydeu Wrder brak door een ongelukkig toeval by den afmarac i een atfuitrad nog voordat de kraton Verlaten was terwijl hy ten slotte den vuurmond had moeten afgeven te Lampermej aan den commandant der artillerie in de XXII Moekims doen daar deze kapitein den last zich daur te bevinden nog niet ontvangen had en zich dientegengevolge nog te Lambaroe ophield begon Du Monceau zelf vol yrer het stuk ouder het vijandelijk vuur iu batterij te brengen in de hoop daarmede de sloebers eens geducht er van langs te geren hetgeen even nel zoo treurig voor hem zelf afliep Nederlandsche Nijverheid Overgenomtn uU het Handeltblad iOlIDSCHE PIJPE en fiOLDSCUE K 4 4R £ V IV Om de stearine uit de oleine te berryden of met andere woorden dt vaste en vloeibare vetzuren Ie schelden worden se in eene vyfde afdeeliog der fabriek een gebouw van rerschiUeude verdiepingen met yzeren trappen en bordessen eerst gekookt vetzuurkokery en gegoten tot koeken Deze blyven 36 uur in de gieibakkeu en gaan dan behourlyk afgekoeld naar het koekenmagatij Van daar worden zy in wollen zakken gepakt vervoerd naar de perikamir de zesde groote onderafdeeling der fabriek In de perskamer zijn negentien buitengemeen krachtige hydraulische persen elf werken verticaal ea acht horizontaal en lusscheu deze worden de koeken zóó samengedrukt dat alleen de stearine bet vaate vetzuur de eigeulyke grondstof der kaarsen in de zakken achterblyfi terwijl de oleine wegvloeit Met deze oleine echter vloeit ook nog aieeriue roede en een groot gedeelte der winst zou te loor gaan indien men geen middel wist om deze weggevloeide stearine nog uit de oleiue te bevryden Daartoe gaat de oleiiie in eene zevende onder afdeeliog der fabriek en wordt afgekoeld over rondwenteleude trommels gevuld met gi Dit is eeue vindiuK van den lateren lyd het eerst toegepast in Fransche fabrieken en toen op groote schaal in de Goudsche overgebracht Voor dat men het zoover had ging als wij het wel hebben in de warme zomerinaanderi met de oleine zooveel stearine verloren dat de kaarsenmakery in die maanden geen of weinig voordeel gaf In elk geval blykt bij dit gedeelte der bewerking ook den leek hoe nauw alles luistert wil meu de zaak wezenlyk met voordeel dryven Een groot gedeelte van de winst kan door nalatigheid of onverstand spoedig te loor gaan Door bedoelde bewerking is de oleine tevens gezuiverd en in haar hee t men bet tweede zeer belungryke byproduct der kaarsenmakerg Evenals de glycerine toch wordt ook de oleine afzonderlyk verkocht Zy dient als grondstof voor het maken vaD zeep maar wordt hoofdzakelijk gebezigd in de Brabantsche en Belgische lakeufabriekeo tot het vetten der wol Intusschen beeft men nu eindelgk de stearine In eene achtste onder afdeeling der fabriek mort ze eobtt r nog eens worden geamolien en gewasscheo en dan eerst gaat ze naar de eigenlijke kaarsenmakery de negende oirder afdeeling der fabriek Men zal nu reeds begrijpen waarom de kaarsenfabriek zulk een groote uitgestrektheid heeft en aan een groot aantal menschen werk verschaft Tweehonderd manneo eu driehonderd vrouwen zgn er dagelijks bezig Twee directeuren hebbeu het opperbeleid de heeren G J Steens Zijnen hoofdzakelijk voor het oommercieel gedeelte dr H Ussel de Schepper voor het technische De heer A A G Van Itersou w b vroeger de lecbnische directeur Van de oprichting der zaak in 1S56 voerde hij twintig jareu bet beheer De fabriek maakt tegenwoordig niet alleen de kaarsen maar ook al wat uoodig is voor verpakking Vroeger werd dit alles van buiten betrokken en die het leverden hebbeo aardige fortuinen verdiend Men denke maar eens aan een 30 a 40 duizend kokers per dag Thans beeft de zaak haar eigen kokerplakkerg en haar eigen kistenmakery en ook de metalen vormen en verdere werktuigen worden in de fabriek zelve vervaardigd en hersteld Van de mechanische inrichting gelooveu wij bet voornaamste te hebben gezegd als wy nog hebben vermeld dat iu het ketelhuis zeven dubbele Corn wallstoomketels liggen ter verkryging van den noodigen stoom De fiuancieeie uilkomslen zijn naar men algemeen weet voortdurend zeer goed geweest en de goede naam van het Goudecbe product is alom gevestigd In 1867 kreeg het in Parijs een gouden medaille en in 1883 op de tentoonstelling te Amsterdam bet eerediploroa Toen de fabriek iu 1858 werd gebouwd rekende men op eene productie van een millioen pakken kaarsen s jaars Deze steeg gaandeweg tot twaalf a veertien millioen pakken Op ééu dag worden 200 0000 a 300 000 kaarsen gemaakt Dit kaarsenmaken moeten wij nu nog gaan zien Voor gewone bezoekers is dat dan ook het aardigste en zy zullen wel doen hg de andere bewerkingen hoe opmerkelijk ook niet zoo lang te vertoeven dat zij voor deze weinig tijd houden Niet omdat dat andere zulk eene vettige geschiedenis is Met eenige voorzorg kunnen zelfs dames deze fabriek gerust gaan zien als z van de welwillende directie vergunning krggeu V y zelden al dat men van al dat gekook en gepers misschien maar een verwÉijde voorstelling zal krijgen als men er komt onvoorbereid eu alleen ais weetgierig belangstellende Eén indruk echter krggt men rr zeker namelyk dal by dit smeer alles zoo ordelyk bedsard eu erg zindelyk toegaal Men gevoelt onwillekeurig dat van den aanvang af geen gering organiseerend talent hier heeft voorgezeten en nel overlegd ordelyk beheer nog sityd de ziel is vau de zaïk Wanneer niet alles zoo doeltreffend ware ingericht eu door verstandige leiding in den baott wierd gebonden zouden deukeIgk als bg zoo menige qnderueming de voordeelen buitengemeen spoedig verminderen In de kaarsengieterg werken alleen vrouwen In hare zaal staan 175 gietmachiues en verder werktuigen om de kaarsen op behoorlijke lengte te brengen en te glanzen Van deze gietmachiues zooder teekéning een goedevoorstelling te geven is niet wel mogelijk maar het grondbeginsel meenea wij wel duidelijk te kunnenmaken De kaarsen worden gegoten in vormen en dit gieten schgnt eene zeer eenvoudige zaak Hét is of liever aal dit zoo weinig dat vermoedelyk dit gieten een der groote moeilykheden was if arop de eerste kaarsenmakers voortdurend bleven zitten Om te kunneu worden gegoten moeten de stearinekoeken natuurlyk weder worden gesmolten Giet men nu dadelyk met de aldus verkregen vloeistof dan kci alliteert zy sterk en worden de kaarsen erg DrosN A nvaukelyk poogde men dit te verbelgèn door toevoeging van andere stoffen Maar daA werden de kaarsen of nadeelig voor de gezondheid der verbruikers of schadelijk voor den beurs van den ffbrikant Op eens kwam men tot de ontdekkihg dal de fout verholpen kon worden zonder bymenging als men de heele vloeistof eerst wat liet bekoelen en roerde totdat ze eene melkachtige brei was geworden Giet men met deze bry in de verwarmde vormen dan krygi men kaarsen die zich goed gedragen Nu zyn er allerlei nommera van kaarsen eu naar gelang van de soort neemt men andere vormen Maar in deu grond der zaak zijn deze van dezelfde samenstelling Men denke zich een kaars op den kop Een metalen cylinder waarin zij past zal dan de goede vorm wezen Natuurlgk beeft deze van boven een ronde opening overeenkomend met de dikte van de kaars gladde wanden en zal ze van onderen uitloopeu in een kleinen kegel met een gaatje groot genoeg om juist de pit door te laten De kaars toch moet warden gegoten om de pit en deze dus moet in bet I midden van den vorm blyven Van onderen wordt ze daartoe gekneld n hel gaatje op de punt van den kegel van boven wordt ze vastgehouden in een raam wat boven de gietvorm is Men begrgpt dat het vervaardigen dezer pitten zorg vereischt Er mogen geen uitsteekels aan zijn die zoogenaamde dieven zouden geven en ze moeten zeer gelykmatig worden gesponnen opdat bel smeltende vetzuur wat de vlam moet voeden gelykmatig worde opgezogen Dan ook moet de pit zelf goed brandbaar wezen en haar eigen asch verteeren en men moet zorgen dat zy niet behoeft te worden gesnoten Bg siearinekaarien verkrijgt men dit door een der draden waaruit de pit wordt gesponnen wat sterker te spannen dan de andere De pit krult daardoor voortdurend een weinig om en komt aan de buitenzgde der vlam in aanraking met de zuurstof der lucht waardoor ze zuiver verbrandt Het fijne van de zaak is niet uil te leggen zonder langen omhaal en eenige voorbereiding Die ze goed wil begrijpen zou goed de theorie der verbranding moeten kennen en goed moeten neten hoe eene vlam in elkaar 2it wat leeken misschien eene onuoozele zaak achten maar het in bet geheel niet is Weetgierigrn kunnen dit in tecbuiacbe handboeken verder uapluizen Genoeg dat door den vorm een samengestelden draad of pit moet gaan en in groote fabrieken waar vlug moet worden gewerkt er natuurlgk op bedacht wezen moet te voorkomen dat deze pitten lelkeus in de vormen moeten worden gestoken Daartoe beeft men nu gietwerktuigen waarin eeue menigte vormen hangen met pilleu Zonder eind De draad namelijk gaat door den vorm naar eene klos onder de gieimachine Op die klos zit een aanzieulgke voorraad pit en waaneer de gietster de gestolde kaarsen uit de vormen ligt trekt ze tegelijk het vervolg van de pit weer in den vorm Door vernuftige toestellen wordt dan het boveneind weer als van zelf vastgehouden zoodat de nieuwe pit weer midden in den vorm blijft zitten ook nadat de uitgehaalde kaarsen van deu draad zgn losgesneden Na bet gieten worden de kaarsen door cirkelzagen op de behoorlgke lengte gesneden en ze worden daarna geglansd Dit alles geschiedt werktuigelijk maar moet worden gezien Ëeue btichrgriog zou te omslachtig of althdus vervelend worden By zessen vieren of achten enz worden de kaarsen nu eerst iu hun hemmelje chemiteeren het eerste omhulsel van vloeipapier en daarna in de bekende blauwe kokers gestoken en verder iu kisten verpakt De zorg voor behoorlyke verpakking kotl ook al meer hoofdbrekens dan men oppervlakkig zou gelooveu De verbruikende mensch toch it een wonderlijk wezen Hij is erg gehecht aan gewoonte en verlangt doorgaans vijf poolen aan een schaap Juist daardoor en dit geheel ter loops opgemerkt zonder toepassing op de fabriek die ous thans bezig houdt komt veel bedrog iu de ereld Door gebrekkige kennis der artikelen verlangen de cousumeuten niet zelden daaraan eigenschappen die ie ouraogelyk kunnen hebben en er dut aan moeten worden gegeven Het hangt dan dikwijls maar van omilaudighedra af of dit veranderen tot bcdeokriijk vervaleehen komt Op deu gladden weg van veranderen naar den zin van den cuusumrnt glydl men zuo ligt uit naar veranderen in h t voordeel van den fnbriekant Kaarsen worden naiuurlyk niet vervaltoht Men kan ze beter maken of slechter maar die zgn met veel moeite verkregen goeden oaam wil handhaven maakt ze zoo goed alt hg kan Ook de bette kaarten ter wereld echter zouden in sommige plaatsen niet kunnen worden gesleten of er althans slechts met reel moeite afzet vinden alt ze op andere wgze waren verpakt dan de menschen daar nu eenmaal gewoon zgn Eu zoo beeft dus de commercieele directeur er wel degelgk op Ie letten dat zyn artikel ook uitwendig precies het oog heeft wat de oontameot in sommige werelditrekeu daaraan begeert Van deze byzooderheid krijgt men by een vluchtig bezoek natuurlgk niet veel meer dan ren vermoeden Wat men ziet ii de buitengewone vaardigheid waarmede de kaarten worden gegoten en afgewerkt en in de blauwe kokers worden geitoken Door langdurige oefening krygen de vrouwen en meisjes die dit werk verrichten eene verbazende handigheid natuurlijk ook omdat ze per stuk worden betaald Vfat men verder ziet it de kokerplakkerg eu de kittenmtkerg Het meeste werk gaat hier zoiftr maohinul door cirkelzagen van Mger en tpgker werktuigen Het il rerraitend om te zien hoe in weinge leooaden de dikke planken tot dunne worden getneden en op de vereiscbte lengte worden afgezaagd en hoe dan kist aan kist door de tpyker werktuigen worden in elkaar gehamerd Alles is er op aangelegd om tgd en geld te sparen en de uitkomtteu bewyzen dat dit doel goed kon worden bereikt Het tloeg twaalf uur toen g het groottte gedeelte onzer wandeling door de fabriek badden volbracht eu wij waren juist op het binnenplein De portier luidde de schel eu alle werklui eindigden den arbeid en maakten zich gereed om te vertrekken De vrouwen stonden bij elkander aan eene zijde de mannen aan de andfie Toen de meede schel ging vertrokken eerst de mannen eu jongens daarop de rrouweu eii meisjes Alles iu de beste orde en als menschen die geroelden dat behoorlijke tucht een belangrgk onderdeel is van den goeden nittlag der werkzaamheden waarbg zij zelren door bun aandeel in de winst rechtstreeks belang hebben Na het vertrek der beide groepen ging een derde afdeeling mannen naar de poort Het waren die met thuis kunnen gaan schaften maar iu de fabriek zelve het eten krijgen wat door hunne vrouwen eu dochters aau de poort wordt gebracht Wij vonden hel een pretiig tafereel en het bevestigde slechts de goede indrukken omtrent orde en overleg die wij al rondwandelende hadden gekregen Uuitenlandscti Uverzlcht In verband met de ofGciense tegenspraak van bel bericht dat Engeland zijne bemiddeliug in het geschil tuBschen Fraukryk en China beeft aangeboden slaat naar lueu veronderiteli de aandrang van deu Tempt en de RépuUique Franfoiie by de Fransche rcgeeriug tot hei zenden van versterkiugstroepen aau het expeditiekorps iu Tonkin Die bladen verlangen dal 30 000 derwaarts vertrekken ten einde zoo spoedig mogelyk de toestand daar in het reine gebracht worde Volgens de openbare meeniug lu Frankrgk handelt hel kabinet niet doortastend geuoeg eu uii bet land ren kVachliger optreden van de regeeriog eischt behoort deze zoo redeneereu genoemde bladen de gelegenheid welke zich thans aanbiedt niet te verzuimen Te oordeelen naar dezen toon der ofBoieu e pers mag men oSrsnemen dat de toestand verergerd is De Timet daarcuteien Is tegen bet voortzetten van de ryandelgkbeden zonder oorlogsverklaring en geeft aan den minisier Ferry deu raad een bemiddeliug aan te nemen Het cityblad doet opmerken iu siryd mei de meeuiug van deu Britseben minister van buttenlandtche zaken dat alt de uiet bestaande oorlog nog langer aanhoudt Eugelaud zich zou kunnen genoopt zien de blokkade ran het eiland Formota als een oorlogidaad te beschouwen eu bggerolg niet meer te gedoogeo dat de Frauscbea zich in zgne havent van kuleu voorzien Het tteltel van oorloic voeren zander dien verklaard te hebben it reeds te lang geduld beweert de Timet Fraukryk zon aan zyue waardigheid rolttrekl met Ie kort doen alt het zijn gciehil met China aau de betlittiug ran een berriende mogendheid onderwierp bet weel vooraf dat China op gelyke wyze handelen en zich aan de uiltpraak vau deu tcheidtrecbter onderwerpen zal Het tweede der bovrngenoemde Paryvclie oladeu de RépuUique Fraacaue zegt ook nog Daar China zooait blykt uit hel miiiukken zyuer poging om een leening te sluiten geen geld heeft om een oorlogstchudevergoeding te betalen zal de Fransche regeenug haren eitoh moeten veiauderen in dién zin dat aan Fraukryk het recht verleend worde gedarende zekeren tyd en onder te bepalen voorwaarden eenige puuteu der kust van het eiland Formosa bezet Ie bonden Mag men deu Pargtcheu correspondent van het Bert Tageól gelooveu dau IS er wel reden om aan te nemen dat op dezen groiiiltlag anderhaudeliugen met China zyu aangeknoopt n er vooruitzicht op gunsligeu afloop bestaat Eiigelaudt eerste minister vond weder een gelegenheid tot eene manifestatie van zyn kabinet tegen bet Hoogerhoit De eeiste steen voor bet gebouw der Nationaal liberale Club op de Theemskade by Cfaaricg Cross Ie Lonaeu werd gelegd Gladstone en zgne ambtgenootcD Derby Grauville Hartiugton Harcoari Chamberlain en Uilke hielden achtereenvolgens toespraken die de scherpste bedreigingen tegen het Huis der Lords Inhielden Of dat dreigen eenige uitwerking zal hebben blyfi de vraag Na dat de bewindsmannen bet woord hadden gevoerd voor drieduizenii toehoorders en loehoordeietten werd door een deputatie uu de werklieden die bg den bouw van het Hotel Uelropole tegenover bet Clubgebouw gebezigd worden een adre aan Gladitone overbandigd De Nationaal liberale Club telt achtdniieud leden Hel bericht van de gevangenneming van Gordon werd in het Engelsohe Hoogerhuis tegengesproken het telegram van den Khedive aan koningin Victoria nJOet dns weer door deu correspondent uil tijn duim gezogen zyn Is Khartoum niet ingenomen dan is zeker de positie van Gordon op t oogenblik toch zeer haohelyk Wolseley maakt dan ook meerder spoed met de expeditie De telegraaf meldl dat hij te Dongola is aongtkomeu moor slechts met een kimi geleide van bereden infaiilepie En voor den verderen tocht zal hy meer troepen moeten afwachten daar hij anders gevaar loopt zelf door de opstandelingen te worden gevangen genomen De Nyl werkt ook niet mse wam hij is nog altijd dalend De uitslag der verkiezingen in Duitsohland is nu lu zyn geheel bekend er zullen evenwel nog zeven en negentig herstemmingen moeten plaats hebbeo Voor zoover men nu reeds kan nagaan hebben de verbonden clericale partyen in de nieuwe kamer over een ongeveer gelyk aantal slemmeu te beschikken als in de vorige Hel centrum heeft van de 93 Zetels er 95 behouden De afgevaardigden uit Elzas Lotharingen zijn allen herkozen van de 10 VVelfen komen er nu reeds 5 terug behalve de kansen die zij bij de herstemmingen nog hebben en niet minder dau 16 vau de 18 Polen behaalden bj de eerste stemming de meerderheid De conservatieven hebbeu niet alleen terrein behouden maar gingen zelfs vooruit De Duitsche liberalen leden een groote nederlaag de 106 stemmen waarover zij in de vorige zitting kouden beschikken werdeu teruggebracht lot slechts 31 Uit den aard der zaak kunnen wij geen gedetailleerde opgave doen van de sterkte vau al die lallooze nuances en kleunchakeeringen in de verschillende politieke partyen alleen vestigen wij bijzonder de aandacht op eenige beteekenisvolle cyfert die de caudidaten der sociale pariij in de hoofdstad des rijks bekwamen In 1867 werdeuia Berly n 67 stemmen uitgebracht op socialisten bij de verkiezingen m 1871 steeg dit cijfer lot 2000 in 1881 tot 30 000 stemmen en nu bg de laalttgehouden verkiezing voor afgevaardigütn van den rijksdag vereeuigden ds sjcialistiscbe candidalen met minder dan 68 582 stemmen op zien In drie jaren tij It is d t cijfer dus meer dan verdubbeld Dit geeft te deuken Noch wetjes op ongevallen by fabriekarbeiders noch het invoeren van een slaat van beleg voor woelige steden vermag dien steeds aangroeiendeu drang naar grooie hervormingen te keeren Omtrent de Brunswykscbe quuettie weet een Engeltch blad mede ie deeleu dat de Duitsche regeering iu overleg en onder goedkeuring van het lydelijk bestuur van Brunswyk zal voorstellen om den kroonprins vau Doittchland tot regeut te benoemen de titel van hertog zou dau vervallen Mocht de prins toe de Duitacbe regeering geroepen worden dau zou diens oudste zoon hem in be regentschap opvolgen Een dergelijke oplotsing behoort niet tot de onnwgelykhedeu wurdi er bg gevoegd De bepalingen omtrent de erfopvolgingen IU het hertogdom houden in dat bij voorkomend geval de regem ooel gekozen orden uit een der Duitsche printen maar ouder goedkeuring der andere In ieder geval zou een dergelijke maatregel slechts een tydelyk karakter dragen evenwel bevat de grondwet op dit stuk met een bepaling omtrent deu duur van zulk een regentschap Wederom eeu bewys Ie meer hoe uiterst moeilyk de laak van deu wetgevef is en dat op hoeveel voorkomende gevallen men ook bedacht is geweest zich er toch nog altijd in de praklyk eeu voordoet waarop niet gerekend is De Transvaal it dezer dageu weer het tooiieel vau onverkwikkelyke geoeurieuissen De eensgeziüdheid d r drie afgevaardigden die indertijd eeuwareo zegetocht door bijna gantch Europa dedenis verbroken en heeft plaats gemaakt voor eentreurige verwydering onderling Generaal Jouberlbeeft president Krüger beschuldigd alt zou dezede oorzaak zijn van de rampen die over hetland zijn gebracht Vooral wat betreft de verwikkelingen met Bechuaiialand Wederkeerig werdJoubert beschuldigd van misleiding van kuipergcnmet bet Engelsche bestuor ja rao pogingen omKruger te verdringen en zelfs dient pretidentszetelte willen innemen Joubert formuleerde zgu grieveniu en aanklacht by den volktrud welke aanklachtechter werd verworpen Eeu lid ging zelfs zoovervan den generaal in staat van beschuldiging testellen Z oals wij reeds vroeger meldden ii Joubert uil zijne betrekking ontslagen RECLAME Aan onze lezers Heden zg u wg lu staat gesteld weder een aantal oordeelvellingen van bevoegde personen over de Zicillertcke Pillen van deu Apotheker R BRANDT bekend te maken Zg strekken op nieuw ten bewyze hoezeer dit preparaat in weteoschappelyke kringen begint gewaardeerd te worden Zoo Bcbrijft Profetsor Dr Reclam te Leipzig Ik heb uwe ZwitserBche Pillen vooral by vrouwen met goed iievolg aangewend meu neemt ze twee Btuks een gUur na den morgendrank zander tegenzin in omdat zy zeker en zonder bezwaar werken Ook by manuen die een zittend leven lijden of op hoogen ouderdom komen in het kort by trargheid der darmbeweging oewijzeu zy zich voortreffclyk Professor Dr Herts te Arasterdam Ik heb de r Pillen in een aantal ziektegevallen toegepast en ik kan hare uitwerking tiechis roemen Professor Dr mn Sokitansky tedincsbruck Ik nverklaai dat ik dezelve in daortoe geëigende gevallen meermalen met zeer gunstig gevolg heb toegepast Profeiior Dr von Nusthaum te Muncbcn Ik was er over voldaan Verkrugbaar 70 Cis de doos te Gouda by J C Zeldenrijk Droogist RENTENhFORTUIN leder kaïmaiitt die iq het bextt li van goed en ter beone geootMrdi Ssetea actiën of ablieaiien kaD tich op matbemitucbe ea zekere wgze eea INKOMEN VAN 40 O o kricbaffeQ dooreMToadigeoperatieDbeiiaiDdeindenferkoopTaDpreiDlMe Dit goed txkeade ea sedert llog in verKbiilende IsDdeD beproefde lyiteen veruLert eeo jaarlijlu lokaneD van f 2 000 met een kapltmal in f tld of in effecten van f 5 000 f 1 000 met f S OO f 500 iMt l SOO eoi De fondten zijn altijd beicbikbaar De wioit wordt nltiitdeltjks per poitwisael opgeiondeo Duideltjit uttUggendt broehurm worden opdaartoe gedane aanvraag rRAKCO en koitelooM toegexon den door den Beer Oirecteur der Aiffemaane Belgiacbm Banic BAMaUE GENERALE DE BELOIQUE Ro 4b Co oTè BrosMl MARKTBERICHTEN OOUda 6 November 1884 Granen kalm als voren Beste Zeeuwsche Tarwe tot ƒ 8 50 gewone en polderlarwe ƒ 7 50 a 8 Rogge ƒ 6 25 a 6 60 Gerst ƒ 6 50 a ƒ 6 50 Chevalier tot ƒ 7 50 Haver ƒ 3 90 a ƒ 4 50 Mais ƒ 6 a f 6 20 Hennepzaad ia bijna opgeruimd en wordt vast op U gehouden Erwten en boouen zonder handel De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten werden tamelijk vlug verkocht vette varkens 23 a 25 et varkens voor Landen 19 a 21 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 20 per week de handel in schapen traag Goeboter 1 45 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Aangevoerd 95 partijen kaas eerste kwaliteit ƒ 27 ƒ 2950 i tweede kwaliteit ƒ 28 a 26 Noordhollandsobe ƒ 26 a 34 öargerlijke Stand GEBORE N 4 Nov Ëliubelh Catainnl Maria ouden J F fan Ie Pavoordt en G J van Straateo Beaedtctoi Cornelii ouden C A Schoulea ea V J Simons Wijoaoda Wilhelmina ouden J Radder eo C Falsgraaf 5 Jobaooa Maria ouden L Plomp ea C M vao Rood OVERLEDEN 4 Nov K J Schenk 8 m H H F D Ollteok 13 d G Hoen Wed J H Jauaeo 74 J GEHL ilD S vao Vanrea en M I Laurier Ondertroowd E J VAN DER HEIJDEN EN ADVERTENTIËN G C VAN DILLEN Gouda 5 Nov 1884 j Receptie Zondag 9Nov Gouwe C 61 Eenige en algemeene kenmegeving @ CQ iêl Bevallen van eene Dochter D SAMSOM Khuwt Gouda 4 Nov 1884 Heden overleed ons geliefd Zoontje slechts dertien dagen mochten wij ons in zgn bezit verheugen D J P ONSTENK F A ONSTENKGouda i Nov 1384 Zieleiian Tot diepe droefheid van mij myne Kindereu en Behuwdkinderen overleed heden na een geduldig Ijjden tydig voorzien vandeHH Sacramenten mgn geliefde Echtgenoote Mejuffrouw ADBIANA ZEEGERS in den ouderdom van ruim 61 jaren C SCHILTE J elft 4 November 1884 ♦ Voor de vele bewezen van deelneming by het verlies mjjner geliefde Echtgenoot WILHELMINA VAN DEE VOORDEN betuig ik mijnen hartelgken dank Jb BOBKOS Gouda 5 Nov 1884 i r r siarawaj p2