Goudsche Courant, dinsdag 9 december 1884

Zondag 9 Noveinber 1884 JN 3155 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GoudscliG Waterleiding MAAtSCHAPPIJ H H Loodgieters worden bij dezen herinnerd dut de STOPKRANEN die zij bij onze abonués aanbrenjjen geheel moeten zijn overeenkomstig het vroeger aangegeven model Bij aanwezigheid van andere Kranen gaan wy niet tot aansluiting over De modellen zjjn ten onze kantore dagelijks te bezichtigen De directie Herplaatsing wegens misstelling DIJKGRAAF en HOOG HEEM KADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter keHnis van belanghebbenden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1885 van den 4 November tot en met den IS November aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrijgbaar is tegen betaling van 50 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden volgens artikel 165 van het reglement van 6 Juli 1857 Staatsblad No 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór den 26 ten November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op DONDERDAG den Sr November des morgens ten elf ure in eene openbare zit ting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting WINTBmUDSOïïflEra in alle soorten Kleiweg A VAN os AZ Gouda BES TE Zeeuwsche Aardappelen VRIJDAG en ZATERDAG 7 en H NOVEMBER iu LOSSING tegen 20 gld per Mud Schipper C A van den BERGE liggende Singel bü de Crabethstraat mm FABRIEK V4K H VO GIMBOM te Emmerik a d Rhijn TweeTondlg bekroond Amsterdam 1883 Uniperseel Zuiverings Zout In pakjes a 13 33 en 60 cents Medicinale Levertraan Id fl van SO BO en 90 cents Uzer Levertraan Een eetlepel bevat O IE gram yier in een lichi verteerbaren vorm s flao 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honing In flesch a 30 60 cent en 1 J C ZELDENRIJK Oouda L SCHENK Gouda Wed WOLF en Zoon Schoonhoven DE OUÜ CARTHAGE A S BergplantenOlie iet oogenblikkelgk den wortel vaVi het reeds uitvallende haar eder vast en hergeeft het de vorige groeikraoht zoodat dit middel waarborgt voor te vrotigt jdige grgsheid Prijs per fiacou met gebruiksaanwijiing 60 cents HoofJdepot te Delft bij A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bij Wed Bosman Couda Wed N Sanders Leiden A Prins Zefenhuiien W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel HERZIENING van de belastbare opbrengst der Ongebouwde Eigendommen De VOORZITTER der Commissie in het Schattingsdistrict Rotterdam brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Afdeelingen dier Commissie zich onledig houden met e berekening van den aftrek van Polder en Waterschapalasten naar artt 3 32 en 33 der Wet van 25 April 1879 Staatsblad No 89 Mochten er Besturen van Polders Waterschappen Vereenigingen tot landbezit of Particulieren gevonden worden die belast zijn met kosten voor afzonderlijke waterkeerende ofwaterloozende werken icn dienende voor gronden binnen bovengenoeilid district zoo worden 8eze voor zooverre zij niet reeds opgaven gedaaWhehben of daartoe aangeschreven zijn uitgenoodigd zich aan te melden bij den ondergeteekende met opgaaf van de gronden waarover bet gemelde onderhoud looj t voor 15 December 1884 Ter informatie diene dat het Schattingsdistrict Rotterdam bestaat uit de navolgende Gemeenten Rotterdam Bergsclienhoek Berkel en Rodenrijs Capelle aan den IJael FJillegersberg Krahngen Moordrecht Nieuwerkerk aan den IJsel Overschie Schiebroek Waddinxveen Zevenhuizen Benthuizen Bleiawijk Hazerewoude Moercapetle Stompwijk Veur Voorburg Voorschoten Zegimart Zoetermeer Zoeterwoude Alphen Barwoutswaarder Bodegraven Boskoop Gouda Hekendorp Langeruige weide Reeuwijk Oudewater Papekop Rietveld Waarder Woerden Zwammerdam Aarlanderveen Nieuwkoop Alkemade Woubrugge Koudekerk Leiderdorp Leimuiden Nieuivveep Oudshoorn Rijnsaterwoude Ter Aar en Zevenhoven De Voorzitter voornoemd P C STOOP Bleiswijk deu 5 November 1884 Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER vraagt met December of eerder voor enkele ureu daags een Klerk je Aanbiedingen me eigenhandige brieven VERLOREN Dinsdag gaande van de Boelekade naar de Raam een Kfirlijne Ketting met goud Slotje en gotid Medaillon Die het terug bezorgt bij GRAVESTEIJN in de Boelekade zal behoorlijk beloond worden ONTVANGEN eene partij geurige SHAREN van 2 en 2 et per stujs onovertreffelijk in geur en smaak G H SCHUTTELAAR Heden ONTVANGEN fijne KAMPEEBOTEH a 80 Ct de 5 ONS Door huwelyk van de tegenwoordige vraagt Mevrouw de JONG Schotsman tegen 1 FEBRUARI eene goed kunnende Koken Loon 100 f ALOUSIEN AËLMA S en DOLK Eerste Lombardstrnat 22 ROTTERDAM Fabrikanten leveren eer licht werkende JALOUSIEN met Bol en Treklntsysteetn Steeds uiterst soliede constructie en nette bewerking Houten BOLGOBDIJNEN Een DIENSTBODE P G zag zich gaarne zoo spoedig mogeiyk geplaatst als TWEEDE MEID Brieven franco onder Letters K C aan het Advertentiebureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda I LEIGROND aangeboden ± 600 a 700 M KLEIGROND te bekomen a d Afdamming der E s s c h e Sluis bij Kortenoord gemeente Ouderkerk a d IJsel Te bevragen bij M BOT Karneraelksloot te Gouda Ten spoedigste biedt zich aan eene Tweede of Kindermeid van goede getuigen voorzien Adres onder No 1048 aan het Bureau dezer Courant ija De Ondergeteekenc e bericht dat GU S bij hem te bekomen Is VLEESCH zonder been 0 45 RUNDERRIB 0 40 ROSBIEF 0 50 ob BOKÜF 0 50 5 BIEFSTUK 0 60 ® RUNDERHAAS 0 55 LAPJES S è ROLLADE 0 50 045 GEHAK KLAPSTUK 0 40 Afslag van VarkensvleescL KARBONADE per 5 Ons 35 Ct LAPPEN 37V SCHIJF 37 Alles eerste kwaliteit belovende eene prompte en civiele bediening H VAN WILLIGEN Lange Groenendaal W N RAAIJNAAKERS 17 HAVEN 17 Beveelt hg voortduring aan zyn reeds ïoo gunstig bekende BOESTCABAMELS tegen hoest en verkoudheid Aan bovengenoemd adres kan een geschikte JOISGEN geplaatst worden niet beneden de 16 jaar STEENKOLEN Steeds voorradig PUIKE GROVE RHUE Kachel Haard en Smeekolen benevens GAS COKES een en ander te leveren tot de MEEST CONCÜRREERENDE PRIJZEN Bestellingen worden ook aangenomen Vq de Wed P HAZEBROEK Raam 222 A DERCKSEN Korte Groenendaal 199 J L TAMINEAU Hoek Korte en Lange Tiendeweg en H M DERCKSEN Lange Groenendaal 108 Karnemelkeloot breede z de 482 Uw Dw Dienaar A VIUGERLIITG firma S LAFEBEB ADVERTE TIÊ T in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelperidruk van A BhinkiJ i te louda BINNENL AND GOUDA 8 November 1884 Het Bestuur van het 38e Nederlandscha Landhuishondknndig Congres in 1885 te Gouda te houden Is als volgt samengesteld Mr C Fock Commissaris des Konings in ZnidHollaud te s Oravenbage Eere Voorzitter J van der Breggen to te Waddinxveen Ie Voorzitter Mr A A van Bergen IJtendoorn 2e Toorzitler Mr D N Brouwer Ie Secretaris Mr W i FortuiJD Droogleerer 2e Secretaris J Post an der Burg Penningmeester O Siraver W T Blom G A van Houweninge Ozn te Moordrecht A ran Veen G J Steens Zijnen H Jager H W G Koning W Begeer Q C H Prino Dr H IJssel de Schepper i M Noothoven van Goor en H J Peters VEEGADEBING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den U November 1884 des namiddags les 1 ore Aan de orde Het suppletoir kohier der plaatielyke directe belasting op de inkomsten dienst 1881 Een adres rad H i Nederhorsl houdende terzoek om nog een atukje grond aan de Crabethstraat te mogen koopen By het hem onlangs afgestane terrein ten einde een derde woonhuis Ie kunnen bonwen De benoeming van een Lid der Openbare Ge londheidsCommissie De benoeming van eene ond rwyzeres aan de Ie Burgersobool voor meisjes Donderdag 13 NoTemlier e k beeft de tweede abonnemeutsTonrstelling plaats fan de vereenigiug Het Nederlandsck Tooneel De Amsterdamsche Afdeeling ui dan oproeren De Imdvstsieel van PoMAvisNïs Tooneelspel io 4 bedr van G Ohnet Doet het ons genoegen dat dit beroemde sink ook hier tal worden opgeroerd het spüt ons te moeten mededeelen dat de beer Louis Bouwmeester tot dete voorstelling niet zal kunnen medewerken Tijdens de voorstellingen in Amsterdam van Shakespeare s Richard III in welk stuk de heer Bouwmeester een eter afmattende rol rervult is het aoodiakelijk dat deee acteur op de arauden dat andere stukken warden opgeroerd rust geniet Dienlengerolge kan hg Donderdag niet optreden De rol van Derhlay cal nu worden rertolkt door den beer ran Schoonhoren Verder brengen wg in herinnering dat in het stuk nog optreden Merr Kleine Josephine de Oroot Sophie ran Bienr Anna Róssing Sablairolles Marie Lorjé en de bh Morin Tourniaire Schulse Spoor Olops eni Heden had de aanbesteding plaats ran a Het maken l reren en aanbrengen ran een stel nieuwe deuren bg dé IJselharensInis en het opbergen der beslaande deuren Daarroor werd ingesohreren door C P W Dessing ƒ 2880 H J Nederhorst 2440 J de Jong Wz 2340 P A Burghout ƒ 2316 Jb Borkus ƒ 2217 VV Bokhoven f 2192 G Luijendgk ƒ 2076 P Vermeer Ji ƒ 2073 L Luijendijk Nieuwerkerk 1989 h Het rioleren en dempen rap de Zgl langs de Gasfabriek door de Vest lot de l urfiingelgracht en het dempen ran een gedeelte water langs de Vest Daarroor werd ingeschreren door J J Koogmans Dordrecht f 3695 A de Borst Papendreobt ƒ 3U8 A ran Kekem ouda ƒ 2947 H Jongenborger Waddinxveen 2899 W Bokhoven Gouda ƒ 2848 H J Nederhorst Gouda ƒ 2788 A Grendel en Zo Gouda ƒ 2782 60 L Brouwer Gouda ƒ 2760 P Vermeer Jz Gouda ƒ 2743 P A Burghout Gouda 2695 en J de Jong Ws ƒ 2678 Heden had de openbare aanbesteding plaats van het recht tot heffing rnu Doorrnarlgeülen aan het Beeutvgksche en Sluipwgksobe Verlaat mrt het gebruik van de huiiinge en het land daarbg be hoerende Ingeschreren werd door J Boer roor ƒ 800 Bij de openbare rerhnri ran de buiajes achter de kerk werd ingeschreren door J J ran der Sanden A 7 ƒ 14 11 J J ran der Sanden A 9 ƒ 24 12 G C de Vooya A 6 ƒ 18 80 M Spruijt Ai A 9 ƒ 26 D Samsom A 6 ƒ 16 80 G Fraikin A 8 ƒ U Naar men rerneemt bettut bij de betrokken spoorwegmaatscbappgen het rooroemen tot inroertng ran rechtstreeks verkeer roor reitigers en bagage tusschen de stations Hoorn en Purmerend vat den Hollandsoben spoorweg en de stations Rotterdam Gouda Utrecht en Arnhem van den Bqnspoorweg orer Zaandam Amsterdam De heer mr H ran Lier door de Prorinciale Staten ran Drente gekozen tot lid der Eerste Kamer heeft roor dele benoeming bedankt In zijne plaats is gekozen de heer W A baron ran der Feltt thans lid der Tweede Kamer Uit Zerenbuiien schrgft men ons In de eerste rergadering raE het Leesgezelschap Tot Nat en Vermaak werd Je spreekbeurt rervnld door den heer Visser hoofd der School te Rozenburg wiens lezing De kmik gaat too lang te water tot zij breekt teer in den smaak riel ran hel lalrgk opgekomen publiek Ook de bgdragen rau den spreker en ran eeuige leden werden met genoegen aangehoord alsmede een tangsluk door eenige dames uitgeroerd B het einde der rergadering legde de heer P Stole zqo betrekking als Voonitler en als Seerelaris ran de rereeniging neder Namens het gezelschap dankte de heer G de Jong den aftredende in hartelgke bewoordingen roor al belgeen de beer Blok roor het leesgetelachap bad gedaan en wenscfate hem in zijn aanstaande werkkring dezelfde achting en genegenheid zijner medeburgers toe welke hij bier zoo ruimschoots had genoten De afdeeliog Krimpenerwaard der Hall Maatschappij ran Landbouw hield jl Donderdagavond Ie BergAmbacht eene rergadering waarbij de heer A Hars hoofd der school Ie Goudriaan als spreker optrad Dete hield eene rerbandeling over Boierbereiding en sprak na de pauze orer de rerzorging ran het rundree op stal Een en ander werd met algemeen genoegen aangehoord Na afloop hierran had de rerloting ran twee zinken kaasraten en ran een thermometer plaats Van de gelejenheid tot bet ontrangen ran berba liugonderwgs wordt aan de o I school te Berkenwoude een goed gebruik gemaakt Bg het begin dezer maand waren 19 leerlingen tegenwoordig Beroepen te Zieriksee ds G J Pare te Haastrecht Na de vestiging van de eerste Nedcrl Wereld laalolub te Rotterdam op 11 Auguslua jl ign achtereenvolgens vereenigingen lot gelgk doel gevormd te Groningen Grare Amersfoort Breda Gouda Amsterdam en Gendriiigen In bet bezit ran eeu diploma tol het geren van onoerwgs in de Volapuk zgu roorsbands de heereu Smeuts Ie Gendringen J M Vos en E F L Haaslert te Rotterdam benoemd terwijl deze laatste door den uilvinder is benoemd tot c fil Obervorstand roor Nederland Uit Atjeh wordt aan het D v N dd 1 Oct gesobreren De rgaiid liet io de laatste weken niet veel tan zich hooren Hg heeft echter weder een groeten aanval aangekondigd legen morgen of overmorgen ffDen 20n Seplember s nachts stak hij tusschen Anngaloeiig en Lambaroe twee bruggen in deu brand Eerst sloeg de r am uil de eersie brug van Aoagaloèng af van waar de kwaadwilligen door onze artillerie besoholen werden maar in stede van op de vlucht te gaan slaken ze de rolgende brug ook in den brand en lieten daarna nieia meer ran zich zien of hooren Den volgenden morgen gaf dit bij hel transport een belangrijk oponthoud maar zonder groot nadeel roor ons Den 21n September werd een geldwisselaar die op de passar Ie Kota Radja zijn beroep uiioefent bij Lampanat tusschen Olehleh en Kota Radja rermoord en ran al zijn geld zijnde 164 rgksdaalders beroofd gVan Lambaroe is den 28en September een koloune uitgerukt naar Lomkale omdat de rgand Lampermei bedreigde V ij hadden iwee gewonden en éen doode Den volgenden dag eergisteren trokken onze troepen nogmaals daarheen met het tnccee dat de vijand aftrok van Lampermei Dete locht kostte ons een Europeesohen fuselier Er wordt thans bard gewerkt aan de nieuwe versterkingen roor de nieuw op te richten linie De nieuwe benfing Kota Pobamma nadert baar roltooiing ereoals Roempit Beide tgo reeds bezet door een compagnie infanterie Samalangan is ingetrokken Toengkoep Anagaloeng met alia tuidelgk ran Lambaroe liggende poslen zullen spoedig rolgen Eeu man die onlangs door de Arnherosche politie betrapt werd dat hij in de Nienwsiraat een rerboden pandjeshuis had tonder daartoe rergonning te hebben bekomen stond deser dagen roor de rechtbank aldaar terecht Bgna 4000 panden waren ten zijaeot in beslag geuomen Door het 0 M werd geeischt 15 dagen celstraf en ƒ 60 boete Voorla slond terecht T W r d K directeur van het voormalig verhuurkantoor voor dienstboden it Mainlieodrai aan de verlengde Rijnkade te Arnhem Drze had in verscheiden dagbladen advertentie doen plaatsen waarin betrekkingen werden aangeboden en waarvoor men zich te zijnen kantore moest aanmelden Een aantal personen meldde zich dan roor dezelfde betrekking aan maar niemand werd teleurgesteld naar huis gezonden aan leder werd per brief kennis gegeren dat hij juist de persoon was waarop na rijp beraad de keus was gerallen doch dat de directeur nu ook ran zijn kant om meer rastigheid aan ben te hebben zooals het stereotype aniwoord luidde ran den een 3 95 ran den ander 2 95 als roorsohot rerlangde Onrerklaarbaar is het dat een aantal personen zich liet bewegen om het gerraagde geld orer Ie zenden aan een man dien zij nooit te voren hadden gesproken en terwijl zg nog niet eens wisten bg wieu zij in betrekking zonden komen want ook dit zon hun eerst later worden medegedeeld Wellicht orerblufle hen de brutale wijze waarop r d K personen die aan zijn soliditeit twgfelden per brief antwoordde en waarin hg beo sleeds wees op het deries van zgn kantoor dat volgens hem reeds veertien jaren had bestaan en zgn rerplichtingen aligd getrouw was nagekomen Tegen r d K gtpasporleerd 0 I militair erd nu Ier zake ran oplichting door het 0 M een celstraf rau negen maanden benerens tien boeten ran 25 geeischt Onder het opschrift Hoe zelfs een adelijk heer er kan inloopen deelt men aan de Jrnh Ct als historisch het rolgende mede Goeden morgen rriend met deten beleefden groei op deftig talvendeu toon uitgesproken treedt baron den winkel in ran een kleinhandelaar in sigaren Hebt ge uw burgerplicht al rerruld Nee meneer ik kan de deur niet uit mijn vrouw is niet thuis ik moet op mgu kind passen eu op den winkel lellen want de meid moei haar werk doen t Spijt roe wel Kom daar weet ik wel een middel op zegt de baron t raadhuis is hier dichibg laat de meid zoolang in den winkel staan dan Zal ik wel bij het kind ölgven Na eenig aartelen laat de vriend ioh overhalen en ontraiigt hg van den hulpvaardtgen beer een ingeruld slembiljet Spoedig is hg op de trap van het raadhuis Zoo ben jg daar toch nog zegt een kennis ik dacht dat gg niet uit het huis kondl Ja rie je baron ia bij mg gekomen en toen hg hoorde hoe het was presen