Goudsche Courant, woensdag 10 december 1884

T joedewaagen en Zonen Woensdag 10 December 1884 IN 3168 OraTj nji MABKX naast DB WAA6 verstrekken gelden op effecten i b bedragen onder 1000 a 4 Waars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche benrsvoorwaarden nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a S j j belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs 7 voor fondsen boven de 30 o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bjjberekening van provisie als pr Oostenr coup O 05 pr fi s 100 0 20 pond sterling russ roebel O Ol 11 80 0 86 am dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g faandelspapier op Amsterdam en Rotterdam TOMBOLA zonder nieten 25 CENTS HET LOT KLEIWEG E 73 Bericht van Inzet De BOUWMANSWONING c a enaamd Moerdijk benevens 35 02 12 Heet WEI en BOUWLAND gelegen in den Polder Oï HosBEHD MoEOBN binnen Moercapelle zfln bfl veiling beden gebonden in bod gekomen parceel 1 op 5200 perceel 2 7100 perceel 3 7200 perceel 4 8000 De verhooging combinatien en definitieve toewyzing blyven bepaald op 12 DECEMBER e k s morgens 11 nre te Motrrafelle in de herberg van van dib Mast terwgl tot den dag der toewijzing met nitzonderiug van Zondag 7 December a g verhoogingen op de perceelen worden aangenomen ten Kantore van den ondergeteekende tegen genot van teen tiende der verhoogsommen MOLENAAR Notaris WaddiMveen 5 Pee 1884 GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ngatieko De Inzending van advertentien kan geschieden tot één nar deg namiddags van den dag der uitgave SLOTEMAKEE en Co PUIVCH per Fl l per L 1 20 STROOP 1 20 150 CITROEN 1 30 1 60 COGI AC 1 25 150 VIEUX 1 50 180 VIEUX fine Champ per Fl 2 PRIMA KWALITEIT PORTL GEIENT Directe aanvoer v d Fabriek tegen concnreerende prgzen verkrögbaar bg den ondergeteekende Ook te bevragen hg G v d BBBG Buurtje a d Tnrfsingelgracht C J C HOOGENDIJK Tricot Ondergoed D HOOGj BIXBOOlH J DE JONfe AzN Mr onmmerman en Zuiveraar van Schepen Gebouwen en Meubelen Kniperstraat K 227 C3 O TJ 13 A i ttezi tie Heeren Veehouders om alle abuizen te voorkomen maakt de ondergeteekende bekend dat de Heer W den HERTOG geen PULP meer voor m verkoopt doch tevens blp ik mij zelven aanbevelen tot de leverantie der Pulp tegen concurreerende prijzen Hoogachtend G HOUDIJK Snelpersdruk van A Bsinkman te Gonda Er biedt zich aan eene fatsoenlijke BURGERDOCHTER van middelbaren leeftijd als UEIB SUISSOÜBSTEB of als MEID ALLEEN Adres franco brieven onder No 1058 aan het Bureau dezer Courant van Qelir SITEL Amsterdam verkrugbaar te Gouda bn Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegaven bfl H MOL Probeer s p de soubiioisr THEiEj No 3 ƒ 1 25 per Vj kilo ZUIVERE FRANSCHE WUIVEN De bekende BORDEAUX ó V27 per 48 PlesscUen met accijns franco bais geheel Nederland ook per proemesch kwart en half ank rs belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depo t van Well en s Boonekamp Elizter TToor d e O oxsa eean te G o o d su De Jaargang 1885 g aat ter perse Belang hebbenden g elieven VERAJ DERINGEN zoo spoedig mogelijk op te geven ten Kantore van de Uitgevers G B van Goor Zonen KLEIWEG Oouda NoTember 1884 j Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin BOELEKADE TE GOUDA AmsUli Toonceherbond Directeur W J B08DRIESZ Zondag 7 December 1884 De Loods de ScbeepstlmiDernian Teeken en Enipkiinst VAN MiiMiisiiiim ALLBEN DES DONDERDAGS DOOB Mej C V d BOON adres Mej de Wed VLASVELD Crabethstraat Q No 142a Qouda SN HET uitspel met Zang in 2 bedrayen Daaïna hel Consig ne is Snorken YandeTille in één bedrijf Aanvang ten 8 nur Prgzen der plaatsen Iste rang 75 ets 2de rang 30 ets H B Leden met hanne Dames 50 ets Plaatsen bespreken 10 ets extra GYMNASTIEK Openbare op M A A N D A G den 15 DECEMBER e k in de Zaal cKuNsrmiN Sociëteit Ons Genoegen des avonds te7unr H J STEENBERGE N Belangrijke Houtveiling ROTTERDAIII Woensdag den 10 December 1884 des namiddags ten 12 nre in bet Café Frit8chy aan de Overzgde van de Maas van Boekhouden Haodelsrekenen OPLEIDING voor de Practflk van eiken tak van handel en voor examens F J BOER Oosthaven Leeraar M O in de VViakande B 73a en het B oekhonden Petersburger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wijburger Vnren en Grenen DELEN m PLATEN Geschaafde en geploegde Zweedsche Vuren Delen Amerikaansche Grenen Delen en Platen Narva en Croonstadsche Boomsparren en Sparhouten en EIKEN RIBBEN Coulant zullen verkocht worden C 550 stuks vierkante j EIEEÏÏBALEEIT Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Jtusland Oostpunt Noordereiland te RoUeréam Notitiën zijn te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade N 1 te Rotterdam Uit de lanTTË KOOP Nieuwe Amerikaansche BALEEN Biga Vuren BALKEN Riga en Windau Grenen BALKEN De uitgave oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Organisatie der liberale partij Meermalen is bg ons de gedachte opgekomen of bg verkiezingen van IWerale zgde wel gedaan werd wat mogeljjk is ten einde de overwinning e behalen Ëerhaaldelgk meenden wjj te bespeuren dat er gebrek was aan eenheid van handeling aan eeue leiding die het geheele slagveld overziet Er zgn districten waar de strgd nagenoeg hopeloos is en waar geregeld veel geld wordt zoekgemaakt met stapels drukwerk enz terwijl deze middelen beter konden worden besteed in twgfelachtige districten waar het er spant en w ar werkelijk uitlicht bestaat dat inspanning van alle krachten tot de overwinniag leiden zal Ontbreekt er een hoofdkwartier waar de toestanden in het geheele land bekend zgn waar men geregeld op de hoogte wordt gehouden van de behoeften en weascheii der districte n waa men doa laden en helpen kan met kennis van zaken en met het oog op de behoeften van bet oogenblik en de belangen der g heele liberale partg dan atrgdt men in elk district op zgn eigen kompas de locale belangen krijgen wellicht te veel overwicht men geeft meer geld uit dan noodig is of wel men heeft gebrek aan de noodige middelen om met succes te werken en men weet niet waar ze te krggen De vra was dan ook reeds bg ons o komen of het niet wenscheiyk zoo zgn van onze tegenstanders de antirevolutionairen hun centraal comité en hun deputaten vergadering over te nemen of althans in onze partg iets dergelgks tot stand te brengen waardoor de libiéralen als geheel zooden georganiseerd zgn om met des te meer kr ht bg verkiezingen op te treden Met genoegen hebben wg das gezien dat te Arnhem in eene vergadering der kieze rsvereeniging dezelfde zaak is ter sprake gekomen De heer Mr E H Karaten sprak daar in bovengenoemden geest zgn denkbeeld vond in die bgeenkorast bgval en het is waarschgnlgk dat eerlang stappen in die richting gedaan zullen worden Met ingenomenheid begroeten wg deze po ng om eenheid van handeling in onze partg tot stand te brengen en gaarne nemen w deze gelegenheid te baat om de zaak onder de aandacht onzer lezers te brengen en hen zoo noodig tot medewerking aan te sporen Volgens de berichten in de dagbladen was de boofdinhoud der rede van den heer K als volgt Het voorbeeld door de anti revolutionaire partg gegeven dient z i te worden gevolgd vooral nu de liberale partg in de oppositie is fekomen In sommige streken des anda is de iberale partg sterk in andere zoo zwak dat men den strgd niet met hoop op succes kan aanbinden De liberalen in deze streken dienen hunne hulp te verleenen te verleenen daar waar zooals te Arnhem de strjjd zwaar de overwinning moeielijk is Hg meende dat het door hem bedoelde centraal comité behoorde te zetelen in Amsterdam het liberale hart van Holland daar de Haagsche toestanden ongunstig zgn voor alle politieke geettdrift Zulk een comité diend ook in tgds een krijgsktts te hebben opdat daar waar de strijd tegen generaal Kngper moet worden uitgevochten kruit en lood in overvloed is om hem te verslaan Het denkbeeld om dit tioofdcomité te Amsterdam te vestigen komt ons voor zeer goed te zgn Daar zetelt eene kiesvereeniging die stellig de invloedrijkste is van het geheele land daar heeft de libiérale partg bg verkiezingen de groote meerderheid en vaardigt een aanzienlijk getal ledfen f naar de Kamer van de liberale fractie terwgl er eene groote keuze voorhanden is van bekwame en degelgke mannen om in dergelgk lichaam zitting te nemen Amsterdam waarvan Thorbecke nog zeggen kon dat de bartader van Nederland daar fiauw klapte verdient thans met recht den eernaam van het liberale hart van Holland en behoort danook in de eerste plaats als middelpunt van den strgd voor de liberale zaak in aanmerking te komen Reeds nu is de behoefte aan een centraal hnipbureau bij de verkiezing zoo sterk gevoeld dat iets in den geest van bovenstaand voorstel meermalen is beproefd Zgn onze inlichtingen juist don is berhaaldelgk reeds in Den Haag een commissie van kamerleden en voornaUie liberalen opgetreden hoofdzakelijk om gelden voor den verkiezingsveldtocht bjjeen te brengen en daarmede de verschillende districten te steunen Hoe welgemeend die poging ook geweest zg en hoeveel nut zg misschien gesticht faebbe het komt ons voor dat een gerege d permanent nietanoniem hootd comité in de hoofdstad des lands verreweg de voorkeur verdient De verschillende deelen des lands behooren er In vertegenwoordigd voortdurende gedachtenwisseling en voelifig tusschen het centrum en de verspraide leden der partg dienen verzekerd te zijn maar de hoofdleiding der caknpagne moet berusten bg het centraal comité dat de draden in handen heeft en de algemeene belangen van het vaderland en der partg het meest laat wegen Indien de verscbillenda kiesvereeuigingen zich met dit plan konden vereenigen en er kwam eene degelgke organisatie tot stand dan gelooven wg dat onze partg zeer in kracht en strgdvaardigheid zou winnen Zg zou ook buiten de verkiezingatgdeu bare heilzame uitwerking niet missen er zou steeds een kern voorbanden zijn waarom de partg zich kan groepeeren en bö alle belangrijke velfschgnselen in den boezem der partij zou het comité als handhavei van haar eer en vertegenwoordiger harer belangen handelend kunnen optreden Er zjjn natuurlgk ook hier bezwaren te vinden De groote schaduwzijde Ijjkt ons de mindere vrgheid en zelfstandigheid der districten en der afzonderlijke kiesvereeuigingen Als er een centraalbestmur ia moeten de overige ijpreenj I ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlflke Nommers VU F CENTEN gingen natuurlgk een deel van hun autonomie ten offer brengen al worden zg daartoe niet door een reglement verplicht wat trouwens niet wenscheiyk of uitvoerbaar zgn zon dan zgn zg er toch zedelgk toe gebonden in het belang der goede zaak Maar in den toestand waarin de liberale partij thans verkeert komt ons dit bezwaar niet overwegend voor Indien wg in de meerderheid zgn d i eene zeer aanzienlgke meerderheid in de Kamer hebben dan kan volledige onafhankelgkheid der districten geen kwaad en strekt mis hien om alle nuances der partg gelegenheid te geven zich onbelemmerd te uiten maar als oppositiepertg mag er door overdreven i dividualisme geen enkele stem verloren gaan die door wat iuschikkeIgkheid en verloochening van eigen voorkeur voor sommige begrippen of personen zon kunnen behouden worden Alleen de hoofdzaak de afwering der clericale overmach moet thans in het oog gehouden worden Dit is zoo duidelijk dat elk verstandig liberaal bg eenig nadenken zich daarmede zal kunnen ver enigen Toch vreezen wij dat deze inbreuk op de vrgheid der kiezers het grootste struikelblok zal zgn voor de uitvoering van het plan Wg liberalen hechten veel aan vrgheid en individualiteit misschien te veel zoodat de kleine zaken soms de groote afbreuk doen Hoe het zg hartelgk hopen wij dat het denkbeeld van den heer Karsten rgpelgk overwogen en niet te lichtvaardig onuit rbaar geoordeeld zal worden Krachtige leiding samentrekking der teugels in één hand opoffering van eigen voorkeur en inzicht in het welbegrepen en goed overwogen belang der geheele partü dit achten wg dringend noodzakelijk nu wij telkens terrein verliezen bg de tegenwoordige wgze van werken en staan tegenover eene goed aangesloten en wel gedisciplineerde tegenpartg BINNENLAND GOUDA 9 December 1884 Donderdag 18 December e k Iieeft de derde abon nenientsTooratellinf plaats ran de Koninklijke Vereeniging Bet Neierlandtck Tooxeel De Botterdamsolie Afdeeling tal dan oproeren Séeaphine Tooneelapel in 6 bedrijien naar het Pranaohe stuk Lei Liomei pauwei Tan Ëin Augier De rerialing is van den heer A J Le Gras Daarin treden op Mevr Catb Beeramana Mej Jeanne de iroot Mevr Faaasen Merr Poolman en Merr Luera benevens de hh D Jlaapels J Haspela Jan C Vo Keerwolf Victor Fa a en en van der Lagt Tot onderwijzer aan de Openbare lagere Sohdol te Haaslrecht ia benoemd de Heer A van der Velde van Lekkerkerk Uit Montfoort ohrgft men Heden riep de brandklok de manschappen van de brandweer samen ditmaal gelukkig i iet om diensten