Goudsche Courant, vrijdag 12 december 1884

f iBf 1884 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Cjoudsche MacMnefaliriek te Gouda De inzending van adverteutiön kan gescMeden tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave Herstelt en heeft in voorraad Horizontale en Verticale PS Ënrop waarden konden tioh op de hooge noleerinfcen der orige week niei baodhann Bosaen gingen ê Mexicanen i l j Peroanen achtcrait M Syaran g lager Baltitohe Vj hooger Am aporeiv arieerden weinig Binnen waarden reranderden weinig lodisobe waren meerendeeU beter Kol Bk 6 Handelibk aai d SB B pCt obl 79 8 i pCt 67Vs Landb 90 8 Kou ored 68 a 72 West Snikerraff tqn weer 3 pCt gestegen 68 KEXMSGEiriXG De BUBGEMEESTEE 8n GOUDA brengt bq deie ter kenois ran de belanghebbenden dat door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen en te Botterdam op den 4n December 1884 is executoir verklaard Het Kohier van het Patentrecht 2e kwartaal dienst 1884 86 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is igqen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termijn van DBIE MAANDEN binoen welke de reclames behooreu te worden ingediend Gouda den 8 December 18S4 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De COMMISSARISSEN van de flüLPBANK alhier maken bekend dat ïfl krachtgns machtiging van het Departement Gouda der MaatschappB Tot Nut van t Algemeen op Donderdag den U December a s des namiddags ten S j ure in hun gewoon Vergaderlokaal in het Gasthuis zullen overgaan tot de UITLOTING van drieAandeelen De houders der Aandeelen worden uii enoodigd bij deze Uitloting tegenwoordig te zyn Van de üitgeloten Nummers zal opgave worden jgedaan aan hen die als de houders van die Nummers bekend zgn Commissarissen voornoemd J FORTUIJN DROOGLEEVEE Voorzitter D RÜIJTER Secretaris Gouda 8 December 1884 TOMBOLA zondor nieten 25 CE TS HET LOT KLEIWEG E 73 Een iatsoenlgke R K Dienstbode biedt zich aan zoo spoedig mogelgk in dienst te treden voor of MEID ALLEEN de goede getuigen staan haar ten dienste Adres franco brieven onder No 1059 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD eene nette WERKSTER P G voor WOENSDAG en ZATERDAG Blieven fraüco onder No 1060 aan het Bureau dezer Courant De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAGWOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeaehiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 1 Vrijdag 12 December N 3169 ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt A fzonderl jke Nommers VIJF CENTEN BADtKALE GENEZING detferkieuDd wordt overeengekbiDCD voor ttn bepulds prgi be taelbaur oi gcneziDg Daartoe zijD 20 kamirs ter beichikkiDi dir patiënten geiteld WAEIiShOEKS Keelmeeiter t ii breoken Rboemplüts 35 te Aktwmpeii In een druk gezin wordt GEVRAAGD een andige TWEEDE MEID P G niet beneden 18 jaar en van goede getuigen voorzien Te bevragen b den Uitgever dezer Courant in den BOEKHANDEL van A BRiXKMAJX Lange Tiendeweg De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te e Bosch beveelt hare gunstig bekende VJH KKUHATISCHt i AANDOENINCEN beleefdelflk aan Agenten voor Gouda en Omatreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Burgerlijke Stand GEBOBEN e Dec Izak ouders N Mogendorff en J TrubltB CorDelis ouders P Sevenhoven en H Dries Cornells Johannes onders J O Kromme en C H Liewes 7 Cells onders A de Jong en G Zgdemaa Mans onders K F Hammer en M Binee 8 Johanna Elizabeth en Jansje Adriana onders J Kerrebyn en C Scbooodeni oerd OVERLEDEN S Deo C Bakker 2 m 6 J E Jaske 10 m 7 C J van Hertnm 4 m A van Ea 78 j Stolwijk GEBOREN Tryntja Elizabeth onders J Burger en J Bake OVEftLEDEN W Honkoop 18 ONDERTROUWD W an der l iude en E tan Dam VV Stout en L Tan Klogvon Haastreclit GEBOREN Petronella Maria ouders M Knoers enG J Vergeer Maarten Cornells onders H Dekker en J W Schild Reeuwijk GEBOREN Arie onders P van Dijk en 6 Slappendel Petronella Martina onders P Kersbergen en M W Sairij Petrus Cornells onders C Groenenscheij en P Schouten OVERLEDEN J Hoogendoom 4 j ONDERTROUWD F Jongeneel en J Jongeneel Zevenhuizen GEBOREN Ponrio onders J Klspwyk en N deJong Izaak onders J van der Broek en N Romeyn Johanna onders C de Langer en C Hondgk OVERLEDEN J J Verseyden 3 m ADVERTENTIËN Heden overleed in den onderdom van 74 jaren mgn geliefde Broeder de Heer B VALLET C VALLET 2 December 1884 De ondergeteekenden betuigen hunnen dank voor de blijken van belangstelling bgde geboorte van hunnen Zoon ondervonden D C W VAN DEK LAAR Dz M VAN DEB LAAR Stbavee CHARLOTTE bedankt voor uwe Surprise Mevrouw FORTUIJN DROOGLEEVERNijHOFP Westhftven B 156 vraagt zoo spoedig mogelgk een TWEEDE MEID 01NTVANGE Extra moofle lekkere gedroogde Peren a 35 et de 5 Ons Heden Dingsdj avond weer verache BOTEB en EIERElf Markt A 90 G E SCHUTTELAAR mmimm zetels en lodouoeilen Drijfwerken naar stukprijzen berekend Leveren compleete inrichtiugen voor STOOM BLEEKERIJEN STEEN en TEGELVORM MACHINES KLEIMOLENS enz Direct werkende CENTRIFUGAAL POMPEN voor polderbemaling JALOUSIEN AËLIHAIVS eo DOLK Eerste Lomhardstraat 22 ROTTERDAM Fabrikanten leveren neer licht werkende JALOV8IËy met Bol en Treklatayateem Steeds uiterst soliede constructie en nette bewerking Houten BOLOOBniJNEN GHËM FABRIEK W H m GIÉORN te Emmerik aid ühtjn Twfevoudig bekroon il 4iiigterdam 1883 Haarbalsem ot Eau philocome In flacon a 45 en 90 cents Bau capillaire de quiniue In flaoona a 60 ots en ƒ 1 Anatherin mondwater per flacon 75 cent Eau de Botot In flacons ii 75 cis en ƒ 1 26 Salicylzuur taudpoeder per doos 60 cenis Engelsohe I andpoeder In elegante dozen ü 25 en 45 cents J C ZELDENRWK Gouda L SCHENK Oottdtt Wed WOLFF Zoon SchoonhmtH Te en JICHT RHUMATIEK Opnieuw Onlvangfen eene groote PARTIJ rerkrflgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJSELBTIJN Blauwstraat Alphen L Vahossiaü Zn Boskoop J Goudkade P LOCPAN Harmeien W G Kurvkks Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Wed Bohthooen Woubrugge A de Wilde Bodegraven B G F Beinkel Kamerik van Eeuwen Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda BINKTENLAND GOUDA U December 1884 Eeniften tgd geleileo deelden vg mede dat een leVer aDtii ttaar dd tom van 600 had i ebadea voor ilrie in hout geaneden bybelsche voorsielhnKen behoorende aan de Hervormde Gemeente alhier die van leer ouden datum dagteekenden Nauwelljka badden de bladen dit bod wereldkundiK j emaakt of de Minister van BinneDlandscbe Zaken bezield met de loifclijke zncbt om belangrijke aniiquiteiteD too veel moj rlijk In ons land te houden deed bh Kerkvoof len het reraoek toekomen om by eventueelen rerkoop van bedoelde Hukken de voorkeur aan bet Bqk te Willen geien De onderhandelingen over dien verkoop vingen daarmede ud en werden met goeden uitslag voortgezet zoodat nu kan worden medegedeeld dat bedoelde antiquiteiten aan bet Ryk lyn verkocht voor de som an ƒ 1000 ten einde geplaatat te worden In h t Byka maaram In de titting der Rotlerdaqisabe Arr Beehtbank Tan Dinsdagmorgen werden o a veroordeeld M R pottenbakker en P de H touwslager te Oonda bekl ran de tapster Zelienry cker welke n hunner familieleden voor dief uitgemaakt had te hebben gealagen en de eerste beklaagde bovendien een ruit in de tappery te hebben verbroken den In bekl lot 5 dagen gev cell en den 2n bekl tot 3 dagen get cell L V D Jen aobeepbouwmeester te Ouderkerk a d sel bekl van beleediging van den veldwachter tot 7 boete De beer H T Chappuls hield Dinsdagavond eene voordracht in het Dep Gouda der Maatschappij tot Nut van t Al meen Gelijk te verwachten was van deten bAenden norellist droeg hg een paar verhalen oor die door vorm en inhoud het opgekomen publiek veel genoegen schonken Het natte wrSr en de vnile tralen waren aanleiding dat de opkomst niet groot wai 8CHAAK COHRE3PONDBNTIB Den Haag 11de iet wit F 1 £ l Goud iwart o o Gisteren werd ten behoeve deier Gemeente ten Raadhniïe aanbesteed 1 Houtwaren Ijkenhout A de Jong en Zn 7 pCt beneden tarief Amerikaansch Oreenenhout W Hoogendgk Wa 18 pCt beneden tarief Greenenhout A de Jong en Zn en Prineie en Zwart Zaandam beiden 10 pCt beneden tarief Dennenhont W Hoogendgk Wi 13 pCt beneden tarief Deelen C J C Hoogendgk 12 pCt beneden tar Rondhout C C Hoogendgk 12 pCt ben tar i IJterwerk J J Verdries 21 pCt beneden tar Spijkers en lichte IJierwaren J J Verdries S3 pCt beneden tarief Lood Zink en Soldeer J J Verdriet 86 pCt beneden tarief Verfwareu en Glas C van Dillen en Zn H pCt beneden tarief Teer J IJpelnar Ji 11 pCt boven tnrief tarief tarief beueden beueden 20 pOt 10 pCt tarief Puin T J Vermaat Keyen C Pb Petit Kalk J Mnlder Grind L Broere Zand L Broere 1000 M fijneUtrecht ƒ 133B 44600 Ben AhenBreda f 3724 65 60000 Blauwe IJselstraatktinker Schalij en Bekker Schoonhoven ƒ 310 25000 IJselmetselplatij J Smits Gouderak 161 26 30000 Vechtsche Straitklinkert Vechtschevorm Wed J Brunt Ji Woerden ƒ 420 40000 Vechtsche Straatkliukers Waalvorm C H Kolemaua Bennen Utr H ƒ 618 60 18 25000 lakke grgie Vechtsche Klinker Veohttche vorm C H Kolem t Beijneo L trecht 896 Plantsoen en Boomgewas J W van Groos Boskoop ƒ 306 41 Meter Baialtmuur lugs het Jaagpad Jngeachreven werd door W ran der Koog Amersfoort 8619 C de Groot Dordrecht ƒ 5880 J de Vaal Gouda ƒ 3860 W Bokhoren Gouda 2900 P Vermeer Gouda ƒ 2793 j Pb Verbruggen Waddiozreen f 2426 K Hollander Gouda ƒ 2400 G Toornrliet Gouda ƒ 2380 H J Nederhorst Gouda ƒ 23S0 P A Burghont Gouda ƒ 2290 jJ de Jong Wi Gouda ƒ 2190 en C P W Dessing Gouda ƒ 1750 90 Meter Schoeiing langs de Bleekerskade Ingeschreven werd doon C de Groot ƒ 2700 Ph Verbrcggeu ƒ 2275 P A Burghoul ƒ1940 J de Jong Wï ƒ 1690 G v Otterloo Waddinxveen ƒ 1869 C J C Hoogendgk ƒ 1837 O Toornvliet ƒ 1800 J de Vaal ƒ 1795 N Koninga Hi ƒ 1760 P Vermeer ƒ 1698 H J Xederborst ƒ 1690 B Hoogerwaard ƒ 1660 G Logendgk ƒ 1599 C P W Dessing ƒ 1590 W Bokhoren ƒ 1683 en K Hollander ƒ 1670 De rioleeriiig der Zglen met bghoorerdedemping Ingeschreven werd door J de Jong Wz ƒ 18516 P A Burghout ƒ 18490 W deJong Wi ƒ 17967 L Brouwer ƒ 16200 P Vermeer ƒ 16115 A Grendel ta Zn ƒ 14350 C J C Hoogendgk ƒ 14260 H Jongenburger Waddinxveen ƒ 13970 G Toornvliei ƒ 13746 W Bokhot n ƒ li 200 C P W Dessing ƒ 12990 K Hollander ƒ 12766 en H J Nederhorst ƒ 12543 Den bovenbouw eener gzeren ophaalbrug Ingeschreven werd door C J Euthoren en Co Hage ƒ 2700 Van Gelder Gouda 2S00 r Lfmro Kralingen ƒ 2388 Maatschappij Prins an Oranje s Hage ƒ S333 De Vries Robbéen Co Gorinohem ƒ 2260 en J J Verdries Goud ƒ 2138 Een raste houten Brug bg bet Stationsplein Ingeaohrerea werd door G van Olterioo ƒ 1289 W Bokhoren ƒ 1286 K Hollander 1250 H J Nederhorst ƒ 1172 P A Burghout ƒ 1126 C P W Dessing ƒ 1100 J deJong Wï ƒ 1096 enB Hoogerwaard 1029 De noodige bestrating met het onderbond gedurende 1885 Ingescbreren erd door H J Nederhorst 201 et C P W Dessing 19 et W Varkevisser Orerschie 17 ot T W Bonte D Varkerisser Oversohie Amersfoort 16 cl en 16 et per vlerk Meter Zooalt men ons van goed ingelichte igde bericht is de indiening van het wetsontwerp voor de invoering ran een accijnt op de tabak door den Minister ran financiën teer spoedig te verwachten Ce TabakipUmt De Arvhemuhe Cmrant rraagt of het Kettreoet der Kamer nu waarlgk too noodig is Gedurende de tomermaaoden heeft de Kamer geen zitting gehouden Deo derden Maandag in September bijeengekomen werd zg na enkele dagen van weinigen arbeid ontbonden Den 17en November werd de zitting der nieuw samengestelde Kamer geopend Wederom werd er slechts im en dan een dag rergaderd en tbapt maken de leden lich gereed om de Kerstdagen thnit door te brengen Niemand misgunt ban de geielligheid van den huitelijken haard maar wie optrradt om de belangen van het rolk te rertegenwoordigen moest zich de offers getroosten die deze eerrolle taak oplegt en geen vacantie nemen wanneer er zoóreet werk is dat men mei weet waarmede het eerst te beginnen Zoo uitgeput en afgemat van den arbeid kan de Kamer toch niet zijn dat zij al wederom moet uitrusten Van weinig ambitie willen wg haar niet Iwsohnldigen maar wel ran weinig plichtbetef Naar de N S Ct verneemt heeft de ficantieele oommissie voor de Hoogduitsohe Opera zich rereenigd met het plan van de commissie ran redactie tot vestiging van de zaak op meer duurzameu roet Erkennende dat dit plan ciet reeds roor het seizoen 1885 86 in werking kan treden is de finaocieele commissie bereid voor dat seizoen aan bet bewind te bigren doch verlangt dan eene subsidie ran ƒ 36 000 alsmede roortzetting ran het bestaande abonnement Het conponslelsel zou dan rerrallen Zgu wij goed ingelicht dan zal de financieele commissie trachtten het door haar rerlangde In den loop dezer maand bijeen te brengen Men schrgft uil Rotterdam De zaken der Rotterdamsche afderling ran iel Nederl Tooneel wilden maar niet rlotteo en telken jare was bet rerlies grooter Men schreef dit aanvankelijk toe aan de omstandigheid dat de keuze ran stukken steeds door deu Raad van Beheer geschiedde en de Rotterdamsche afdeeling rteeds die stokken moest spelen die haar uit Amsterdam ter oproering werden gezonden en die zeer dikwgls door de actenra ten renenmale werden reroordeeld Door aanhoudend klagen brachten de beste tooneelspelers het eindelgk zoo ver dal er werd aangesteld een Raad van Administratie roor de Rotterd afdeeling bestaande uit de heeren Stumpff te Amsterdam Berckenhoff J Haspels en Le Gras te Rotterdam Mocht door de reraudering het gehalte der oproeringen en de k uze der stukken winnen financieel heeft die reraudering niet mogen baten Verieden jaar is het rerlies van dit gezelschap niet minder dan ƒ 37 900 geweest en dit jaar zal het bepaald nog rooier zg n De Vereenigiug Het Ne derlandici Tooneel meende op die wgze niel langpt te mogen voortgaan en heeft daarom alle verpliobtin gen die zy tegen den acteurs enz had overgedaan