Goudsche Courant, zondag 14 december 1884

bruiken aitgenoodigd genoemde Heeno daartoe la ataat te tellen Gonda den 11 December 1881 Bnrgemeeater en Wethoadera rcornoerad VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretarii BROUWER 1884 N 3170 Zondag 14 December GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vé or Gouda en Omstreken JHARKTBEBICHTEN QOUda 11 December 1884 Tarwe aangeboden en tien a Itrintig oentilager Vaile Zeeu ohe ƒ 8 ü 8 60 Goede eu Polder 7 60 a 8 Afwyltende nadr kwaliteit Rogge 6 a ƒ 6 60 Gerat altijd nog latt Voergent 6 60 a 6 60 Chevalier ƒ 7 7 60 Ham flauwer ƒ 3 76 i f 4 26 Maïs ƒ 6 90 i f 6 25 Grore lager Erw en en boonen tonder noemcEswaardigen handel De Teemarkl met weinig aanroer de handel in allea traag rette varkens 21 a 24 et varkens voor Londen 18 a 20 ot per half kilog magere varkens en biggen lusteloos biggen 0 80 a ƒ l is schapen traag verkocht Aangevoerd 49 partyen kaas eerste kwaliteit f 26 i f 28 tweede kwaliteit 23 a 25 Noordhollandsohe ƒ 28 a 34 Goeboter l SO a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Uurgerlijlce Stand GEBOREN 9 Dec Gerrit ouders H tsd Rrede en 6 Liepelt VXilhelmiD Coruelis ondert P VV BUaw en J TBD Steuaroort Heodrika Cornetia JoIiidds ouders J J van leeoweo en J C W BoBtio Pieter oodera N P Zoiidield eo A M Trijsburg Sgna ouders J Vergier en C J fioere Heudrikts ouders A de Korte en E van dir L ao Femraa Pielronella ouders A Snit co P de Hoog OVEBLEDEN 9 Deo 1 van Heek hoisir van H C Edaow 61 j 9 01 C Schoooderwoerd 46 j GEHUWD 10 ürp A Nieuwert en G Aleroet Reeuwijk GEBOREN Frask ouders H Stoulbait en P van Es Maria Audrea onders G Zuidaoi en M J Gezelle Klszina ouders J an Vliet en A van Dijk De inzending van adverteattön kan gescliieden tot één xa des namiddags van den dag der uitgave mm mzmm I Sla dit vooral niet over Ieder wordt in zjjn belang ten zeersten aangeraden om Monsters GEÖREIDE ONDERGOEDEREN te laten ontbieden daar bj ontvangst zal bljjken dat ik minstens 10 o beneden iedere Grossier ben Wed S J DE GROOT Fabriekant Steenwijk Eaaijmaakers Banketbakker ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Meisje j c w VAN leeuwenBustin Oouda 9 December 1884 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan do onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap van PETB VS WILHELM VSvan D VIJN in leven Mr Smid gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan opgaaf en betaling te doen vóór of op den 31 December 1884 ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBBVER aan de Peperstraat te Gouda Mevrouw BERTELMAN BLEEKERSSINGEL vraagt zoo spoedig mogelgk een flinke zindelijke VHOUW of MEID voor WERKEN en KOKEN van s morgens 7 uur tot 8 uur ongeveer s avonds TOMBOLA zonder nieten 25 CEJNTS HET LOT KLEIWEG E 73 In de Abshaubbins of Anti rhumatische Watten is het redmiddel voor rhumatische Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of enistige pgnen welke door koude zyn ontstaan n men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwflzing kost slechts 30 cent waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige p n ontdoen Hoofddepot te Dejft bjj A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg r A G van Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wed BOSloaU A Bos Berkel GEVRAAGD eene nette WERKSTER P G voor WOENSDAG en ZATERDAG Blieven franco onder No 1060 aan h t Bureau dezet Courant Goud W F J denUigl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk ADVERTË T1EIV in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bkinkmak te Gouda SJLOTBüvdZ ISZBI ears Co vestigen de aandacht op hunne gerenommeerde merken GOUD MEDOC f 30 per anker St ESTEPHE f 33 Ook verkrijgbaar bü half kwartanker en enkele FLES8CHEN Sociëteit ONS GENOEGEN 3e Abonnement Vooretelling Donderdag 18 December 1884 Qondsclie angvereeniging 2de UITVOERING IS op Dlnsda 16 December 1884 Kon Nederlandeoh Toonecl Afd Rotterdam in het Lokaal NUT en VERMAAK Progrnmmn Lobgetang Mendelssohn Schkksahlied Brafama Liebeslieder Brahms OJtOOTE BEPETITIB Maandagavond 77 nar Geld op Hypotheek verkrijgbaar op Huizen en Landerijen gelegen in Nederland tegen zeer billijke rente en gemakkelijke wijze van aflossing bij den ondergeteekende G ÜVEREIJNDER Sr te Gouda Tooneelspel in 5 bedrijven van Em Aügibe Aanvang 7 uur Gewone bepalingen en prezen Kaaijmaakers Banketbakker CHOÏÏFOUES Groenten in blik voordeelise pr zeii B 17 HAVEN B 17 in flesaclien 4 1 190 en f 1 00 TAMAaïi DK BO BO S anberolen tr en verstopping en durmeile in terbaiid taande oii tesleldbe en DB TAMARINDE BONBONS n KBAEPKLIEN HOLM lijn een znlver plantaarilif tachtwerkrnil spija erterinic en eetlust niet torend Furgatief ill coiililuurforni Bannmnam fri oh van smaak en lektt werkend In dooien van 90 en 50 CentS CIGARETTEN teg en ASTHMA c e inaderoinu van den rook dezer Ciftaretten feeft drn lyder aan Astlima lentond TerlichlinK In Etui van 80 rn 50 centS Specialiteit van CHOCOLAAD wt de fabriek t AIGLE te i Hoge SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bg Ho6St en Verkoudheid In flescbjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apothekert te Zeilt Depot voor Oouda bij den heer C TIIIM Apotheker Oordeel van een geneesheer B 17 HAVEN B 17 over de voortrelfelgkheid van het Ai ATHERIi MONDWATER tegen alle mond en landziekten Ik verklaar dat ik sedert eenige jaren hel ANA THERINMONDWATEK van deu K K HofTand arts Dr J ft POPP uil Feenen met het uilnemendste gevolg trgen icorbutachtige rievmatitcie Mondkwalen ziekelijk Tandtleesch lOOKel alt irgen Rietpyn gebruikt beh en uog tegenwoordig overalvoorschrijf daar ik van de heilzame werking er van in m jne praciijk menigmaleu ben overtuigd Gttosz MiKLosz Dr J FETTER m p Aanvragen om Depots gelieve men te richten aan den heer Dr J G POPP K K HofTandheel meester in Weenen Verkrijgbaar te J van Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen J B E C Sohlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht W 4 G Wilhelmus Woerden Gouda by L Schenk vrinkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg P E van Santen Kolff apoth en A Scbippereiju Sc Co blauire porceleinwinkel te a llage bg J L P Snabilié apotb te Delft bij A J van Rgn te Schiedam bij C Malta Oz te Leiden bg Ek Koordgk te Arasterdam bg P van Wiudheim Co en H H Uloth 8 At apotheek te Schoonhoven bij 8 Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossiean en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry 8s Porton Droogisten De uitgave dezer Courant gesehiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG eu ZATBItDA6 De prjs per drie maanden is 1 25 femco per post 1 50 BINNE N LAND GOUDA 13 December 1884 In plasK van Dinsdag 9 December werd op Vrijdag 13 December de vergadering van da afd Gouda van het Ned Ond Genootschap gehouden tk aftredende beitnnnleden de heeren Leopold en Dr Terpiln werden herbenoemd Een door het bestuur aangeboden concept reglement der knlp paarbank erd behandeld en aangenomen Tot hétinnr dtr H S werden benoemd de heeren Leopold Sebriek en Postfaurous De verdere onderwerpen der agenda konden door afwezigheid der spreken niet to bebindeling komen Tot onderwijzer uo de openbare lagere aobool Ie MooriNoht is beooemd de heer S de Groot U ioingarijp Friealand Bg de Woensdag II gehoadea stemming voor I BotabricB der N d Herr k k M l mpcBMii den IJsel is één oaodtdant der orthodostu gekoKn beneveui één die men van beide tgden oandidaat had gMttld vandaar dat n 1 ia gekoien met éa Itea en n 2 met 16 steramen meerderheid Voor n 3 moet herstemd worden tnssohen een orthodox en eeo liberaal die beiden evenveel stemmen hadden Uit eee bericht in de Ldh Cl blijkt dat alle prorlnoiale iandboaw nMuitschappgen tot hel landbouweomité zijn toegetreden ZaoAf de afgevaardigdeiinaar het aantal leden tgn benoemd tal de voorlitler der Friesche maatschappij van landbouw de heeren bijeenroepen om zich te constitueeren De heeren K F Ternooy Apèl Ë Laurillard en H P Berlage predikanten te Amsterdam hebben ieder van de hun toegevoegde twee ouderlingen d heeren A N Qloter en A Kleeman W Hot en Eiohelbarg dr A Knyper en dr F L Rubers bericht ontvangen dat deu heeren wegens verschil van gevoelen overprincipieelegodsdienstpunleo genoemde predikanten met Ker tmi niet lullen bgstaan in hel aannemen van nieuwe lidmaten der Ned Herrormde Kerk Staten Oeneraal Twiebe Kameb zittingen van Donderdag 11 en Vrgdag 12 December 1884 In de Donderdag gehouden silting inlerpelleerde de heer Van der Sohrieok de Regeering over het jongste besluit omtrent de garniioensveratdering dat hy in Btrijd achtte met het organiek besluit van 1881 De Miniiter van oorlog ontkende dit en vees op het gebrek aan ruimte in de kaïernes te a Bosch De heer Seret stelde eene motie voor waarbg werd geconstateerd dat door den Minister van Oorlog in strijd met het organiek besluit was gehandeld De behandeling dezer motie werd uitgesteld tol eenen naderen dag In de zitting van gisteren heeft de Kamer het aangevraagde subsidie voor de Antwerpsche tentoonstelling ad ƒ 150 000 verworpen met 36 legen 33 temmen De hr A J Servaas van Boogen citeert in de Landb Cl hel volgende Op den 29 Ooiober 1632 hebben mijne E Heeren ap van den gerechte de ordonna van l gemeene Craemers gilde Si Nicolaasgdd binnen deaer stede den Haag geamplieert mei het aevolgende fïAlsoo bevonden wordt dat veele ende verscheyden hu sluyden bier Ier slede eoomde maerkten haer niet onisien bleeoke aleohte jaa geheele witte boter met orilanat otangie water end andere colenrende materie aal op te pronken veijvalschen ende roodt te maeken datse van de beste toode boter scfaynt te weaeu ende y desetve daervoor opt dKr ste onder de goede Ingeseteo deaer lede verooopen de wclcke daerdoor alle oocaiie benome frordt om tot hun profiyt de bleecke boter migder Ie oopen ata de roo boter ende tor contrarie gedrongen de slechte bieecke ende witte boter opt duyrale voor roo boter te betalen dae oock eenige materie als orliaoas oraogie water ende andere daermede de voofit boter gccleurt ende Tervalicht wordt aoo naet sokerp ende nudieostich in de boter ia dat daerdoor ve l boters in corten tydt verandert ende by nae ganla verderft soo dal men se niet can gebruyoken Alles stredceude tot groote schade ende noedeel voa dt goede gemeMt Soo ist dat myoe hoeren van den gereeh le goei geronden geordouwtert ende gestatneert hebbcn als sy ordonneeren ende staiueeren by desen Dat van nn voortaen hier ter stede geen geoleurds boter ter maerckt aal mogen werden gebracht nooht voiweht iniminsie noch meeaw onder wat decksel oft pretext taelve aoode mogen wesen op de Terbenrte van deielve boter ende daeren boven een boete van acs guldena Actum uta preaentibos mynen Heeren den Schout allen den Bargemeesteren ende alle den Sehepenen ende gepnbliceert den 14 Decembe r 1632 Uit de parlementaire bescheiden blgkt dat het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren tegenover eene ontvangst van ƒ 1 637 000 aan pensioen heeft uit te belalen 300 000 dus nu al dertien ton s jaars overhoudt wat elk jaar meer wordt Zon het tbana geen Igd worden om een einde Ie maken aan de legale aftellerij waaraan de Staat tioh schuldig maakt door van alle ambtenaren gedurende de vier of vijf eerste jaren bun volle jaarwedde in te handen en deie niet terug te geven wanneer tg binnenlijds op eervolle wijte a lands dienst verlaten Dat toolang de ondervinding nog geen uitspraak had gedaan het Rgk om tich tegen mogelgk verlies te dekken de afloopende korting invoerde is te verdedigen maar nn zoo overlnlgend blijkt dat daaraan geen beheefte meer beataal moest op dien weg niet worden Toottgegaan Nu is die aftetlerg dubbel onbillijk omdat tg niet noodig is Am a Door de Revue det Potte et Telegrapiet wordt medegedeeld dat sedert de vervanging van olielampen door eleolrische op de vnurtorens van Planier Bochesdu Rhóne de fonkelende lichtstraal der laatstgenoemde lampen de kwartels b duizenden aantrekt Wilde eenden en ganten worden eveneens door het licht verblind Op Kaap Ferret werden in een enkelen nacht negen glazen iloor dete vogels stukgeslagen Op den vuurtoren van Brehnt streek een wilde gans nadat zg hel glas verbrijzeld had op de lamp zelve neder De bemanning van een Engelsoh lichtschip ving in één nacht ongeveer duizend kwartel en men zag zich verplicht de lichten door ijzeren vlechtwerk tegen het aanvliegen der vogels te be chermen ADVEBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien voiden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Wzouderlgke Nommers VIJF CENTEN Dikwijls gebeurt het dat bloemen die geplant worden op de plaata van een gestorven voorganger ook tierven vooral wanneer die boom van dezelfde soort ia als de gestorven boom Dit komt omdat men vereaiml bij het wegnemen van den dooden boom ook al de oude aarde uit bel wortalgal weg Ie nemen en door nieuwen grond te vervangen Wil mw echter eene andere boomsoort ter vervanging van den dooden boom planten dan ia bet voldoende alleen om de wartels een weinig nieuwe aarde te brengen Het oud adellijk landgoed Sloemendaal in d wandeling Kaïtetl Bhemendaal genaamd leTuddeten bg Sitlard werd Dinsdagavond door eene onbekende oorzaak geheel in den aecb gelegd Hel landgoed wat vermaard door igne fraaie rauurtchllderiogen en prachtige zalen in de benedenverdieping en een labyrinth van kamers in de bovenverdiepingen Vale antieke schilderingen en andere voorwerpen van waarde werden eene prooi der vlammen Hel vee uit de aangrenzende stallen werd grootendeels gered Een aettid vorkoua een raad 40 hoendera en eene prachtige eolleolie duiven vonden den dood in hel vuur Naar men zegt waa nog oolanga voor het gebouw en aanhoorigheden aan de tegenwoordige eigenaars doch te vergeefs een bod van 110 000 gedaan Gebouw en inboedel waren verzekera Het is van algemeene bekendheid dat de organisatie van het Amsterdamscfae politieweten niet evenals die van de brandweer aldaar voor model aan andere plaateen kan worden aangewezen Sedert eenigen tgd werden dan ook door de Avuterd Ct hoofdredacteur J A de Bergh zaken aangaande de politie medegedeeld welke indien zg volkomen bewezen kannen wordei een blaam werpen op het gemeentebestaur der hoofdstad dat zulke toestanden liet voorldnren Een eerste gevolg der mededeelingen van genoemd blad was nu een dagorder door den hoofdcommissaris Steenkamp aan het politiepersoneel nitgevaardigd waarin onder bedreiging met de gevoeligste aller atraffen wordt verboden berichten van welken aard ook de politie rakende aan de pen mede te deelen En een ander gevolg is nn dat thans door den heer J A De Bergh hoofdredacteur der Jwuterd Courant bg drn Gemeenteraad van Amsterdam een rerioek it ingediend om beschuldigingen tegen dienaren der politie gericht in bij dit verzoek overgelegde exemplaren dier courant te onderzoeken De Burgemeester als hoofd der politie beloofde nu deze beschuldigingen door een bepaald persoon met lija naam sijn gestaafd geworden het verlangde onderzoek te zullen instellen erwgl de zaak inmiddels in handen der justitie is Is de Amslerdamsche beurs om het speealeeren der betoek n Iwroerad ieder vreemdeling die ooit de trappen van Amstels Mercurins terapel overschreed zal Tan eenige andere zaken geen aangename heugenis hebben behouden Niet alleen het ontzaglijk keelgeluid van dezen of genen effeoteukoopraan moet zulk een vreemde onaangenaam hebben getroffen maar tien tegen ééa dat de man niet is getikt Tikken is een bezigheid waaraan vele bedienden van effectenhandelaars niet alleen maar ook zelfstandige hatdelaars al ijn t met de ernstige loo hartstochtelijk verslaafd zgn dat velen er de slachtoffera van worden Waagt men zich als vreemdeling in de hoeken bijvoorbeeld waar Turkcu en Spaujaar